diari

Ordre de 6 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual s'rganitzen mesures d'ocupació temporal destinades a desocupats de llarga duració majors de 25 anys.

(DOGV núm. 1296 de 04.05.1990) Ref. Base de dades 1054/1990

Ordre de 6 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual s'rganitzen mesures d'ocupació temporal destinades a desocupats de llarga duració majors de 25 anys.
El desenvolupament del Decret 57/1988, de 25 d'abril del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV de 02.05.88) al llarg dels exercicis de 1988 i 1989 s'ha vist reflectit en la publicació de diverses disposicions de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, les quals regulaven els distints programes de foment d’ocupació.
La reforma del Fons Social Europeu permet cofinançar accions l'objectiu de les quals siga combatre la desocupació de llarga durada mitjançant ajudes a la contractació en projectes no productius, amb una duració mínima de sis mesos, en favor de desocupats de Ilarga duració majors de 25 anys.
En aquest cas, el cofinançament a càrrec del Fons Social Europeu, suposa un augment significatiu de les disponibilitats pressupostàries de què disposava el programa d’Ocupació Temporal regulat per l'Ordre de la Conselleria de Treball i Seguretat Social d’1 de juliol de 1989 (DOGV de 4.08.89), la qual cosa propiciarà majors possibilitats de contractació a favor d'aquest col·lectiu; amb aqueix fi s'ha considerat convenient elevar el període de contractació a un any i establir diverses quanties i nombre mínim de contractes en funció dels grups de cotització dels treballadors, i del nombre d'habitants de les localitats on es realitzen les contractacions, a fi d'estendre els beneficis del programa en les localitats de la Comunitat Valenciana.
D'altre banda el desplegament i l’execució de la política de foment d'ocupació de la Generalitat Valenciana establida en el PEV 11 (1988-91), implica no sols a l'Administració; els Agents Socials hi han de tenir una participació activa, i en aquest sentit els acords adoptats en la negociació de la Proposta Sindical Prioritària (PSP), Mesa Sectorial d’Ocupació, preveuen les vies de l’esmentada participació a través de les comissions de seguiment creades a l’efecte.
Es per això que, vists els Reglaments del Consell (CEE) números 2052/88, de 24 de juny, 4253/88 i 4255/88 de 19 de desembre, relatius al Fons Social Europeu; després d'escoltades les centrals sindicals més representatives a la Mesa d'Ocupació, d’acord amb la disposició final primera del Decret 57/1988, de 25 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana i fent ús de les facultats que em confereix la Llei 5/83, de 30 de desembre, de Govern Valencià (DOGV 30.12.83) i el Decret 36/88, de 21 de mare, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV de 13.04.88) pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Treball i Seguretat Social,
ORDENE:
Article primer
El programa d'ocupació temporal establit pel Decret 57/1988, de 25 d'abril de 1988 (DOGV núm. 815 de 02.05.88) per a l’exercici de 1990 es regirà per aquesta disposició.
Article segon. Destinataris:
Seran destinataris de les ajudes establertes, les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana i les institucions o entitats sense intenció de lucre amb seu, o implantació en aquesta, sense que l’àmbit de les actuacions subvencionables ultrapasse els límits de les províncies d'Alacant, Castelló i València.
Article tercer
Les ajudes es dirigiran a subvencionar en part, els costos salarials, corresponents a les contractacions, els requisits de les quals són en l'article quart, sempre que aquestes responguen a obres i serveis d'utilitat social, realitzades directament per les Corporacions Locals o institucions i entitats sol·licitants sense intenció de lucre.
Article quart Requisits de les Contractacions.
Per a ser considerats com a subvencionables els contractes esmentats en l'article anterior hauran de reunir els requisits següents:
1. Hauran de destinar-se a desocupats de llarga duració, majors de 25 anys.
2. Es donarà preferència als desocupats majors de 50 anys, i als que tinguen càrregues familiars, referint-se aquestes a les previstes com a tals en la legislació vigent en matèria de protecció per desocupació.
3. Els contractes tindran una duració d'un any i el seu nombre es fixa en funció dels termes de l'article cinqué.
4. Les modalitats de contractació podran ser les següents:
a) Per obra o servei determinat (RD 2104/84).
b) Temporal, per tal de fomentar l’ocupació (RD 1989/84).
c) Contracte en pràctiques (RD 1992/84).
5. No obstant això disposat en el punt (3) si per causes no imputables als destinataris de les subvencions, es produirà el cessament d’algun treballador abans de la fi del període contractat, caldrà substituir-lo i en les mateixes condicions, com a mínim per un temps equivalent al que reste per a la finalització del període indicat.
Article cinqué. Mínim de contractacions.
Es fixa un nombre mínim de contractes que hauran de formalitzar-se, per donar lloc a les ajudes, en funció que les Corporacions Locals 0 institucions i entitats sol·licitants sense afany de lucre realitzen les activitats que donen lloc a les esmentades contractacions en l'àmbit d'actuació següent:
A) Municipis de menys de 5.000 habitants: dues contractacions.
B) Municipis entre 5.000 y 20.000 habitants: quatre contractacions.
C) Municipis de més de 20.000 habitants: sis contractacions.
Cas d'actuacions en l'àmbit supra-municipal, el nombre mínim de contractacions serà el resultant de considerar el nombre d'habitants acumulat dels municipis inclosos en les citades actuacions.
La referència al nombre d'habitants, la constitueix l’últim padró municipal de la Comunitat Valenciana de l'any 1986.
Article sisé. Quantia de les ajudes.
Les ajudes que aquesta disposició estableix, tindran les quanties màximes següents, en funció de les categories professionals incloses en les normes de cotització del Règim General de la Seguretat Social:
1. Contractes de treball que s'incloguen en els grups de cotització 1 i 2: 1.000.000 de PTA.
2. Contractes de treball que s'incloguen en els grups de cotització 3, 4, 5 y 8: 875.000 PTA.
3. Contractes de treball inclosos en els grups de cotització 6, 7, 9 i 10: 750.000 PTA.
Les referides quantitats en cap cas podran superar el cost efectiu de la contractació, inclosa la cotització empresarial.
Article seté. Sol·licituds i termini.
Les Corporacions Locals i/o institucions o entitats sense afany de lucre, que pretenguen acollir-se a les ajudes establertes en aquesta disposició, hauran d'instar la corresponent sol·licitud dins el termini i forma, segons el model annex i adjuntaran la documentació que en aquest s’especifica.
Les sol·licituds caldrà presentar-les en les Direccions Territorials de la Conselleria de Treball i Seguretat Social de la província on es localitze l’actuació subvencionable, llevat del que preveu l'article vuité, apartat 2, en què les sol·licituds podran presentar-se en el Registre General de la Conselleria de Treball i Seguretat Social a València.
El termini per presentar sol·licituds serà d'un mes, a partir de la data de publicació de la present ordre al DOGV.
Article vuité. Competència, resolució i recursos.
1. Seran competents per a resoldre, les Direccions Territorials de la Conselleria de Treball i Seguretat Social de les províncies respectives, de les Corporacions Locals sol·licitants, i en el cas de les institucions i entitats sense afany de lucre, de la província on es localitza l'actuació.
2. Si l'àmbit d'actuació afecta dues províncies o tota la Comunitat Valenciana la competència escaurà al Director General d'Ocupació i Cooperació.
3. Les Direccions Territorials, i si s'escau la Direcció General d'Ocupació i Cooperació resoldran els expedients una vegada acabat el termini de presentació d'instàncies, i s'adoptaran les mesures adients a fi de completar els susdits expedientes segons la llei de Procediment Administratiu vigent.
4. L'incompliment del que estableix aquesta disposició determinarà l’obertura d'expedient de revocació total o parcial de les ajudes concedides, el qual serà resolt, amb l’audiència prèvia dels interessats, per la Direcció Territorial de la Conselleria de Treball i Seguretat Social i si pertoca per la Direcció General d'Ocupació i Cooperació, que adoptà la resolució corresponent.
5. Recursos. Contra les resolucions de la Direcció Territorial de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, es podrà interposar Recurs d’Alçada davant la Direcció General d'Ocupació i Cooperació, en el termini de 15 dies del de la notificació d'aquelles.
Contra les resolucions de la Direcció General d'Ocupació i Cooperació, únicament, escaurà Recurs de Reposició, en el termini d'un mes des de la referida notificació.
Article nové. Pagament i justificació de les subvencions.
El procediment per al pagament de les subvencions i llur justificació, es determinarà d'acord amb les normes de caràcter general aplicables, en la mateixa resolució que concedeix aquelles.
Tanmateix, a més de la documentació exigida per disposicions de rang superior, haurà de constar en l’expedient, amb anterioritat a l’últim pagament, la següent documentació justificativa en original o mitjançant còpies degudament compulsades:
a) Ofertes d'ocupació genèriques, o nominatives, fins a un màxim del 20% de les contractacions efectuades, degudament registrades en les Oficines d'Ocupació de l’INEM.
b) DNI, document acreditatiu de càrregues familiars (si s'escau) i acreditació de la situació prèvia de desocupació dels treballadors contractats.
c) Contractes visats per les oficines d'ocupació i documents d'alta i/o afiliació a la Seguretat Social, dels treballadors contractats.
d) Finalitzat el contracte, o bé siga prorrogat per altre de major duració:
d.1. Comunicació de cessament per finalització de contracte o la seua conversió en altre de duració superior.
d.2. Cas de cessament documents de baixa en la Seguretat Social dels treballadors esmentats en els punts B) i C).
No es podrà justificar a càrrec de les subvencions concedides cap contractació l’inici de la qual siga posterior al 31 de desembre de 1990.
Article desé
Les Direccions Territorials de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, i la Direcció General d'Ocupació i Cooperació, prèviament a la resolució dels expedients assabentaran les organitzacions sindicals més representatives, de les sol·licituds rebudes perquè en un termini no superior a quinze dies puguen emetre els informes sobre aquestos que creguen avinents.
Article onzé
Els Serveis Tècnics i Administratius de la Conselleria de Treball i Seguretat Social podran inspeccionar les obres i serveis subvencionades, on s'exercesca l'activitat laboral dels treballadors contractats, a fi de comprovar llur adscripció a aquelles.
Per tot això i per a la seua correcta identificació, tots els contractes formalitzats a l’empara de la present disposició inclouran una clàusula, en la qual es farà constar per les parts el centre de treball on es realitza l'activitat laboral.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Les comissions locals o comarcals d'ocupació constituïdes, amb representació sindical i de les Administracions Públiques, realitzaran la selecció dels treballadors a contractar, segons un barem que serà aprovat mitjançant una resolució de la Direcció General d'Ocupació i Cooperació publicada en el DOGV.
A les comarques o localitats on no s'hagen constituït aquestes comissions, hauran de constituir-se als mateixos efectes que allà previst en el paràgraf anterior.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre vigirà l’endemà de la publicació en el DOGV als efectes d'instar sol·licituds i presentar documentació, tenint efectes plens una vegada siguen aprovats els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici de 1990.
València, 6 d'abril de 1990.
El Conseller de Treball i Seguretat Social,
MIQUEL DOMENECH I PASTOR
ANNEX
Sol·licitud ajudes a la contractació dels desocupats de llarga duració majors de 25 anys (programa d'Ocupació temporal)
1. Corporació Local / Entitat sol·licitant
2. Domicili:
2.1 Localitat Província
2.2 C/Pl, etc
Núm. Codi postal
2.3 Telèfon /
3. Obra/servei per als quals s'efectuen les contractacions
3.1 Característiques:
3.1.1 Denominació
3.1.2 Objectius


3.1.3 Localització
3.1.4 Dates inici/final
3.1.5 Pressupost total
4. Nombre de contractes de duració superior a un any

(escriviu en lletra)
4.1 Grups de cotització 1, 2
4.2 Grups de cotització 3, 4, 5 i 8
4.3 Grups de cotització 6, 7, 9 i 10
5. Quantia total subvenció sol·licitada

(escriviu en xifres i lletres)
de de 1990
IL·LM. SR. DIRECTOR TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL
IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL D'OCUPACIO I COOPERACIO
Documentació adjunta:
1. Autorització (si pertoca) per a instar la sol·licitud.
2. Memòria valorada de Pobra/servei.
3. Plànol de situació (només en obres).
4. Certificat d’altres ajudes públiques (negativa si s'escau).

linea