diari

Conselleria de Medi Ambient. Concurs número 99/02/40. Servei de manteniment i conservació de la xarxa automàtica de vigilància de la qualitat de les aigües continentals-control de les aigües de l'Albufera. [1999/X3105]

(DOGV núm. 3475 de 16.04.1999) Ref. Base de dades 1121/1999

Concurs número 99/02/40. Servei de manteniment i conservació de la xarxa automàtica de vigilància de la qualitat de les aigües continentals-control de les aigües de l'Albufera. [1999/X3105]
1. Entitat adjudicadora
a) Conselleria de Medi Ambient
b) Servei de Gestió Administrativa
c) Núm. d'expedient: 99/02/40.
2. Objecte del contracte
a) Servei de manteniment i conservació de la xarxa Automàtica de Vigilància de la Qualitat de les Aigües Continentals-Control de les Aigües de l'Albufera
b) Lloc d'execució: Comunitat Valenciana
c) Termini d'execució: dotze mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 4.800.000 pessetes (28.849 euros).
5. Garanties
Provisional: 96.000 pessetes (576,97 euros).
6. Obtenció de documentació i informació
a)* Informació i obtenció de plecs: 96 386 63 61 i 96 386 59 26
* Consulta de plecs: Conselleria de Medi Ambient; Servei de Gestió Administrativa
b) Carrer de l'Arquitecte Alfaro, núm. 39
c) València 46011
d) 96 386 59 25
e) Fax 96 386 50 75
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a l'últim dia de presentació de proposicions.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no escau
b) Altres requisits: els descrits en la clàusula 5.6.c del plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins a les 14 hores del vint-i-sis dia natural comptador des de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si coincideix en dissabte, es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.
b) Documentació que s'ha de presentar: Sobre A amb la documentació general. Sobre B amb la proposició econòmica. Les ofertes econòmiques s'hauran d'adaptar al model establit en el plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació
– Registre General de la Conselleria al carrer Arquitecte Alfaro, núm. 39, València
– Servei Territorial d'Alacant: carrer Churruca, 29
– Servei Territorial de Castelló: avinguda dels germans Bou, 47
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir l'oferta: tres mesos des de l'obertura de proposicions econòmiques
e) No s'hi admeten variants.
9. Obertura d'ofertes
En el lloc indicat en el punt 6 d'aquest anunci el desé dia natural a partir de la data límit de recepció d'ofertes, a les 12 hores, en acte públic. Si coincideix en dissabte, l'obertura es farà el següent dia hàbil.
10. Despeses de l'anunci
Seran a càrrec de l'adjudicatari.

linea