diari

Decret 69/1990, de 26 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableix el sistema de fiscalització limitada prèvia que regula l'article 57 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, d'expropiació forçosa mitjançant procediment d'urgència.

(DOGV núm. 1298 de 08.05.1990) Ref. Base de dades 1086/1990

Decret 69/1990, de 26 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableix el sistema de fiscalització limitada prèvia que regula l'article 57 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, d'expropiació forçosa mitjançant procediment d'urgència.
L'article 57 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, segons la nova redacció que li dóna la Llei 1/1988, de 29 de febrer, de Pressupostos per a 1988, possibilita la fiscalització prèvia limitada.
El Decret 33/1998, de 21 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, que desplega l'article 57 de la Llei 4/1988, de 13 de juny, establí l’esmentat sistema de fiscalització limitada prèvia en matèria de contractació i subvencions.
Cal ara estendre aquest sistema a l’expropiació forçosa mitjançant procediment d’urgència.
Per això, i a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, amb l’informe de la Intervenció General i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en la sessió realitzada el dia 26 d'abril de 1990,
DECRETE:
Article 1r
En els supòsits d'expropiació forçosa mitjançant procediment d'urgència, la intervenció prèvia es limitarà a comprovar, a més del que disposa l'article 57 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1984, de 13 de juny, els punts següents:
1. Fase d'ocupació:
1.1. Acord de declaració d’urgència.
1.2. Publicació en el BOE, DOGV, BOP i dos diaris de la capital de la Província anunciant la data d’alçament de l'acta prèvia d'ocupació.
2. Fase preu just:
2.1. Acta prèvia d'ocupació.
2.2. Acta de pagament de la fase prèvia.
Article 2n
Quan dels actes, documents o expedients a què s'ha fet referència anteriorment es deduís que s'han omès requisits o tràmits que siguen essencials o que la continuació de la gestió administrativa pogués causar menyscapte de diners al Tresor de la Generalitat Valenciana, o a un tercer, s'examinarà exhaustivament el document o els documents objecte de la qüestió i si, a judici de l’Interventor, s'hi donen les circumstàncies esmentades, haurà d'actuar segons el que preceptuen els articles 54 i següents de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè dicte les normes de desplegament d'aquest decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 26 d'abril de 1990.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONIO BIRLANGA CASANOVA

linea