diari

LLEI 5/1998, de 18 de juny, de Creació de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay. [1998/5193]

(DOGV núm. 3270 de 23.06.1998) Ref. Base de dades 1176/1998

LLEI 5/1998, de 18 de juny, de Creació de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay. [1998/5193]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:
PREAMBUL
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 31.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, la cultura és competència exclusiva de la Generalitat Valenciana. La realització d'una política institucional en el camp de la cinematografia ha sigut per a la Generalitat Valenciana un objectiu d'interés constant des del moment que van ser assumides les transferències corresponents. Fruit d'aquest interés va ser la creació de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana pel Decret 4/1985, de 8 de gener, del Govern Valencià, així com la integració de la Filmoteca de la Generalitat a l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música, creat per la Llei 9/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana. La seua integració posterior a la Direcció General de Promoció Cultural, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, va provocar la pèrdua del seu estatut com a ens de dret polític subjecte al dret privat.
Les específiques relacions contractuals usuals en el camp de la investigació cinematogràfica, les peculiaritats pròpies de les tasques de conservació i exhibició dels béns del patrimoni audiovisual i la necessitat d'agilitar la gestió de les distintes activitats que es programen, aconsellen la creació d'un institut, com a ens de dret públic subjecte al dret privat, dotat de personalitat jurídica i el règim jurídic del qual li permeta complir de manera àgil i eficaç les funcions que li encomane aquesta llei, mantenint la seua necessària vinculació amb la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Les funcions que haurà de desenvolupar l'Institut són fonamentalment la restauració, conservació, catalogació i divulgació del patrimoni audiovisual i de la cultura cinematogràfica, així com l'atenció a la creixent població estudiosa i interessada en la investigació de la història cinematogràfica i el que sociològicament ha representat en el segle XX, i la seua creixent influència, i que són distintes de les funcions de foment de les activitats de producció de la cinematografia i mitjans audiovisuals que continuen corresponent a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Aquest Institut adopta el nom del cineasta valencià Ricardo Muñoz Suay, i se li reconeix així la seua labor en el món de la cultura des que als 32 anys, el 1951, va iniciar la seua carrera en la crítica cinematogràfica. Com a ajudant de realització ha intervingut en una trentena de pel·lícules, i ha treballat, entre uns altres, amb Berlanga, Bardem, Dino Rissi, Francesco Rosi, Regueiro i Picazo. Com a productor executiu ha treballat en pel·lícules de Buñuel, Bardem, G. Rocha, F. Ungría, Gutiérrez Aragón, Jaime Camino i Losey, i com a guionista amb Cesare Zavattini, Rosi, Torre-Nilson i Antonioni.
El 1985 proposa la creació de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, que va dirigir el 1987. El disseny actual d'aquesta és el que ell va realitzar i allí va crear, a més a més de les funcions pròpies d'una filmoteca, la revista Archivos de la Filmoteca i cinc col·leccions de llibres. La Filmoteca va ser pensada, organitzada i dirigida per Muñoz Suay fins que va morir a l'agost de 1997.
D'entre els seus múltiples reconeixements es poden destacar aquests:
- Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles (València, 1990).
- Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts, atorgada per Sa Majestat el Rei a proposta del Govern espanyol.
- Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando (Madrid, 1991).
- Oficial de l'Orde de les Arts i les Lletres atorgada per l'estat francés (1993).
- Membre, des de la fundació, de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya.
D'aquesta manera, l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay naix amb la finalitat de realitzar una adequada política institucional en el camp del patrimoni cinematogràfic i una òptima gestió administrativa i econòmica, i adopta el nom de la persona que durant més de 10 anys va dirigir la Filmoteca Valenciana i va impulsar la creació d'aquest Institut.
CAPITOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa i règim jurídic
1. Es crea l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, com a entitat pública sotmesa al dret privat, configurada de conformitat amb el que s'estableix en l'article 5.2 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
2. L'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, està adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
3. L'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay es regirà pel que s'estableix en aquesta llei, en el Reglament de Funcionament que s'aprove a l'efecte i en el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana; per la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques; pel dret privat, i per la resta de l'ordenament jurídic. Si no n'hi ha, caldrà aplicar la regulació que la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat, estableix per a les entitats públiques empresarials.
4. L'Institut subjectarà la seua activitat a les normes del dret públic en aquelles actuacions que suposen l'exercici de potestats administratives.
Article 2. Funcions
1. L'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay tindrà com a finalitat l'adquisició, conservació, restauració, estudi i difusió del patrimoni audiovisual i dels béns culturals directament relacionats amb ell.
2. Són funcions pròpies de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, per al compliment dels seus fins, les següents:
a) La realització de diagnosi d'estats de conservació i datació, així com d'informes sobre l'interés cultural i de projectes de conservació i restauració.
b) L'execució material i la supervisió de tot tipus d'operacions de conservació i d'intervencions en general sobre els fons.
c) La formació de tècnics i de personal especialitzat en conservació, restauració, documentació i difusió dels béns propis de la cultura cinematogràfica i audiovisual, i l'acreditació de la seua capacitació.
d) L'arxiu i la sistematització de la documentació fílmica, gràfica i bibliogràfica relacionada amb ella que siga de la seua titularitat, així com aquella que li fóra remesa, per a la custòdia, pels òrgans competents de la Generalitat en matèria de protecció de béns cinematogràfics, i tota aquella altra que, una vegada remesa per qualsevol persona o entitat pública o privada, jutge d'interés.
e) L'arxiu i la conservació del material cinematogràfic que resulte de la cooperació o subvenció de les institucions públiques de la Comunitat Valenciana a empreses públiques o privades i particulars.
f) La difusió i l'exhibició regular de films.
g) El desplegament i manteniment del centre documental i bibliogràfic i de qualsevol altra activitat cinematogràfica la finalitat de la qual siga la de protegir, restaurar, conservar i difondre els béns i la cultura cinematogràfica a la Comunitat Valenciana.
h) Localització i adquisició de fons audiovisuals.
Article 3. Cooperació
1. Les distintes administracions i entitats públiques podran delegar o, si s'escau, encomanar a l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, en l'àmbit de les seues atribucions, la gestió de l'exercici de determinades competències, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. L'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay podrà formalitzar acords o convenis de cooperació i col·laboració amb les universitats de la Comunitat Valenciana, i amb qualsevol altra persona jurídica, pública o privada, per al desenvolupament adequat de les seues funcions.
CAPITOL II
Organs rectors
Article 4. Organs
Els òrgans rectors de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay són els següents:
a) La Presidència.
b) La Vicepresidència.
c) El Consell Rector.
d) La Direcció Gerència.
Article 5. La Presidència
1. La Presidència de l'Institut i del seu Consell Rector recaurà en el conseller o consellera de Cultura, Educació i Ciència.
2. Corresponen a la Presidència les atribucions següents:
a) La superior representació i el govern de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay.
b) Convocar, presidir i moderar les sessions del Consell Rector, i dirimir, si és el cas, els empats de les votacions amb un vot de qualitat.
c) Autoritzar amb la seua firma, juntament amb la del secretari o secretària, les actes aprovades de les sessions del Consell Rector i el certificat dels extrems o acords que hi contenen.
d) Demanar el parer del Consell Rector sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'Institut i el seu funcionament.
e) Nomenar i, si s'escau, destituir la persona que ostente la Direcció Gerència de l'Institut. Així mateix, designar la persona que ha d'exercir les funcions de la Secretaria del Consell Rector.
f) Nomenar i separar lliurement els vocals de lliure designació del Consell Rector.
g) Complir i fer complir els acords del Consell Rector.
h) Qualsevol altra que li siga atorgada per la normativa aplicable o que, tot i excedir l'àmbit de la gestió ordinària de l'Institut, no estiga expressament atribuïda a un altre òrgan d'aquest.
3. La Presidència podrà assumir qualsevol de les atribucions de la Direcció Gerència en aquells assumptes que considere convenients.
Article 6. La Vicepresidència
1. La Vicepresidència de l'Institut, i del seu Consell Rector, recaurà amb caràcter nat en el director o directora general competent en matèria de promoció cultural.
2. La Vicepresidència tindrà les funcions que, amb caràcter permanent o temporal, li delegue la Presidència de l'Institut.
3. El vicepresident o vicepresidenta substituirà el president o presidenta de l'Institut en els supòsits d'absència, vacant, malaltia o abstenció.
Article 7. El Consell Rector
1. El Consell Rector estarà integrat per:
a) La Presidència.
b) La Vicepresidència.
c) La persona que ostente la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
d) Un, o una, representant del Consell Valencià de Cultura designat per aquest.
e) Un, o una, representant de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles designat per aquesta.
f) Un, o una, representant de la conselleria competent en matèria d'economia i hisenda designat pel seu titular.
g) Fins a sis vocals de lliure designació per la Presidència de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, d'entre les persones de rellevant prestigi professional en qualsevol dels camps relacionats amb la cultura cinematogràfica.
h) Un director o directora, un actor o actriu i un o una guionista elegits en l'àmbit professional cinematogràfic, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
i) La persona que ostente la Direcció Gerència de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay.
2. La persona que ostente la Direcció Gerència de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay és membre de ple dret del Consell Rector i assistirà a les seues reunions, tret de quan hagen de tractar-se assumptes que l'afecten de manera directa.
3. La Secretaria del Consell Rector recaurà en la persona que designe la Presidència, que tindrà la funció d'alçar acta de les sessions i autoritzar amb la seua firma, juntament amb la de la Presidència, les actes aprovades de les sessions del Consell Rector i el certificat dels extrems o acords que hi contenen.
Article 8. Atribucions del Consell Rector
1. Correspon al Consell Rector:
a) Definir les directrius generals i les línies d'actuació de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay.
b) Aprovar la proposta de reglament de l'Institut i remetre-la al conseller o consellera de Cultura, Educació i Ciència per a l'aprovació pel Govern Valencià.
c) Aprovar el pla general d'actuació anual de l'ens, així com les modificacions d'aquest.
d) Aprovar i elevar a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència la proposta de pressupost anual de l'Institut, així com les modificacions d'aquest.
e) L'acceptació de donacions, herències, llegats o patrocinis privats.
f) La verificació i control que l'activitat de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay s'ajusta a les directrius generals d'actuació, al pla general d'actuació anual i al pressupost aprovats.
g) L'aprovació i elevació a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la memòria anual d'activitats, a proposta de la Direcció Gerència de l'Institut.
h) L'aprovació i elevació a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència dels estats d'execució del pressupost i dels comptes anuals.
i) Aprovar la plantilla, l'organització funcional i el règim retributiu de tot el personal de l'ens, a proposta de la Direcció Gerència i dins de les limitacions legals i pressupostàries.
j) La convocatòria de proves d'admissió per a la selecció del personal al servei de l'Institut.
k) Aprovar els convenis i acords de col·laboració.
l) Emetre el seu parer sobre totes les altres qüestions que, amb referència a l'Institut, sotmeta a la consideració la Presidència.
m) Nomenar les comissions de treball que considere convenients per a l'estudi i avaluació prèvia de les propostes que haja d'aprovar.
2. Els vocals del Consell Rector podran sol·licitar de la Presidència i de la Direcció Gerència de l'Institut tota la documentació que necessiten per a l'exercici del càrrec pel que fa a l'organització, funcionament, règim econòmic i activitats de l'ens.
Article 9. Règim de funcionament
Reglamentàriament, s'establirà el règim específic de funcionament del Consell Rector que, en qualsevol cas, s'adequarà a allò que s'estableix per als òrgans col·legiats en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 10. Nomenament i destitució de qui ostente la Direcció Gerència
La Presidència del Consell Rector nomenarà i, si s'escau, destituirà la persona que ostente la Direcció Gerència.
Article 11. Atribucions de la Direcció Gerència
Són atribucions de la Direcció Gerència de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay les següents:
a) La representació ordinària de l'Institut en tota classe d'actes i negocis jurídics.
b) La facultat de subscriure contractes i convenis de col·laboració en nom de l'Institut.
c) Dirigir el funcionament general de l'ens organitzant, impulsant, coordinant i inspeccionant els seus serveis i dependències.
d) Elaborar el pla general d'actuació anual de l'entitat, elevar-lo al Consell Rector per a l'aprovació i dirigir-ne la correcta execució, donant compte periòdicament de la gestió i dels resultats davant el Consell Rector.
e) Elaborar i elevar al Consell Rector, per a l'aprovació, la proposta de pressupost de l'Institut per a cada exercici, així com les modificacions d'aquest.
f) Elaborar i elevar al Consell Rector la memòria anual d'activitats de l'Institut.
g) L'autorització i la disposició de despeses i la liquidació i l'ordenació de pagaments de l'entitat, amb l'excepció dels casos reservats per la llei a la competència del Govern Valencià o del conseller o consellera d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
h) La direcció de personal.
i) Elaborar la plantilla de personal de l'Institut, així com la proposta de reglament intern, i elevar-los al Consell Rector per a l'aprovació.
j) La gestió administrativa, del personal, econòmica i pressupostària.
k) L'assessorament jurídic de l'ens, sense perjudici de les atribucions que en favor d'uns altres òrgans de la Generalitat, o de la seua administració pública, deriven d'unes altres disposicions legals.
l) La determinació dels mètodes i tècniques per a la consecució d'una gestió més racional, eficaç i eficient.
m) Exercir aquelles competències administratives que en matèria de patrimoni cultural puguen ser encomanades o delegades a l'Institut, i resoldre en aquests supòsits d'acord amb el dret administratiu i la normativa sectorial d'aplicació.
n) Les que deriven de disposicions legals i totes aquelles altres, pròpies de la gestió ordinària, que no estiguen atribuïdes expressament a cap altre òrgan de l'entitat.
CAPITOL III
Règim econòmic i del personal
Article 12. Recursos econòmics i patrimonials
1. Per al compliment dels seus fins, l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay disposarà dels recursos econòmics i patrimonials següents:
a) Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat Valenciana:
b) Els béns mobles i immobles que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat o qualsevol altra administració pública, així com els que, per qualsevol títol, formen part del seu patrimoni.
c) Els productes i les rendes del seu patrimoni.
d) Les subvencions, herències, llegats, donacions, patrocinis i qualsevol altra aportació voluntària de les entitats o organismes públics o privats, i dels particulars.
e) Els ingressos que obtinga com a contraprestació o preu dels seus serveis, activitats o productes.
f) Els crèdits, préstecs, emprèstits i unes altres operacions que puga concertar.
g) Qualssevol altres recursos que li puguen ser atribuïts.
2. Tots els ingressos addicionals hauran d'incorporar-se al pressupost i destinar-se necessàriament a les despeses de funcionament o d'inversions reals.
Article 13. El pressupost
1. El règim pressupostari i de control financer de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay serà el que s'estableix per la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i per la normativa pressupostària d'aplicació.
2. L'avantprojecte de pressupost, una vegada aprovat pel Consell Rector, es remetrà a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a la seua elevació posterior a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, a l'efecte de la seua integració en el pressupost de la Generalitat Valenciana.
Article 14. El personal
1. Sense perjudici de les peculiaritats establides en aquest article, el personal al servei de l'Institut se seleccionarà i regirà, en tot allò que li siga d'aplicació, pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, per les normes de desplegament d'aquest i per la resta de disposicions de general aplicació.
2. El personal de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay es regirà, amb caràcter general, per les normes del dret laboral.
3. Sense perjudici del que s'estableix en l'apartat anterior, el Govern Valencià podrà adscriure personal funcionari a l'Institut. Aquest personal continuarà subjecte a la relació funcionarial, com a personal de la Generalitat en situació de servei actiu.
4. El personal directiu se seleccionarà atenent a criteris de competència professional i experiència. La resta del personal se seleccionarà mitjançant proves d'admissió establides i convocades per l'Institut, amb l'acord previ del seu Consell Rector, i se seguiran els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
5. En els casos de vacants prolongades, bé siga per malaltia, excedència i unes altres situacions semblants, es podran cobrir aquests llocs temporalment amb el personal necessari per al funcionament normal de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay per un període no superior a sis mesos. En aquests casos no caldrà l'acord previ del Consell Rector.
6. El règim retributiu del personal s'adaptarà a aquell que, amb caràcter general, regisca per al personal al servei de la Generalitat, amb les excepcions imposades per les necessitats del servei i les característiques especials de determinats llocs de treball.
7. El personal al servei de la Generalitat podrà cobrir destinacions a l'Institut mitjançant els sistemes de provisió de llocs de treball establits en la Llei de la Funció Pública Valenciana.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Reglament de funcionament
El Consell de la Generalitat aprovarà, en el termini màxim de sis mesos, a proposta del conseller o consellera de Cultura, Educació i Ciència, el Reglament de Funcionament de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay.
Segona. Supressió de l'Institut
Cas de supressió de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, el seu personal es reintegrarà a la Generalitat Valenciana.
Tercera. Integració de la Filmoteca
La Filmoteca de la Generalitat Valenciana s'integrarà a l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queda derogat el Decret 4/1985, de 8 de gener, del Consell de la Generalitat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Posada en funcionament
L'efectiva posada en funcionament de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay estarà condicionada a l'aprovació del seu Reglament, que en tot cas haurà de ser en un termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Segona. Previsions pressupostàries
A l'efecte pressupostari, en el marc del que s'estableix en la corresponent Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, a proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, adoptarà les mesures necessàries perquè, amb anterioritat a l'aprovació del Reglament de l'Institut, aquest tinga assignats els crèdits necessaris per a la correcta posada en funcionament.
Tercera. Subrogació en béns, drets i obligacions
Des de l'entrada en vigor del Reglament de l'Institut, aquest se subrogarà en tots els béns, drets i obligacions que la Generalitat Valenciana, a través de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, posseïa, i s'inclourà en aquesta subrogació el dret a recaptar les corresponents taxes i preus públics destinats al finançament de les seues funcions.
Quarta. Subrogació en els contractes
L'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay se subrogarà, des de la seua efectiva posada en funcionament, en qualssevol contractes vigents que la Filmoteca de la Generalitat Valenciana o la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència tingueren formalitzats i que afecten als béns o serveis públics que són objecte de transferència, tret que el títol, el contracte o la llei impedisquen aquest efecte.
Cinquena. Disposicions d'aplicació i desplegament
El Govern Valencià i les conselleries afectades per raó de la matèria, en l'àmbit de les seues respectives competències, dictaran les disposicions que calguen per a l'aplicació i desplegament d'aquesta llei.
Sisena. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque observen i facen complir aquesta llei.
València, 18 de juny de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO

linea