diari

Llei de la Generalitat Valenciana 5/1988, de 24 de juny, per la qual es regulen els Paratges Naturals de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 859 de 02.07.1988) Ref. Base de dades 1106/1988

Llei de la Generalitat Valenciana 5/1988, de 24 de juny, per la qual es regulen els Paratges Naturals de la Comunitat Valenciana.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'autonomia, en nom del Rei promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
Els espais naturals en la Comunitat Valenciana són, en general, resultat de la interacció home-medi natural. Aquesta situació arriba a l'extrem que, de vegades, el mateix equilibri ecològic és mantingut per la intervenció humana. En conseqüència, els espais naturals valencians solen ser territoris que presenten un grau d'humanització variable i que arriben fins i tot a merèixer la consideració d'espais rurals, encara que amb predomini d'elements naturals.
La Llei 15/1975, de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits, va suposar en el seu dia un primer pas de cara a la conservació i la protecció d'una sèrie d'àrees o llocs els valors naturals dels quals presentaran un interès singular.
Aquesta Llei contempla diverses figures de protecció d'entre les quals sols els Parcs Naturals podrien declarar-se mitjançant Decret, requerint-se en els altres casos -Parcs Nacionals, Paratges Naturals d’Interès Nacional i Reserves Integrals- la seua declaració per Llei, la qual cosa respon a una filosofia d'excepcionalitat respecte dels espais naturals a protegir. En aquesta línia, i reafirmant la singularitat dels supòsits que contempla, la Llei preveu un entramat burocràtic que ha de crear-se en cada cas per a cada espai a protegir: Juntes Rectores, Director Conservador, etcètera.
No obstant això, en els poc més de deu anys transcorreguts des d'aquella, les tesis medioambientals a Espanya han anat guanyant adeptes amb rapidesa, assumint-se la seua incidència i imbricació en una cada vegada més àmplia varietat de matèries. En aquest sentit, es considera que la protecció dels espais naturals no ha de ser una situació que es produesca amb caràcter excepcional, sinó ans al contrari, una actuació que es generalitza en les societats modernes com a cosa habitual en l'ordenació de l'espai físic. La protecció dels espais naturals especialment valuosos o singulars, com són les zones humides, és una peça important dins d'una política ambiental racional; en aquest sentit, aquesta Llei haurà d'encaixar en un març jurídic global per a la Comunitat Valenciana que definesca el model territorial i oriente i coordine el planejament local, comarcal i autonòmic. Es per això que, sense perjudici d'altres figures de protecció territorial que resultaren aplicables, la Llei estableix que podran redactar-se Plans Rectors d'ús i gestió i Plans Especials, com a instruments específics per a l'ordenació i gestió dels Paratges Naturals de la Comunitat Valenciana.
La Generalitat Valenciana ha seguit les previsions de la Llei 15/1975 esmentada, davant la necessitat de donar una solució ràpida i viable a una sèrie d'espais naturals de gran entitat i transcendència per a tots els valencians. Es tracta ara, no obstant això, de disposar d'un instrument normatiu que permeta la protecció d'altres àrees múltiples, llocs i espais de la nostra Comunitat necessitats de protecció per reunir determinades característiques que així ho aconsellen, però que per les seues dimensions, l'especifitat dels valors a preservar, etcètera, poden ser gestionats d'una manera més àgil i eficaç, sense que això implique l'obligació de crear uns òrgans col·laboradors en la seua gestió, que suposen una càrrega burocràtica innecessària.
Per tot això, la Generalitat Valenciana, en ús de les competències previstes en els articles 31.10 i 32.1.6 de l'Estatut d'Autonomia, ha optat per crear una figura de protecció -els Paratges Naturals de la Comunitat Valenciana- que, siga més flexible. Així, és essencial en la figura ara regulada l'apreciació de l’interès comunitari, que no suposa arribar a qualificar aquestos espais amb la categoria de l’interès nacional, si bé pot tractar-se de llocs els valors dels quals siguen molt estimables per als valencians. D'altra banda, l'aprovació es realitzarà mitjançant Decret, cosa que facilita en gran mesura el tràmit de la declaració, però no suposa en cap cas minva o perjudici dels drets dels particulars o Entitats públiques existents en els susdits Paratges, que queden totalment preservats en l'articulat de la Llei, ni disminució del nivell de protecció que necessita l'espai en qüestió. Per últim, en la Llei es deixa la porta oberta per a ajustar a cada cas concret l’existència o no d'òrgans col·laboradors en la gestió dels Paratges Naturals de la Comunitat Valenciana, en funció de les seues necessitats i de les seues característiques particulars.
CAPITOL PRIMER
Objecte
Article primer
Un. Són Paratges Naturals de la Comunitat Valenciana aquells espais, llocs o elements naturals particularitzats, que, en atenció al seu interès comunitari, es declaren com a tals per Decret, pels seus concrets i singulars valors científics, paisatgístics o educatius, amb la finalitat d'atendre la conservació i la millora de la seua flora, fauna, diversitat genètica, constitució geomorfològica, especial bellesa o altres components de molt destacat rang natural, així com del seu entorn.
Dos. L’atorgament d'aquest règim serà compatible:
a) Amb l'exercici de les atribucions que sobre els béns de domini públic en ells continguts corresponguen als òrgans de les diverses Administracions Públiques, les quals les exerciran en la forma que establesca el règim de cada Paratge.
b) Amb l'exercici dels drets privats que hi existeixen, amb les limitacions que establesca aquesta Llei i el Règim de cada Paratge.
Tres. En els Paratges Naturals les activitats a realitzar es limitaran, si s'escau, al fruïment i la visita d'aquestos llocs, als usos tradicionals agrícoles, ramaders i silvícoles i a l'aprofitament de les produccions compatibles amb les finalitats concretes de la protecció, així com de les altres activitats pròpies de la gestió de l'espai protegit.
Quatre. Les determinacions específiques que assenyalen els Decrets de declaració de cada Paratge Natural conforme a aquesta Llei vincularan totes les actuacions, públiques o privades, que es realitzen o hi facen referència.
Qualsevol projecte relatiu a les actuacions previstes en l'apartat anterior requerirà informe previ de l'òrgan Medioambiental de la Generalitat Valenciana.
Article segon
Un. La figura jurídica de Paratge Natural de la Comunitat Valenciana serà compatible amb l’existència de les figures previstes en la Llei 15/1975, de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits. Per tant, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana existiran les següents modalitats de protecció dels espais naturals:
a) Parc Nacional.
b) Reserva Integral d'Interès Científic.
c) Paratge Natural d'Interès Nacional.
d) Parc Natural.
e) Paratge Natural de la Comunitat Valenciana.
Dos. El règim jurídic establert per aquesta Llei és aplicable únicament als Paratges Naturals de la Comunitat Valenciana. Les altres figures de protecció posseeixen per tant el règim jurídic previst en la citada Llei d'Espais Naturals protegits, adaptat a l'estructura administrativa autonòmica en virtut de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana i disposicions concordant amb aquest en matèria de protecció dels espais naturals.
Tres. Correspon al Consell l'elecció d'una i altra de les cinc figures jurídiques citades per a la protecció d'un espai natural concret, en raó de les característiques territorials d'aquest i d'acord amb les competències de la Generalitat Valenciana en matèria d'espais naturals protegits.
CAPITOL II
Zones humides
Article tercer
Un. S'entendrà per zones humides a efectes d'aquesta Llei, els marenys, marjals, torberes o aigües rases, ja siguen permanents o temporals, d'aigües engorgades o corrents, dolces, salobres o salines, naturals o artificials.
Dos. Les zones humides hauran de ser preservades d'activitats susceptibles de provocar la recessió i degradació.
CAPITOL III
Tramitació
Article quart
Un. A més de l’administració de la Generalitat Valenciana, podran promoure Paratges Naturals:
a) Les Entitats Locals que tinguen competències urbanístiques d'acord amb la Llei del Sòl. Caldrà que la totalitat o la part de l'àrea proposada pertanga al seu àmbit territorial.
b) Els propietaris dels terrenys, de forma individual o col·lectiva.
En aquest cas, caldrà per a accedir a la seua creació que les finques estiguen degudament inscrites en el Registre de la Propietat i que consta en l'expedient, mitjançant document que tinga accés al Registre, l'adscripció dels terrenys a les finalitats proposades mentre no es deixa sense efecte per la Generalitat mitjançant causa justificada, a petició de part interessada, la declaració de les dites figures de protecció.
Dos. Les propostes de declaració de Paratges Naturals hauran d'incloure els estudis justificatius necessaris, la delimitació de l'espai en qüestió, els criteris i els normes de protecció bàsics, i la descripció detallada de l'organització de la gestió i dels mecanismes de finançament que s'establesquen per a assolir les finalitats plantejades, amb una justificació de la seua viabilitat.
Tres. L’Organ Medioambiental de la Generalitat Valenciana durà a terme, si s'escau, les actuacions necessàries per a la tramitació de les propostes. En cas contrari comunicarà la seua resolució al promotor.
Quatre. En el termini màxim de sis mesos des que el promotor haja enviat la proposta, amb audiència prèvia per temps no inferior a trenta dies de les Corporacions Locals afectades, l'Organ Medioambiental elevarà al Consell de la Generalitat Valenciana la proposta de declaració que haurà de contenir:
a) La delimitació de l'àrea objecte de l'actuació, i si s'escau, de la modalitat de protecció que aquesta hi puga contenir.
b) La definició de les finalitats de protecció.
c) Les normes bàsiques de protecció d'aplicació immediata.
d) La composició i les funcions dels òrgans de col·laboració, si s'escau.
e) Les normes de finançament.
Cinc. Amb l'objecte d'assegurar la salvaguarda dels valors naturals la protecció dels quals es troba en tramitació, i mentre no es produesca la resolució definitiva, podran adoptar-se en cas necessari algunes de les mesures cautelars següents:
a) La suspensió de la concessió de llicències municipals a alguna o a tota classe d'actes subjectes a aquesta intervenció administrativa segons el Reglament de Disciplina Urbanística o altres normes d'ordenació territorial aplicables.
b) La suspensió de la concessió d'autoritzacions d'aprofitaments forestals i cinegètics, així com de solcada i transformació de cultius.
c) La suspensió de l'atorgament de permisos i de concessions mineres.
d) La paralització de les explotacions de recursos naturals en curs, d'acord amb la legislació específica aplicable en cada cas.
e) La paralització de la tramitació de plans urbanístics amb incidència sobre els valors naturals objecte de protecció.
Sis. Les mesures cautelars tindran una durada màxima de dos anys.
Set. Correspondrà als organismes administratius competents l'adopció d'aquestes mesures.
Vuit. Les mesures podran aplicar-se en els casos següents:
a) En cas d’espais naturals protegits declarats per Llei, una vegada el Consell haja enviat el corresponent Projecte de Llei a les Corts Valencianes o bé, en cas de tractar-se d'una Proposició de Llei, a partir de la publicació d'aquesta en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.
b) En cas d'espais naturals protegits declarats per Decret, quan l'Administració de la Generalitat haja iniciat els treballs preliminars tendents a la protecció d'aquests.
c) Durant el període transitori comprés entre l'entrada en vigor de la Llei o del Decret de declaració d'un espai natural protegit i l'aprovació definitiva del corresponent Pla Rector d'ús i Gestió o Pla Especial, quan n'existesquen.
CAPITOL IV
Ordenació dels Paratges Naturals de la Comunitat Valenciana
Article cinquè
Un. Sense perjudici d'altres figures d'ordenació territorial que foren aplicables d'acord amb la legislació vigent, podran redactar-se com a instrument específic per a l'ordenació i gestió dels Paratges Naturals de la Comunitat Valenciana, les següents categories de Plans:
a) Pla Rector d'ús i Gestió.
b) Plans Especials.
Dos. Per a cada Paratge Natural, l'elecció d'una o altra categoria de Pla, o d'ambdues integrades en un document únic, dependrà de les característiques territorials específiques del Paratge.
Tres. L’àmbit d'aplicació de cadascun dels citats Plans podrà correspondre a un Paratge Natural o a diversos, també d'acord amb les característiques territorials d'aquests.
Article sisè
El contingut del Pla Rector d'Us i Gestió serà, com a mínim, el següent:
a) Objectius generals i específics de l'ordenació.
b) Informació i diagnòstic sobre el territori.
c) Zonificació d'usos i nivells de protecció.
d) Instruments necessaris per al desplegament del Pla.
e) Determinacions generals per a la gestió de l'espai protegit.
f) Normes d'aplicació directa.
g) Programa d'actuació que incloga l'estudi econòmic i financer.
h) Previsions per al seguiment del Pla.
Article setè
El Pla Especial es formularà i tramitarà d'acord amb les especificacions que per a aquesta figura de planejament preveuen la vigent Llei del Sòl i el Reglament de Planejament.
Article vuitè
Un. Els Plans previstos en aquesta Llei es redactaran per l'òrgan medioambiental de la Generalitat Valenciana, a qui en corresponen les aprovacions inicial i provisional. Aquesta última se n'efectuarà previ informe, si s'escau, de la Junta Rectora i amb posterioritat a la informació pública i audiència a les Corporacions Locals afectades.
Dos. L’aprovació definitiva dels citats Plans correspon al Consell de la Generalitat Valenciana.
Article novè
Les disposicions contingudes en els instruments d'ordenació previstos en aquesta Llei tindran caràcter vinculant tant per a l’administració com per als particulars, i la seua aprovació durà emparellada la revisió obligatòria dels plans sectorials o territorials que hi resulten incompatibles.
CAPITOL V
Gestió i finançament
Article deu
Un. La gestió dels Paratges Naturals de la Comunitat Valenciana correspondrà a l'òrgan Medioambiental de la Generalitat Valenciana, sense perjudici que puga ser delegada a les Corporacions Locals promotores.
El Decret de declaració determinarà a qui correspon la gestió en cada cas, podent establir la participació en aquesta dels distints interessos públics o privats afectats.
Dos. Podrà constituir-se en cada Paratge Natural una Junta Rectora, com a òrgan col·laborador del gestor d'aquest. La seua composició, les atribucions i el funcionament s’especificarà en la norma que els declare.
Hauran de formar part, si s'escau, de la Junta Rectora, representants de la Generalitat Valenciana i de les Entitats Locals afectades. Així mateix, en podran formar part els titulars dels diversos drets afectats i totes les altres persones o Entitats que s'estime més adient per a la millor salvaguarda de l'espai.
El President de la Junta serà nomenat pel Consell de la Generalitat Valenciana.
Tres. Igualment, hom podrà nomenar en cada Paratge Natural un Director-Conservador, que haurà de ser titulat universitari superior. El seu nomenament i les atribucions s’especificaran en la norma que declare cada Paratge.
Quatre. En tots els Paratges Naturals en els quals no es preveja l’existència de Junta Rectora o de Director-Conservador, els òrgans gestors d'aquestos tindran, almenys, les funcions següents:
a) Elaborar i aprovar anualment el pressupost i el programa de gestió. En aquestos documents haurà de preveures, si s'escau, l'execució dels treballs de promoció, investigació, manteniment, etcètera, necessaris per assolir les finalitats de la protecció.
b) Administrar els fons procedents de la utilització dels serveis propis i els recursos que puga rebre de l'exterior.
c) Vetlar pel compliment en l'interior de l'espai natural de les normes generals de protecció de la naturalesa establertes en la legislació específica d'aplicació i en la regulació del Paratge.
d) Emetre informe preceptiu previ a la concessió de les autoritzacions necessàries per a l'execució de qualsevol pla, obra, moviment de terres o explotacions dels recursos naturals, en l'interior o l'exterior del Paratge Natural i que puguen afectar-lo.
e) Qualssevol altres que els siguen atribuïdes per les Lleis i Decrets de declaració.
Cinc. En aquells Paratges Naturals en què es preveja l’existència de Junta Rectora o de Director-Conservador, aquestos podran assumir alguna, algunes o totes de les funcions que es recullen en l'apartat anterior.
Article onze
Un. La Generalitat Valenciana habilitarà els crèdits oportuns amb càrrec als seus Pressuposts per a la conservació, el manteniment i la millora dels Paratges Naturals la gestió dels quals li corresponga i que es cren a l'empar d'aquesta Llei, sense perjudici de les col·laboracions econòmiques i les ajudes que puguen aportar-hi l’administració de l'Estat, les Corporacions Locals afectades, les Entitats, les Societats o els particulars.
Dos. En cas de Paratges Naturals promoguts o gestionats per les Corporacions Locals aquestes participaran obligatòriament en el seu finançament amb càrrec als seus Pressupostos. Si eren promoguts pels propietaris hom s'ajustaria al que disposa l'article quart d'aquesta Llei. La Generalitat Valenciana podrà concedir ajudes tècniques i financeres per a aquests espais. A tal efecte, si s'escau, es concertaran els convenis corresponents.
CAPITOL VI
Règim jurídic
Article dotze
El Consell de la Generalitat Valenciana i els promotors dels Paratges Naturals hauran d'adoptar les determinacions escaients per tal d'adquirir-ne el sòl, en la mesura que així ho requeresca la seua gestió eficaç i, de manera particular, els terrenys que per la seua fragilitat, o excepcionalment pels sistemes naturals que comprèn hagen de ser objecte de protecció més estricta.
Article tretze
Un. La Generalitat Valenciana, i si s'escau, les Entitats Locals gestores, podran exercir drets de tempteig i retracte en totes les transmissions de domini inter vivos a títol onerós, de béns immobles i de predis situats a l'interior dels Paratges Naturals.
Dos. El dret de tempteig sols podrà exercir-se en el termini de tres mesos comptats a partir de la notificació prèvia de la transmissió a la Generalitat o a les Entitats Locals gestores dels Paratges Naturals. El dret de retracte sols podrà exercir-se en els sis mesos següents a la inscripció de la transmissió en el Registre de la Propietat.
Article catorze
Un. Qualsevol forma de privació de la propietat privada o de drets o interessos patrimonials legítims que es produesca com a conseqüència de l'aplicació de la present Llei serà objecte d'indemnització, d'acord amb el que estableix la Llei d'Expropiació Forçosa.
Dos. La declaració de Paratge Natural portarà annexa la utilitat pública de tots els béns i drets afectats a efectes d'expropiació forçosa.
Aquesta facultat sols podrà exercir-se en el cas que els propietaris o altres titulars d'aquells béns i drets no convinguen amb l'Administració una altra forma d'indemnització o compensació dels danys i perjudicis en el marc de la reglamentació especial que siga d'aplicació.
Tres. Quan concórreguen circumstàncies especials, les esmentades expropiacions en l'apartat dos podran dur-se a terme pel procediment d’urgència previst en l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa.
CAPITOL VII
Infraccions i sancions
Article quinze
Un. Tindrà la consideració d'infracció administrativa qualsevol acció o omissió que, afectant els Paratges Naturals, consistesca en:
a) Alteració de la geomorfologia o increment de l'erosió i pèrdua de qualitat dels sòls, alteració de jaciments d’interès mineralògic o paleontològic i comercialització de fòssils i espècies minerals d’interès científic.
b) Emissió de gasos, partícules o radiacions que puguen afectar greument l'ambient atmosfèric.
c) Producció de sorolls innecessaris que puguen pertorbar el comportament normal de la fauna.
d) Destrucció de superfícies forestals en tots els casos i destrucció, desarrelament i comercialització de les espècies i de les seues llavors, quan estiga prohibida.
e) Persecució, caça, captura i comercialització dels animals, de les seues despulles o fragments o dels seus ous, quan estiguen prohibides. La introducció d’espècies estranyes nocives a la fauna salvatge i el maltractament d'animals.
f) Circulació amb mitjans motoritzats fora de carreteres i pistes i sense permís lliurat per l'òrgan gestor del paratge.
g) Realització de construccions i instal·lació de cartells de propaganda i altres elements similars que limiten el camp visual, trenquen l'harmonia del paisatge o desfiguren les perspectives.
h) Abocament o abandó d'objectes, residus i altres desperdicis fora dels llocs autoritzats.
i) Realització d'activitats que suposen una recessió o degradació de zones humides.
j) Adopció de mesures que obstaculitzen l'accessibilitat, permeabilitat i solejament de les platges.
k) Realització d'activitats que produesquen contaminació de les aigües o del medi ambient.
Dos. Quan les accions o omissions que afecten els Paratges Naturals que, radicats en la Comunitat Valenciana, es produesquen o originen fora de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la Generalitat promourà les accions o concerts oportuns amb l'Administració Central o l'Autonòmica afectada, amb l'objecte de fer possible el rescabalament dels danys produïts i l'evitació en el futur d'aquests.
Tres. Les infraccions se sancionaran amb multes, amb el procediment sancionador previ previst pels articles 133 al 137 de la Llei de Procediment Administratiu, la quantia de les quals es graduarà tenint en compte la gravetat de la infracció, l'entitat econòmica dels fets constitutius d'aquesta, la reiteració i el grau d'intencionalitat de la persona responsable. Quan el benefici que resultaria d'una infracció siga superior a la sanció corresponent, aquesta podrà incrementar-se en la quantia equivalent al benefici obtingut.
Quatre. Les autoritats competents per a imposar multes i les quanties màximes d'aquestes seran les següents:
a) L’òrgan Medioambiental de la Generalitat Valenciana, fins a 100.000 pessetes.
b) El titular del Departament de la Generalitat Valenciana competent per raó de la matèria que efecte la infracció, fins a 250.000 pessetes.
c) El Consell de la Generalitat Valenciana, fins a 500.000 pessetes, o en una quantia equivalent al benefici de la infracció si aquest fóra superior.
Cinc. L’Administració haurà d'adoptar així mateix les mesures necessàries per a la restauració de la realitat física alterada o transformada com a conseqüència de l'actuació il·legal, i podrà imposar multes coercitives de fins a 50.000 pessetes, reiterades per espais de temps que siguen suficients per al compliment d’allò ordenat, sense perjudici de l'execució subsidiària per l'Administració a càrrec de l'infractor.
Sis. La imposició de multa és independent del rescabalament de danys i de la indemnització de perjudicis, així com de les responsabilitats administratives exigibles pels òrgans competents.
Set. Serà pública l'acció per a exigir el compliment del que estableix aquesta Llei i les normes i plans que la despleguen.
Article setze
La inobservància o infracció de les normes que figuren en les reglamentacions aplicables als Paratges Naturals se sancionaran d'acord amb el que disposa aquesta Llei, sense perjudici de l'aplicació, si s'escau, del que estableixen el Codi Penal, la Llei del Sòl i Ordenació Urbana, el Reial Decret Legislatiu 1302/1986 sobre avaluació de l'impacte ambiental i la legislació específica que resulte aplicable.
CAPITOL VIII
Organs
Article disset
Un. A l'òrgan Medioambiental de la Generalitat Valenciana correspon l'exercici de les facultats executives i administratives contingudes en la present Llei.
Dos. Correspon al President de la Generalitat, en les seues funcions de President del Consell Valencià, d’assignar les funcions d'òrgan Medioambiental als òrgans executius de l'Administració Valenciana i al Consell, si s'escau, determinar la naturalesa i configuració que haja de tenir l'òrgan Medioambiental.
CAPITOL IX
Règim de recursos
Article divuit
Els actes administratius prevists en la present Llei seran recurribles en la forma i els terminis previstos per la Llei de Procediment Administratiu.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Les infraccions i sancions regulades en aquesta Llei seran d'aplicació als espais naturals ja declarats o que es declaren en el futur per la Generalitat Valenciana, conforme a aquesta Llei o a la Llei 15/1975, de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En tot allò que no preveu aquesta Llei i en allò que resulte d'aplicació, s'estarà al que disposa, amb caràcter supletori, la Llei 15/1975, de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits.
Segona
Hom faculta el Consell de la Generalitat Valenciana perquè dicte les disposicions necessàries per al desenvolupament de la present Llei.
Tercera
Les quanties de les sancions previstes en aquesta Llei podran ser revisades i actualitzades en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Quarta
Aquesta Llei vigirà el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 24 de juny de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea