diari

Decret 76/1986, de 16 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el sistema d'ingressos tributaris en els Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda.

(DOGV núm. 403 de 11.07.1986) Ref. Base de dades 1073/1986

Decret 76/1986, de 16 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el sistema d'ingressos tributaris en els Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
L'article 74.1 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, estableix les entitats de crèdit i estalvi on dipositar els fons públics per part de la Tresoreria de la Generalitat.
El número 2 d'aquest article senyala que els serveis de col·laboració a concertar amb les entitats esmentades en el paràgraf anterior es determinaran reglamentàriament.
En atenció d'aquests motins, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, amb la deliberació prèvia del consell en reunió del dia 16 de juny de 1986.
DECRETE:
Article primer
Amb el caràcter d'Entitats col·laboradores, de les establertes en l'article 6 del Reglament General de Recaptació, aprovat per Decret 3154/1968, de 14 de novembre, s'establirà en cadascun dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda, una entitat financera, que tindrà per finalitat el fer-se càrrec de tots els ingressos tributaris que, d'acord amb la legislació vigent, hauran d'efectuar-se en la Caixa dels Serveis esmentats.
Article segon
En l'entitat financera designada, segons que estableix l'article anterior, haurà d'obrir-se un compte, amb el caràcter de restringit, en el qual s'abonaran tots els ingressos tributaris que hom efectue en els Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article tercer
Els comptes corrents restringits que hom abriga tot complint el que disposa l'article anterior es denominaran «Generalitat Valenciana. Conselleria d'Economia i Hisenda Tributs Cedits».
Article quart
Hom transferirà periòdicament els fons establerts en els comptes restringits esmentats als comptes corrents de disposició de la Tresoreria General de la Generalitat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Hom autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè designe l'entitat o entitats financeres que hagen de situarse en cadascun dels Serveis Territorials d'aquesta Conselleria i per a dictar quantes disposicions siguen necessàries per desenvolupar el que estableix aquest Decret.
Segona
Queden derogades totes aquelles disposicions que s'oposen o contradiguen el que disposa aquest Decret.
D'ara endavant, les referències als ingressos a través de Caixes, existents en disposicions anteriors a aquest Decret, hom les entendrà substituïdes per les entitats establertes per aquest Decret.
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 16 de juny de 1986.
El President de la Generalitat
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANCA I CASANOVA.

linea