diari

ORDRE de 12 de febrer de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'estableix un règim d'ajudes per a la millora socioambiental de determinats espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. [2004/X2403]

(DOGV núm. 4710 de 11.03.2004) Ref. Base de dades 1057/2004

ORDRE de 12 de febrer de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'estableix un règim d'ajudes per a la millora socioambiental de determinats espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. [2004/X2403]
A la Comunitat Valenciana, com en altres àrees de la conca mediterrània, els processos seculars d'intervenció humana sobre els ecosistemes naturals han representat un paper clau en la distribució i les característiques d'aquests ecosistemes i, per consegüent, en la configuració actual del paisatge. En general, i actuant conjuntament amb altres factors físics, ecològics i històrics, aquests processos han donat com a resultat un territori natural caracteritzat, d'una banda, per la riquesa i per la diversitat d'espècies i paisatges, però també per la seua fragilitat davant alteracions substancials del règim d'usos que, en última instància, ha configurat i mantingut aquesta riquesa.
Des d'aquesta perspectiva, l'adequada ordenació dels usos i aprofitaments que es desenvolupen o poden desenvolupar-se en els espais naturals valencians no pot limitar-se a la regulació estricta de les activitats potencialment degradants, sinó que han d'adoptar mesures dirigides a conservar i potenciar aquells usos compatibles amb la conservació del medi natural. La mateixa Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, la finalitat principal de la qual és la protecció, la conservació, la restauració, la millora i l'ús sostenible dels espais naturals, estableix que la Generalitat Valenciana prestarà ajuda o col·laboració tècnica i econòmica als titulars públics i privats de drets afectats pel règim especial dels espais protegits.
D'altra banda, l'establiment d'ajudes per a l'aplicació de mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de protecció del medi ambient i la conservació de l'espai natural (Reglament (CEE) núm. 2078, de 30 de juny de 1992) ha permés cobrir aquest important camp en els parcs naturals de l'Albufera, les Salines de Santa Pola, la Mata-Torrevieja, el Fondo, la Marjal de Pego-Oliva i altres.
D'acord amb això, i en base als criteris exposats, resulta necessari formular les característiques i les condicions aplicables al règim d'ajudes destinades a la millora socioambiental en els parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, el Montgó, el Penyal d'Ifac, el Prat de Cabanes-Torreblanca, la Serra Calderona, la Serra d'Espadà, la Serra d'Irta i la Serra de Mariola, com també el Paratge Natural del Desert de les Palmes; per la qual cosa, per raó de la Llei 11/1994, i de conformitat amb el que disposa l'article 35 de la Llei 5/1983, de Govern Valencià; el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana,
ORDENE
Primer
Establir un règim de subvencions per a la millora socioambiental de determinats espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, a càrrec del capítol VII, de la secció 14, Conselleria de Territori i Habitatge; servei 02, 01, Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial; programa 432.10, Ordenació del Territori i Urbanisme; línia T1373.
La dotació anual de la línia serà la que figure en la corresponent llei de pressuposts i l'import global màxim destinat a la subvenció es farà públic mitjançant una ordre de la Conselleria de Territori i Habitatge. L'import global màxim per a l'exercici 2004 és de 100.808,00 euros.
Segon
Aprovar les bases per les quals es regirà aquest règim, que figuren com a annex I a la present ordre.
Tercer
En tot el que no regula la present ordre s'aplicarà el que disposa el Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, i la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Les ajudes que hagen de ser finançades a càrrec del pressupost de l'any 2004, podran ser sol·licitades en el termini d'un mes des de la publicació de la present ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
Les sol·licituds d'ajudes presentades a partir de l'1 de novembre de 2003, formulades d'acord amb les bases de l'ordre de 4 de novembre de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'estableix un règim d'ajudes per a la realització de determinades actuacions en els parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, del Montgó i de la Serra d'Espadà, i en el Paratge Natural del Desert de les Palmes i es convoca la concessió d'ajudes per a 1999 (DOGV núm. 3372, de 13.11.1998); seran adaptades i tramitades de conformitat amb les noves bases reguladores establides en aquesta ordre.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l'Ordre de 4 de novembre de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'estableix un règim d'ajudes per a la realització de determinades actuacions en els parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, del Montgó i de la Serra d'Espadà, i en el Paratge Natural del Desert de les Palmes, i es convoca la concessió d'ajudes per a 1999 (DOGV núm. 3372, de 13.11.1998).
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
Contra la present ordre que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.
València, 12 de febrer de 2004
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY
ANNEX I
Bases per les quals es regula la convocatòria de subvencions per a la promoció d'activitats econòmiques sostenibles en els espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
Primera. Beneficiaris
De manera general podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars de drets afectats pel règim especial dels espais protegits següents: parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, el Montgó, el Penyal d'Ifac, el Prat de Cabanes-Torreblanca, la Serra Calderona, la Serra d'Espadà, la Serra d'Irta i la Serra de Mariola, com també el Paratge Natural del Desert de les Palmes.
Segona. Activitats objecte d'ajuda
1. Millora de la coberta vegetal mitjançant sembra o plantacions d'espècies de la vegetació madura en superfícies forestals, o mitjançant altres actuacions que hi repercutisquen.
2. Tractament i millora de vegetació en canals, séquies i làmines d'aigua.
3. Regeneració de la coberta vegetal (arbustiva o arbòria) de ribassos i vessants de barrancs amb alt risc erosiu.
4. Conservació o creació de límits de camps de cultiu amb arbres i arbusts característics del paisatge tradicional.
5. Millora de les comunitats faunístiques.
6. Millora de la fauna cinegètica quan aquesta es desenvolupe en zones de reserva dels diferents vedats de caça.
7. Restauració d'àrees degradades o antropitzades.
a. Restauració d'abocadors de residus sòlids.
b. Línies elèctriques.
c. Restauració de zones extractives.
d. Integració de tanques existents mitjançant pantalles vegetals.
8. Obres de conservació o construcció de marges de pedra seca en camps de cultiu tradicionals en terrassa.
9. Restauració d'estructures rurals d'interés etnològic o paisatgístic.
10. Millora de zones destinades a ús públic.
11 Millora de camins rurals, sendes o camins ramaders.
Tercera. Quantia de les ajudes
1. La quantia de les ajudes s'obtindrà de la memòria tècnica i pressupost justificatiu presentat, i s'establirà una subvenció màxima per sol·licitant i any de 12.000,00 €. En cas de sol·licituds d'entitats locals o agrupacions de propietaris o empresaris legalment constituïdes que tramiten sota un mateix expedient peticions de distints associats, l'import màxim serà l'obtingut de multiplicar la quantitat anterior pel nombre d'agrupats en la sol·licitud, no podrà superar en cap cas el 48.000,00 € per expedient i any.
2. En qualsevol cas no es prendran en consideració projectes presentats la quantia total pressupostada dels quals siga inferior a 3.000,00 €.
3. Les activitats objecte de les ajudes podran ser subvencionades fins en un 100% del seu cost.
L'import adjudicat s'establirà per a cada sol·licitant en la corresponent resolució.
Quarta. Sol·licituds i documentació
1. Les sol·licituds, es formalitzaran en el model d'instància que figura com a annex a la present ordre. Totes les activitats objecte d'ajudes proposades pel sol·licitant, en una o diverses propietats, s'agruparan en una única sol·licitud, sense que puga superar-se, en el seu conjunt, el límit econòmic referit en la base tercera. Com també, no s'admetrà a tràmit més d'una sol·licitud sobre una mateixa propietat.
2. L'admissió a tràmit d'una sol·licitud de subvenció no generarà cap compromís de concessió d'aquella.
3. La documentació que han de presentar els interessats, juntament amb la instància, per a sol·licitar les ajudes serà la següent:
a) Documentació acreditativa de la identificació del sol·licitant:
a.1) Persones físiques: fotocòpia compulsada del NIF i DNI per als nacionals (o únicament DNI amb lletra de control) i per a altres països fotocòpia de la targeta de resident.
a.2) Persones jurídiques o agrupació de persones físiques:
– Fotocòpia compulsada de la targeta del CIF.
– Còpia compulsada dels estatuts de l'entitat o l'escriptura de constitució o qualsevol altre document admissible en dret que ho acredite i còpia de poders que acrediten la representació.
– Certificat de l'acta on consta l'acord de sol·licitar les ajudes i nomenament del representant de l'entitat per a efectuar la seua gestió.
a.3) Corporacions locals i altres entitats públiques: acord adoptat per l'òrgan corporatiu pel qual s'aprova la sol·licitud de subvenció.
a.4) Entitats sense ànim de lucre:
– Fotocòpia compulsada del NIF i DNI per als nacionals (o únicament DNI amb lletra de control) del titular de la presidència o del representant legal de l'entitat.
– Fotocòpia compulsada de la targeta del CIF de l'entitat.
– Autorització del titular de la secretaria de l'entitat a la persona que actua en representació d'aquesta davant de la Conselleria de Territori i Habitatge amb el vistiplau o la conformitat del titular de la presidència.
– Acreditació de la seua constitució legal mitjançant la presentació d'una còpia compulsada dels estatuts fundacionals i del certificat expedit pel Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana.
– Nombre de socis que componen el grup en l'actualitat, i implantació d'aquests en poblacions amb menys de 5.000 habitants expressada en tant per cent sobre el total dels socis.
b) Acreditació de complir els requisits per a ser beneficiari, d'acord amb la base segona:
b.1) Si és el cas, documents acreditatius de la titularitat de drets de propietat, d'ús i gaudi, consistents en escriptura pública registrada, certificat registral o mitjançant qualsevol altra forma vàlida en dret.
b.2) En cas d'autorització de propietari de titularitat privada o entitat local, haurà de presentar-se aquesta. A més, el propietari haurà de presentar una declaració jurada de no haver sol·licitat la mateixa ajuda.
b.3) En cas d'arrendament, haurà de presentar un document acreditatiu del dret d'ús i gaudi de la finca.
c) Memòria valorada dels treballs que s'han de fer, que haurà de contenir els apartats següents:
c.1) Descripció, si és el cas, de la finca amb la localització en el plànol a escala 1:10.000 i plànol cadastral amb les parcel·les afectades, amb la senyalització precisa dels treballs proposats.
c.2) Descripció detallada de les activitats que s'han de realitzar, indicant a través d'un programa d'actuació la llista de treballs que s'han d'efectuar que garantisca l'execució d'aquests en l'exercici per al qual es concedeix la subvenció.
c.3) Pressupost desglossat per conceptes, on s'expresse i justifique el cost dels distints treballs per als quals se sol·licita ajuda. Contingut mínim determinat en el document annex II. En el cas d'utilització de mà d'obra o maquinària pròpia, haurà d'estar suficientment detallada en el pressupost de cada una de les actuacions.
c.4) En el cas d'entitats sense ànim de lucre, aquesta memòria haurà d'estar firmada per el/la secretari/a i amb el vistiplau o conformitat del/de la president/a de l'entitat.
d) Imprés d'alta de tercers per a pagaments de la Generalitat Valenciana degudament emplenat i segellat per l'entitat bancària corresponent, segons model que figura com annex III a la present ordre.
e) Si és el cas, certificat acreditatiu d'estar al corrent o exempt de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en el moment de finalització del termini de presentació de la sol·licitud en els termes previstos en l'Ordre de 30 de maig de 1996 de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOGV núm. 2775, de 21 de juny de 1996) excepte les excepcions previstes en el seu article 3r.
f) Quan la subvenció sol·licitada supere els 30.000 euros i es tracte d'obres o plantacions, un projecte tècnic subscrit per facultatiu corresponent.
g) Declaració si és el cas, que acredite l'existència de sol·licitud o obtenció d'altres subvencions percebudes o reconegudes d'altres administracions públiques, o de qualsevol entitat pública o privada, pel mateix concepte.
Cinquena. Lloc i termini de presentació d'instàncies
Els sol·licitants interessats hauran de presentar les peticions mitjançant una instància, segons el model que figura en l'annex, dirigida a la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge, al carrer Francesc Cubells, número 7, en qualsevol dels serveis territorials d'aquesta a:
. Alacant, carrer Churruca, núm. 29. 03003
. Castelló, carrer dels germans Bou, 47. 12003
. València. Gregori Gea, 27. 46009,
o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el cas de presentar-se les sol·licituds a les oficines de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè els serveis postals puguen datar les sol·licituds.
El termini de presentació d'instàncies serà entre l'1 de març i el 30 de setembre, ambdós inclusivament, de l'any anterior per al qual se sol·licita l'ajuda. Per a l'exercici 2004 el termini serà l'expressat en la disposició transitòria primera.
Sisena. Valoració i tràmit
1. Rebudes les sol·licituds, la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial, a través d'una comissió tècnica, formada per tècnics de la direcció general, les verificarà i realitzarà d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades per raó de les quals s'ha de pronunciar la resolució.
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'acompanye la documentació que d'acord amb aquesta ordre resulte exigible, es notificarà a la persona interessada la causa que impedeix la continuació del procediment i se li requerirà perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa, se li tindrà per desistit de la seua petició, amb la resolució prèvia d'arxiu, que serà dictada pel titular de la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial, d'acord amb el que disposa la Resolució de 13 d'agost de 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 4571, de 22 d'agost de 2003), en els termes previstos en l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, tot això de conformitat amb el que preveu l'article 71 de la referida norma.
2. Les memòries i els projectes seran sotmesos a informe de viabilitat de les activitats per part del director conservador de l'espai protegit o, en la seua absència, per tècnic del servei de parcs naturals tècnics designats per la directora general de Planificació i Ordenació Territorial, d'acord amb l'article 46.3 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana.
3. Per a la concessió de l'ajuda es tindran en compte els criteris de valoració següents:
– Activitats que tinguen per objecte aconseguir objectius establerts en els plans o programes de gestió de l'espai protegit.
– Actuacions integrades en projectes globals i plurianuals de gestió d'explotacions privades o públiques.
– Activitats previstes en plans o programes de gestió de l'espai protegit.
– Sol·licitud que agrupe distints propietaris, el pla de treball dels quals possibilite l'actuació en una àrea definida de manera integral.
– Realització d'un programa de seguiment del resultat dels treballs.
– Correcció d'impactes paisatgístics i ambientals.
– La recuperació o regeneració de sistemes naturals, la millora d'hàbitats i llocs d'especial interés, la preservació del paisatge o la creació de biòtops d'interés faunístic.
– Activitats en propietats els titulars de les quals tenen dedicació principal a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.
– Interés de les activitats proposades.
4. La comissió tècnica elevarà a la directora general de Planificació i Ordenació Territorial una proposta de resolució indicant, per a cada sol·licitud acceptada, l'activitat objecte de la subvenció, el cost previst d'aquesta, el percentatge de l'ajuda que s'ha de concedir, l'import d'aquesta i el calendari de l'actuació. Per a les sol·licituds no acceptades s'especificaran degudament les raons de la denegació.
Setena. Forma i termini de concessió
1. La resolució definitiva, degudament motivada, serà dictada per la directora general de Planificació i Ordenació Territorial d'acord amb el que disposa la Resolució de 13 d'agost de 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 4571, de 22 d'agost de 2003).
2. La sol·licitud es considerarà desestimada si la resolució no es resol en el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació d'instàncies.
3. Els beneficiaris de les ajudes podran renunciar expressament a aquestes en el termini de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió.
Vuitena. Recursos
Les resolucions adoptades per la directora general de Planificació i Ordenació Territorial, en adoptar-se per delegació, indicaran expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan que delega, i posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà al de la notificació, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.
Novena. Obligació del beneficiari
1. Estar al corrent de les obligacions fiscals i davant de la Seguretat Social.
2. Trobar-se en la situació que legitima la seua concessió.
3. Complir els requisits i les condicions que comporta la concessió o el gaudi de l'ajuda. L'incompliment en una part, comportarà la pèrdua dels drets de les parts executades.
4. El sotmetiment a les actuacions del control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
5. Comunicar en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, altres ajudes públiques sol·licitades o concedides pel mateix projecte.
6. Fer constar en tota informació o documentació pròpia de l'activitat que aquesta està subvencionada per la Conselleria de Territori i Habitatge.
7. Permetre a la Conselleria de Territori i Habitatge, o a les entitats nomenades amb aquest fi, el control de qualitat dels treballs realitzats i el material utilitzat.
8. Les activitats subvencionades hauran de complir amb el que estableixen les normes i manuals relatius a l'espai protegit (normativa de declaració, PORN, PRUG, plans d'ús públic, manuals de senyalització, etc.).
9. Quan de la realització de les activitats subvencionades es derive l'elaboració d'algun tipus de senyalització, plafons expositius o publicacions, haurà de figurar en lloc visible el patrocini de la Conselleria de Territori i Habitatge. En el cas de publicacions, haurà de remetre's un exemplar a la Conselleria.
Deu. Justificació de les despeses
1. Una vegada efectuades les activitats o actuacions objecte de subvenció haurà de notificar-se la seua finalització als corresponents serveis territorials de la Conselleria de Territori i Habitatge.
2. Les inversions i despeses objecte de l'ajuda seran revisades pels serveis tècnics de la Conselleria de Territori i Habitatge, els quals expediran un certificat de la correcta aplicació d'aquestes, requisit necessari perquè als beneficiaris se'ls reconega el dret al pagament de les ajudes, en el termini màxim de 10 dies des de la seua petició
3. Els beneficiaris estan obligats a presentar, fins al 15 de novembre de cadascun dels anys per als quals s'han concedit les ajudes, la justificació de totes les despeses efectuades durant cadascuna de les anualitats, per a la realització de les activitats subvencionades fins a arribar almenys al pressupost total objecte de la subvenció mitjançant els documents següents:
a) Factures amb el corresponent justificant de recepció referents a totes les despeses efectuades d'acord amb el programa subvencionat. En cap cas podrà ser objecte de subvenció l'IVA recuperable pel beneficiari.
b) En aquells casos en què es financen despeses de personal, còpia compulsada del contracte i de les nòmines firmades per les persones que facen treball en les activitats, i també els justificants corresponents de les cotitzacions de la Seguretat Social i de l'ingrés en la delegació d'hisenda de les quantitats retingudes corresponents a l'impost sobre la renda de les persones físiques.
c) La despesa de mà d'obra pròpia, entenent com a tal la del titular i la dels membres majors d'edat de la unitat familiar inclosos en la cartilla de la Seguretat Social o en la d'autònoms. Per a justificar aquesta despesa, el beneficiari haurà d'acompanyar una declaració jurada on s'especifiquen les despeses justificades per aquest concepte, segons model que s'adjunta. El preu unitari màxim justificable de la mà d'obra pròpia serà de 62'60 euros per jornada.
d) En cas d'utilització de maquinària pròpia, certificat d'un tècnic de la Conselleria de les despeses imputades a aquest concepte, al qual haurà d'adjuntar una fotocòpia compulsada del rebut del pagament de l'impost de circulació referit a l'últim període impositiu o, en cas de no estar subjecte a aquest impost, còpia compulsada d'un document acreditatiu de la propietat. El preu de la màquina pròpia serà el següent:
Preu simple de la partida
U. Descripció maquinària Euros / hora
(sense mà d'obra)
H Tractor de rodes 31/70 CV 22'09
H Tractor de rodes 71/100 CV 23'03
H Tractor de rodes 101/130 C 25'99
H Tractor eruga 31/70 CV 24'17
H Tractor eruga 71/100 CV 30'86
H Tractor eruga 101/130 CV 35'08
H Remolc de capacitat 5 t. 1'86
H Serra mecànica 1'87
H Moto desbrossadora 1'87
H Aclotadora 3'56
H Podadora 5'13
H Plantadora 5'31
Els preus indicats en l'apartat 3 podran actualitzar-se mitjançant una ordre de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) Els honoraris professionals d'elaboració i el visat dels projectes podran ser justificats com a part de la subvenció.
f) La justificació de despeses per les entitats locals es realitzarà mitjançant un certificat del secretari de l'aprovació de la despesa per la comissió de govern o ple de l'ajuntament i de la intervenció del pagament realitzat. Si les obres han sigut realitzades per l'administració, conforme l'article 153 de la Llei de contractes per a les administracions públiques, s'acreditaran els costs i costes de l'execució.
g) Els peticionaris podran sol·licitar el suport tècnic de la Conselleria de Territori i Habitatge, en l'elaboració de les memòries i els projectes dels treballs objecte de subvenció.
h) En el cas de subvencions per a la restauració d'àrees degradades, si es tracta de neteja d'abocadors, s'acreditarà que la destinació dels materials ha sigut un abocador legal.
En l'anvers dels originals dels documents descrits en els punts 3.a i 3.b el titular de la subvenció posarà de manifest i firmarà, de manera indeleble la ressenya següent: “justificant de la subvenció per a la promoció d'activitats econòmiques sostenibles en els espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, convocada per ordre de 12/02/04, de la CTH. Convocatòria de (l'any que corresponga)”. La ressenya serà visible en les còpies compulsades que es presenten.
Onze. Reintegrament de les quantitats
1. Segons estableix l'article 47.9 del text de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana correspondrà reintegrar les quantitats percebudes i s'exigirà interés de demora des del moment del pagament de l'ajuda en els casos següents:
a) Incompliment de l'obligació de la justificació.
b) Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides per a aquest fi.
c) Incompliment de la finalitat pel qual s'ha concedit la subvenció.
d) Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb el motiu de la subvenció.
2. Igualment, en el supòsit que l'import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb les subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics, supere el cost de l'activitat que s'ha de realitzar, s'haurà de reintegrar l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat efectuada quan la subvenció principal siga de la Generalitat Valenciana.
A sol·licitud dels beneficiaris, i per motius justificats, podrà concedir-se una pròrroga, que es concedirà si hi ha raons suficients per fer-ho i el nou termini d'execució és compatible amb el pagament de l'ajuda en l'any per al qual s'han concedit les ajudes.

linea