diari

ORDRE de 25 d'abril de 1995, del conseller de Medi Ambient, per la qual es convoquen subvencions per a projectes d'educació ambiental i conservació d'espais als municipis afectats per espais naturals protegits.

(DOGV núm. 2507 de 15.05.1995) Ref. Base de dades 1084/1995

ORDRE de 25 d'abril de 1995, del conseller de Medi Ambient, per la qual es convoquen subvencions per a projectes d'educació ambiental i conservació d'espais als municipis afectats per espais naturals protegits.
Els parcs i paratges naturals són declarats per l'interès ambiental que presenten i pel seu concret i singular valor científic, paisatgístic i educatiu. La finalitat d'aquests és la conservació de la flora, la fauna, la diversitat genètica i la constitució geomorfològica.
La Conselleria de Medi Ambient té com a objectiu, dins el programa d'educació ambiental, potenciar el coneixement de l'entorn natural per promoure la presa de consciència de la importància de la conservació del medi ambient, generant l'adopció de modes de vida que permeten un equilibri més harmònic.
Per aquesta raó, a proposta de la Direcció General de Conservació del Medi Natural, d'acord amb les atribucions que em confereix l'article 35 de la Llei 5/1983, de Govern Valencià (DOGV núm. 88, de 30 de desembre), i l'article 47.3 de la Llei de la Hisenda Pública Valenciana (DOGV núm. 1588, de 17 de juliol de 1991), aprovada pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991,
ORDENE:
Article primer. Objecte
Convocar la concessió d'ajudes als municipis afectats per espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats en matèria d'educació ambiental i conservació d'espais i regular-ne la concessió.
Article segon. Import global i finançament
Les esmentades ajudes se sufragaran a càrrec de la línia 851/000/95, denominada actuacions d'educació ambiental i conservació d'espais, del programa 442.30, del pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1995, per un import global màxim d'11.812.463 pessetes.
L'ajuda màxima que podrà rebre cada beneficiari serà de 2.000.000 de pessetes.
Article tercer. Projectes subvencionables
Podran ser objecte de subvenció les activitats següents:
a) Realitzar projectes d'introducció de l'educació ambiental per a escolars i adults en relació amb els espais naturals protegits.
b) Realitzar jornades de medi ambient amb ajuntaments, en relació amb els espais naturals protegits.
c) Dissenyar cursos de formació en matèria de medi ambient en relació amb els espais naturals protegits.
d) Realitzar activitats adreçades al manteniment i funcionament de centres d'informació dels espais naturals protegits.
Totes les activitats es realitzaran enguany, abans que acabe el mes d'octubre.
Article quart. Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions les corporacions locals el terme municipal de les quals, en tot o en part, estiga dins els límits d'algun dels espais naturals protegits declarats per la Generalitat Valenciana.
Article cinquè. Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds, redactades d'acord amb el model de l'annex I, s'hauran d'adreçar a la Conselleria de Medi Ambient, i es podran presentar al Registre General de la Conselleria de Medi Ambient, situada al carrer de l'Arquitecte Alfaro, 39; a les seus de les direccions territorials d'Alacant, Castelló i València, en als centres de l'Oficina d'Informacions, Iniciatives i Reclamacions de la Generalitat Valenciana, o per qualsevol de les formes previstes en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació exigida serà d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article sisè. Documentació
Juntament amb la sol·licitud, caldrà adjuntar obligatòriament:
A) Un certificat de l'acord de l'òrgan corresponent en el qual s'incloguen els següents punts:
1. Que es faculte el president de l'entitat local de què es tracte per sol·licitar de la Conselleria de Medi Ambient l'ajuda necessària per a l'execució del projecte que es vol que se subvencione, com també per subscriure tots els documents que calguen per a la total gestió d'aquest.
2. Compromís que l'execució del projecte aprovat s'adaptarà a les condicions establertes pels serveis tècnics de la conselleria.
3. Compromís de comunicar l'existència d'ajudes concedides per altres ens públics per a la mateixa finalitat.
4. Compromís que el projecte serà executat i es remetrà la documentació justificativa de la despesa abans de l'1 de novembre de 1995.
5. Manifestació expressa de respectar i complir les condicions tècniques estipulades per la conselleria i el compromís de cedir l'ús i l'explotació del producte obtingut a favor de la Generalitat Valenciana.
En cas d'incompliment de qualsevol dels compromisos abans expressats, facultarà la Conselleria de Medi Ambient a revocar la subvenció concedida, fet que implicarà, si escau, la pèrdua de drets o l'obligació de tornar les quantitats que s'hagen pogut rebre a compte.
B) A més, com a documentació del projecte per al qual es demanen les ajudes, caldrà adjuntar:
a) Memòria del projecte d'activitat que es proposa, indicant-ne els objectius, la metodologia, l'àmbit d'execució, el termini i la resta de dades d'interès.
b) El pressupost, per conceptes, de les despeses del projecte.
C) Document d'alta de proveïdors de la Generalitat Valenciana, degudament emplenat, en el cas que l'entitat no haja rebut cap ajuda de la Generalitat Valenciana. En qualsevol cas, caldrà aportar-hi el CIF.
Article setè. Comissió avaluadora
La selecció de les corporacions que resulten beneficiàries, la farà una comissió creada amb aquesta finalitat. Aquesta comissió, que serà única per a totes les sol·licituds, estarà integrada per la directora general de Conservació del Medi Natural, la qual exercirà la presidència, els tres directors territorials, la secretaria general administrativa i el cap del Servei d'Espais Naturals.
Aquesta comissió elevarà la corresponent proposta de concessió d'ajudes al conseller de Medi Ambient, la resolució definitiva del qual es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i es notificarà a les persones interessades.
Instruït el procediment, i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es notificarà a les persones interessades perquè, a la vista d'aquest, i en un termini de 15 dies comptadors des de la recepció de la notificació, al·leguen i presenten els documents i les justificacions que consideren pertinents.
Transcorreguts tres mesos des de l'endemà de l'acabament del termini per a la presentació de sol·licituds sense que hi haja resolució expressa, aquestes s'entendran desestimades.
Contra la resolució de concessió o denegació d'ajudes, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 58 i següents de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de 26 de desembre de 1956 (BOE núm. 363, de 27 de desembre), després de la comunicació prèvia a la Conselleria de Medi Ambient, segons disposa l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Article vuitè. Criteris de concessió
La comissió avaluadora, a l'hora de valorar les propostes presentades, tindrà en compte els criteris següents:
- Aquells projectes d'educació ambiental no formal que tinguen incidència en l'espai natural protegit.
- Aquells projectes encaminats a la sensibilització de la població local.
- Realització de cursos de formació per a la població local.
- Elaboració de material didàctic sobre espais naturals protegits.
Article novè. Quanties subvencionades
El pagament de les ajudes es farà mitjançant lliuraments a compte segons els percentatges següents:
- El 40% de l'import total de la quantitat subvencionada es lliurarà una vegada concedida l'ajuda i que aquesta haja estat acceptada per l'òrgan competent municipal.
- Un 20% es pagarà després de l'aportació i la comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de la suma lliurada a l'actuació objecte de la subvenció concedida, com també el compliment de l'actuació subvencionada.
- La Generalitat Valenciana pagarà la resta quan el beneficiari justifique el compliment del que s'haja convingut.
Per a justificar l'execució caldrà presentar una memòria en què es descriguen les activitats que s'han executat i els documents que n'acrediten l'efectiva realització. Per a la justificació dels fons aplicats, la corporació local haurà de remetre a la Direcció General de Conservació del Medi Natural una fotocòpia compulsada de les ordres de pagament que acrediten les despeses totals realitzades en l'activitat subvencionada i s'hi adjuntaran les factures corresponents.
Article deu. Termini d'execució
El termini de presentació de la justificació acabarà l'1 de novembre de 1995. Les corporacions beneficiades que no presenten la documentació corresponent en aquest termini, en perdran el dret.
Article onze. Condicions
Tota alteració de les condicions que s'hagen tingut en compte per a la concessió de la subvenció i l'obtenció de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà ocasionar la modificació de la resolució de la concessió.
L'import de les subvencions regulades per aquesta ordre en cap cas podrà arribar a una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat que la corporació local beneficiària haja de fer.
Article dotze. Causes de resolució
Caldrà reintegrar les quantitats percebudes i se n'exigirà l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció en els casos següents:
a) L'incompliment de l'obligació de justificació.
b) Obtenir la subvenció sense reunir les condicions requerides.
c) L'incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.
d) L'incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.
Igualment, en el supòsit previst en el paràgraf segon de l'article anterior, quan la subvenció principal siga de la Generalitat Valenciana, s'haurà de reintegrar l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat executada.
Article tretze. Altres obligacions dels beneficiaris
Són obligacions del beneficiari, a més de les ja indicades:
a) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
b) Comunicar a la Conselleria de Medi Ambient l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració pública o ens públic o privat.
Si transcorregut el termini concedit a les corporacions adjudicatàries, no s'ha rebut l'acord d'acceptació, les quanties sobreres podran prorratejar entre els altres corporacions d'acord amb la proposta de la comissió avaluadora.
Article catorze. Legislació supletòria
Per a tot allò no regulat en aquesta ordre regirà el que disposa el text refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991.
DISPOSICIó ADDICIONAL
única
Es faculta la directora general de Conservació del Medi Natural perquè dicte les disposicions necessàries per a l'aplicació d'aquesta ordre.
DISPOSICIó FINAL
única
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 25 d'abril de 1995
El conseller de Medi Ambient,
EMÉRIT BONO I MARTíNEZ

linea