diari

ORDRE de 3 de febrer de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Monument Natural del Naixement del Riu Palància. [2006/F1449]

(DOGV núm. 5203 de 21.02.2006) Ref. Base de dades 1036/2006

ORDRE de 3 de febrer de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Monument Natural del Naixement del Riu Palància. [2006/F1449]
Entre els últims contraforts del Sistema Ibèric, a uns 1.618 metres d'altitud, barrancs de la serra del Toro confluïxen perquè nasca el riu Palància, eix vertebrador de la comarca que porta el seu nom.
Amb una longitud de 85 quilòmetres, el riu va rebre distintes denominacions amb el pas dels diferents pobladors que van viure o es van assentar en aquesta zona. Els primitius assentaments el van anomenar Perkes; els grecs Pallancia; els romans Boetín o Betis. En els temps de la reconquesta va ser conegut com a riu de Toro, de Murviedro o de Sagunt, però definitivament ha arribat als nostres dies amb el nom de riu Palància.
Es tracta d'un riu que procedix dels nusos muntanyosos que es troben en el límit entre la Comunitat Valenciana i Aragó, recull les seues aigües fonamentalment de les precipitacions. Amb règim típicament mediterrani està sotmés per tant a fluctuacions intenses de cabal entre les temporades seques i plujoses.
El Monument Natural del Naixement del Riu Palància constituïx un fascinant paisatge originat per l'efecte al llarg del temps de l'erosió de les aigües sobre les roques de la muntanya. La forta erosió del riu ha encaixat el seu llit i ha donat lloc a un meravellós congost d'altura que oscil·la entre els 30 i els 40 metres i les parets del qual es troben tan pròximes entre si que, en alguns llocs, arriba a perdre's la vista del cel.
El panorama des del fons del congost és de sorprenent bellesa, es tracta d'un corredor irregular i serpentejant, de vessants inaccessibles, que amaga en les seues entranyes un món de silenci, sumit de tant en tant en la penombra que difon la tènue llum que aconseguix filtrar-se i li conferix a tot el congost una màgia especial.
Després del tram més angost del seu llarg recorregut, d'una amplària que a penes sobrepassa els braços en creu, desemboca en un amfiteatre abrupte, el clevill d'una foia oberta entre penyals separats. I allí, on l'estret deixa enrere la penombra per a obrir-se a la llum, les fonts del Palància afloren les primeres aigües del riu, en forma de font que brolla entre les pedres.
L'escassa pressió antròpica i la presència d'aigua de gran qualitat convertixen aquest espai natural en una zona d'elevat interés que alberga ecosistemes d'un alt valor ambiental, molt rics en espècies singulars, entre els quals cal destacar els ecosistemes riparis, rocams i matolls, que configuren un mosaic d'extraordinària bellesa.
Per aquestes raons, el naixement del Palància va ser declarat microreserva sota la denominació de Estrecho del Cascajar, segons l'Ordre de 6 de novembre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es declaren 22 microreserves vegetals a la província de Castelló. Entre les espècies prioritàries que van motivar la declaració es troben Coronilla emerus, Hieracium aragonense, Hieracium loscosianum, Ilex aquifolium, Phyteuma charmelii, Scrophularia tanacetifolia, Sorbus aria, Taxus baccata.
Així mateix, aquest paratge natural va ser inclòs, per Acord del Govern Valencià de 10 de juliol de 2001, entre els llocs d'interés comunitari (LIC) de la Comunitat Valenciana per raó de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, inclou la figura de monument natural com la indicada especialment per a la conservació i la gestió racional d'ambients significatius per les formacions geomorfològiques i jaciments paleontològics, de notòria singularitat, raresa o bellesa, que mereixen ser objecte d'una protecció especial pels seus valors científics, culturals o paisatgístics.
El règim de gestió de l'espai protegit propugna l'ús sostenible dels recursos naturals, aquest concepte inclou una important funció social derivada de l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels seus valors ambientals i culturals.
Aquests criteris de gestió,, que són la base del règim jurídic establit pel decret de declaració del monument natural, seran desenvolupats detalladament en el pla rector d'ús i gestió de l'espai protegit.
D'altra banda, l'article 28 de l'esmentada Llei 11/1994 articula un règim de protecció preventiva aplicable als àmbits territorials afectats pels projectes de declaració d'espai protegit, amb caràcter cautelar fins a l'aprovació del corresponent decret de declaració. Aquest règim permet habilitar les mesures necessàries per a evitar el deteriorament dels valors objecte de protecció durant aquest període. La forma d'aplicació d'aquestes mesures cautelars s'establix per acord del Consell de la Generalitat.
Per tot això, en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica d'aplicació en el cas, correspon iniciar l'expedient de declaració del Monument Natural del Naixement del Riu Palància, i a l'efecte,
ORDENE
Article 1
S'acorda iniciar el procediment de declaració del Monument Natural del Naixement del Riu Palància, l'àmbit territorial del qual figura com a annex a la present ordre. Aquest àmbit té una extensió de 665,16 hectàrees al municipi d'El Toro.
Article 2
1. De conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de març, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, dins d'aquest àmbit no poden atorgar-se per part de les administracions competents, autoritzacions, llicències o concessions que habiliten per a la realització d'actes de transformació de la realitat física i biològica sense que existisca, amb caràcter previ, informe favorable de la Conselleria de Territori i Habitatge. Aquest informe serà de caràcter preceptiu i vinculant, i ha de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars a què fa referència l'anterior apartat 1, de conformitat així mateix amb l'esmentat article 28 de la Llei 11/1994, tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades i especificades, per a un millor compliment dels objectius del pla, mitjançant un acord del Govern Valencià a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
Article 3
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions que tendeixen a la declaració del Monument Natural del Naixement del Riu Palància, per mitjà de la tramitació de l'oportú expedient administratiu conforme al procediment legal previst.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 de febrer de 2006
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea