diari

Ordre de 15 d'abril de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a l'execució de programes relacionats amb els objectius de l'Institut Valencià de la Dona.

(DOGV núm. 1539 de 10.05.1991) Ref. Base de dades 1155/1991

Ordre de 15 d'abril de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a l'execució de programes relacionats amb els objectius de l'Institut Valencià de la Dona.
L'Institut Valencià de la Dona, té com a finalitat, d’acord amb el que estableix el Decret 29/1988, de 7 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea la promoció i el foment de les condicions que possibiliten la igualtat social d'ambdós sexes i la participació de la dona en la vida política, econòmica i social.
Dins del marc general d'aquests objectius, i d'acord amb els objectius del Pla per a la Igualtat d'Oportunitats de les Dones a la Comunitat Valenciana, 1989-1991, aprovat per mitjà de l'Acord del Consell de 15 de novembre de 1988, es fa necessari, per a potenciar la participació de les corporacions locals i associacions o entitats legalment reconegudes que no tinguen finalitat lucrativa, la col·laboració de quals és imprescindible per a aconseguir els objectius proposats, regular el règim a què hauran d'ajustar-se les ajudes concedides per l’Institut Valencià de la Dona.,
Per això, fent ús de les atribucions que em confereix l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, a proposta de l’Institut Valencià de la Dona,
ORDENE
Article primer
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, a proposta de l'Institut Valencià de la Dona, i dins dels límits que determinen els crèdits aprovats en el seu pressupost, convoca ajudes per a finançar projectes relacionats amb els objectius de l'Institut Valencià de la Dona, realitzats o que s'han de realitzar durant 1991.
Article segon
El finançament d'aquests projectes serà a càrrec de la línia de subvencions 401/000/91 del Programa 455.20 del vigent Pressupost de Despeses de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a 1991 per un import global màxim de catorze milions cinc-centes quaranta-set mil sis-centes quaranta pessetes (14.547.640.).
Article tercer
S'aproven les bases per les quals es regirà aquesta convocatòria, incloses com a annex I en aquesta ordre.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 15 de abril de 1991.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència
ANTONIO ESCARRE I ESTEVE
ANNEX I
Bases
Primera
Aquesta convocatòria té com a finalitat:
- Facilitar els mitjans per a fomentar el moviment associatiu de dones.
- Impulsar activitats relacionades amb el seguiment i desenrotllament del Pla d'Igualtat d'Oportunitats.
Segona
Les ajudes aniran adreçades a finançar:
a) Projectes que preveuen:
- Activitats del moviment associatiu de dones.
- Activitats de desenrotllament i seguiment del Pla d'Igualtat d'Oportunitats.
b) Projectes relacionats amb l’educació, la cultura, la formació, l’orientació i l’ocupació de les dones, adreçats prioritàriament a:
- Activitats de sensibilització de les persones que participen en els processos educatius, culturals i formatius.
- Elaboració de materials didàctics no sexistes. Documents de treball i copil·lació d'experiències.
Experiències d'investigació-acció.
- Activitats que fomenten la iniciativa empresarial i l’ocupació de les dones i estimulen la seua presència en sectors no tradicionals.
c) Projectes relacionats amb la salut de les dones referits prioritàriament a:
- Activitats de sensibilització de les persones professionals de la salut sobre la problemàtica específica de la salut de les dones.
- Afavorir experiències i programes alternatius que responen a les necessitats de les dones en la salut.
- Augmentar el nivell d'informació i d'educació sanitària de les dons.
Tercera
Podran optar a aquestes ajudes:
a) Associacions i entitats legalment reconegudes que no tinguen finalitat lucrativa i les activitats de les quals es desenrotllen en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
b) Ajuntament de la Comunitat Valenciana que realitzen programes en l’àrea de la dona.
En cap cas podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes aquells òrgans que formen part de la Generalitat Valenciana.
Les entitats sol·licitants hauran, a més, de justificar suficientment, i en els terminis previstos, les ajudes rebudes amb anterioritat de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Quarta
La instància de sol·licitud s'emplenarà d'acord amb el model que s'inclou en l'annex II, i anirà acompanyada de la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI de la persona que signa la sol·licitud.
- Fotocòpia del CIF de l’entitat sol·licitant.
- Fotocòpia de la inscripció en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior, quan es tracte d'associacions d'àmbit nacional i en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana, quan es tracte d’associacions d'àmbit autonòmic.
- Projecte detallat on conste el programa que s'ha de realitzar, calendari i pressupost detallat d'aquest.
- La referida en els annexos i i II.
Quan a la sol·licitud no s'adjuntàs la documentació requerida o la presentació tingués cap defecte formal, es requerirà els/les interessats/des perquè presenten la documentació restant o solucione el defecte en el termini de deu dies, comunicant-los que en el cas contrari es procedirà a arxivar l’expedient.
Cinquena
El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Sisena
Les sol·licituds Podran presentar-se en l’Institut valencià de la Dona, e/ Nàquera, núm. 9, de València, c/ Garcia Andreu, núm. 12, d'Alacant, c/ Ensenyament, núm. 10, de Castelló, en el Registre General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en els serveis territorials d'aquesta conselleria en els centres d'informació de l’Oficina d'Informació, Iniciatives i Reclamacions de la Generalitat Valenciana, o per qualsevol mitjans establerts en l'article 66 de la Llei de Procediment Administratius.
Setena
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència resoldrà, a proposta de l'Institut Valencià de la Dona, la concessió o denegació de les ajudes sol·licitades, així com la quantia d'aquestes.
Vuitena
Una vegada efectuada per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència mitjançant l’Institut Valencià de la Dona l'avaluació d'objectius que s'han d'aconseguir per mitjà la subvenció i comprovació dels justificants presentats les ajudes concedides s'abonaran de la manera següent:
a) Ajuntaments: En els termes establerts en la Llei 7/1990, de 24 de desembre de 1990, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1991.
b) Associacions o entitats sense ànim de lucre:
- Ell 60% d'import d'ajuda concedida es lliurà d'immediat, una vegada realitzada la concessió.
- El 40% restant es farà efectiu una vegada justificada degudament l’execució del programa subvencionat.
Novena
Les entitats i associacions beneficiàries de les subvencions estaran obligades a:
a) Executar el projecte subvencionat, en tot cas, amb anterioritat al 31 de març de 1992.
b) Acreditar davant de l’Institut Valencià de la Dona la realització de les activitats subvencionades.
c) Admetre, en qualsevol moment la verificació per part de l’Institut Valencià de la Dona, per mitjà del seu programa de seguiment, de les activitats que s'han de desenrotllar.
d) La submissió a les actuacions de control financer que corresponguen a la Intervenció General, en relació amb l'ajuda concedida.
e) Comunicar a l’Institut Valencià de la Dona l’obtenció de subvencions o ajudes per a aquesta finalitat, procedent de qualsevol administració o entitat pública.
f) Sol·licitar per escrit a l’Institut Valencià de la Dona qualsevol variació o modificació que es puga fer en el projecte subvencionat, que haurà de ser autoritzada.
g) Fer constar la col·laboració de l’Institut Valencià de la Dona, quant a la publicitat realitzada de les activitats subvencionades,
Novena. Selecció de projectes
1. La proposta d'aprovació de nous projectes i la procedència de pròrroga dels ja implantats estarà a càrrec d'una comissió integrada per:
- La Cap del Servei de Promoció Educativa de la Direcció General de Centres i Promoció Educativa, que farà de presidenta.
- El Cap del Servei de Formació del Professorat de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
- La Cap del Servei d'Ordenació Acadèmica de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
- El Cap del Programa de Reforma de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
- El cap de la Secció d'Educació Compensatòria de la Direcció General de Centres i Promoció Educativa.
- Tres inspectors d'Educació, en representació de cada un dels serveis territorials de Cultura i Educació, designats pel Director General d'Ordenació i Innovació Educativa, a proposta dels respectius directors territorials.
- Un/a director/a de centre de professors, amb competències en assessorament tècnico-pedagògic en compensació de les desigualtats i educació primària-escola rural, designat pel Director General d'Ordenació i Innovació Educativa.
- Un/a director/a de centre declarat d'Acció Educativa Singular i un/a director/a de centre on es duga a terme un projecte d'Actuació Educació Preferent designats, ambdós, pel Director General de Centres i Promoció Educativa.
- Un funcionari de la Direcció General de Centres i Promoció-Educativa, designat pel Director General, amb veu però sense vot, que farà de secretari.
2. A les reunions de la Comissió podrán assistir, amb veu però sense vot, representants del sindicats que formen part de la Mesa Sindical Sectorial d'Educació.
Deu. Resolució
1. El Director General de Centres i Promoció Educativa, a la vista de les propostes efectuades per la comissió, resoldrà.
2. Si, amb els recursos assignats en primera instància, el claustre de professors i el consell escolar del centre consideren realitzable el projecte aprovat, haurà de -manifestar-se'n expressament l'acceptació en el termini de quinze dies naturals, mitjançant escrit adreçat al Director General de Centres i Promoció Educativa.
Si, per contra, hi consideren necessari que, per tal d'ajustar-se als recursos assignats en primera instància, el projecte inicial ha d'experimentar variacions significatives, en el termini de quinze dies naturals, haurà de presentar-se una proposta de modificacions aprovades pel claustre de professors i consell escolar, mitjançant escrit adreçat al Director General de Centres i Promoció Educativa, qui resoldrà en última instància.
3. Si no es presenten els documents a què fa referència l'apartat anterior es considerarà que renuncien a la implantació, desenrotllament o continuació del projecte.
Onze. Criteris de selecció
1. Dels projectes presentats, seran motiu d'atenció preferent aquells que, al parer de la comissió, oferesquen alternatives educatives viables i presenten les característiques següents:
A. Projectes Educatius de Singularitat Rural.
Centres incomplets situats en zones rurals despoblades, amb aïllament geogràfic i dificultats de coordinació amb altres centres de la zona.
B. Projectes Educatius de Singularitat Urbana.
Centres situats en zones urbanes marginals, els projectes dels quals donen prioritat a l'atenció d'aspectes relacionats amb:
- la integració escolar i social;
- el respecte cultural a minories ètniques; i
- el tractament específic de l'absentisme i la deserció escolar.
2. La comissió seleccionadora considerarà d'atenció prioritària els projectes en què concórreguen alguna de les circumstàncies següents:
a) Pròrroga de projectes d'Actuació Educativa Preferent que hagen estat avaluats positivament.
b) Projectes, elaborats conjuntament per diferents centres, que donen resposta a problemàtiques comunes de zones, barris o comarques.
Dotze. Obligacions dels centres
1. L'acceptació de la realització d'un projecte aprovat implica, per part dels centres, el compromís de reflectir, tant en la programació general anual com en la memòria, la incidència del projecte en les activitats del centre.
2. Per tal que, hi haja pròrroga d'un PAEP aprovat, els centres tenen l’obligació de:
a) Participar en els concursos que, sobre aquests projectes, convoque la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
b) Presentar la memòria a què fa referència la base setena.
ANNEX II
Model de sol·licitud de PAEP amb incidència en l’àmbit de centre
Sr./Sra ,com a director/a
del Centre de ,
província de
Exposa:
a) Que, una vegada convocat el concurs públic de projectes d'Actuació Educativa Preferent per Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de 2 d'abril de 1991, hi concorre en representació de la institució escolar que dirigeix.
b) Que, amb aquesta finalitat, adjunta la documentació següent:
- original i dues còpies d'un projecte de Singularitat
- còpia de l'acta de la reunió que va realitzar el claustre de professors en la qual s'acorda assumir la implantació i el desenrotllament d'aquest;
- còpia de l'acta de la reunió que va realitzar el consell escolar del centre en la qual se n'acorda l'aprovació.
Per tot això, sol·licita l'aprovació d'aquest projecte i accepte les condicions que determinen les bases de la convocatòria.
de de 1991
IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL DE CENTRES I PROMOCIO EDUCATIVA. València
ANNEX III
Model de sol·licitud de PAEP elaborat per un conjunt de centres
Sr./Sra. ,com a Director/a
del Centre ,de
Sr./Sra. ,com a Director/a
del Centre ,de
Sr./Sra. ,com a Director/a
del Centre ,de
Sr./Sra. , com a Director/a
del Centre ,de
Exposen:
a) Que, convocat el concurs públic de projectes d'Actuació Educativa Preferent per l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de 2 d'abril de 1991, hi concursen en representació de les respectives institucions escolars.
b) Que, amb aquesta finalitat, adjunten la documentació següent:
- original i dues còpies d'un projecte de Singularitat
- còpies de les actes de les reunions de cada un dels claustres de professors, en les quals s'acorda assumir la implantació i el desplegament d'aquest;
- còpies de les actes de les reunions de cada un dels consells escolars de centre, en les quals se n'acorda l'aprovació.
Per tot això, sol·liciten l'aprovació d'aquest projecte i accepten les condicions que determinen les bases de la convocatòria.
de de 1991
IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL DE CENTRES I PROMOCIO EDUCATIVA. València
ANNEX IV
Model de sol·licitud de pròrroga de PAEP amb incidència en l’àmbit del centre
Sr./Sra ,com a director/a
del centre de
Exposa:
a) Que, convocat el concurs públic de projectes d'Actuació Educativa Preferent per l’Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de 2 d'abril de 1991 i hi concorre en representació de la institució escolar que dirigeix.
b) Que, amb aquesta finalitat, adjunta la documentació següent:
- original i dues còpies de la memòria a què fa referència la base setena de la convocatòria.
- còpia de l'acta de la reunió que realitzà el claustre de professors, en la qual s'acorda assumir les modificacions incloses en la memòria.
- còpia de l'acta de la reunió que va celebrar el consell escolar de centre, en el qual s'acorda aprovar les modificacions incloses en la memòria.
Per tot això, sol·licita l'aprovació de la pròrroga d'aquest projecte i accepta les condicions que determinen les bases de la convocatòria.
d de 1991
IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL DE CENTRES I PROMOCIO EDUCATIVA. València
ANNEX V
Model de sol·licitud de pròrroga de PAEP elaborat per un conjunt de centres
Sr./Sra ,com a Director/a
del Centre ,de
Sr./Sra ,com a Director/a
del Centre ,de
Sr./Sra ,com a Director/a
del Centre ,de
Sr./Sra ,com a Director/a
del Centre ,de
Exposen:
a) Que, convocat el concurs públic de projectes d'Actuació Educativa Preferent per l’Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de 2 d'abril de 1991, hi concursen en representació de les nostres respectives institucions escolars.
b) Que, amb aquesta finalitat, adjunten la documentació següent:
- original i dues còpies de la memòria a què fa referència, la base setena de la convocatòria.
- còpies de les actes de les reunions de cada un dels claustres de professors, en les quals s'acorda assumir les modificacions indicades en la memòria.
- còpies de les actes de les reunions de cada un dels consells escolars de centre, en les quals s'acorda la seua aprovació.
Per tot això, sol·liciten l'aprovació de la pròrroga d'aquest projecte i accepten les condicions que determinen les bases de la convocatòria.
d de 1991
IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL DE CENTRES I PROMOCIO EDUCATIVA. València
Deu
La documentació justificativa de les ajudes que s'han de presentar serà la següent:
a) Ajuntaments:
- Per a l'abonament del 60% de l’import de les ajudes serà suficient amb l'acord de concessió.
- Un 25% s'abonarà una vegada presentat el certificat que acredite que ha estat registrat la seua comptabilitat l’ingrés corresponent a l'ajuda concedida.
- El 15% restant s'abonarà una vegada presentada per la corporació local la memòria de l'activitat realitzada, subscrita per l'alcalde o regidor responsable de l’àrea objecte d'ajuda.
El segon i tercer abonament es podrà efectuar tot d'una presentant conjuntament la documentació que s'hi sol·licita.
b) Associacions i altres entitats sense ànim de lucre.
Règim comú
a) Compte justificatiu de la despesa efectuada, el qual contindrà:
1) Certificat del secretari o de l’entitat amb el vist-i-plau de la presidència indicatiu de les despeses ocasionades per l'activitat subvencionada.
2) Original i còpies de les factures de les despeses ocasionades per l'activitat subvencionada (quan es presenten aquestes es compulsaran les còpies i es tornaran els originals).
b) Memòria explicativa de la realització de les activitats subvencionades amb avaluació dels resultats obtinguts, signada per la presidència de l’entitat.
Règim especial
- Les acollides al règim d'exempció fiscal:
Document acreditatiu del reconeixement del dret a l'exempció de l'IVA (article 13, 12è del Reial Decret 2028/85, de 30 d'octubre) o del reconeixement del caràcter social de l'entitat (article 14,2) expedit per la delegació d'hisenda corresponent.
- Les que no s'acullen a l'exempció fiscal:
Document acreditatiu d'haver presentat les últimes declaracions o documents d'ingrés de l'impost sobre societats, de l'IVA i de l'IRPF, si escau.
Document acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, si escau.
Alta en llicència fiscal.
Onze
La documentació justificativa haurà de presentar,. per qualsevol dels mitjans assenyalats en la clàusula setena, en el termini de 30 dies naturals des de l’execució de l'activitat o activitats, i en tot cas amb anterioritat al 30 d'abril de 1992.
Transcorregut el termini límit indicat es perdrà el dret a l'ajuda concedida.
Dotze
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la subvenció, i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per una altra administració o entitat pública o privada, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
L'import de les ajudes concedides en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions ajudes d'unes altres administracions públiques, o d'unes altres entitats públiques o privades, supere el cot d l'activitat que ha desenrotllar l'entitat beneficiària.
Tretze
Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció en els casos següents:
a) Incompliment de l'obligació de justificació.
b) Obtenir la subvenció sense tenir les condicions requerides.
c) Incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció fou concedida.
d) Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.
De la mateixa manera, en el supòsit previst en el paràgraf segon de la base anterior, quan la subvenció principal siga de la Generalitat Valenciana procedirà el reintegrament de l’excés obtingut sobre el cost de l'activitat desenrotllada.
ANNEX II

amb domicili a
carrer núm.
CP telèfon
CIF localitat
província CP , telèfon
EXPOSE
Que convocades les ajudes econòmiques per a la realització dels programes relacionats amb els objectius de l'Institut Valencià de la Dona, per Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de , i acceptant les bases de la convocatòria
SOL.LICITE
1) Que em siga concedida la quantitat de pessetes,
per a la realització de les activitats detallades en el projecte que s'hi adjunta.
2) Que als efectes d'abonament la mencionada ajuda designe el compte bancari núm.
banc , sucursal
carrer
població titular del compte

Valencia, de de 1991
HONORABLE SENYOR CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIO I CIENCIA
ANNEX III
Dades de l'associació sol·licitant
Nom
Domicili social:
Adreça
Localitat CP
Telèfon CIF
Ambit d'actuació
Responsable
Nombre d'afiliades/ats
Data de constitució
Número d'inscripció en el Registre d'Associacions
Data d'inscripció
Pressupost anual
Procedència
Mitjans materials disponibles:
Local: si / no
de propietat llogat prestat
Biblioteca: si / no
nombre de volums
vídeos: si / no
Centre d'informació a la dona: si / no
Assessoria jurídica: si / no
Mitjana de consultes diàries:
Programa de ràdio: si / no
Publicacions:
- Revistes període
- Butlletí període
- Fullets període

Activitats amb caràcter continuat
Tipus Dies de la setmana Horari


ANNEX IV
Dades de l'ajuntament sol·licitant
Població de dret en 01.01.1991
Total
Homes
Dones
Piràmide de població per edats, sexes i estat civil pressupost municipal
Total
Programa Dona
% total
Serveis municipals d'atenció a la dona


linea