diari

ORDE de 16 de febrer de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a 2004, l'Orde de 25 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, que convoca ajudes per a realitzar determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva; i se'n modifiquen diversos aspectes l'aplicació pressupostària que li dóna cobertura. [2004/X2169]

(DOGV núm. 4714 de 17.03.2004) Ref. Base de dades 1147/2004

ORDE de 16 de febrer de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a 2004, l'Orde de 25 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, que convoca ajudes per a realitzar determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva; i se'n modifiquen diversos aspectes l'aplicació pressupostària que li dóna cobertura. [2004/X2169]
L'Orde de 25 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, va establir un règim d'ajudes per a realitzar determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva (DOGV de 02.11.2000); establint-se, en el seu article primer, que les ajudes ho seran amb càrrec a la línia T3344, de l'aplicació pressupostària 14.03.442.30.4, i que la dotació anual serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos.
Amb posterioritat a la publicació de l'orde, el president de la Generalitat, pel Decret 7/2003, de 21 de juny, assignà les funcions de medi ambient a la nova Conselleria de Territori i Habitatge, i es produeix en el pressupost per a 2004 un canvi en l'aplicació pressupostària, sent este, junt amb l'import global màxim amb que es finançaran les actuacions, un element essencial exigit per l'article 47.11.b del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu del 26 de juny de 1991, del Consell;
Alhora, al llarg dels anys en què ha estat en vigor l'orde s'han observat algunes deficiències en la seua aplicació que són desitjables de corregir, tot i que per la seua escassa influència no recomanen de redactar una nova orde de convocatòria. Estes deficiències afecten, per una banda, el termini de finalització de l'activitat, que no s'esmenta enlloc i que cal d'establir per a major seguretat jurídica dels beneficiaris i eficiència en l'actuació administrativa; i, per una altra, al sistema de certificar el compliment de les obligacions per part dels beneficiaris, que actualment es fa mitjançant un acta individualitzada, que lliuren els serveis tècnics de la conselleria durant una visita d'inspecció junt amb el beneficiari. Este sistema esdevé exorbitantment lent.
Per tot el qual, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes
ORDENE
Article 1
L'import global màxim de la línia T3344, subvenció per a transformació o abandonament de conreus al P.N de Pego-Oliva, en l'exercici 2004, serà de 117.600,00 €.
Article 2
Es modifica parcialment l'article primer de l'Orde de 25 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, que convoca ajudes per a realitzar determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, en el següent sentit:
«L'aplicació pressupostària a la qual s'imputarà l'activitat descrita serà la secció 14, Conselleria de Territori i Habitatge; servei 02, secretaria autonòmica de Territori i Medi Ambient; centre gestor 01, direcció general de Planificació i Ordenació Territorial; programa 432.10, Ordenació del Territori i Urbanisme».
Article 3
Es modifica parcialment l'article sisè de l'annex de l'Orde de 25 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, i s'hi afegeix un darrer paràgraf amb la següent redacció:
«El termini de finalització de l'activitat objecte d'ajuda serà abans del 31 d'octubre de l'any per al qual s'ha concedit».
Article 4
Es modifica l'article setè de l'annex de l'Orde de 25 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, que convoca ajudes per a realitzar determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, en el següent sentit:
«El pagament de les ajudes es farà prèvia certificació sobre el compliment de les condicions de l'ajuda lliurada pel director-conservador del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, abans del 15 de novembre de cada exercici».
DISPOSICIÓ FINAL
Esta orde vigirà des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 16 de febrer de 2004
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea