diari

ACORD de 17 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat els Plantadets, al terme municipal de Xixona. [2006/X1967]

(DOGV núm. 5203 de 21.02.2006) Ref. Base de dades 1031/2006

ACORD de 17 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat els Plantadets, al terme municipal de Xixona. [2006/X1967]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 17 de febrer de 2006, va adoptar l'acord següent:
L'àmbit territorial del paratge denominat els Plantadets comprén una àrea de 254,026 ha d'extensió, que pertany al municipi de Xixona, a la comarca de l'Alacantí, de la província d'Alacant.
Des del punt de vista geomorfològic, la zona pertany a la unitat del Prebètic meridional, caracteritzada per l'alternança de serres i valls sobre materials carbonatats, de direcció predominantment NE-SO, característica de la serralada Bètica. Els materials predominants corresponen al terciari, destaca la presència de margues del miocé blanques i blaves en fàcies tap amb intercalacions de materials detrítics, fonamentalment arenoses, que ocupen la major part del sector central; mentre que en el sector oriental de l'espai, coincidint amb la zona de major altitud, afloren materials calcaris.
La vegetació existent en l'àmbit del paratge és molt homogènia en tota la seua extensió, predominant les pinedes denses de pi blanc (Pinus halepensis), que, encara que procedixen de repoblació, es troben molt naturalitzats. Es troben també bosquets dispersos de carrasca (Quercus rotundifolia) i algun peu dispers de roure valencià (Quercus faginea). L'estrat arbustiu de la pineda el formen espècies pròpies de la garriga termòfila mediterrània, com el coscoll (Quercus coccifera), el càdec (Juniperus oxycedrus), la savina negra (Juniperus phoenicea), el llentiscle (Pistacia lentiscus), l'arçot (Rhamnus lycioides), l'aladern (Rhamnus alaternus), el margalló (Chamaerops humilis) i l'arrià (Osyris quadripartita). L'estrat subarbustiu el formen espècies de lleguminoses, cistàcies i labiades aromàtiques corresponents a l'etapa de regressió de la sèrie de l'alzina, com la gatosa (Ulex parviflorus), el bruc d'hivern (Erica multiflora), el timó (Thymus vulgaris), la sàlvia (Salvia lavandulifolia), la cua de gat (Sideritis incana), l'estepa blanca (Cistus albidus), el romer mascle (Cistus clussi) i l'estepa negra (Cistus monspeliensis). Poden trobar-se també espècies com l'esparreguera (Asparagus albidus; A. horridus), l'albó (Asphodelus aestivus) i la trompera fràgil (Ephedra fragilis).
En les zones més ombrívoles poden trobar-se lianes com l'arítjol (Smilax aspera), la rogeta (Rubia peregrina), el lligabosc mediterrani (Lonicera implexa), els albarzers (Rubus ulmifolius) i la vidiella (Clematis flammula), juntament amb l'heura (Hedera helix).
Quant a la fauna, es constata la presència de mamífers com la rabosa (Vulpes vulpes), el teixó, (Meles meles), la geneta (Genetta genetta), el porc senglar (Sus scrofa), el conill (Oryctolagus cunniculus) i, encara que menys freqüent, la llebre (Lepus granatensis). D'un temps ençà s'ha constatat la presència a la zona de l'arruí (Ammotragus lervia), ungulat procedent del nord d'Àfrica i que va ser introduït en la península amb fins cinegètics. Quant a l'herpetofauna, cal citar la presència del gripau comú (Bufo bufo), del gripau corredor (Bufo calamita), la sargantana cuallarga (Psammodromus algirus), la sargantana cendrosa (Psammodromus hispanicus), i el fardatxo (Lacerta lepida). Entre els ofidis, cal constatar la presència de la colobra bastarda (Malpolon monspessulanus), la colobra de ferradura (Coluber hippocrepis) i l'escurçó ibèric (Vipera latasti).
L'ornitofauna és la pròpia de les masses de pineda, amb espècies com el tudó (Columba palumbus), la tórtora comuna (Streptopelia turtur), el picot verd (Picus viridis), el papamosques gris (Muscicapa striata), la senyoreta (Aeghitalos caudatus), la marellenga petita (Parus ater), el capellanet (Parus cristatus), el formiguer (Jynx torquilla), el raspidell comú (Certhia brachydactyla), el rossinyol (Luscinia megarhynchos) o el pardal xarrec (Paser montanus). L'esparver vulgar (Accipiter nisus), el gamarús (Strix aluco), el xot (Otus scops) i el duc (Bubo bubo) són espècies que poden també trobar-se a la zona i que en alguns casos poden establir-hi nidificació. En les zones més obertes de la pineda pot trobar-se espècies com el xoriguer (Falco tinnuculus), la cogullada (Galerida cristata), el capsot botxí (Lanius excubitor), el capsot comú (Lanius senator), el còlit ros (Oenanthe hispanica), el bitxac comú (Saxicola torquata) i l'abellerol (Merops apiaster).
Paisatgísticament, la zona alberga un gran interés en l'àmbit local, ja que constituïx una extensa taca verda en un entorn àrid, com és el paisatge de la part baixa del terme de Xixona, en les zones de la conca baixa del riu Montnegre a la costa. A això, cal afegir que les panoràmiques des de la part alta del paratge són de gran interés, comprenen gran part de les formacions muntanyoses del nord d'Alacant, com Aitana, Puig Campana, Serrella, Menejador, etc.
Quant al patrimoni etnològic, cal destacar l'existència de dos coves i un aljub vinculats històricament a l'activitat ramadera.
La zona proposada reunix, per tant, valors ecològics, paisatgístics, de patrimoni cultural, científics i recreatius que justifiquen la seua declaració com a Paratge Natural Municipal.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Xixona, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals d'este espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana establix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que va regular posteriorment el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'este enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, segons els valors naturals i l'interés d'este, de l'interés de l'Ajuntament de Xixona, i com s'han complit els tràmits previstos en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal la zona denominada els Plantadets, al terme municipal de Xixona, i s'establix per a este un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Per raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del Paratge Natural Municipal, este règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'hi admet ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza al terme municipal de Xixona, en la província d'Alacant, i figura la seua delimitació descriptiva i gràfica en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, prevaldrà la primera d'estes.
3. No es considerarà revisió l'alteració dels límits que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que esta alteració supose un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament de Xixona.
2. La Direcció General amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels Servicis Territorials d'Alacant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, qui prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del Paratge Natural Municipal.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar portant-se a terme les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven esta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i el que ha establit el present acord i el corresponent Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal els Plantadets.
En l'àmbit del Paratge Natural Municipal, les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, culturals, paisatgístics i naturals del Paratge Natural Municipal, per avaluar amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a este.
Cinqué. Pla Especial de Protecció
1. Per raó del que establix l'article 7 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, s'aprova el Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal els Plantadets, al terme municipal de Xixona.
2. En l'annex III d'este acord s'inclou la part dispositiva del citat Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal els Plantadets.
3. Les disposicions del Pla Especial de Protecció seran vinculants tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal els Plantadets com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i els interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà format per:
a) Dos representants triats per l'Ajuntament de Xixona, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal, distints de l'Ajuntament. En cas que no existisca o renuncie a participar en este òrgan, se sumarà este supòsit a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la Direcció General amb competències en espais naturals protegits en els servicis territorials d'Alacant, de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
L'Ajuntament pot proposar la modificació de la composició del Consell de Participació per a donar cabuda a altres representants de col·lectius amb interessos en el Paratge Natural Municipal. La modificació de la composició del Consell de Participació ha de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal els Plantadets es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'este.
Seran funcions d'este òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Xixona entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació es podran aprovar unes normes internes de funcionament.
Seté. Execució i desenrotllament
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte el que siga necessari per a l'execució i el desenrotllament del present acord.
Vuité. Efectes i revisió
1. El present acord produirà efectes a partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Qualsevol modificació del que establix el present acord ha de ser aprovada al seu torn per acord del Consell de la Generalitat, i en este cas han de seguir-se els mateixos tràmits.
Contra el present acord, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 17 de febrer de 2006
La consellera secretària del Consell de la Generalitat, per substitució,
GEMA AMOR PÉREZ
ANNEX I
Delimitació del Paratge Natural Municipal els Plantadets
1. L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal els Plantadets queda definit per les següents parcel·les cadastrals del terme municipal de Xixona:
- Parcel·la 22 del polígon 25.
- Parcel·la 23 del polígon 25.
2. Els límits del Paratge Natural Municipal són els següents:
- Nord: parcel·les 1 i 2 del polígon 25 del terme municipal de Xixona.
- Sud: terme de Tibi i pista forestal.
- Est: parcel·les 12 i 21 del polígon 25 del terme municipal de Xixona (pista forestal al mig).
- Oest: terme municipal de Tibi i pista forestal.
3. Delimitació geogràfica. El paratge queda delimitat per un polígon els vèrtexs del qual amb les seues corresponents coordenades, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N), s'inclouen a continuació. Este llistat de coordenades es trobarà a disposició de qui desitge consultar-ho en format digital en les dependències de la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial.
Vèrtex X Y
1 713707,59 4272982,19
2 713681,4 4272980,61
3 713603,88 4272988,54
4 713572,13 4272998,86
5 713549,11 4273005,74
6 713541,7 4273003,62
7 713537,73 4272988,81
8 713554,93 4272962,61
9 713584,64 4272933,64
10 713593,32 4272926,46
11 713608,13 4272898,95
12 713613,43 4272894,71
13 713622,95 4272883,07
14 713647,29 4272869,05
15 713656,55 4272857,93
16 713666,05 4272834,91
17 713667,4 4272821,16
18 713694,65 4272768,51
19 713694,65 4272758,98
20 713688,04 4272735,17
21 713687,24 4272715,06
22 713684,07 4272705,01
23 713685,13 4272699,45
24 713739,63 4272575,89
25 713772,71 4272524,56
26 713790,73 4272485,28
27 713802,42 4272463,25
28 713853,93 4272347,82
29 713869,01 4272337,23
30 713875,1 4272330,62
31 713900,5 4272271,62
32 713906,06 4272266,59
33 713952,36 4272230,87
34 713959,5 4272219,49
35 713977,95 4272188,12
36 713999,72 4272149,64
37 714011,1 4272136,15
38 714027,76 4272078,74
39 714040,73 4271964,7
40 714056,07 4271869,18
41 714058,46 4271866,27
42 714119,05 4271758,06
43 714120,37 4271750,92
44 714116,14 4271745,1
45 714102,67 4271733,2
46 714091,79 4271719,96
47 714056,34 4271658,31
48 714047,87 4271643,49
49 714034,64 4271623,92
50 714012,44 4271590,57
51 714000,51 4271558,56
52 713979,35 4271542,42
53 713960,66 4271535,36
54 713922,07 4271516,59
55 713902,88 4271506,71
56 713889,92 4271489,77
57 713884,89 4271476,28
58 713884,27 4271463,8
59 713891,24 4271427,86
60 713900,2 4271405,62
61 713906,59 4271394,52
62 713912,76 4271374,57
63 713916,64 4271345,31
64 713915,35 4271331,29
65 713907,11 4271307,74
66 713906,32 4271278,37
67 713904,47 4271258,53
68 713895,21 4271215,4
69 713881,98 4271174,65
70 713879,6 4271164,07
71 713872,19 4271148,99
72 713854,46 4271104,27
73 713840,97 4271080,73
74 713833,3 4271061,68
75 713819,54 4271033,89
76 713797,31 4270948,96
77 713767,58 4270871,64
78 713755,76 4270856,95
79 713751,8 4270854,24
80 713732,22 4270825,4
81 713726,93 4270807,67
82 713724,74 4270788,53
83 713724,82 4270755,82
84 713735,4 4270705,81
85 713739,37 4270690,46
86 713739,9 4270679,35
87 713734,61 4270655,8
88 713727,46 4270637,02
89 713725,87 4270629,61
90 713695,71 4270575,9
91 713656,29 4270506,31
92 713643,06 4270470,33
93 713636,44 4270437,26
94 713617,39 4270388,84
95 713611,45 4270381,11
96 713595,43 4270351,27
97 713581,41 4270321,9
98 713576,91 4270306,55
99 713574,27 4270283,53
100 713564,21 4270229,03
101 713559,98 4270200,19
102 713557,6 4270156
103 713538,81 4270121,87
104 713530,08 4270113,94
105 713495,42 4270094,09
106 713479,02 4270081,13
107 713469,49 4270067,63
108 713449,65 4270027,42
109 713385,47 4270100,59
110 713372,48 4270119,38
111 713374,6 4270140,81
112 713378,04 4270152,45
113 713385,47 4270207,75
114 713392,59 4270261,73
115 713376,71 4270426,3
116 713320,62 4270655,96
117 713246,8 4270961,02
118 713200,76 4271150,73
119 713176,69 4271248,89
120 713167,69 4271270,05
121 713079,52 4271471,84
122 713073,7 4271483,21
123 713065,61 4271491,84
124 713034,81 4271519,73
125 712911,51 4271636,94
126 712810,71 4271810,5
127 712770,75 4271920,04
128 712681,33 4272163,46
129 712675,24 4272176,42
130 712669,42 4272194,42
131 712668,63 4272281,2
132 712665,98 4272460,85
133 712696,14 4272500,54
134 712735,83 4272543,67
135 712776,31 4272596,58
136 712802,33 4272633,21
137 712810,44 4272647,65
138 712817,06 4272665,64
139 712829,76 4272723,05
140 712837,43 4272769,62
141 712841,13 4272802,69
142 712843,78 4272812,75
143 712877,43 4272877,04
144 712881,62 4272885,77
145 712887,44 4272888,42
146 712901,72 4272900,59
147 712923,95 4272919,11
148 712941,68 4272959,86
149 712952,52 4272982,35
150 712972,37 4273013,3
151 712981,89 4273032,09
152 712989,04 4273041,35
153 713028,72 4273079,71
154 713072 4273113,44
155 713127,41 4273165,17
156 713142,76 4273176,55
157 713184,76 4273215,27
158 713207,25 4273232,74
159 713230,26 4273262,64
160 713257,55 4273283,24
161 713282,39 4273307,35
162 713314,4 4273324,81
163 713331,17 4273355,29
164 713369,92 4273384,74
165 713474,31 4273434,35
166 713496,53 4273451,4
167 713528,57 4273464,84
168 713564,75 4273487,06
169 713591,62 4273490,68
170 713610,22 4273481,38
171 713639,16 4273457,09
172 713658,28 4273436,93
173 713691,35 4273374,41
174 713739,41 4273301,02
175 713765,43 4273289,72
176 713806,66 4273286,8
177 713794,11 4273279,32
178 713775,33 4273253,13
179 713747,02 4273190,95
180 713729,55 4273129,83
181 713722,94 4273091,47
182 713725,32 4273034,85
183 713717,38 4272991,19
4. La superfície total del paratge és de 254,026 ha.
ANNEX III
PART DISPOSITIVA DEL PLA ESPECIAL DE
PROTECCIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL
ELS PLANTADETS, AL TERME MUNICIPAL
DE XIXONA.
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Natura del pla
El present pla especial (en avant, PE), es redacta a l'empara de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Constituïx, per tant, un dels plans especials previstos en els articles 86 i següents del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat per mitjà del Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Consell de la Generalitat.
Article 2. Finalitat
L'objectiu genèric pel qual es redacta este PE és l'establiment de les mesures necessàries per a garantir la protecció del Paratge Natural Municipal els Plantadets, per raó de la conservació i la millora de la fauna i la flora, com també de les singularitats geològiques, paisatgístiques i culturals que presenta. El PE constituïx, per tant, el marc que regularà el règim de l'espai natural, els usos i activitats i l'ús públic d'este.
Article 3. Àmbit
1. L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal els Plantadets queda definit pels límits següents:
- Nord: parcel·les 1 i 2 del polígon 25 del terme municipal de Xixona.
- Sud: Terme de Tibi i pista forestal.
- Est: parcel·les 12 i 21 del polígon 25 del terme municipal de Xixona (pista forestal al mig).
- Oest: terme municipal de Tibi i pista forestal.
2. Les parcel·les cadastrals del terme municipal de Xixona que comprén el Paratge Natural Municipal són les següents:
- Parcel·la 22 del polígon 25.
- Parcel·la 23 del polígon 25.
3. La superfície total del paratge és de 254,026 ha.
4. Els terrenys inclosos en el Paratge Natural Municipal els Plantadets són íntegrament de propietat municipal, tal com figura en el Cadastre Municipal de Rústica i en l'Inventari de Béns de l'Ajuntament de Xixona.
Article 4. Efectes
1. De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, el PE s'ajustarà al que preveu la legislació urbanística.
2. Les determinacions d'este PE s'aplicaran directament, amb caràcter subsidiari, quan el planejament urbanístic municipal no continga les determinacions oportunes i detallades per a la protecció dels valors naturals presents en l'àmbit d'aplicació del PE.
3. El planejament municipal que s'aprove amb posterioritat a l'entrada en vigor d'este PE ha d'ajustar-se a les determinacions protectores contingudes en este, i s'assignaran les qualificacions del sòl d'acord amb les normes i criteris ací establits, de manera que es respecten les limitacions d'ús imposades pel PE.
4. Quan de la informació detallada elaborada per a la redacció del planejament municipal resultara discrepància entre els documents d'este PE i la realitat existent, s'aplicarà la normativa que millor s'ajuste a la realitat, excepte en el cas que la dita discrepància es dega a accions o intervencions produïdes amb posterioritat a l'aprovació d'este PE, i en este cas s'aplicaran les determinacions d'este i s'exigirà l'adopció de les mesures necessàries per a restituir el terreny a l'estat que s'inclou en el PE.
5. Les determinacions d'este PE s'entendran sense perjudici de les contingudes en les legislacions sectorials i, en particular, de les normes, reglaments o plans que s'aproven per al desenrotllament i compliment de la finalitat protectora d'este PE, com també les d'aquells destinats a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament sostenible. En el cas que la normativa continguda en este PE resultara més detallada o protectora, s'aplicarà esta amb preferència sobre la continguda en la legislació sectorial, sempre que no estiga en contradicció amb la finalitat d'esta. En tot cas l'aprofitament urbanístic dels terrenys es realitzarà d'acord amb les previsions d'este PE.
6. L'establiment de zones de protecció i categories de sòls o activitats es realitzarà únicament a l'efecte protectors d'este PE, sense que això pressupose l'existència d'altres consideracions urbanístiques o d'ordenació territorial. Les normes o recomanacions contingudes en este PE constituïxen un element més a tindre en compte a l'hora de procedir a l'ordenació integral del territori per mitjà del corresponent planejament general.
Article 5. Tramitació, vigència i revisió
1. El PE es tramitarà d'acord amb l'article 43 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, que remet per a la seua tramitació a la legislació urbanística, es requerix l'estimació d'impacte ambiental positiva per part de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les determinacions del PE entraran en vigor a partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i seguiran vigents fins que no es revise el PE, per haver canviat prou les circumstàncies o els criteris que han determinat la seua aprovació.
3. No es considerarà revisió del PE l'alteració dels límits de les zones de protecció assenyalades en este que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que la dita alteració supose un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
4. La revisió o la modificació de les determinacions del PE podran realitzar-se, en qualsevol moment seguint els mateixos tràmits que s'hagen seguit per a la seua aprovació.
Article 6. Contingut
El contingut de la documentació del PE es correspon amb el que disposa l'article 91 del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat per mitjà del Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Consell de la Generalitat. I en concret, inclourà els apartats següents:
1. Memòria informativa i justificativa: inclourà els aspectes descriptius i justificatius, com també els estudis complementaris necessaris per al desenrotllament de l'ordenació, d'acord amb els objectius que justifiquen la seua elaboració.
2. Normativa: la normativa del present PE es dividix en dos grans apartats. El primer es troba dedicat a l'establiment de normes generals per a la protecció de recursos naturals i per a la regulació de determinades activitats que incidixen en el medi natural. El segon es dedica a l'establiment de normes específiques per a la protecció d'espais determinats segons els valors que inclouen.
3. Plànols:
El PE inclou els plànols següents:
i) Plànols d'informació
ii) Plànols d'ordenació
4. Normes per a la gestió
5. Mecanismes de finançament.
6. Règim sancionador
Article 7. Interpretació
1. En la interpretació d'este PE ha d'atendre el que resulte de la seua consideració com un tot unitari, utilitzant sempre la memòria informativa i justificativa com a document en què es contenen els criteris i els principis que han orientat la redacció del PE.
2. En cas de conflicte entre les normes de protecció i els documents gràfics del PE prevaldran les primeres, excepte quan la interpretació derivada dels plànols estiga recolzada també per la memòria, de tal manera que es faça patent l'existència d'algun error material en les normes.
3. En l'aplicació d'este PE prevaldrà aquella interpretació que comporte un major grau de protecció dels valors naturals de l'àmbit del PE.
4. En qualsevol supòsit no previst en el present PE, serà preceptiu l'informe favorable de l'Ajuntament de Xixona, sense perjudici de les competències sectorials que puguen existir.
Article 8. Règim d'avaluació d'impactes ambientals
Els projectes, obres i activitats que es realitzen o implanten en l'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal se sotmetran al règim d'avaluació ambiental establit en la legislació sectorial autonòmica valenciana sobre avaluació de l'impacte ambiental.
Article 9. Autoritzacions i informes previs
1. La present normativa especifica, en les seues Normes Generals i Normes Particulars, les actuacions, plans i projectes l'execució de les quals requerix autorització especial de l'Ajuntament de Xixona i aquells que requerixen informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les autoritzacions anteriors s'atorgaran sense perjudici de l'obligació d'obtindre les llicències o autoritzacions que siguen aplicables amb caràcter sectorial a determinades activitats, com també en concordança amb el que establix la present normativa.
TÍTOL II
Normes generals de regulació
d'usos i activitats
CAPÍTOL I
Normes sobre protecció de recursos
de domini públic
SECCIÓ 1a
PROTECCIÓ DE RECURSOS HIDROLÒGICS
Article 10. Qualitat de l'aigua
Amb caràcter general, queden prohibits aquells usos i activitats que contribuïsquen a deteriorar la qualitat de les aigües, com també aquelles actuacions, obres i infraestructures que puguen dificultar el flux hídric o suposen manifestament un maneig abusiu d'este i dels seus recursos naturals.
Article 11. Llits, riberes i marges dels cursos d'aigua
1. Es mantindran les condicions naturals dels llits, i no podrà realitzar-se, en cap cas, la canalització o el dragatge.
2. En la zona de domini públic hidràulic, com també en els marges inclosos en les zones de servitud i de policia definides en la Llei d'Aigües, es conservarà la vegetació de ribera, no es permetrà la transformació a cultiu dels terrenys actualment erms o destinats a usos forestals. Es permetran labors de neteja i desbrossament selectius quan existisca risc per a la seguretat de les persones o els béns en cas d'avinguda.
3. Es prohibix l'ocupació del domini públic hidràulic i de la zona de servitud per instal·lacions o construccions de qualsevol tipus, permanents o temporals; com també l'extracció d'àrids, excepte en aquells casos necessaris per a obres autoritzades de condicionament o neteja dels llits.
Article 12. Protecció d'aigües subterrànies
1. Queda prohibit l'establiment de pous, rases, galeries o qualsevol dispositiu destinat a facilitar que el terreny absorbisca aigües residuals que puguen produir, per la seua toxicitat o per la seua composició química i bacteriològica, la contaminació de les aigües superficials o profundes.
2. La construcció de fosses sèptiques per al sanejament d'edificacions o zones d'ús públic només podrà ser autoritzada quan es donen suficients garanties que no suposen cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Article 13. Abocaments
1. En aplicació de l'article 100 de la Llei d'Aigües es prohibix, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte en un llit públic, canal de reg, o aqüífer subterrani, d'aigües residuals la composició química o contaminació bacteriològica del qual puguen impurificar les aigües amb danys per a la salut pública o per als aprofitaments inferiors, tant comuns com especials.
2. Es prohibix l'abocament sense depurar, directe o indirecte, d'aigües residuals, com també l'abocament o depòsit permanent o temporal de qualsevol tipus de residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que siga la seua naturalesa, que constituïsquen o puguen constituir un perill de contaminació de les aigües o degradació del seu entorn, excepte en els casos de neteja d'acord amb el que preveu l'article 49 del Reglament del Domini Públic Hidràulic.
3. Per a la concessió de llicència urbanística relacionada amb qualsevol activitat que puga generar abocaments de qualsevol naturalesa, s'exigirà la justificació del tractament que haja de donar-se a estos per a evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. El tractament d'aigües residuals ha de ser tal que s'ajuste a les condicions de qualitat exigides per als usos als quals serà destinada; en tot cas, les aigües resultants no podran superar els límits establits en la legislació sectorial.
4. L'efectivitat de la llicència quedarà condicionada en tot cas a l'obtenció i la validesa posterior de l'autorització d'abocament.
Article 14. Captacions d'aigua
Queden prohibides les obertures de nous pous o captacions d'aigua dins de l'àmbit del PE, excepte les destinades a satisfer les necessitats derivades de les infraestructures d'ús públic, sempre que esta es justifique com l'única via d'abastiment possible. En tot cas, han d'efectuar-se de manera que no provoquen repercussions negatives sobre el sistema hidrològic i la resta dels aprofitaments.
SECCIÓ 2a
PROTECCIÓ DE SÒLS
Article 15. Moviment de terres i extracció d'àrids
Es prohibix l'extracció d'àrids en tot l'àmbit del paratge.
Article 16. Conservació de la coberta vegetal
1. Es consideren prioritàries, en l'àmbit del PE, totes aquelles actuacions que tendisquen a conservar la coberta vegetal com a mitjà per a evitar els processos erosius.
2. Aquelles actuacions que puguen alterar o perjudicar de manera significativa les condicions de l'espai natural o de les espècies de flora silvestre existents, requeriran la redacció d'una memòria o projecte d'estes que serà aprovat per l'Ajuntament amb informe del Consell de Participació i de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 17. Pràctiques de conservació de sòls
1. Es prohibix la destrucció de bancals i marges d'estos, com també les transformacions agrícoles i labors que posen en perill la seua estabilitat o suposen la seua eliminació.
2. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, l'administració cuidarà de l'estabilització i la regeneració dels terrenys situats en vessants, amb terrasses o bancals que hagen deixat de ser conservats o s'abandonen com a sòls agrícoles.
3. Es prohibix, amb caràcter general, la rompuda de terrenys amb vegetació silvestre per a l'establiment de noves àrees de cultiu.
4. Es prohibixen els abancalaments de sòls, excepte en projectes de correcció de talusos.
5. Sempre que la realització d'una obra vaja acompanyada de la generació de talusos per desmunt o terraplé, serà obligatòria la fixació d'estes per mitjà de repoblació vegetal amb espècies pròpies de la zona o elements naturals. Excepcionalment, quan no existisquen altres solucions, es podran permetre les actuacions d'obra civil sempre que siguen tractades per mitjà de tècniques d'integració paisatgística.
SECCIÓ 3a
PROTECCIÓ DE LA VEGETACIÓ SILVESTRE
Article 18. Formacions vegetals
Es consideren formacions vegetals subjectes a les determinacions del present PE, totes aquelles no cultivades o resultants de l'activitat agrícola. Esta determinació no inclou la vegetació adventícia que acompanya els cultius ni les formacions ruderals i nitròfiles que colonitzen els carrers, vials, parets, cunetes, abocadors, enderrocs, erms i altres àrees molt antropitzades.
Article 19. Tala i recol·lecció
1. Sense perjudici del que disposa l'article 16 d'estes normes, es prohibix la recol·lecció total o parcial de tàxons vegetals per a fins comercials.
2. Queden sotmeses al procediment d'estimació d'impacte ambiental les actuacions necessàries per a la defensa contra incendis forestals que plantegen derrocar, talar o mutilar peus dels tàxons de major interés per a la conservació.
3. La tala i la recol·lecció total o parcial de les espècies vegetals estarà sotmesa a les disposicions de l'Orde de 20 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, sobre protecció d'espècies endèmiques amenaçades com també a la legislació sectorial aplicable.
4. Sense perjudici del que disposa el punt 3 d'este article, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors o plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, móres, etc., sempre que existisca consentiment de l'Ajuntament de Xixona i sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o la fauna. En el cas de recol·lecció de plantes silvestres o bolets, queda prohibida l'arrancada de la planta, i ha de recol·lectar-se per mitjà de tallada, no es permet la utilització d'instruments com ara aixades o rastells.
5. L'extracció de fusta o llenya es pot realitzar, únicament, si respon a algun dels criteris següents:
- Com a resultat de labors de prevenció d'incendis.
- Com a resultat de mesures fitosanitàries.
- Amb motiu d'estudis científics.
- Per eradicació d'espècies al·lòctones invasores.
En cap cas podran recollir-se lliurement pels visitants.
Article 20. Regeneració i plantacions
1. Els treballs de regeneració i recuperació de la coberta vegetal tindran per objectiu la formació i la potenciació de les comunitats vegetals naturals característiques de l'àmbit del pla, en els seus distints estadis de desenrotllament.
2. La gestió dels recursos forestals dirigirà les seues actuacions a la conservació, la millora i la protecció dels terrenys forestals segons les determinacions de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, i del seu reglament executiu, aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat.
3. Queda prohibida la introducció i la repoblació amb espècies exòtiques, s'enté per estes tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la vegetació silvestre de l'àmbit del PE. En les zones actualment enjardinades s'evitarà la invasió de les espècies exòtiques en els espais naturals confrontants.
4. Queda prohibit, en l'àmbit del paratge, la introducció d'espècies susceptibles de constituir plagues o de generar malalties.
5. És obligatòria l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient per a realitzar qualsevol modificació substancial de l'estructura natural d'una finca forestal (tractaments fitosanitaris, repoblacions, introducció d'espècies, etc.), és necessària la presentació d'un projecte en què s'especifiquen les accions que es pretenen dur a terme i al que hauran d'ajustar-se els treballs que s'han de realitzar.
SECCIÓ 4a
PROTECCIÓ DE LA FAUNA
Article 21. Destrucció de la fauna silvestre
1. S'haurà de respectar, en tot cas, la normativa sectorial aplicable en matèria de protecció de la fauna.
2. Sense perjudici de la normativa sectorial aplicable sobre fauna, es consideren protegides totes les poblacions d'espècies animals silvestres del Paratge Natural Municipal, amb les excepcions següents:
a) Espècies cinegètiques, regulades específicament per les seues normatives sectorials.
b) Espècies el control de poblacions de les quals puga ser autoritzat o promogut per la conselleria competent en matèria de medi ambient de conformitat amb les determinacions de la normativa sectorial sobre fauna.
3. Les intervencions que es realitzen en el paratge sobre la coberta vegetal, els sòls, el medi hídric i, en general, els distints hàbitats faunístics, han de garantir el manteniment de condicions adequades per a la pervivència i, si és el cas, la reproducció de les poblacions animals afectades.
4. Amb caràcter general, i sense perjudici del que establix la legislació sectorial sobre fauna, no es permeten en l'àmbit del Paratge Natural Municipal les activitats que puguen provocar, directament o indirectament, la destrucció o el deteriorament de poblacions d'espècies animals silvestres o dels seus hàbitats. La prohibició s'estén especialment als hàbitats i als enclavaments necessaris per als cicles vitals de la fauna com ara nius, caus i adormidors.
En particular, es prohibix:
a) La destrucció, mort, deteriorament, recol·lecció, comerç, captura en viu, possessió o exposició d'animals vius o les seues restes que es troben protegides per la legislació sectorial vigent i per les presents normes.
b) La recol·lecció, la possessió o el comerç d'ous o cries.
c) La producció de sons innecessaris que alteren la tranquil·litat habitual de la fauna.
d) L'emissió de llums que incidisquen negativament sobre hàbitats i enclavaments d'especial interés per a la fauna.
Article 22. Repoblació o solta d'animals
1. Es prohibix la repoblació i la solta de qualsevol espècie animal exòtica, s'entén per esta tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la fauna de l'àmbit del PE, excepte la utilització d'espècies per a control biològic de plagues que realitze l'administració o l'autoritze.
2. Tota reintroducció d'espècies faunístiques autòctones actualment desaparegudes en el paratge, com també els eventuals reforçaments poblacionals d'espècies existents i el mode de realitzar-los, ha de ser autoritzada o promoguda per la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 23. Closes i tanques
Es prohibix l'alçament de qualsevol tipus de tancament que puga dificultar la normal mobilitat de la fauna, excepte en el cas d'estudis científics d'aclimatació o per a la protecció i la conservació de la fauna, i en este cas requerirà l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient, no es permeten, en cap cas, les tanques electrificades. Tot això, sense perjudici de l'obtenció de la corresponent llicència urbanística en els termes previstos per la llei.
SECCIÓ 5a
PROTECCIÓ DEL PAISATGE
Article 24. Impacte paisatgístic
1. Es consideraran els valors paisatgístics del paratge com un criteri determinant per a la ubicació de les distintes infraestructures i usos. En conseqüència, la implantació d'usos o activitats, que per les seues característiques, puguen generar un important impacte paisatgístic han de realitzar-se de manera que es minimitze el seu efecte negatiu sobre el paisatge natural o edificat.
Amb este fi, s'evitarà especialment la seua ubicació en llocs de gran incidència visual, com ara en el veïnat de monuments o edificis i construccions d'interés historicocultural.
2. En tot cas, les instal·lacions i les edificacions en el medi rural han d'incorporar les mesures de camuflament i mimetisme necessaris per a la seua integració en el paisatge, adequant-se en tot cas a les tipologies tradicionals de la zona.
3. L'Ajuntament tindrà en compte, en l'autoritzar o informar els projectes referents al paratge, els efectes de la seua realització sobre els valors paisatgístics d'este.
4. Les pistes i els camins forestals i rurals, àrees tallafocs i instal·lació d'infraestructures de qualsevol tipus que siguen autoritzades, es realitzaran atesa la seua màxima integració en el paisatge i el seu mínim impacte ambiental.
5. Es protegirà el paisatge entorn d'aquelles fites i elements singulars de caràcter natural com penyals, arbres exemplars, etc., per a això s'establiran perímetres de protecció sobre la base de conques visuals que garantisquen la seua prominència en l'entorn.
Article 25. Publicitat estàtica
1. Es prohibix, amb caràcter general, la col·locació de cartells informatius de propaganda, inscripcions o artefactes de qualsevol naturalesa amb fins publicitaris, s'inclou la publicitada recolzada directament o construïda tant sobre elements naturals del territori com sobre les edificacions.
2. En el paratge s'admetran, únicament, els indicadors d'activitats, establiments i llocs que, per la seua grandària, disseny i col·locació estiguen adequats a l'estructura ambiental on s'instal·len, com també tots els de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic i la gestió de l'àmbit territorial objecte del PE.
SECCIÓ 6a
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
Article 26. Patrimoni cultural
1. Tindran consideració de béns culturals especialment protegits, amb independència de la seua localització, els inclosos en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic, el Catàleg de Jaciments Arqueològics elaborat per la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural i el Catàleg de Coves, Avencs i la Resta de Cavitats Subterrànies situades en el territori de la Comunitat Valenciana.
2. Els elements i conjunts considerats recursos arqueològics i historicoartístics, podran acollir usos turisticorecreatius, sempre que estos no impliquen la pèrdua dels seus valors científics i culturals.
3. Quan en el transcurs de qualsevol obra o activitat sorgisquen vestigis de jaciments de caràcter arqueològic, paleontològic o antropològic, es comunicarà la troballa a la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural i al Servici Arqueològic Municipal perquè els avalue i, si és el cas, adopten les mesures protectores oportunes.
CAPÍTOL II
Normes sobre regulació d'activitats i
infraestructures
SECCIÓ 1a
ACTIVITATS EXTRACTIVES I MINERES
Article 27. Activitats extractives i mineres
Es prohibix la realització d'activitats extractives i mineres en l'àmbit del PE.
SECCIÓ 2a
ACTIVITATS AGRÀRIES
Article 28. Concepte
A l'efecte d'este PE es consideren agràries les activitats relacionades directament amb l'explotació econòmica dels recursos vegetals cultivats, per mitjà de l'ús de mitjans tècnics i instal·lacions que no suposen ni tinguen com a conseqüència la transformació del seu estat o característiques essencials.
Article 29. Tipus de cultius i incompatibilitats
1. Es consideren compatibles, en l'àmbit del PE, el manteniment de les activitats agràries que es registren en el moment de l'aprovació d'este.
2. A l'efecte previst en l'apartat anterior, no es consideren sotmesos a l'activitat agrària els terrenys el cultiu dels quals haja sigut abandonat per un termini superior a 10 anys o que hagen adquirit signes inequívocs de la seua vocació forestal.
Article 30. Productes fitosanitaris
L'ús de productes fitosanitaris ha d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que se'ls apliquen, d'acord amb els períodes, limitacions i condicions establits pels organismes competents. En tot cas, es prohibix la utilització d'herbicides volàtils de qualsevol tipus.
SECCIÓ 3a
APROFITAMENT FORESTAL
Article 31. Terrenys forestals
1. A l'efecte del present PE, es consideren muntanyes o terrenys forestals els així definits en l'article 2 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana.
2. Es promourà la declaració d'utilitat pública pel Consell de la Generalitat, a l'efecte previst en la legislació forestal, els terrenys forestals de propietat pública inclosos en l'àmbit del PE que no tinguen encara la dita consideració.
3. Es promourà la firma de convenis, consorcis o qualsevol altra figura prevista per la legislació, entre l'Administració Forestal i l'Ajuntament per a la realització de tasques de reforestació i regeneració, treballs i tractaments de prevenció i extinció de plagues i malalties i de prevenció d'incendis.
Article 32. Repoblació forestal
Sense perjudici del que disposa l'article 20 d'estes normes, la repoblació de terrenys forestals ha d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que se li apliquen.
Article 33. Aprofitaments forestals
1. Es consideren, a l'efecte d'este PE, com a aprofitaments forestals les fustes, productes de tria, llenyes, corfes, pastos, fruits, llavors, plantes aromàtiques, medicinals i condimentaries, bolets i la resta de productes que es generen en els terrenys forestals. Estos aprofitaments requeriran d'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient, sense perjudici del que disposa l'article 19 d'estes normes.
2. Els aprofitaments forestals en l'àmbit del paratge han d'ajustar-se al que disposen les normes i plans sectorials que se li apliquen.
3. Es prohibix, amb caràcter general, la transformació a usos agrícoles dels terrenys forestals.
4. D'acord amb el que disposa l'article 82 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, l'extracció de productes forestals es realitzarà exclusivament a través de vies prèviament autoritzades per l'administració forestal.
5. Les restes de tales, podes o qualsevol altre tractament silvícola que supose l'extracció o l'eliminació de matèria vegetal que puga incrementar el risc d'incendi o de transmissió de plagues o malalties, han de ser eliminats pel propietari o concessionari en el termini no superior a 30 dies amb posterioritat a estes.
Article 34. Incendis forestals
1. En general i en matèria d'incendis forestals, este PE està subjecte al que ha determinat la legislació sectorials específica en matèria d'incendis forestals.
2. Sense perjudici del que disposa la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, el Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, establix en l'article 4 que els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no es podran destinar al pasturatge, en els cinc anys següents.
SECCIÓ 4a
ACTIVITAT CINEGÈTICA
Article 35. Règim general de l'activitat cinegètica
1. L'activitat cinegètica es considera compatible en l'àmbit del PE, i queda subjecta als períodes i condicions establits en la legislació sectorial específica i articles següents.
2. En particular, la caça està permesa en aquells terrenys que actualment complixen les condicions legals establides per a la dita activitat.
Article 36. Ordenació cinegètica
1. En general i en matèria d'ordenació cinegètica, este PE està subjecte al que disposa la legislació sectorial que se li aplique.
2. En aquells vedats vinculats al paratge, es fomentarà l'establiment de les zones de reserva cinegètica dins del mateix àmbit d'este.
3. Sense perjudici del que disposa la regulació sectorial sobre períodes de veda i espècies cinegètiques a la Comunitat Valenciana, la conselleria competent en matèria de medi ambient podrà determinar en l'àmbit del PE, si així ho requerix l'estat dels recursos cinegètics, limitacions específiques en les espècies abatibles i períodes hàbils.
SECCIÓ 5a
ACTIVITAT INDUSTRIAL
Article 37. Activitat industrial
Per considerar-se incompatible amb els objectes de protecció d'este PE, queda prohibida l'activitat industrial de qualsevol tipus, inclouen les instal·lacions d'emmagatzematge o primera transformació de productes primaris.
SECCIÓ 6a
ÚS PÚBLIC DEL PARATGE
A) PLA D'ÚS PÚBLIC DEL PARATGE
Article 38. Pla d'Ús Públic del Paratge
1. Es fomentarà l'elaboració d'un pla d'ús públic del paratge, que contindrà les determinacions necessàries per a l'ordenació i la gestió de les activitats lligades al gaudi ordenat i a l'ensenyament dels valors ambientals i culturals del paratge, efectuades tant per iniciativa pública com privada o mixta.
2. El PE l'aprovarà l'Ajuntament amb informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
B) ALLOTJAMENT TURÍSTIC I ALTRES ACTIVITATS HOSTALERES I RECREATIVES VINCULADES A CONSTRUCCIONS.
Article 39. Campaments de turisme o càmpings
Es prohibixen els càmpings i els campaments públics i privats de turisme en tot l'àmbit del Paratge Natural Municipal.
Article 40. Instal·lacions i adequacions
Sense perjudici del que disposa l'article 27 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, les activitats i les instal·lacions turístiques, recreatives, esportives, d'oci i esbarjo queden subjectes, amb caràcter general i conforme a les prohibicions i cauteles assenyalades en les normes particulars del present PE, a les determinacions següents:
- Es prohibix la construcció d'instal·lacions esportives en l'àmbit del paratge.
- Es prohibixen aquelles actuacions que intensifiquen l'ús públic en l'espai, i han de derivar-se estes activitats a zones ja existents i creades amb esta finalitat. En este sentit, existix en les proximitats del Paratge Natural Municipal l'àrea recreativa Font de Vivens.
C) ACTIVITATS RECREATIVES NO VINCULADES A CONSTRUCCIONS
Article 41. Recreació concentrada
S'exclou en l'àmbit del Paratge Natural Municipal l'ús públic concentrat, de manera que no s'han d'incloure cap tipus d'instal·lació turística, recreativa, esportiva d'oci, esbarjo o semblants.
Article 42. Circulació motoritzada en el paratge
1. Amb caràcter general es prohibix la circulació motoritzada fora de les carreteres i els camins agrícoles i forestals del paratge, excepte amb fins d'aprofitament agrari i forestal.
2. S'exceptuen de l'autorització anterior:
- Vehicles autoritzats per l'Ajuntament.
- Vehicles de les administracions públiques que circulen com a conseqüència de necessitats del servici o de la realització d'activitats de manteniment de les infraestructures, servicis públics, etc.
- Vehicles que realitzen servicis de rescat, emergència o qualsevol altre de naturalesa pública.
- Vehicles de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
Article 43. Acampada lliure
Es prohibix l'acampada lliure en tot l'àmbit del Paratge Natural Municipal.
Article 44. Activitats esportives organitzades
1. Qualsevol activitat esportiva organitzada per entitats públiques o privades fora dels espais habilitats per a tal fi en l'àmbit del paratge, requerirà l'autorització prèvia de l'Ajuntament.
2. Es permet que el particulars realitzen esports pels que no requerisquen la utilització d'elements sorollosos o puguen causar danys a la fauna i a la flora present a la zona.
3. Es prohibix, amb caràcter general, la pràctica d'activitats motoritzades amb fins esportius o lúdics, com ara motocròs, trial, quad i semblants.
SECCIÓ 7a
ACTIVITATS D'URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ
Article 45. Urbanisme
Els terrenys inclosos en l'àmbit del PE, a l'efecte urbanístic, queden classificats com a sòl no urbanitzable de protecció mediambiental.
Article 46. Edificació
1. Sense perjudici del que establix la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, es prohibix la construcció d'edificacions de nova planta, amb les excepcions següents: les edificacions que puguen preveure's com a equipament públic, i edificacions destinades a servicis públics relacionats amb la gestió del paratge o amb les activitats de gestió dels recursos ambientals, sempre que s'adapten als requisits establits en el planejament general o es tracte d'instal·lacions portàtils o desmuntables.
2. Amb caràcter general, es permet en tot l'àmbit del paratge la rehabilitació o la reconstrucció d'edificacions preexistents, per a la qual cosa s'ha de respectar en el disseny i la composició les característiques arquitectòniques tradicionals, posant especial atenció a harmonitzar els sistemes de coberta, cornisa, posició de forjats, ritmes, dimensions de buits i massissos, composició, materials, color extern i detalls constructius. A fi de garantir la deguda adaptació paisatgística d'estes edificacions al seu entorn, podrà exigir-se l'aportació de les anàlisis d'impacte sobre el medi en què es localitzen, incloent la utilització de documents gràfics.
3. Les obres que es duguen a terme en construccions o edificacions catalogades s'ajustaran al que establix el planejament general.
SECCIÓ 8a
INFRAESTRUCTURES
Article 47. Normes generals sobre les obres d'infraestructures
1. Es prohibix, amb caràcter general, la realització d'infraestructures de qualsevol tipus, com ara línies elèctriques i de telecomunicacions, viaris, abastiment d'aigua i sanejament, abocadors de residus sòlids, etc., excepte les destinades al servici d'instal·lacions i activitats autoritzades en el PE, al compliment dels objectius que s'hi plantegen, com també aquelles destinades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament sostenible.
2. La realització d'obres per a la instal·lació, el manteniment o la remodelació d'infraestructures de qualsevol tipus, ha d'atindre's, a més de, a les disposicions de les normatives sectorials aplicables, als següents requisits genèrics:
- Els traçats i emplaçaments hauran de realitzar-se tenint en compte les condicions ecològiques i paisatgístiques del territori, a fi d'evitar la creació d'obstacles a la lliure circulació de les aigües o rebliments d'estes, degradació de la vegetació natural o impactes paisatgístics.
- Durant la realització de les obres han de prendre's les precaucions necessàries per a evitar la destrucció de la coberta vegetal, s'ha de procedir, a la terminació de les obres, a la restauració del terreny i de la coberta vegetal. Així mateix, s'evitarà la realització d'obres en aquells períodes en què puguen comportar alteracions i riscos per a la fauna.
- Les autoritzacions i la resta de requisits que específicament s'assenyalen per a la realització d'infraestructures han d'obtindre's, en tot cas, amb caràcter previ a l'atorgament de llicència urbanística.
Article 48. Estudi d'impacte ambiental
A més dels supòsits previstos en la legislació d'impacte ambiental i en l'article 162 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, queden sotmesos al procediment d'estimació d'impacte ambiental, d'acord amb el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental, les carreteres, camins i pistes forestals o les seues ampliacions, quan no estiguen sotmeses al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, inclouen així mateix les necessàries per a la defensa contra incendis forestals.
SECCIÓ 9a
ACTIVITATS D'INVESTIGACIÓ
Article 49. Promoció de les activitats d'investigació
1. Amb independència del potencial ús públic del paratge com a recurs utilitzable en la investigació bàsica sobre el medi físic, el territori i l'ambient socioeconòmic i cultural, a disposició en forma ordenada dels investigadors i les entitats i organismes especialitzats, l'Ajuntament, en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de medi ambient, per a una millor gestió i administració de l'espai protegit, promourà la realització d'activitats d'investigació aplicada en matèria de coneixement i gestió dels recursos ambientals i culturals.
2. Estes activitats podran realitzar-se, ateses les característiques d'estes i als seus requeriments en mitjans humans i materials, amb mitjans propis de les administracions públiques competents o per mitjà de les oportunes col·laboracions amb entitats i organismes científics, tècnics o acadèmics. Al respecte, se celebraran amb els oportuns organismes i entitats científiques i acadèmiques, els convenis o acords de col·laboració necessaris.
3. Les matèries prioritàries d'investigació aplicada en l'àmbit del paratge són les següents, en relació oberta que podrà adaptar-se a les necessitats de la gestió de l'espai protegit:
a) Investigació bàsica sobre les espècies de flora i fauna autòctona.
b) Desenrotllament de programes de conservació, recuperació i gestió d'espècies de flora i fauna considerats d'interés especial pel seu caràcter endèmic, rar o amenaçat, com també sobre les condicions per a la recuperació o la millora dels seus hàbitats.
c) Investigació etnogràfica i etnològica sobre el medi humà tradicional en el paratge.
d) Investigació sobre mètodes d'administració i gestió dels recursos naturals des de distintes perspectives: jurídica, administrativa, econòmica.
e) Mètodes de gestió de l'ús públic del paratge, des dels punts de vista tècnic, sociològic, econòmic i empresarial.
4. L'Ajuntament facilitarà el coneixement i promourà la divulgació dels treballs d'investigació realitzats en l'àmbit del paratge.
Article 50. Autoritzacions
Sense perjudici del règim general d'autoritzacions que figura en les disposicions generals d'esta normativa, s'establix el següent règim específic per a la realització, per persones o entitats alienes a l'Ajuntament o a la conselleria competent en matèria de medi ambient, d'activitats o projectes d'investigació que tinguen com a objecte els recursos ambientals i culturals del paratge:
a) Les actuacions que afecten, directament o indirectament, la flora, la fauna o els hàbitats protegits, requeriran l'autorització prèvia de l'Ajuntament. Amb esta finalitat, la persona o entitat que realitzarà l'activitat investigadora acompanyarà la sol·licitud una memòria del projecte d'investigació que es desenrotllarà.
b) Les autoritzacions podran contindre condicions o restriccions per a l'execució del projecte. És convenient la seua revocació si les investigacions s'aparten del que establix la memòria del projecte presentat, o si les labors d'investigació s'han dut a terme vulnerant les directrius establides per l'autorització.
c) Una vegada realitzat l'estudi científic autoritzat, la persona o entitat autoritzada ha de presentar informe a l'Ajuntament sobre els resultats, com també sobre qualsevol altra dada que puga ser interessant des del punt de vista científic o de gestió de l'espai natural. En el supòsit que els treballs d'investigació autoritzats siguen publicats, el director del projecte ha d'aportar un exemplar de la publicació.
d) Les autoritzacions atorgades per a l'anellatge científic d'aus no exclouen la necessitat que l'anellador obtinga els permisos corresponents de l'Ajuntament.
e) Els promotors de projectes d'investigació sobre els valors naturals i culturals del paratge que, per no afectar directament la flora, la fauna o els hàbitats protegits, no requerixen autorització prèvia, no obstant això, han de comunicar al Consell de Participació o a l'Ajuntament l'existència del projecte, i han de facilitar-li l'accés als resultats de les investigacions amb destinació al fons documental del paratge.
TÍTOL III
Normes particulars
CAPÍTOL I
Concepte i aspectes generals
Article 51. Concepte
1. A l'efecte de particularitzar les normes protectores establides per mitjà d'este PE, s'ha distingit la totalitat de l'àmbit del paratge com a Àrea Forestal, per a definir els tractaments específics més ajustats a les seues necessitats de protecció, conservació i millora.
2. Les determinacions inherents a esta categoria de protecció constituïxen la referència normativa bàsica a l'hora d'establir els usos i les activitats permeses i prohibides per este PE.
Article 52. Interpretació
1. En tot el no regulat en estes Normes Particulars s'aplicaran les disposicions contingudes en les Normes Generals de Regulació d'Usos i Activitats.
2. En la interpretació de la normativa prevaldran les Normes Particulars sobre les Generals.
CAPÍTOL II
Àrea forestal
Article 53. Caracterització
1. Es tracta d'una zona d'alt valor natural on la vegetació proporciona un lloc idoni per als ecosistemes i recer d'un ampli espectre d'espècies faunístiques d'interés ecològic.
2. Els objectius plantejats per a esta categoria de protecció es poden sintetitzar en:
- Preservar la qualitat ambiental.
- Conservació de la vegetació existent, potenciació d'esta i de la seua regeneració natural.
- Mantindre els processos ecològics essencials i la diversitat biològica del paratge.
- Conservar i restaurar aquells elements arquitectònics singulars, com també les fites paisatgístiques existents.
3. Plantejar estos objectius suposa, necessàriament, una limitació de les possibilitats d'ús públic, i es permeten únicament aquells usos compatibles amb els objectius proposats, sobretot els de tipus científic i cultural.
Article 54. Localització
Es recull dins d'esta categoria la totalitat de l'àmbit del paratge.
Article 55. Usos permesos
1. Es consideren usos permesos, amb caràcter general, tots aquells destinats a afavorir la conservació i la potenciació dels valors naturals i al manteniment dels processos ecològics essencials i la diversitat biològica.
2. Queden específicament permesos els usos següents:
a) Tractaments de millora i conservació de la vegetació, com ara cures culturals i netes, eliminació selectiva del matoll i en especial mesures per a aconseguir la regeneració natural.
b) Els usos i les actuacions destinades a millorar les condicions naturals i paisatgístiques d'este espai o a facilitar la realització d'activitats científiques, didàctiques i recreativonaturalístiques, incloent actuacions i adequacions didacticonaturalístiques de caràcter extensiu, com ara marcatge i senyalització d'itineraris i enclavaments singulars visitables o miradors.
c) Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
d) Repoblació forestal, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
e) Instal·lacions provisionals per a l'execució d'obres públiques. Prèviament a l'obtenció de llicència urbanística, requeriran informe favorable de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
f) Sense perjudici del que disposa l'article 19 d'estes normes, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors i plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, mores, etc., sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o fauna. En qualsevol cas, queda prohibida l'arrancada de la planta, i ha de recol·lectar-se per mitjà de la tallada.
g) Infraestructura de defensa contra incendis forestals, i si és el cas, les obres de captació d'aigües destinades a esta, que estiguen indicades en el Pla local de prevenció d'incendis forestals. Prèviament a l'obtenció de llicència urbanística, ha de comptar amb l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
h) Construcció i condicionament de pistes i camins forestals destinats exclusivament a la lluita contra incendis forestals, sempre que hagen sigut previstos en el Pla de Prevenció d'Incendis, tal com preveu l'article 55 de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana.
i) L'activitat cinegètica, tal com s'inclou en les disposicions de les normes generals de regulació d'usos i activitats del present PE.
Article56. Usos prohibits
1. Es consideren usos prohibits, amb caràcter general, tots els que comporten la degradació del medi o dificulten el desenrotllament dels usos permesos. En especial, es prohibixen tots aquells usos i actuacions que no es troben directament vinculats a la millora i la conservació de la riquesa biològica de la zona o al desenrotllament d'activitats científiques i naturalístiques.
2. Queden específicament prohibits en estos espais:
a) Actuacions o activitats relacionades amb l'extracció d'àrids i terres per a l'explotació dels recursos miners.
b) Construccions i instal·lacions industrials i residencials de qualsevol tipus.
c) Actuacions i instal·lacions de caràcter turisticorecreatiu, excepte les adequacions didacticonaturalístiques previstes en l'article anterior.
d) Construccions i edificacions públiques singulars, com ara, construccions i edificacions vinculades a la defensa nacional, centres sanitaris especials, centres d'ensenyament i culturals i cementeris.
e) Suports de publicitat exterior de qualsevol tipus, com també qualsevol forma de publicitat, excepte indicadors de caràcter institucional destinats a proporcionar informació sobre la zona, sense que suposen deteriorament del paisatge.
f) Obres o magatzems i instal·lacions relacionades amb l'explotació agrícola o ramadera, inclouen hivernacles, i infraestructures de servici a estes, així com instal·lacions d'emmagatzemament o primera transformació de productes forestals.
g) Construccions o instal·lacions, de caràcter permanent o temporal, incloent closes i tanques, lligats a l'activitat cinegètica o pecuària.
h) Infraestructures de qualsevol tipus, excepte les directament vinculades a la prevenció i el control d'incendis forestals, les destinades al servici d'edificacions o instal·lacions permeses o aquelles destinades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament sostenible.
i) Instal·lacions esportives de qualsevol tipus, com també activitats esportives que puguen comportar degradació del medi natural, particularment les que impliquen la utilització de vehicles de motor.
j) L'abocament de residus sòlids o líquids de qualsevol tipus que puguen contribuir a deteriorar la qualitat de les aigües, el sòl o el paisatge.
k) El trànsit de vehicles motoritzats fora dels camins en què s'autoritza expressament, excepte per als servicis de vigilància i manteniment de la zona, prevenció i extinció d'incendis.
TÍTOL IV
Normes per a la gestió del paratge natural
Article 57. Règim general
1. L'administració i la gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament de Xixona.
2. La conselleria competent en matèria de medi ambient podrà prestar a l'Ajuntament l'assistència tècnica necessària i l'assessorament per a la gestió del Paratge Natural Municipal.
3. El règim de gestió del paratge atés el marc establit amb caràcter genèric per als paratges naturals municipals per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, com també a les determinacions específiques que establix en la matèria el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals.
4. La gestió del paratge, quant al funcionament d'instal·lacions, equipaments i servicis, podrà delegar-se d'acord amb el que preveu la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Esta gestió també podrà encomanar-se a altres entitats de dret públic o concertar-se amb institucions o entitats de naturalesa privada.
5. L'Ajuntament podrà promoure, per a assegurar la participació efectiva en la gestió del paratge dels agents socials i econòmics implicats en el paratge i d'altres administracions públiques, la constitució d'una entitat mixta amb participació de les administracions autonòmiques i local i del sector privat, tal com una fundació, un consorci o un altre tipus de figura prevista en la legislació vigent.
Article 58. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
Com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats, existeix el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal els Plantadets, segons el que estableix l'acord de declaració del paratge.
TÍTOL V
Mecanisme de finançament
Article 59. Règim general
1. El finançament del Paratge Natural Municipal correrà per compte de l'Ajuntament de Xixona.
2. L'Ajuntament de Xixona habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal.
3. La Conselleria de Territori i Habitatge podrà participar en el finançament del Paratge Natural Municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 27 de desembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que poden aportar altres entitats públiques o privades que puguen tindre interés a coadjuvar al manteniment del Paratge Natural Municipal.
TÍTOL VI
Règim sancionador
Article 60. Règim sancionador
1. La inobservança o la infracció de la normativa aplicable al Paratge Natural Municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o de qualsevol altre orde en què puga incórrer.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.

linea