diari

DECRET 76/1998, de 4 de juny, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 179/1994, de 19 d'agost, respecte a la funció interventora sobre subvencions finançades pel FEOGA-Garantia. [1998/4919]

(DOGV núm. 3263 de 12.06.1998) Ref. Base de dades 1088/1998

DECRET 76/1998, de 4 de juny, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 179/1994, de 19 d'agost, respecte a la funció interventora sobre subvencions finançades pel FEOGA-Garantia. [1998/4919]
En el Decret 178/1996, de 2 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual es designa l'organisme pagador i l'organisme de certificació de les despeses corresponents a la Secció Garantia del FEOGA a la Comunitat Valenciana, s'estableix la seua organització i funcionament i es modifica el Decret 179/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, respecte a la funció interventora en la modalitat de fiscalització limitada, en la disposició addicional segona modifica el Decret 179/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es desplega l'article 61 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, respecte a la funció interventora en la modalitat de fiscalització prèvia, en afegir un paràgraf a l'article 7 (fiscalització específica d'expedients de subvencions) en el qual s'inclouen les subvencions finançades en la totalitat pel FEOGA-Garantia.
La necessitat de dotar d'un tractament uniforme als sistemes de control de les ajudes finançades pel FEOGA-Garantia, a fi d'homogeneïtzar els sistemes de fiscalització que sobre aquestes recaiguen, aconsella la unificació. Per això es proposa que des de la Generalitat Valenciana s'efectue sobre aquests expedients un tractament uniforme en el qual, sense perdre el rigor en les actuacions, se simplifique la tramitació i se li done major agilitat per tractar-se de fons amb el mateix origen que es tramiten a través de l'organisme pagador, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Per això, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 4 de juny de 1998,
DECRETE
Article únic
Es modifica el paràgraf que fou addicionat a l'article 7 del Decret 179/1994, de 19 d'agost, per la disposició addicional segona del Decret 178/1996, de 2 d'octubre, del Govern Valencià, que queda redactat en els termes següents:
«Subvencions finançades en tot o en part pel FEOGA-Garantia:
Expedient inicial: cap aspecte addicional.
Reconeixement d'obligacions: cap aspecte addicional.»
Valencia, 4 de juny de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
El conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTINEZ

linea