diari

ORDRE de 15 d'abril de 1997, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de protecció i conservació de determinats espais naturals de la Comunitat Valenciana (Albufera de València).

(DOGV núm. 2984 de 05.05.1997) Ref. Base de dades 1126/1997

ORDRE de 15 d'abril de 1997, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de protecció i conservació de determinats espais naturals de la Comunitat Valenciana (Albufera de València).
En el marc de la reforma de la política agrària comuna, els reglaments 2.078/92/CEE i 746/96/CE estableixen un règim d'ajudes destinades a fomentar mètodes de producció agrària compatibles amb la protecció del medi ambient i la protecció dels espais naturals.
La Decisió de la Comissió de les Comunitats Europees, de 19 de gener de 1995, aprova el programa nacional per a l'aplicació d'aquest règim d'ajudes a Espanya; en aquest programa s'han fixat les zones en què seran d'aplicació aquestes ajudes, que han estat desenvolupades en els reials decrets 51/1995, de 20 de gener; 632/1995, de 21 d'abril, i 928/1995, de 9 de juny.
El Reial Decret 928/1995, de 9 de juny, estableix un règim de mesures per a fomentar la utilització de mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de protecció del medi ambient i la conservació de l'espai natural en les zones humides espanyoles incloses en la Llista de Zones Humides d'Importància Internacional, especialment Hàbitats d'Aus Aquàtiques (Convenció Ramsar), i en les Zones d'Especial Protecció d'Aus (ZEPA)
Mitjançant aquesta ordre s'instrumenten aquestes ajudes, que seran finançades amb fons de la Unió Europea, a través del FEOGA, secció Garantia, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i de la Generalitat Valenciana.
L'objectiu principal d'aquestes ajudes és subvencionar determinades pràctiques que faciliten la conservació dels espais naturals i que afavorisquen les activitats tradicionals que n'han permès la preservació. A fi d'estimular aquestes pràctiques, cal compensar les rendes dels qui es comprometen a l'execució d'algunes d'elles a través de les mesures que ací es preveuen.
Les pràctiques agràries subvencionades es relacionen en aquesta ordre en forma de mesures i es defineix l'àmbit d'aplicació de cada una d'elles. Cada una d'aquestes mesures reuneix una sèrie de compromisos valorats el compliment dels quals se subvenciona, i que, sumats, suposen la quantia de la prima per unitat de superfície.
Aquesta convocatòria es realitza sense perjudici que, en anys successius, s'amplien les mesures subvencionades a les altres incloses en la Decisió de la Comissió.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i en l'article 47.3 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovada pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana,
ORDENE
Primer
Convocar la concessió de subvencions per un import global màxim de 73.000.000 de pessetes a càrrec del capítol IV de la secció 12, servei 01, programa 714.50, línia 2065 dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1997. Aquestes ajudes es promouen d'acord amb el Reglament 2078/92/CEE i el Reial Decret 928/1995, de 9 de juny.
Segon
Aprovar les bases per les quals es regirà aquesta convocatòria i que figuren com a annexos d'aquesta ordre.
Tercer
En tot allò que no estiga regulat en aquesta ordre, caldrà atenir-se al que es disposa en el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el director general de Desenvolupament Rural, Producció i Pesca per al desplegament i l'execució d'aquesta ordre, i se'l delega per a la resolució aprovatòria o desestimatòria de les sol·licituds.
Segona
Aquesta ordre vigeix des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera
Contra aquesta ordre, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. La interposició d'aquest recurs requerirà la comunicació prèvia a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Tot això de conformitat amb el que es preveu en els articles 57 i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i en l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, 15 d'abril de 1997
La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
MARIA ÀNGELS RAMON-LLIN I MARTÍNEZ
Annex I
Bases per les quals es regula la convocatòria de subvencions destinades a "Fomentar mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de protecció i conservació de determinats espais naturals de la Comunitat Valenciana".
Primera. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions els titulars d'explotacions agropecuàries i els propietaris dels terrenys de les zones indicades en la base tercera que es comprometen a realitzar algunes de les actuacions que constitueixen les mesures i que s'assenyalen en l'article següent.
Segona. Objecte i actuacions que es realitzaran
2.1 Les subvencions es destinaran a promoure mètodes de producció agrària compatibles amb la conservació de l'espai natural, en forma de mesures voluntàries en determinats espais naturals de la Comunitat Valenciana, mitjançant un compromís mínim de realització de cinc anys.
2.2 Serà objecte d'ajuda la protecció de flora i fauna en zones humides amb la racionalització de l'ús de fertilitzants i productes fitosanitaris de síntesi i el manteniment de cultius tradicionals inundats. El contingut de l'ajuda, àmbit d'aplicació, quantia i compromisos figuren en l'annex II.
Tercera. Àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre per a l'any 1997 serà el Parc Natural de l'Albufera, com a zona Ramsar.
L'àmbit inclourà el perímetre de protecció definit en el Decret 71/1993, de 31 de maig, del Govern Valencià, de règim jurídic del Parc de l'Albufera.
Quarta. Quanties de les ajudes
4.1 Als beneficiaris que es comprometen, pels períodes mínims indicats, a realitzar alguna de les actuacions previstes en la base segona, se'ls podrà concedir una prima anual que serà modulada d'acord amb les hectàrees afectades per la mesura.
4.2 Els imports màxims de les primes seran els que es fixen en l'annex II d'aquesta ordre, amb un màxim de 55.000 pessetes per hectàrea, que podrà incrementar-se en el percentatge a què fa referència l'apartat següent.
4.3 Quan el titular de l'explotació exercisca l'activitat com a agricultor a títol principal o professional d'acord amb les definicions de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries, desplegada pel Reial Decret 204/1996, de 9 de febrer (BOE 10.02.96), les primes previstes podran incrementar-se en un 20 per cent.
4.4 Conformement amb l'article 47.11. c del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, si l'import global de les sol·licituds supera el de les disponibilitats pressupostàries, podrà establir-se el prorrateig de l'import global màxim fixat entre els beneficiaris de la subvenció. En cas que hi haja renúncies entre les sol·licituds finalment acceptades, podrà dictar-se un resolució complementària en la qual la quantitat sobrant es prorratege entre les sol·licituds acceptades.
Cinquena. Sol·licituds i documentació
5.1 Les sol·licituds, dirigides al director general de Desenvolupament Rural, Producció i Pesca, es formalitzaran en instància degudament emplenada, segons el model que figura en l'annex d'aquesta ordre.
5.2 Les sol·licituds podran presentar-se en les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació; en la seu del Parc Natural de l'Albufera, c/ Pintor Martí Girbés, s/n, 46012 El Palmar, València; en les oficines de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el c/ Amadeu de Savoia, núm. 2, de València, i en la resta de llocs i formes a què fa referència l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
5.3 El termini de presentació d'instàncies serà de quaranta dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
5.4 L'admissió a tràmit d'una sol·licitud de subvenció no generarà cap compromís de concessió d'aquella.
5.5 La documentació que han de presentar els interessats, juntament amb la instància, per a sol·licitar les ajudes serà la següent:
a) Documentació acreditativa de la identificació del sol·licitant:
* Persones físiques: fotocòpia del NIF o DNI
* Persones jurídiques o agrupació de persones físiques:
Fotocòpia de la targeta del CIF.
2. Còpia compulsada dels estatuts de l'entitat o escriptura de constitució o qualsevol altre document admissible en dret que ho acredite.
3. Certificat de l'acta on conste l'acord de sol·licitar les ajudes i nomenament del representant de l'entitat per a efectuar-ne la gestió.
* Els tancats i cooperatives que no siguen titulars d'explotació agrària podran presentar, per mediació del seu representant legal, una única sol·licitud en què es farà una llista dels socis que s'acullen a aquestes ajudes. Caldrà adjuntar, per a cada un d'ells, la documentació que es recull en els apartats a), b), c), d), e), i f) d'aquest punt.
b) Documentació acreditativa de la propietat dels terrenys o la titularitat de l'explotació. Aquests aspectes es podran acreditar mitjançant alguns dels documents següents:
- Certificat municipal de cadastre secció rústica.
- Certificat o nota simple de registre.
- Rebuts de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, en els quals s'especifique superfície, polígon i parcel·la.
- Escriptures públiques, en les quals s'especifique superfície, polígon i parcel·la.
- Document que acredite l'arrendament.
- Qualsevol altre document admissible en dret.
c) Relació de parcel·les acollides, amb indicació dels compromisos que se subscriuen i la localització gràfica a escala suficient per a la situació de la parcel·la.
d) Còpia de la sol·licitud de certificació d'estar al corrent o exempt de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social, amb el segell del registre d'entrada de l'administració corresponent o autorització perquè la Conselleria el puga sol·licitar en nom seu, segons el model que figura com a annex III d'aquesta ordre.
e) Imprès d'alta de tercers per a pagaments de la Generalitat Valenciana degudament emplenat i segellat per l'entitat bancària corresponent, segons el model que figura com a annex IV d'aquesta ordre.
f) Els agricultors a títol principal, ATP, o professionals, hauran de justificar-ho mitjançant la presentació de l'última declaració de l'IRPF.
Sisena. Valoració i tràmit
6.1 Per a la concessió de l'ajuda es tindran en compte els criteris de valoració següents:
- interès mediambiental
- estar inclosa la parcel·la en una unitat de gestió, com són els tancats.
6.2 Estudiades les sol·licituds, el director dels serveis territorials de València elevarà la corresponent proposta al director general de Desenvolupament Rural, Producció i Pesca.
6.3 La resolució definitiva de concessió serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
6.4 Contra la resolució o denegació de concessió d'ajudes, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en els articles 52 i següents de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, després de la comunicació a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, segons el que es disposa en l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
6.5 La sol·licitud es considerarà desestimada si la resolució no es produeix en el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació d'instàncies.
6.6 Els beneficiaris de les subvencions podran renunciar expressament a aquestes en el termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió.
Setena. Obligacions dels beneficiaris
7.1 Els beneficiaris de les subvencions hauran d'acreditar, en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió d'ajudes, que es troben al corrent o exempts de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en els termes que disposa l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOGV núm. 2.775, de 21.06.96), tret de les excepcions previstes en l'article tercer.
7.2 Quan es realitzen pagaments en exercicis posteriors al de la concessió, l'acreditació prevista en el paràgraf anterior caldrà realitzar-la referida, a més, al moment de l'expedició de les primeres ordres o propostes de pagament que es produïsquen en els exercicis posteriors següents.
7.3 Trobar-se en la situació que legitima la concessió, en el moment de rebre la subvenció.
7.4 Complir els requisits i les condicions que comporta la concessió o el gaudi de l'ajuda.
7.5 El sotmetiment a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
7.6 Comunicar, en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, altres ajudes públiques sol·licitades o concedides per al mateix projecte.
7.7 No tenir deutes pendents amb la Generalitat Valenciana.
7.8 Els beneficiaris subscriuran un contracte amb la Generalitat Valenciana en què es farà constar l'ajuda concedida i les condicions establertes en la resolució de concessió.
Els beneficiaris quedaran obligats al compliment de les condicions establertes d'acord amb els compromisos que comporta cada una de les mesures. L'incompliment d'aquestes condicions donarà lloc a l'anul·lació de la concessió o reducció de l'ajuda concedida i, si s'escau, al reintegrament de les quantitats que corresponguen.
Vuitena. Procediment de pagament i justificació de les actuacions realitzades
8.1 Els serveis tècnics de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació efectuaran un control estacional i un seguiment tant del compliment dels compromisos corresponents a les mesures a què s'aculla cada beneficiari, com del benefici ambiental que en resulte de l'aplicació.
8.2 Una vegada verificat el compliment dels compromisos de cada mesura subvencionada, els tècnics competents designats pel director general de Desenvolupament Rural, Producció i Pesca de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació emetran el certificat corresponent, únic requisit necessari per al cobrament de les primes per part del beneficiari.
8.3 El pagament s'efectuarà després de la certificació, per part d'un tècnic competent, del compliment del que s'ha convingut.
Novena. Reintegrament de quantitats
9.1 Conformement s'estableix en l'article 47.9 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de interès de demora des del moment del pagament de l'ajuda en els casos següents:
a) Incompliment de l'obligació de justificació.
b) Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions que s'hi requereixen, en el moment d'efectuar-se el cobrament de la subvenció.
c) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.
d) Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.
9.2 Igualment, en el supòsit que l'import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat que s'ha de desenvolupar, procedirà el reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat desenvolupada, quan la subvenció principal siga de la Generalitat Valenciana.
Annex II
Protecció de flora i fauna en zones humides amb la racionalització de l'ús de fertilitzants i productes fitosanitaris de síntesi i el manteniment de cultius tradicionals de l'arròs.
Aquesta mesura serà aplicable en el Parc Natural de l'Albufera.
S'hi podran acollir les explotacions que complisquen algun dels compromisos següents:
1. Control mecànic de males herbes, especialment amb la tècnica d'enfangada mitjançant inundacions prematures segons el calendari adequat.
2. Manteniment del cultiu de l'arròs en zones limítrofes amb llacunes o substitució d'altres cultius per l'arròs.
3. Manteniment i conservació dels elements de retenció d'aigua, com ara dics xicotets i comportes, a fi de mantenir el nivell freàtic de les aigües per a la inundació de la superfície d'arrossar durant els mesos de novembre a març.
Primes màximes concedides:
Pessetes per hectàrea
Compromís 1 .............................25.000
Compromís 2 .............................20.000
Compromís 3 .............................10.000

linea