diari

ACORD de 24 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pels projectes del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Puebla de San Miguel i de delcaració del Parc Natural de Puebla de San Miguel, durant la seua tramitació. [2006/X2313]

(DOGV núm. 5208 de 28.02.2006) Ref. Base de dades 1150/2006

ACORD de 24 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pels projectes del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Puebla de San Miguel i de delcaració del Parc Natural de Puebla de San Miguel, durant la seua tramitació. [2006/X2313]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 24 de febrer de 2006, va adoptar l'acord següent:
Per Orde de 10 de febrer de 2006, el conseller de Territori i Habitatge va acordar la iniciació dels procediments d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Puebla de San Miguel i de declaració del Parc Natural de Puebla de San Miguel.
En tant culminen estos procediments administratius, fins al moment de la declaració de l'esmentat Parc Natural, cal assegurar que en l'àmbit territorial afectat no puguen realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i ambiental la protecció i ordenació de la qual són objecte d'estos projectes, de conformitat amb el que estableix en matèria de protecció preventiva l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per esta raó, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
En l'àmbit territorial afectat pels projectes del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Puebla de San Miguel i de declaració del Parc Natural de Puebla de San Miguel, durant el període transitori des de l'inici dels respectius procediments fins a la declaració de l'esmentat Parc Natural per decret del Consell de la Generalitat, regiran les mesures cautelars establides amb caràcter genèric per l'article 28.1.a) de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Segon
1. A partir de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, queden sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28 .1, lletres b) a f), de la referida Llei 11/1994, que afecten l'àmbit territorial establit en l'Orde de 10 de febrer de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es va acordar iniciar els procediments d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Puebla de San Miguel i de declaració del Parc Natural de Puebla de San Miguel.
2. Estes mesures cautelars no afecten els procediments administratius en matèria de planificació urbanística, edificació, dotació d'infraestructures, gestió dels recursos naturals renovables i avaluació d'impacte ambiental que, en el moment de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es troben en tramitació, els quals s'hauran d'ajustar exclusivament als requisits i condicionants ambientals establits en les respectives legislacions sectorials.
Tercer
No podran autoritzar-se en l'àmbit territorial afectat, durant la tramitació del projecte de declaració fins a la seua aprovació, actuacions no previstes en els anteriors apartats.
Quart
Les mesures cautelars a què es refereix este acord estaran vigents fins a la declaració del Parc Natural de Puebla de San Miguel, sense que en cap cas la vigència d'estes puga superar els tres anys.
Cinqué
Este acord produirà efecte des del mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra este acord, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'este acord, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 24 de febrer de 2006
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT

linea