diari

DECRET 101/1996, de 21 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de la Joventut.

(DOGV núm. 2773 de 19.06.1996) Ref. Base de dades 1168/1996

DECRET 101/1996, de 21 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de la Joventut.
La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, va crear l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), com una entitat de dret públic, el qual té com a objectiu prioritari, l'execució i la coordinació de la política de la joventut de la Generalitat Valenciana.
El Decret 47/1993, de 5 d'abril, del Govern Valencià, va articular l'estructura organitzativa i el règim de funcionament de l'IVAJ per a la pràctica dels objectius propis de l'Institut Valencià de la Joventut.
Tot i això, l'anàlisi de la gestió experimentada en els darrers anys va introduir la necessitat d'adaptar l'estructura organitzativa de manera que permeta fer front als problemes dels joves des d'una perspectiva integral actualitzada que facilite, d'una manera més àgil, la coordinació de les diverses instàncies de l'administració en matèria de joventut i que cerque, en definitiva, el major grau possible d'eficiència i d'eficàcia.
En aquest sentit, hom entén que en el reglament vigent, en relació amb els òrgans de direcció de l'IVAJ, l'estructura segueix sent operativa, però no ho és respecte a alguns dels aspectes relatius a la composició dels seus òrgans de gestió.
En la mesura que la modificació afecta el nucli bàsic de l'estructura organitzativa, en funció d'una major seguretat jurídica de la norma, i per a una millor claredat i comprensió d'aquesta, cal aprovar un nou reglament que substituesca el vigent actualment.
Per tot això, a proposta de la consellera de Cultura, Educació i Ciència, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 21 de maig de 1996,
DECRETE
CAPíTOL I
Naturaleza i objecte
Article 1
L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) és un organisme autònom, de caràcter mercantil, dels previstos en l'article 5.1 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. L'Institut es configura com una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb autonomia econòmica i administrativa per a la realització de les seues finalitats i la gestió del seu patrimoni.
L'IVAJ es regirà per la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, per aquest reglament i per la reglamentació interna emanada de l'Institut, i també, per les normes que siguen d'aplicació general als organismes autònoms d'aquesta naturalesa de la Generalitat Valenciana.
Article 2
L'IVAJ té com a objectiu l'execució i la coordinació de la política de la joventut de la Generalitat Valenciana, per a la qual cosa assumirà el desenrotllament de les funcions previstes en l'article 3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, de l'Institut Valencià de la Joventut.
CAPíTOL II
òrgans de direcció
Article 3
L'IVAJ s'estructura en els òrgans de direcció següents:
a) La Presidència.
b) El Consell Rector.
c) La Direcció General.
Article 4
l. La presidenta o el president de l'Institut, que alhora ho és del Consell Rector, és la consellera o el conseller de Cultura, Educació i Ciència.
2. A la presidenta o president li correspon:
a) L'alta direcció de l'organisme.
b) La representació legal de l'IVAJ, la qual podrà delegar en el director o la directora general.
Article 5
1. El Consell Rector estarà integrat pels membres següents:
- Presidència: la consellera o el conseller de Cultura, Educació i Ciència.
- Vicepresidència: el director o la directora general de l'Institut.
- Un vocal en representació de la Presidència de la Generalitat Valenciana, nomenat pel seu titular, amb el rang de director general.
- Un vocal per cadascuna de les conselleries, nomenat per qui tinga la Presidència del Consell Rector, a proposta del conseller o consellera corresponent i amb el rang de director general o equivalent.
- Un representant de cada corporació provincial amb el rang de diputat o diputada, designats pel ple de les corporacions respectives.
- El president o presidenta i dos representants, elegits per aquest, del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
- Sis vocals designats per la Presidència de l'Institut Valencià de la Joventut, entre els membres d'entitats, associacions o institucions públiques o privades, en funció de la seua qualificació, que tinguen relació amb la joventut i la seua problemàtica. Aquesta designació serà notificada als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
2. La Presidència nomenarà un secretari o secretària de l'IVAJ, que serà membre del Consell Rector, amb veu però sense vot, i que substituirà al vicepresident o a la vicepresidenta en cas d'absència.
3. A les reunions del Consell Rector podran assistir, amb veu però sense vot, aquelles persones que, pels seus coneixements o altres circumstàncies, siga convenient conèixer el seu parer, les quals seran convocades per la Presidència del Consell Rector.
Article 6
El Consell Rector exercirà la coordinació de la política integral de la joventut i li corresponen les atribucions següents:
a) Aprovar les línies generals d'actuació de l'Institut.
b) Aprovar el programa anual d'actuacions.
c) Elaborar l'avantprojecte del pressupost anual de l'Institut basant-se en la proposta elevada per la Direcció General.
d) Aprovar la memòria anual de gestió.
e) Emetre informes en matèries relacionades amb la joventut a petició de qualsevol òrgan de la Generalitat Valenciana o de les associacions juvenils.
Article 7
1. El Consell Rector serà convocat per la seua presidenta o president almenys quatre vegades a l'any i, si s'escau, després de la sol·licitud prèvia de la majoria dels seus membres.
2. Per a l'existència de quòrum en el Consell Rector caldrà la presència de la presidenta o president i del secretari o secretària i de la majoria dels seus membres, en primera convocatòria i la d'un mínim de vuit, en segona convocatòria.
3. En allò no previst en aquest reglament, el Consell Rector sotmetrà el seu funcionament a les normes que, amb caràcter general, regeixen per als òrgans col·legiats.
Article 8
1. A proposta de la Presidència o d'un terç dels vocals del Consell Rector, aquest podrà constituir al seu si comissions de treball de caràcter sectorial, que tindran encomanades tasques concretes que requeresquen un estudi especial, i s'elevaran les seues propostes a l'aprovació del Consell Rector.
2. De les conclusions i propostes de les comissions de treball es retrà compte al Consell Rector en la sessió següent.
Article 9
1. Són funcions de la Direcció General de l'IVAJ:
a) La direcció i la gestió de les activitats de l'Institut en l'àmbit de les seues competències.
b) Exercir la direcció de personal, sense perjudici de les delegacions que efectue en unes altres unitats de l'IVAJ.
c) L'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector i la seua execució, després que hagen estat aprovats per aquest.
d) L'autorització i la disposició de les despeses i la liquidació i ordenament de pagaments.
e) La facultat per celebrar contractes en nom de l'organisme.
f) Les funcions que li encomanen el Consell Rector i la Presidència de l'Institut, dins de les seues atribucions.
g) La resta de funcions previstes en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià no especificades en aquest article.
La Direcció General de l'IVAJ podrà delegar les seues funcions en el secretari o secretària de l'Institut.
2. El titular de la Direcció General serà nomenat i cessat per decret del Govern Valencià, a proposta de la Presidència de l'Institut.
Article 10
El secretari o secretària de l'IVAJ coordinarà totes les unitats o serveis de l'Institut.
Correspon a la Presidència de l'IVAJ el nomenament i cessament del secretari o secretària de l'Institut, que serà membre del Consell Rector amb veu però sense vot.
Son funcions del secretari o secretària de l'IVAJ les següents:
1. Coordinar les línies general d'actuació de l'IVAJ.
2. Coordinar la preparació de l'avantprojecte de pressupost de l'IVAJ.
3. Preparar la memoria anual d'activitats.
4. Substituir la direcció general per absència, vacant o malaltia.
5. Promoure el desenvolupament i la coordinació de polítiques juvenils en les diferents conselleries.
6. Propiciar convenis de col.laboració entre l'IVAJ i les diferents conselleries i altres ens públics.
7. Efectuar el seguiment del Pla Jove Valencià.
8. Totes aquelles funcions que expresament l'encomane la direcció general dins de les seues atribucions.
CAPíTOL III
òrgans de gestió
Article 11
1. La Secretaria Tècnica, sota la superior direcció del director o directora general de l'Institut, integrarà totes les unitats i serveis d'aquesta, i ostentarà la màxima jerarquia dins del nivell administratiu de l'Institut.
2. Les unitats en què s'estructura la Secretaria Tècnica són les següents:
- Servei de promoció juvenil.
- Servei de participació juvenil.
3. La Secretaria Tècnica tindrà atribuït l'exercici de les funcions següents:
a) La gestió econòmica i pressupostària.
b) La tramitació de contractes.
c) La tramitació dels assumptes de personal.
d) L'assessorament jurídic.
e) La gestió dels assumptes generals.
f) Propiciar, promoure i realitzar estudis d'investigació social sobre la joventut.
g) Coordinar l'oficina per a la prestació social substitutòria.
Article 12
El Servei de Promoció Juvenil tindrà al seu càrrec les funcions següents, que s'exerciran en col·laboració amb els departaments competents per raó de la matèria i sense perjudici de les facultats atribuïdes a aquests:
a) Realitzar programes de formació d'informadors juvenils i desenvolupar, implantar i tramitar els programes d'assessorament i informació juvenil.
b) Tramitar, desenvolupar, i avaluar els programes en matèria d'ocupació juvenil i, especialment, la formació d'orientadors socials.
c) Desenvolupar programes de promoció de la salut dels joves i de prevenció del consum de drogues.
d) Propiciar, desenvolupar i avaluar programes destinats a joves amb problemes d'inadaptació familiar o social, delinqüència juvenil o mals tractaments.
e) Tramitar i coordinar els programes aprovats en matèria d'habitatge per a joves.
f) Fomentar les iniciatives culturals dels joves.
g) Impulsar accions que faciliten la igualtat d'oportunitats en la inserció social dels joves.
h) La formació de tècnics d'animació juvenil mitjançant l'Escola d'Animadors Juvenils de la Comunitat Valenciana, la qual queda adscrita a aquest Servei.
i) Totes aquelles anàlogues a les mateixes, que dins de la promoció juvenil, s'establesquen i determinen per la Dirección General.
Article 13
El Servei de Participació Juvenil tindrà al seu càrrec les funcions següents:
a) Assessorar, assistir i impulsar les relacions amb les associacions juvenils en tant que desenvolupen activitats relacionades amb els jóvens.
b) Assessorar tècnicament els municipis en l'elaboració de projectes i programes en matèria de joventut.
c) Promoure l'associacionisme i el voluntariat juvenil.
d) Propiciar i desenvolupar activitats de temps lliure.
e) Potenciar els intercanvis juvenils de caràcter internacional.
f) Impulsar la creació d'infraestructures.
g) Totes aquelles anàlogues a les mateixes, que dins de la participacció juvenil, s'establesquen i determinen per la Direcció General.
Article 14
Les oficines de Turisme i Intercanvi de Joves es configuren com les unitats encarregades de potenciar i realitzar els programes d'intercanvis i turisme juvenil de l'IVAJ, organitzant i gestionant les activitats que amb aquesta finalitat es determinen. Les esmentades oficines quedaran adscrites al Servei de Participació Juvenil.
CAPíTOL IV
Organització territorial
Article 15
1. La gestió de l'Institut es realitzarà, en les tres províncies, mitjançant les corresponents unitats territorials que integraran tots els centres de l'Institut localitzats en el seu àmbit.
2. Les unitats territorials tindran al seu càrrec l'execució i el seguiment dels programes en matèria de joventut elaborats per l'IVAJ en l'àmbit territorial corresponent.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
Queda derogat el Decret 47/1993, de 5 d'abril, del Govern Valencià, i aquelles normes d'igual o inferior rang que s'oposen o contradiguen a allò establert en aquest decret.
DISPOSICIó FINAL
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 21 de maig de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
La consellera de Cultura, Educació i Ciència,
MARCELA MIRó PÉREZ

linea