diari

ACORD de 17 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte de declaració del Monument Natural del Naixement del Riu Palància, durant la seua tramitació. [2006/F1984]

(DOGV núm. 5203 de 21.02.2006) Ref. Base de dades 1033/2006

ACORD de 17 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte de declaració del Monument Natural del Naixement del Riu Palància, durant la seua tramitació. [2006/F1984]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 17 de febrer de 2006, va adoptar l'acord següent:
Per Orde de 3 de febrer de 2005, el conseller de Territori i Habitatge ha acordat la iniciació del procediment per a la declaració de Monument Natural del Naixement del Riu Palància.
Mentre culmina el procediment administratiu de tramitació de la declaració i fins al moment de l'entrada en vigor, amb l'aprovació prèvia definitiva pel Consell de la Generalitat, és necessari assegurar que en l'àmbit territorial afectat per la declaració no puguen realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i mediambiental, l'ordenació i la gestió de la qual són objecte de la declaració, de conformitat amb el que ha establit en matèria de protecció preventiva l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per raó d'això, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
En l'àmbit territorial afectat pel Monument Natural del Naixement del Riu Palància regiran, durant el període transitori des de l'inici del procediment fins a l'aprovació d'este decret pel Consell de la Generalitat, les mesures cautelars establides amb caràcter genèric per l'article 28.1.a) de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Segon
1. A partir de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant de la Conselleria de Territori i Habitatge les autoritzacions, les llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28.1, lletres b) a f) de la referida Llei 11/1994, que afecten l'àmbit territorial establit en l'Orde de 3 de febrer de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració de Monument Natural del Naixement del Riu Palància.
2. Estes mesures cautelars no afecten els procediments administratius en matèria de planificació urbanística, edificació, dotació d'infraestructures, gestió dels recursos naturals renovables i avaluació d'impacte ambiental que, en el moment de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es troben en tramitació, els quals s'ajustaran exclusivament als requisits i als condicionants ambientals establits en les seues respectives legislacions sectorials.
Tercer
No poden autoritzar-se en l'àmbit territorial afectat, durant la tramitació del projecte de declaració de l'espai natural protegit fins a la seua aprovació, actuacions no previstes en els anteriors apartats.
Quart
Les mesures cautelars a què es referix el present acord estaran vigents fins a la declaració de Monument Natural del Naixement del Riu Palància, sense que en cap cas la vigència d'estes puga superar els tres anys.
Cinqué
El present acord tindrà efectes des del mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra el present acord, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà al de la publicació d'este acord, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 17 de febrer de 2006
La consellera secretària del Consell
de la Generalitat, per substitució,
GEMA AMOR PÉREZ

linea