diari

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2004, de la directora general de Planificació i Ordenació Territorial, per la qual es concedeixen ajudes per a 2004 per a col·laborar en la gestió dels paratges naturals municipals. [2004/F2483]

(DOGV núm. 4710 de 11.03.2004) Ref. Base de dades 1062/2004

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2004, de la directora general de Planificació i Ordenació Territorial, per la qual es concedeixen ajudes per a 2004 per a col·laborar en la gestió dels paratges naturals municipals. [2004/F2483]
Vista l'Ordre de 17 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge (DOGV de 03.12.2003), per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a 2004 per a col·laborar en la gestió dels paratges naturals municipals.
Vist que les sol·licituds presentades per a 2004 han estat examinades i avaluades per la comissió regulada en la base 6 de l'annex I de l'ordre de la convocatòria.
Vista la proposta de concessió que eleva l'esmentada comissió, d'acord amb la base 7.1 de l'annex I de l'ordre de la convocatòria, resolc:
Article primer
Concedir les ajudes que figuren com a annex de la present resolució.
Article segon
Ressenyar com a termini d'execució dels treballs el 31 d'octubre de 2004, conforme amb la base 10 de la convocatòria.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Aquesta resolució vigirà des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seua publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Tot d'acord amb els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
València, 1 de març de 2004.– La directora general de Planificació i Ordenació Territorial: Cristina Santamarina Siurana.
Annex
Relació d'actuacions subvencionades d'acord amb l'Ordre de 17 de novembre de 2003 en paratges naturals municipals.
Racó de Sant Bonaventura-Canalons (Ajuntament d'Alcoi, CIF: P0300900H).
1. Redacció pla especial protecció del PNM.
2. Redacció estudis vinculats a la gestió del PNM (cranc americà i cranc de riu autòcton).
3. Despeses de manteniment i instal·lacions. Tret del condicionament de la corba de la pista, les dues taules i els tres trams de tanca.
Import de les actuacions acceptades: 20.216,99 euros.
Total subvenció: 10.108,50 euros.
Les Rodanes (Ajuntament de Vilamarxant, CIF: P4625800J)
1. Estudi impacte ambiental del pla especial de protecció.
2. Redacció estudis vinculats a la gestió del PNM (projecte de restauració paisatgística i ambiental de la Bassa Barreta i els voltants).
3. Contractació de personal per a la gestió del PNM (un director-conservador a mitja jornada i un auxiliar administratiu durant nou mesos, a jornada completa).
4. Despeses de manteniment de les instal·lacions.
Import de les actuacions acceptades: 34.534,68 euros.
Total subvenció: 17.267,34 euros.
L'Arenal de l'Almorxó (Ajuntament de Petrer, CIF: P0310400G)
1. Projecte gestió interpretativa.
2. Millora comunitats faunístiques.
3. Contractació de personal.
4. Despeses de manteniment.
Import de les actuacions acceptades: 32.974,00 euros.
Total subvenció: 16.487,00 euros.
La Dehesa (Ajuntament de Soneja, CIF: P1210600A)
1. Contractació d'un guia (només nou mesos).
2. Despeses de manteniment.
Import de les actuacions acceptades: 15.868,36 euros.
Total subvenció: 7.934,18 euros.
1. Clot de la Mare de Déu (Ajuntament de Burriana, CIF: P1203200I)
1. Manteniment jardineria i neteja.
Import de les actuacions acceptades: 20.503,96 euros.

linea