diari

ORDRE d'11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que s'estableixen els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d'Idiomes. [1998/X5020]

(DOGV núm. 3267 de 18.06.1998) Ref. Base de dades 1138/1998

ORDRE d'11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que s'estableixen els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d'Idiomes. [1998/X5020]
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència ha fixat, seguint una periodicitat anual, el calendari escolar aplicable a la Comunitat Valenciana per tal que els centres docents efectuen la planificació de la seua activitat escolar i la programació dels serveis complementaris.
Des de l'experiència proporcionada pels anys transcorreguts s'ha considerat convenient fixar el marc general del calendari escolar a la Comunitat Valencià i deixar per a cada curs escolar la concreció de les dates d'inici i fi dels períodes lectius i vacacionals, així com aquelles qüestions puntuals que siguen rellevants, a fi d'aconseguir així una major homogeneïtat en el còmput dels dies lectius de cada curs escolar.
La implantació generalitzada de l'Educació Secundària Obligatòria, que comportarà la supressió dels exàmens de setembre, possibilitarà que tot l'alumnat que curse dits ensenyaments i vulga canviar de centre puga efectuar el canvi en el procés d'admissió que es porta a cap en finalitzar cada curs escolar, cosa que dóna una major flexibilitat a l'hora de determinar l'inici de les activitats acadèmiques.
Per tot això, vist l'informe emés pel ple del Consell Escolar Valencià, en sessió celebrada el 26 de maig de 1998, fent ús de les competències que em confereix l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià,
ORDENE
Primer
La present ordre estableix els criteris generals pels quals haurà de regir-se el calendari escolar que, per a cada curs, serà d'aplicació als centres docents públics i privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d'Idiomes.
Segon
El curs escolar començarà l'1 de setembre i finalitzarà el 31 d'agost següent.
Tercer
1. De forma general, el curs escolar tindrà els següents dies lectius:
1.1. Als centres que impartisquen ensenyaments d'Educació Infantil i Educació Primària, i als centres d'Educació Especial, el calendari escolar abraçarà un total de 179 dies lectius.
1.2. Als centres que impartisquen ensenyament secundari o de règim especial, el calendari escolar abraçarà un total de 168 dies lectius.
2. Les activitats lectives de l'alumnat es despleguen els dies laborables, de dilluns a divendres.
Quart
1. Seran dies no lectius, durant el curs escolar, les dates determinades cada any natural com inhàbils laboralment a la Comunitat Valenciana i els dies festius de caràcter local determinats a cada municipi a l'empara del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
2. La Direcció General de Centres Docents podrà establir altres dies no hàbils, a efectes escolars, quan això obeïsca a una millor organització de les activitats lectives.
Quint
1. Sense perjudici de les festes laborals, establides en l'àmbit local a l'empara del Reial Decret 2.001/1983, de 28 de juliol, els ajuntaments, després de l'acord previ del Consell Escolar Municipal, podran proposar un màxim de tres dies festius, a efectes escolars, entre els declarats lectius en el calendari. Les festes de la localitat que se celebren en períodes no vacacionals i els dies a què es refereix el present paràgraf han de coincidir.
2. És competència del director territorial de Cultura i Educació l'autorització dels dies festius establits en el paràgraf anterior. A tal fi, els ajuntaments remetran, abans del 20 de juliol anterior al curs escolar que es tracte, la relació de dies que es proposa que es declaren com no lectius, a més d'adjuntar-hi certificat de l'acord adoptat, respecte d'això, pel Consell Escolar Municipal quan estiga constituït.
3. En el cas que no es remetera la proposta indicada en el paràgraf anterior, el director territorial determinarà d'ofici les dates en què s'establiran els dies festius escolars de cada localitat.
Sisé
La Direcció General de Centres Docents, abans de l'inici de les vacances escolars d'estiu dictarà resolució en què es fixarà el període lectiu del següent curs acadèmic, i determinarà:
a) Les dates d'inici i finalització de les activitats lectives, per als distints nivells educatius, que hauran de respectar necessàriament el total de dies lectius establits en l'apartat tercer de la present ordre. Així mateix s'haurà d'establir el total d'hores lectives en cada curs, segons el nivell educatiu de què es tracte.
b) Els períodes de vacances, que hauran d'abraçar almenys els següents dies:
Vacances de Nadal: des del dia 23 de desembre al 6 de gener, tots dos inclosos.
Vacances de Pasqua: des de Dijous Sant fins el dia de Sant Vicent Ferrer, tots dos inclosos.
c) Els dies festius a què fa referència l'apartat quart de la present ordre.
d) Els períodes d'exàmens extraordinaris en ensenyaments postobligatoris.
e) Qualsevol altre període que l'administració determine.
Seté
1. La jornada diària per al desplegament del currículum, en els ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, serà de cinc períodes lectius, distribuïts de 9 h a 12 h i de 15 h a 17 h. Durant els mesos de juny i setembre les activitats escolars de l'alumnat es desplegaran durant el matí en jornada continuada de 9 h a 13 h.
2. En l'Educació Secundària Obligatòria, de forma general, la jornada diària serà de sis períodes lectius, distribuïts de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores. L'alumnat de segon cicle de dits ensenyaments ampliarà la seua jornada setmanal en dos períodes lectius addicionals. Durant els mesos de juny i setembre, els centres podran organitzar les activitats escolars durant el matí, en jornada continuada de 9 a 14 hores. S'hi hauran d'impartir totes les matèries pròpies del currículum i reduir proporcionalment els períodes lectius que s'hi dediquen.
3. En la resta dels ensenyaments que s'indiquen en l'apartat primer de la present ordre, la jornada diària per al desplegament del currículum serà de matí, o de vesprada, o de matí i vesprada alhora, sense perjudici que s'establisca per als centres d'horari nocturn, o, si s'escau, d'ensenyaments de règim especial.
4. Les mencionades jornades hauran de preveure els corresponents descansos per a l'alumnat i ajustar-se als horaris de les diferents àrees i matèries establits per a cada uns dels ensenyaments.
Vuité
1. Els directors o titulars dels centres docents podran sol·licitar la modificació de la jornada escolar establida en la citada ordre.
2. Per a això, dirigiran una sol·licitud al director territorial de Cultura i Educació corresponent, abans del 15 de juny de l'anterior curs escolar. A la dita sol·licitud, que exposarà les raons que en motiven la modificació, s'hi adjuntarà certificat de l'acta on conste l'acord del Consell Escolar.
3. Els directors territorials de Cultura i Educació podran autoritzar les dites modificacions, després de l'informe previ de la Inspecció d'Educació, sempre que no impliquen la disminució del nombre total d'hores de classe.
Nové
Quan concórreguen circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Centres Docents podrà autoritzar per a un centre o localitat un calendari escolar diferent a l'establit de forma general a proposta de la Direcció Territorial de Cultura i Educació corresponent, després de l'acord, si s'escau, del Consell Escolar competent.
Les dites autoritzacions no podran suposar la disminució del nombre total de dies lectius del curs acadèmic.
Deu
1. Les resolucions per les quals s'autoritzen les citades modificacions de jornada o de calendari, hauran d'adoptar-se en el termini d'un mes des que es va formular la sol·licitud.
2. Les modificacions de jornada o d'horari tindran validesa només per al curs escolar per al qual s'autoritzen.
Onze
La direcció de cada centre docent a què es fa referència en l'apartat primer, haurà d'exposar de forma visible, al tauler d'anuncis del seu centre, una còpia del calendari escolar i de la resolució del director territorial de Cultura i Educació a què es refereix l'apartat cinqué, dos.
Dotze
La Inspecció Educativa i els directors i titulars dels centres vetlaran per l'exacte compliment de la present ordre, en el seu respectiu àmbit de competències.
Tretze
El professorat que canvie de centre s'incorporarà a la seua nova destinació una vegada ateses les necessitats derivades de la realització dels exàmens extraordinaris dels ensenyaments postobligatoris.
La Direcció General de Personal dictarà, anualment, resolució en què es determine les condicions de dites incorporacions.
DISPOSICIO ADDICIONAL
El període lectiu de l'alumnat que curse Cicles Formatius de Formació Professional específica de Grau Mitjà i Grau Superior finalitzarà quan haja superat els mòduls que conformen el cicle formatiu que estiguera cursant.
Una vegada celebrada la sessió d'avaluació final, l'alumnat que haja superat el cicle en la seua totalitat, deixarà d'estar matriculat al centre, encara que la citada data i l'establida de forma general per als centres a què es refereix la present disposició no coindisquen.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Allò que s'ha disposat en la present ordre serà d'aplicació als ensenyaments regulats per la Llei 14/1970, general d'Educació, de 4 d'agost, fins que dits ensenyaments deixen d'impartir-se per aplicació d'allò que s'ha establit en la disposició addicional vint-i-set de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals Administratives i de l'Ordre Social, per la qual es modifica el primer incís de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 1/1990, i del calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu que, en el seu compliment, estableix en el Reial Decret 173/1998, de 16 de febrer.
Segona
Als centres d'Educació Primària que s'impartisca provisionalment l'Educació Secundària Obligatòria, les activitats lectives de l'alumnat es regiran pel mateix calendari establit per als ensenyaments d'Educació Primària.
Tercera
Mentre subsistisquen ensenyaments dels establits en la Llei General d'Educació de 1970, la sessió d'avaluació final de dits ensenyaments es realitzarà en el període comprés entre el penúltim i últim divendres del mes de juny, una vegada realitzades totes les proves de recuperació i, si s'escau, de suficiència.
Allò que s'ha establit en el paràgraf anterior no serà aplicable al Curs d'Orientació Universitària que es regirà per les disposicions que específicament es dicten respecte d'això.
Quarta
El termini establit en l'apartat vuité 2 d'esta ordre, per la qual cosa es refereix a sol·licitud de modificació de jornada per al curs 1998/1999, s'amplia fins el dia 30 de juny de 1998.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta les direccions generals de Centres Docents, de Personal i d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, en l'àmbit de les seues respectives competències, a dictar les resolucions oportunes, amb vista al desplegament i aplicació d'allò que s'ha disposat en dita ordre, sense perjudici del compliment de les obligacions derivades del capítol III de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques.
Segona
La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de juny de 1998
El conseller de Cultura, Educació i Ciència,
FRANCISCO E. CAMPS ORTIZ

linea