diari

ORDRE de 15 de maig de 1998, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de protecció i conservació de determinats espais naturals de la Comunitat Valenciana. (Albufera de València). [1998/X4691]

(DOGV núm. 3262 de 11.06.1998) Ref. Base de dades 1076/1998

ORDRE de 15 de maig de 1998, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de protecció i conservació de determinats espais naturals de la Comunitat Valenciana. (Albufera de València). [1998/X4691]
En el Reglament (CEE) 2.078/92, es va establir un règim d'ajudes destinades a fomentar mètodes de producció agrària compatibles amb la protecció del medi ambient i la protecció dels espais naturals, i en decisions posteriors de la Comissió de la Unió Europea es va aprovar el programa per a l'aplicació d'aquest règim d'ajudes a Espanya; els quals van ser desplegats per diferents reials decrets, entre ells el 928/95, de 9 de juny.
En aquest reial decret s'estableix un règim de mesures per a fomentar l'ús de mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de protecció del medi ambient i la conservació de l'espai natural a les zones humides espanyoles incloses en la Llista de Zones Humides d'Importància Internacional, especialment hàbitats d'aus aquàtiques (convenció Ramsar), i en les Zones d'Especial Protecció d'Aus (ZEPA), entre ells el Parc Natural de l'Albufera de València.
Mitjançant ordres anuals de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient i de la d'Agricultura, Pesca i Alimentació, s'han convocat aquestes ajudes per als exercicis 1995, 1996 i 1997, amb l'objectiu principal de subvencionar determinades pràctiques que faciliten la conservació de l'espai natural al Parc Natural de l'Albufera afavorint les activitats tradicionals que n'han permès la preservació.
En virtut d'això, i d'acord amb allò que es disposa en l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i en l'article 47.3 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana,
ORDENE
Article 1. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions els titulars d'explotacions agrícoles situades al Parc Natural de l'Albufera, com a zona Ramsar, amb els límits definits en el Decret 71/1993, de 31 de maig, del Govern Valencià, de règim jurídic del Parc de l'Albufera, que es comprometen a realitzar algunes de les actuacions que constitueixen les mesures i que s'indiquen en l'article següent.
Article 2. Objecte i actuacions que cal realitzar
1. Les subvencions es destinaran a promoure mètodes de producció agrària compatibles amb la conservació de l'espai natural, en forma de mesures voluntàries, per mitjà d'un compromís de realització durant cinc anys.
2. Serà objecte d'ajuda la protecció de flora i fauna a zones humides amb la racionalització de l'ús de fertilitzants i productes fitosanitaris de síntesi i el manteniment de conreus tradicionals inundats, el contingut, la quantia i els compromisos de la qual figuren en l'annex I.
Article 3. Quantia de les ajudes
1. Es podrà concedir una prima anual, modulada d'acord amb les hectàrees afectades per la mesura, als titulars que es comprometen, pels períodes indicats, a realitzar alguna de les actuacions previstes en l'annex I.
2. Els imports de les primes seran els que es fixen en l'annex I d'aquesta ordre, amb un màxim de 55.000 PTA, per hectàrea, el qual podrà incrementar-se en el percentatge a què es fa referència en l'apartat següent.
3. Quan el titular de l'explotació exercisca l'activitat com a agricultor a títol principal o professional d'acord amb la definició de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries, desenvolupada pel Reial Decret 204/96, de 9 de febrer (BOE 10.02.96), les primes previstes podran incrementar-se en un 20 per cent.
Article 4. Sol·licituds i documentació
1. Les sol·licituds, dirigides al director general de Desenvolupament Rural i Producció Agrària, es formalitzaran en una instància degudament emplenada, segons el model normalitzat que serà facilitat per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
2. Les sol·licituds podran presentar-se a les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i als altres llocs i en les formes a què es fa referència en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. El termini de presentació d'instàncies serà de l'1 de gener al 31 de març de cada any. Per a l'exercici de 1998, el termini serà de quaranta dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
4. L'admissió a tràmit d'una sol·licitud de subvenció no en generarà cap compromís de concessió.
5. La documentació que han de presentar els interessats, juntament amb la instància, per sol·licitar les ajudes, serà la següent:
a) Documentació acreditativa de la identificació del sol·licitant:
- Persones físiques: fotocòpia del NIF o DNI.
- Persones jurídiques o agrupació de persones físiques:
1. Fotocòpia del CIF.
2. Còpia compulsada dels estatuts de l'entitat i/o escriptura de constitució o qualsevol altre document admissible en dret que l'acredite.
3. Certificat de l'acta on constarà l'acord de sol·licitar les ajudes i nomenament del representant de l'entitat per a efectuar-ne la gestió.
4. En el cas d'una agrupació sense personalitat jurídica, a més, document on tots els membres de l'agrupació accepten la responsabilitat solidària pel que fa al compliment de compromisos, com també la devolució de l'ajuda en cas d'incompliment.
b) Documentació acreditativa de la propietat dels terrenys o la titularitat de la seua explotació. Aquests aspectes es podran acreditar per mitjà d'alguns dels documents següents:
- Certificat municipal de cadastre, secció rústica.
- Certificat o nota simple de registre.
- Rebuts de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, on s'especificarà la superfície, el polígon i la parcel·la.
- Escriptures públiques, on s'especificarà la superfície, el polígon i la parcel·la.
- Document que n'acredite l'arrendament, signat pel propietari acreditat de la parcel·la.
- Qualsevol altre document admissible en dret sobre la condició de cultivador directe de les parcel·les.
c) Llista de parcel·les acollides, amb indicació dels compromisos que se subscriuen i la localització gràfica a escala suficient per determinar la situació de la parcel·la.
d) Per a les persones físiques o jurídiques no exonerades del compliment del que s'estableix en l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, o autorització perquè la Conselleria el puga sol·licitar en nom seu.
e) Imprès d'alta de tercers per a pagaments de la Generalitat Valenciana, degudament emplenat i segellat per l'entitat bancària corresponent.
f) Els agricultors a títol principal o professionals hauran de justificar-ho anualment durant el termini de sol·licitud, mitjançant la presentació de l'última declaració de l'IRPF i la justificació de trobar-se al corrent del pagament en el règim especial agrari de la Seguretat Social o en el règim d'autònoms, activitat agrària.
Article 5. Tramitació
1. La tramitació dels expedients correspon a les oficines comarcals de la Conselleria en l'àmbit de les quals es trobe situada la major part de l'explotació.
2. La Direcció dels serveis territorials elevarà la proposta de resolució al director general de Desenvolupament Rural i Producció Agrària, qui resoldrà per delegació segons la disposició final primera.
3. La sol·licitud es considerarà desestimada si la resolució no es produeix en el termini de sis mesos des de la finalització del termini de presentació d'instàncies.
4. Els beneficiaris de les subvencions podran renunciar-hi expressament en el termini de deu dies a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.
Article 6. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris quedaran obligats al compliment de les condicions establides d'acord amb els compromisos que comporta cadascuna de les mesures. L'incompliment d'aquestes condicions donarà lloc a l'anul·lació de la concessió o la reducció de l'ajuda concedida i, si escau, al reintegrament de les quantitats que corresponga.
Article 7. Procediment de pagament i justificació de les actuacions realitzades
1. Els serveis tècnics de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació efectuaran un control estacional i un seguiment tant del compliment dels compromisos corresponents a les mesures a què s'acollirà cada beneficiari com del benefici ambiental que en resulte de l'aplicació.
2. Una vegada verificat el compliment dels compromisos de cada mesura subvencionada, el Servei de Desenvolupament Rural emetrà el certificat corresponent, requisit necessari per al cobrament de les primes per part del beneficiari.
Article 8. Reintegrament de quantitats
D'acord amb el que s'estableix en l'article 20 del Reglament (CE) 746/96, de la Comissió, en cas de pagament indegut, el beneficiari de l'ajuda quedarà obligat a reemborsar l'import percebut més els interessos, calculats d'acord amb l'interès legal i el termini transcorregut entre el pagament i el reembossament.
Article 9. Aplicació pressupostària
Les subvencions es pagaran a càrrec del capítol IV de la secció 12, servei 01, programa 714.50, línia 2065, dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1998, amb un import global màxim per a aquest exercici de 75.000.000 pessetes. Els crèdits destinats a finançar aquesta línia d'ajuda, que son cofinançats pel FEOGA-Garantia en un 75%, tindran el caràcter previst en l'article 16 de la Llei 15/1997, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1998.
Article 10. Modificacions dels compromisos
Per als canvis de titularitat en el traspàs d'explotacions i els augments de superfície o compromisos en anualitats posteriors a la inicial, caldrà ajustar-se a allò que es disposa en l'Ordre de 30 d'abril de 1998, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Allò que es disposa en l'apartat 3 de l'article tercer sobre la documentació que han de presentar anualment els agricultors a títol principal o professionals, concretament la referida en l'apartat 5.f de l'article quart, afectarà els sol·licitants d'ajuda dels exercicis anteriors, a partir de la data de publicació d'aquesta ordre.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el director general de Desenvolupament Rural i Producció Agrària per al desenvolupament i l'execució del que es disposa en aquesta ordre, i se li delega la resolució aprovatòria o desestimatòria de les sol·licituds.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera
Contra aquesta ordre, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. La interposició d'aquest recurs requerirà la comunicació prèvia a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
València, 15 de maig de 1998
La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
MARIA ANGELS RAMON-LLIN I MARTINEZ
Annex I
Protecció de flora i fauna a zones humides amb la racionalització de l'ús de fertilitzants i productes fitosanitaris de síntesi i el manteniment de conreus tradicionals de l'arròs.
Aquesta mesura serà aplicable al Parc Natural de l'Albufera.
Podran acollir-s'hi els titulars d'explotacions que complisquen algun dels compromisos següents:
1. Control mecànic de males herbes, especialment amb la tècnica d'enfangada a través d'inundacions prematures segons el calendari adequat.
2. Manteniment del conreu de l'arròs a zones adjacents a llacunes o substitució d'altres conreus per l'arròs.
3. Manteniment i conservació dels elements de retenció d'aigua, com ara petits dics i comportes, a fi de mantenir el nivell freàtic de les aigües per a la inundació de la superfície d'arrossar durant els mesos de novembre a març.
Primes màximes concedides:
Pessetes per hectàrea
Compromís 1 25.000 PTA.
Compromís 2 20.000 PTA.
Compromís 3 10.000 PTA.

linea