diari

DECRET 111/1996, de 5 de juny, del Govern Valencià, pel qual es transfereixen a diversos municipis els trams de carreteres indicades en el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2772 de 18.06.1996) Ref. Base de dades 1154/1996

DECRET 111/1996, de 5 de juny, del Govern Valencià, pel qual es transfereixen a diversos municipis els trams de carreteres indicades en el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.
L'article 7 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, estableix que l'aprovació del Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana comporta l'assumpció efectiva de les competències i responsabilitats en matèria de conservació i explotació pels futurs titulars de les vies, sense perjudici de procedir als canvis de titularitat corresponents.
El Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana fou aprovat pel Decret 23/1995, de 6 de febrer, del Govern Valencià, i ordenada la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per Resolució de 17 de maig de 1995, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
A l'efecte de procedir als canvis de titularitat dels trams de carreteres de la Generalitat Valenciana a favor de diverses corporacions locals, considerant la seua qualificació com a béns de domini públic de la Generalitat Valenciana, cal procedir a la desafectació.
En virtut del que disposen els articles 11, 41 i següents de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 5 de juny de 1996,
DECRETE
Article 1
Desafectar de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports els trams de carreteres assenyalats en el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana objecte de transferència a diversos ajuntaments.
Article 2
Acordar el canvi de titularitat dels trams esmentats a favor dels ajuntaments que s'indiquen en el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.
Article 3
A l'efecte d'atorgar les escriptures públiques corresponents, la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports trametrà a la Conselleria d'Economia i Hisenda la descripció dels trams objectes de transferència amb indicació de superfície i propietaris que confronten.
DISPOSICIó TRANSITòRIA
En el cas dels trams que s'han de transferir que estiguen condicionats a l'execució d'una variant o un altre motiu, assenyalats amb asterisc (*) en el Catàleg de Trams que s'han de Transferir a Municipis, inclòs com a annex del Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana, la desafectació es produirà amb data de l'endemà de la recepció de l'obra corresponent.
DISPOSICIó FINAL
La Conselleria d'Economia i Hisenda, amb la sol·licitud prèvia dels ajuntaments interessats, durà a terme els tràmits necessaris per a fer efectiu el que disposa aquest decret.
Castelló de la Plana, 5 de juny de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
El conseller d'Economia i Hisenda,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTíNEZ

linea