diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries. [1999/Q3464]

(DOGV núm. 3476 de 19.04.1999) Ref. Base de dades 1136/1999

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries. [1999/Q3464]
Advertida una errada en la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.468, de 7 d'abril de 1999, pàgines 5.081-5.082, escau fer la rectificació següent:
On diu:
«Article 14. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'ocupació o utilització, per part de les mercaderies i passatgers, i, si escau, pels vehicles que aquests embarquen o desembarquen en règim de passatge, de les aigües del port i dàrsenes, accessos terrestres, vies de circulació, zones de manipulació (exclosos els espais d'emmagatzematge o dipòsit), estacions marítimes i serveis generals de policia.
La tarifa s'aplicarà a:
– Els passatgers que embarquen o desembarquen.
– Els vehicles que embarquen o desembarquen.
– Els passatgers en règim de passatge. No s'aplicarà als qui continuen en trànsit.»
Ha de dir:
«Article 14. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'ocupació o utilització, per part de les mercaderies i passatgers, i, si escau, pels vehicles que aquests embarquen o desembarquen en règim de passatge, de les aigües del port i dàrsenes, accessos terrestres, vies de circulació, zones de manipulació (exclosos els espais d'emmagatzematge o dipòsit), estacions marítimes i serveis generals de policia.
La tarifa s'aplicarà a:
– Els passatgers que embarquen o desembarquen.
– Els vehicles que embarquen o desembarquen.
– Els passatgers en règim de passatge. No s'aplicarà als qui continuen en trànsit.
– Les mercaderies embarcades, desembarcades o transbordades.

linea