diari

ORDE de 12 de febrer de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes per a l'any 2004, a favor de titulars de qualsevol dret sobre terrenys d'arrossar, que estiguen inclosos en àrees de protecció perillacunar i en zones de reserva i on l'activitat cinegètica està prohibida totalment afectats per l'acció de l'avifauna aquàtica o reintroduïda i inclosos al Parc Natural de l'Albufera. [2004/X2400]

(DOGV núm. 4710 de 11.03.2004) Ref. Base de dades 1058/2004

ORDE de 12 de febrer de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes per a l'any 2004, a favor de titulars de qualsevol dret sobre terrenys d'arrossar, que estiguen inclosos en àrees de protecció perillacunar i en zones de reserva i on l'activitat cinegètica està prohibida totalment afectats per l'acció de l'avifauna aquàtica o reintroduïda i inclosos al Parc Natural de l'Albufera. [2004/X2400]
El territori ocupat pel Parc Natural de l'Albufera es caracteritza per l'antiguitat i la varietat dels processos d'intervenció humana sobre el medi natural al llarg de la història. Aquests processos, especialment els relacionats amb la transformació de l'antiga marjal en arrossar, han donat com a resultat un agroecosistema que depén profundament de la intervenció humana per a la perdurabilitat de les seues riques característiques biològiques.
Un altre efecte de la intensa activitat humana que ha suportat el parc ha portat com a conseqüència la minva o desaparició, en el passat, de determinades espècies faunístiques abans habituals. Per a esmenar aquest fet la Generalitat Valenciana ha escomés la posada en funcionament de determinats programes de reintroducció, entre els quals destaca el que fa referència al gall de canyar (porphyrio porphyrio). Com a complement als esmentats programes s'han posat en pràctica totes les mesures de protecció legals que eren oportunes, entre elles l'estricta prohibició de caçar-lo.
Com a efecte col·lateral i producte d'aquests programes, en els últims anys s'ha observat que l'activitat alimentària de l'espècie reintroduïda gall de canyar afecta de manera puntual el cultiu de l'arròs, i provoca pèrdues de diversa consideració. Altres espècies d'aus aquàtiques no reintroduïdes, en concret l'ànec collverd (Anas platyrhynchos) i la polla d'aigua (Gallinula chloropus) causen també diversos danys en els camps d'arròs, que són més reiterats i importants en els arrossars inclosos dins d'àrees de reserva, de protecció o de restricció a l'activitat cinegètica.
Durant l'època de cultiu de l'arròs, gran part de la població de polla d'aigua al Parc Natural de l'Albufera passa de la llacuna a l'arrossar, on busca l'aliment, bàsicament fitòfag, en aquella època de l'any. D'aquesta manera, l'espècie sol causar danys a la planta de l'arròs en les primeres fases de germinació i creixement, quan pot llavors accedir amb major facilitat a les parts blanes de la planta. Els danys solen ser de major consideració a les parcel·les de terra d'arrossar més pròximes a les vores de l'Albufera o als canals i séquies amb vegetació palustre a les vores. Poc després, amb la planta més alta, la incidència d'aquest ràl·lids sobre l'arrossar és insignificant.
Quan l'espiga de l'arròs presenta gra s'observa una forta incidència de l'ànec collverd sobre el cultiu de l'arròs. A partir de mitjan d'agost, la població reproductora d'aquest anàtid al Parc Natural de l'Albufera, s'engrosseix amb l'arribada d'exemplars provinents d'aiguamolls pròxims i d'individus migradors. El gran nombre d'aus que accedeix als arrossars a la recerca d'aliment consumeix una part important del gra de l'arròs. Al costat d'aquests, alguns exemplars de gall de canyar també penetren en l'arrossar, on causen alguns danys a la planta en partir-la per a buscar les parts internes d'aquesta, més blanes. Les zones d'actuació de l'espècie solen ser en la majoria les parcel·les adjacents a la llacuna de l'Albufera.
Per tot això, i atés que una part important dels danys observats es donen en els arrossars perillacunars o en aquells decretats com àrees de reserva, on les aus, en no estar subjectes al control de població que comporta l'activitat cinegètica, creixen més confiades i mostren major tirada, i causen una major quantitat de danys. És per això que des de l'administració cal ajudar a sufragar les despeses addicionals que suporten els productors d'arròs.
En conseqüència,
ORDENE
Primer
Convocar ajudes per a l'any 2004 per a compensar els danys produïts per l'avifauna aquàtica als terrens d'arrossar del Parc Natural de l'Albufera on estiga totalment prohibida la caça o inclosos en perímetres de protecció al voltant de la llacuna de l'Albufera.
Segon
La dotació per a les ajudes serà a càrrec del capítol IV de la secció 14, Conselleria de Territori i Habitatge; servei 01, Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial; programa 432.10, Ordenació del Territori i Urbanisme; línia T4868, Ajudes de compensació per l'avifauna aquàtica als arrossars del Parc Natural de l'Albufera; per un import global màxim de 40.000,00 €.
Esta dotació pressupostària queda condicionada al fet que no varien ni la línia de subvenció citada ni la quantia global màxima que s'establix, a l'aprovar-se definitivament els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2004.
Tercer
Aprovar les bases per les quals es regirà aquesta convocatòria, que figuren com a annex a la present ordre.
Quart
En tot allò no regulat en la present ordre serà d'aplicació el que disposa el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La present ordre entrarà en vigor el dia 1 de maig de 2004.
Segona
Contra la present ordre, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació, davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99.
València, 12 de febrer de 2004
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY
ANNEX
Bases per les quals es regula la convocatòria d'ajudes per a compensar les pèrdues produïdes per la reintroducció de l'avifauna al Parc Natural de l'Albufera
Primera. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones titulars de qualsevol dret sobre terrenys d'arrossar a les zones amb limitació cinegètica absoluta del Parc Natural de l'Albufera, com també aquelles propietats incloses totalment o parcialment en els perímetres de protecció perillacunars decretats o que es decreten, sempre que estiguen cultivant arròs en els esmentats terrenys durant l'any 2004. Aquestes zones són les següents:
1. Les parcel·les de terra arrossar que queden incloses en tot o en part dins d'un cinturó perimètric de protecció de 500 metres al voltant de la llacuna de l'Albufera.
2. Les zones d'arrossar dels tancats de les Piules, l'Illa, Racó de l'Olla i l'Alcatí (vegeu l'article 2, apartat 3r de l'Ordre de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula, amb caràcter general, la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera).
3. Qualsevol altra zona que passe a ser declarada per la Generalitat Valenciana com a zona de reserva, en aquest cas és d'aplicació l'annex IV, apartat 10.2 del Decret 96/1995, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la conca hidrogràfica de la l'Albufera.
Excepcionalment, també podran ser beneficiàries les persones titulars de qualsevol dret sobre qualsevol terreny d'arrossar dins del parc natural de l'Albufera, sempre que les pèrdues siguen produïdes pel gall de canyar (Porphyrio porphyrio).
Segona. Objecte d'aquestes ajudes
Els danys produïts per les espècies gall de canyar (Porphyrio porphyrio), polla d'aigua (Gallinula chloropus) i ànec collverd (Anas platyrhynchos) en el cultiu de l'arròs durant el període comprés entre el dia 1 de maig i el 30 de setembre, ambdós inclusivament, de 2004.
Tercera. Sol·licituds i documentació
Les persones que reunisquen els requisits establerts en la base primera i vulguen sol·licitar les ajudes regulades en la present ordre, hauran de presentar la documentació següent:
3.1. Sol·licitud emplenada com cal i signada per la persona interessada, en el model normalitzat que es publica amb la present ordre.
3.2. Documentació acreditativa de la propietat, l'arrendament o el dret que posseïsca; com també la referència de les dades cadastrals per a la correcta identificació de les finques.
3.3. Declaració jurada que les esmentades pèrdues no estan emparades per cap tipus d'assegurança.
3.4. Imprés, si és el cas, d'alta de tercers per a pagaments de la Generalitat Valenciana, emplenat com cal i segellat per una entitat bancària.
3.5. Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries, i davant de la Seguretat Social de conformitat amb el que disposa l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOGV núm. 2775, de 21.06.96).
Quarta. Lloc i termini de presentació de sol·licituds
Donades les especials característiques dels danys que es produeixen i, amb l'objecte de poder comprovar la relació directa entre l'acció de les aus i aquells, les persones sol·licitants, en detectar els danys, i sempre en un termini no superior a tres dies naturals des que s'hagen produït; presentaran l'imprés de sol·licitud a l'Oficina de Gestió Tècnica del Parc Natural de l'Albufera.
El termini per a presentar les sol·licituds serà durant tota la campanya arrossera, des de l'1 de maig fins al 30 de setembre de 2004, ambdós inclusivament.
Cinquena. Tràmit
La comprovació dels possibles danys la realitzaran els tècnics del l'Oficina de Gestió Tècnica del Parc Natural de l'Albufera, els quals es posaran en contacte amb la persona sol·licitant i es personaran en el lloc dels fets per a les comprovacions pertinents. En cada visita d'inspecció s'estendrà acta en la qual s'especificarà l'espècie o les espècies causants dels danys, si les hi ha, com també la quantia.
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'acompanye la documentació que d'acord amb aquesta ordre resulte exigible, es notificarà a la persona interessada la causa que impedeix la continuació del procediment i se li requerirà perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició, després de la resolució d'arxiu, que serà dictada per la directora general de Planificació i Ordenació Territorial, d'acord amb el que disposa la Resolució de 13 d'agost de 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 4571, de 22 d'agost de 2003), en els termes previstos en l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, tot això de conformitat amb el que preveu l'article 71 de la referida norma.
Sisena. Determinació de la quantia de les ajudes
Acabada la temporada arrossera, durant la primera quinzena d'octubre es quantificaran les pèrdues. Aquestes es valoraran segons la superfície afectada, i es considera que la productivitat mitjana és de 650 kg/fanecada. Si la persona sol·licitant replanta i es comprova que hi ha noves pèrdues en la mateixa zona per l'acció de l'avifauna, només es consideraria la superfície que excedisca de la que es va valorar en la primera visita, a l'efecte l'interessat haurà de presentar una sol·licitud complementària a l'Oficina de Gestió Tècnica del Parc Natural de l'Albufera en el mateix termini assenyalat en la base quarta.
L'ajuda màxima que s'ha de rebre serà de 0,27 € per cada quilo de pèrdua en la collita, considerant que la productivitat de la zona és de 650 kg per fanecada cultivada. Si el crèdit pressupostari descrit en l'article segon no és suficient per a pagar totes les sol·licituds acceptades, es prorratejara l'import de les ajudes fins esgotar el crèdit.
Setena. Resolució
7.1. A partir de les dades recollides per les actes descrites en la base anterior, els tècnics elevaran a la directora general de Planificació i Ordenació Territorial una proposta de resolució que indicarà, per a cada sol·licitud comprovada de conformitat, l'espècie faunística responsable del dany, la data, el nom de la persona titular, la superfície afectada i l'import de l'ajuda. Per a les sol·licituds no acceptades s'especificaran les raons de la denegació.
7.2. La resolució definitiva, degudament motivada, serà dictada per la directora general de Planificació i Ordenació Territorial d'acord amb el que disposa la Resolució de 13 d'agost de 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 4571, de 22 d'agost de 2003).
7.3 El termini màxim per a la resolució i la publicació en el DOGV serà d'un mes, comptador des de la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
La falta de resolució i de publicació establerta anteriorment produirà efectes desestimatoris de la sol·licitud, conforme al que disposa l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat Valenciana.
Vuitena. Recursos
Les resolucions adoptades per la directora general de Planificació i Ordenació del Territori, en adoptar-se per delegació indicaran expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan que delegue, i posaran fi a la via administrativa. Contra les esmentades resolucions es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació, davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.
Novena. Obligacions dels beneficiaris
9.1 Les ajudes concedides d'acord amb la present ordre són incompatibles amb qualssevol altres, que tinguen la mateixa finalitat, de la Conselleria de Territori i Habitatge o d'altres organismes públics o privats.
9.2. De la mateixa manera no és compatible la percepció d'aquestes ajudes amb el pagament de la indemnització que puga tenir-se contractada per mitjà d'una assegurança.
9.3. Durant la fase de comprovació de les pèrdues al·legades les persones sol·licitants es comprometen a facilitar als tècnics la visita a les finques presumptament afectades.
Deu. Pagament de les ajudes
Una vegada publicada en el DOGV la resolució definitiva de la directora general de Planificació i Ordenació Territorial es realitzarà, d'ofici, el pagament de les quantitats reconegudes per l'esmentada resolució.

linea