diari

ORDRE de 10 de febrer de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Puebla de San Miguel i de declaració del Parc Natural de la Puebla de San Miguel. [2006/X1983]

(DOGV núm. 5208 de 28.02.2006) Ref. Base de dades 1151/2006

ORDRE de 10 de febrer de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Puebla de San Miguel i de declaració del Parc Natural de la Puebla de San Miguel. [2006/X1983]
El municipi de la Puebla de San Miguel se situa a la comarca del Racó d'Ademús, a l'oest de la província de València, enclavada entre les comunitats d'Aragó i Castella.la Manxa. Aquest municipi ocupa el sector oriental de la comarca, i afronta al nord amb Camarena de la Sierra i Arcos de las Salinas, municipis de Terol, a l'oest amb Ademús i al sud amb el municipi de Castella.la Mancha de Santa Cruz de Moya. La seua separació definitiva del terme municipal d'Ademús es va produir el 1765, i encara que les relacions amb la resta de municipis de la comarca han sigut intenses, és notable la sensació d'aïllament, en tots els ordres, fet que ha marcat tant les seues gents com el territori. Aquest és l'àmbit d'aquest pla d'ordenació de recursos naturals (d'ara en endavant PORN), amb una superfície de 6.390 hectàrees.
L'espai objecte d'aquest estudi s'estén sobre els contraforts de la serra de Javalambre, i assoleix una altitud de 1.839 metres a l'alt de las Barracas, conformant d'aquesta manera el punt mes alt de la Comunitat Valenciana. Des d'aquest cim, emblemàtic per als habitants de la Puebla de San Miguel, fins al sector més oriental del terme municipal tocant al mas de l'Om, s'acumula un desnivell de més de 900 metres, aquesta dada ens assenyala el pronunciat pendent que caracteritza aquest territori. Fins a assolir aquest punt creuem per la vall de la Puebla, espai clau per a entendre l'evolució històrica del poblament, ja que donada la seua relativa protecció, en trobar-se entre muntanyes, i la confluència de diferents llits li ha convertit en quasi l'únic espai apte per a l'exercici d'activitats agrícoles i per tant del nucli de població.
El clima de la Puebla de San Miguel és mediterrani però de caràcter continental, a causa de la seua llunyania del mar i a l'elevada altitud mitjana. Les diferències en temperatura i precipitacions són pronunciades entre el sector més occidental i la serra. Dels dotze graus de mitjana anual del sector occidental als vuit graus de la serra, aquest gradient és invers en les precipitacions, i es registra una disminució gradual des dels 600 mil·límetres anuals per metre quadrat dels sectors muntanyosos orientals, fins a assolir nivells pròxims a l'aridesa a les zones orientals del terme municipal.
Aquests contrastos climàtics i també les propietats dels sòls influeixen decisivament en la riquesa vegetal d'aquest territori. En les zones amb major elevació predomina la savina de muntanya (Juniperus savina), el pi roig (Pinus sylvestris), a mesura que descendim trobem els millors exemplars de savina turífera (Juniperus thurifera) de tota la Comunitat Valenciana, espècies que s'intercalen amb boscos de carrasca (Quercus rotundifolia), roure valencià (Quercus faginea), roures (Quercus pyrenaica) i teixos (Taxus baccata). Aquests últims es troben en barrancs de forma aïllada juntament amb espècies pròpies de vegetació de ribera com ara el xop (Populus nigra), alber bord (Populus alba), auró negre (Acer monspessulanum) i el freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior).
Pel que fa a la fauna, cal destacar la presència d'aus rapaces com l'àguila serpera (Circaetus gallicus), àguila calçada (Hieraetus pennatus), àguila reial (Aquila chrysaetos), el milà negre (Milvus migrans), també és destacable la presència del gat salvatge (Felis sylvestris).
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, preveu la figura de pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) com a instrument específic per a l'ordenació d'aquests recursos en el territori de la Comunitat Valenciana, i estableix en els articles 32 a 36 les característiques, l'abast, el contingut i la tramitació d'aquests plans, els quals són aprovats per decret del Consell de la Generalitat.
Des del punt de vista ambiental i paisatgístic, com també atenent les potencialitats d'ús social del medi en relació amb l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat de la naturalesa, la Puebla de San Miguel reuneix mèrits objectius indiscutibles per a la futura habilitació en aquest d'una de les figures jurídiques de protecció dels espais naturals previstes en l'esmentada Llei 11/1994.
D'acord amb aquest criteri, l'àmbit del PORN s'engloba en la seua totalitat amb l'àrea LIC denominada la Puebla de San Miguel, definida per la presència d'hàbitats de flora i fauna d'interés comunitari europeu. Sembla adequat considerar aquest territori, en principi, com a base per a la futura delimitació de l'espai natural protegit a què fa referència el paràgraf anterior.
L'article 28 de l'esmentada Llei 11/1994 articula un règim de protecció preventiva aplicable als àmbits territorials dels projectes de PORN, amb caràcter cautelar durant el període transitori fins a l'aprovació definitiva d'aquests. La forma d'aplicació d'aquestes mesures cautelars s'estableix per acord del Consell de la Generalitat.
Per tot això, i en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica d'aplicació al cas, escau iniciar l'expedient d'elaboració i aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Puebla de San Miguel i de declaració del Parc Natural de la Puebla de San Miguel, i a aquest efecte.
ORDENE
Article 1
S'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Puebla de San Miguel i de declaració de Parc Natural de la Puebla de San Miguel, l'àmbit territorial provisional dels quals és coincident en ambdós projectes i figura com a annex a aquesta ordre. Aquest àmbit, l'extensió del qual és de 6.390 hectàrees, comprén la totalitat del terme municipal de la Puebla de San Miguel, municipi situat en la província de València, el mateix podrà modificar-se durant la tramitació dels expedients.
Article 2
1. A partir de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28, apartat 1, lletres b) a f), de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, que afecten els àmbits territorials del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Puebla de San Miguel o del Parc Natural de la Puebla de San Miguel, previstos ambdós en l'annex d'aquesta ordre. Aquest informe haurà de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars a què fa referència l'anterior apartat 1, de conformitat així mateix amb l'esmentat article 28 de l'esmentada Llei 11/1994, tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades i especificades, per a un millor compliment dels objectius del pla, mitjançant un acord del Consell de la Generalitat, a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
Article 3
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions tendents a l'elaboració i aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Puebla de San Miguel i a la declaració del Parc Natural de la Puebla de San Miguel, després de la tramitació prèvia de l'oportú expedient d'acord amb el procediment legalment previst.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 10 de febrer de 2006
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea