diari

CORRECCIO d'errades del Decret 50/1991, de 27 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'adscriu la Direcció General de Política Lingüística a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i se n'estableixen les funcions i l'estructura.

(DOGV núm. 1534 de 03.05.1991) Ref. Base de dades 1077/1991

CORRECCIO d'errades del Decret 50/1991, de 27 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'adscriu la Direcció General de Política Lingüística a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i se n'estableixen les funcions i l'estructura.
Havent-se advertit errades en el text del decret abans esmentat, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 1.517, de data 9 d'abril de 1991, tot seguit se n'efectuen les rectificacions adients:
En la pàgina 2.633, en l’últim paràgraf del preàmbul, en la versió castellana, on diu: « ... previa deliberación del Consell de la Generalitat Valenciana en su reunión del dia», ha de dir: « ... previa deliberación del Consell de la Generalitat Valenciana en su reunión del dia 27 de marzo de 1991,».
En l'article segon, punt u, en la versió castellana, on diu: «Corresponden a la Dirección General de Política Lingüística ... », ha de dir: «Corresponden al Director General de Política Lingüística ... ».
En la pàgina 2.634, en l'article segon, punt dos, apartat a), en la versió castellana, on diu: «La propuesta y ejecución, bajo la superior dirección del Conseller, de la ... », ha de dir: «La propuesta y ejecución, bajo la superior dirección del Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, de la...».
En l'article tercer, en la versió castellana, on diu: « ... la gestión de los créditos que el Conseller le encomiende .. », ha de dir: « ... la gestión de los créditos que el Conseller de Cultura, Educación y Ciencia le encomiende ... ».
En l'article quart, en la versió valenciana, on diu: «La Direcció General de Política Lingüística s'estructura en l’Area de Coordinació Lingüística, de què depenen les unitats administratives següents:», ha de dir: «La Direcció General de Política Lingüística s'estructura en les següents unitats administratives:
Area de Coordinació Lingüística, de la qual depenen les unitats següents:».
En la pàgina 2.635, en la disposició addicional quarta, apartat a), en la versió castellana, on diu: «..., en lugar del Jefe del Gabinete de Uso y Enseñanza del Valenciano ... », ha de dir: «.... en lugar del Jefe del Gabinete de Uso del Valenciano ... ».
En la disposició derogatòria, en la versió castellana, on diu: «Se deroga el artículo once y el segundo guión del parágrafo tres del artículo diez del Decreto 95/1987, de 17 de agosto, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico, y Funcional de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia», ha de dir: «Se deroga el artículo 11 y elsegundo inciso del artículo 10.3 del Decreto 95/1987, de 17 de agosto, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia,»; i en les dues versions, on diu: «i també qualsevol disposició d'igual o inferior categoria d'aquest decret.», ha de dir:«i també qualsevol disposició d'igual o inferior categoria a aquest decret que s'hi opose».

linea