diari

Decret 84/1988, de 20 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

(DOGV núm. 858 de 01.07.1988) Ref. Base de dades 1095/1988

Decret 84/1988, de 20 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Pel Decret 95/1987, de 17 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, fou aprovat el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que estructura els nivells directius i administratius en correspondència amb els àmbits competencials que li són propis.
Així mateix, la Llei 9/1986, de 30 de desembre, va crear els Ens de Dret Públic «Institut Valencià de les Arts Escèniques, Cinematografia i Música» i el «Institut Valencià d’Art Modern» per tal d'atorgar una major agilitat a la gestió d'aquestes matèries culturals i propiciar una col·laboració estreta entre els agents socials diversos.
A hores d'ara resulta convenient desenrotllar la coordinació institucional entre els Ens responsables de la creació en el camp de l’espectacle i de la producció artística i els òrgans responsables de la direcció de la política cultural dins l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Per tot això, en compliment del que disposen els articles 35.f) i 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 20 de juny de 1988,
DECRETE:
Article únic
Es modificat el Reglamento Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, aprovat per Decret 95/1987, de 17 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, en els articles que s'especifiquen i que queden redactats en els termes següents:
«Article nové
Les Direccions Generals de la Conselleria són les següents:
- Direcció General de Règim Econòmic i de Personal.
- Direcció General de Centres i Promoció Educativa.
- Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
- Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació.
- Direcció General de Patrimoni Cultural.
- Direcció General d'Instituts Culturals.
- Direcció General de Joventut.
- Direcció General d'Esports.»
«Article disset
U Correspon al Director General d'Instituts Culturals les funcions que determina l'article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre i, singularment, les funcions que dimanen de l'adscripció a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de l'Institut Valencià de les Arts Escèniques, Cinematografia i Música i de l'Institut Valencià d’Art Modern, sense perjudici de les atribucions que la Llei 9/1986, de 30 de desembre, confereix als òrgans rectors dels Instituts esmentats.
Dos. Per al desplegament d’aquestes funcions correspon a la Direcció General d'Instituts Culturals la gestió dels crèdits que el Conseller li encomane mitjançant l'aprovació del quadre de gestió econòmica del Pressupost.»
Article divuit
U Correspon al Director General de Patrimoni Cultural les funcions que determina l'article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre.
Correspon a la Direcció General de Patrimoni Cultural, en particular, les funcions següents:
1. Proposta i execució, sota la direcció superior del Conseller, de la política de la Conselleria en matèria del llibre, arxius i biblioteques, música, teatre i dansa, cinematografia i mitjans àudio-visuals i promoció i difusió cultural.
2. La difusió i l’extensió de la cultura per tots els àmbits i els sectors de la Comunitat Valenciana i, especialment, la d'aquelles manifestacions que més s'identifiquen i contribuesquen a recuperar la personalitat històrica pròpia.
3. L’impuls de l'atenció que cal, la conservació, la classificació i la publicació dels arxius municipals o d'altres Entitats públiques que formen part del patrimoni històric valencià.
4. L’exercici de les competències assumides pel Consell de la Generalitat Valenciana en matèries que versen sobre llibres, biblioteques i hemeroteques.
5. La promoció de totes les activitats i les manifestacions de caràcter cultural que es facen dins l’àmbit de la Comunitat Valenciana i la protecció i la facilitació dels ajuts que els calguen.
6. La promoció i el foment de la producció cultural, i també el registre, la classificació i la promoció dels elements que constituesquen la infrastructura a la Comunitat Valenciana.
7. L’inventari i la coordinació de les Entitats i de les Associacions culturals i artístiques, la promoció i l'ajut d'aquestes.
8. El foment de les activitats culturals de la tercera edat.
9. Proposta i execució, sota la direcció superior del Conseller, de la política de la Conselleria en matèria de patrimoni artístic (Arquitectònic, arqueològic i moble).
10. La conservació, la defensa i la restauració del patrimoni artístic de la Comunitat Valenciana.
11. La promoció de les arts plàstiques a la Comunitat Valenciana.
Dos. Per a l’exercici d'aquestes funcions, correspon a la Direcció General de Patrimoni Cultural la gestió dels crèdits que el Conseller li encomane mitjançant l'aprovació del quadre de gestió econòmica del Pressupost.
Tres. La Direcció General de Patrimoni Cultural s’estructura en els Serveis següents:
1. Servei del Llibre, Arxius i Biblioteques.
2. Servei de Música, Teatre i Cinematografia.
3. Servei de Promoció Cultural.
4. Servei de Patrimoni Artístic Moble.
5. Servei de Patrimoni Artístic Immoble.
6. Servei d’Arquitectura.»
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogats els articles nové, disset i divuit del Decret 95/1987, de 17 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és aprovat el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
DISPOSICIO FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 20 de juny de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea