diari

DECRET 73/1995, de 2 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes.

(DOGV núm. 2506 de 12.05.1995) Ref. Base de dades 1065/1995

DECRET 73/1995, de 2 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes.
La formació de les persones adultes a la Comunitat Valenciana, amb la promulgació de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, es configura com a peça clau per a l'avanç personal i de l'entorn, com a instrument de redistribució dels béns culturals, com a eina de solidaritat, participació i vertebració dels pobles, com a sinergia potenciadora d'un model valencià propi i com a pilar bàsic de les polítiques de desenvolupament social, econòmic i cultural.
La pròpia Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes, estableix al seu preàmbul que la complexitat de la formació de persones adultes, estrictament relacionada amb l'evolució social, fa imprescindible la col·laboració entre les institucions públiques i també de les entitats socials que han assumit responsabilitats en aquesta matèria.
La Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, estableix en l'article 31 la possibilitat de crear comissions interdepartamentals per a l'estudi, la coordinació, la programació i, si escau, les propostes de resolució de l'activitat interdepartamental en matèries sectorials comunes.
La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, en l'article 51.1., estableix que les administracions educatives col·laboraran amb altres administracions públiques amb competències en la formació de persones adultes i, d'una manera especial, amb l'administració laboral.
La Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de Persones Adultes, estableix en el títol II, capítol I, de la coordinació general, la creació de la Comissió Interdepartamental de la Formació de les Persones Adultes, com a instrument de coordinació dels diferents organismes de l'administració autonòmica amb competències en aquest sector.
En la composició d'aquesta comissió s'integren les conselleries que més directament estan implicades en la política de formació de persones adultes de la Generalitat Valenciana, sense perjudici d'instrumentar la integració i col·laboració d'altres conselleries quan es tracten temes que els afecten.
Per això, a proposta conjunta del president de la Generalitat Valenciana i dels consellers d'Educació i Ciència, i de Treball i Afers Socials, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió de 2 de maig de 1995,
DECRETE:
Article primer
Es crea la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes, amb les funcions i la composició que a continuació s'estableixen.
Article segon
La Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes tindrà les competències següents:
a) Elaborar el Pla General d'Actuacions per a la Formació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana, que inclourà els criteris de priorització, organització i coordinació de les actuacions.
b) Promoure i supervisar el compliment dels convenis de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i les entitats públiques i privades que realitzen activitats de formació de persones adultes.
c) Coordinar els recursos pressupostaris que les administracions públiques destinen a la formació de les persones adultes i supervisar l'execució d'aquests, sense perjudici, si s'escau, del respecte a l'autonomia financera de les administracions públiques competents.
d) Proposar al Govern Valencià, previ informe del Consell de la Formació de Persones Adultes, la planificació de la xarxa de centres específics de formació de persones adultes, així com proposar la regulació de l'organització, el funcionament, la coordinació i l'avaluació d'aquests centres i els requisits generals per a l'autorització de centres privats de formació de persones adultes, entre ells, aquells que siguen d'iniciativa social.
e) Informar el Govern Valencià, a proposta de la conselleria competent, sobre els convenis entre la Generalitat Valenciana i les entitats locals, o altres entitats públiques, pels quals es creen centres públics específics de titularitat d'aqueixes entitats.
f) Fixar criteris per a determinar la relació de llocs de treball dels centres de formació de persones adultes de titularitat de la Generalitat Valenciana.
g) Proposar, previ informe del Consell de la Formació de Persones Adultes, les normes reguladores per a la creació de consells de la formació de persones adultes d'àmbit territorial inferior al de competència de les direccions territorials i al de competència del Consell de la Formació de Persones Adultes.
h) Informar el Consell de la Formació de Persones Adultes sobre el Pla General d'Actuacions per a la Formació de Persones Adultes.
i) Informar sobre les propostes de consignacions pressupostàries per al finançament de les actuacions de la formació de persones adultes.
j) Proposar al Govern Valencià els termes i les quanties del conveni general multilateral per a la contribució al manteniment de les despeses del personal que contracten les corporacions locals i les entitats titulars de centres d'iniciativa social, per atendre els programes previstos en l'article 5 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes.
Article tercer
La Comissió Interdepartamental per a la Formació de les Persones Adultes estarà composta pels següents membres:
1. Els/les consellers/res d'Educació i Ciència, de Treball i Afers Socials i un altre conseller/a designat pel president de la Generalitat Valenciana.
2. El/la titular de l'òrgan directiu de la conselleria d'Educació i Ciència amb competències en formació de persones adultes.
3. El/la director/a general de Formació i Inserció Professional de la Conselleria de Treball i Afers Socials.
4. El/la director/a general de Promoció Cultural de la Conselleria de Cultura.
La presidència de la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes serà exercida de manera rotativa, per any natural, per cadascun/a dels consellers/res que la constitueixen.
La vice-presidència serà exercida pels consellers membres de la Comissió Interdepartamental que no la presidesquen.
La secretaria de la comissió serà exercida pel/per la titular de l'òrgan directiu de la Conselleria d'Educació i Ciència amb competències en formació de persones adultes.
La secretaria administrativa de la comissió s'adscriu al Gabinet de Coordinació Interdepartamental de la Conselleria d'Administració Pública, que designarà la persona que ocuparà el lloc.
Quan els temes que tracte la comissió afecten les competències de les conselleries no representades en ella, aquestes hauran de designar un representant perquè s'integre, amb veu i vot, en les sessions de la comissió en què es debaten els temes esmentats.
La comissió podrà acordar, quan els assumptes que s'hagen de tractar ho facen necessari, l'assistència amb veu, però sense vot, d'altres persones que l'assessoren.
Article quart
La Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes es reunirà, amb convocatòria prèvia del seu president, almenys una vegada dins de cada semestre natural i quan la convoque la Presidència per iniciativa pròpia o a proposta de les vice-presidències.
La convocatòria, amb l'ordre del dia de cada reunió haurà de ser notificada als membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, tret dels casos d'urgència.
Del resultat de la sessió el secretari/a de la comissió alçarà una acta, amb indicació dels i les assistents, el dia i els acords adoptats.
L'acta corresponent a cada reunió haurà de ser firmada pel secretari/a de la comissió, amb el vist-i-plau del seu president/a.
Article cinquè
El/la president/a de la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes prendrà les mesures escaients per tal de donar compliment als acords presos.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
1. S'autoritza la Conselleria d'Educació i Ciència i la Conselleria de Treball i Afers Socials perquè, en l'àmbit de les seues respectives competències, dicten totes les normes que calga per a l'aplicació i el desplegament del que disposa aquest decret.
2. En desplegament dels apartats c) i i) de l'article 2 d'aquest decret, s'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda per a dictar les disposicions escaients per a coordinar les propostes pressupostàries per al finançament de les actuacions de la formació de persones adultes.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 2 de maig de 1995
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller de Treball i Afers Socials,
FRANCISCO J. SANAHUJA SANCHIS
El conseller d'Educació i Ciència,
JOAN ROMERO I GONZáLEZ

linea