diari

Decret 75/1987,de 25 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es determina el procediment i la competència sancionadora en matèria de comerç i de l'activitat comercial.

(DOGV núm. 619 de 01.07.1987) Ref. Base de dades 1177/1987

Decret 75/1987,de 25 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es determina el procediment i la competència sancionadora en matèria de comerç i de l'activitat comercial.
L'article 34.1.5. de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, per la qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria de comerç interior, sense perjudici de la política general de preus i de la legislació sobre defensa de la competència, d'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general i la política monetària de l'Estat, en els termes que disposen els articles 38 i 131 i els números 11 i 13 de l'apartat I de l'article 149 de la Constitució.
Dins del marc estatutari, les Corts Valencianes aprovaren la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del comerç i superfícies comercials, com a via normativa que possibilita una adequada ordenació del comerç interior atenent les exigències de l'activitat comercial i de l'economia valenciana en particular.
En aquest sentit, el Capítol II del Títol Quart de l'esmentada Llei regula el règim d'infraccions i sancions, i concretament l'article 51 estableix que les infraccions lleus i greus seran sancionades per la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, i les infraccions molí greus pel Consell de la Generalitat Valenciana.
Cal, doncs, adequar la normativa sancionadora en matèria de comerç i d'activitat comercial al que disposa la Llei 8/1986, de 29 de desembre, especialment en allò referent a la delimitació de competències entre els distints òrgans de la Generalitat Valenciana per a la imposició de les corresponents sancions.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en sessió celebrada el dia 25 de maig de 1987,
DECRETE:
Article primer
Les infraccions al que estableixen la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del comerç i superfícies comercials, així com les disposicions reglamentàries en la matèria, seran objecte de sancions administratives, amb la instrucció prèvia del corresponent expedient sancionador, iniciat d'ofici per reclamació o per denúncia.
Article segon
Els Caps dels Serveis Territorials de Comerç són els òrgans encarregats de donar compte de l'expedient iniciat, en els casos que procedesca, a la Jurisdicció Penal i a la resta dels òrgans administratius i judicials competents per a la depuració d'altres responsabilitats, i molí especialment per a l'aplicació de la legislació sobre la defensa de la competència.
Article tercer
U. Els òrgans competents de la Generalitat Valenciana per a la imposició de sancions en matèria de comerç i activitat comercial són:
a) El Director General de Comerç, per a la imposició de sancions fins a 500.000 pessetes, i un 10% més sobre la base per cada dia que passe sense atendre la comunicació de cessar en l'activitat infractora.
b) El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, per a la imposició de sancions des de 500.001 fins a 1.500.000 de pessetes, i d'un 10% més sobre la base per cada dia que passe sense atendre la comunicació de cessar en l'activitat infractora.
c) El Consell de la Generalitat Valenciana per a la imposició de sancions des de 1.500.001 fins a 100.000.000 de pessetes, i d'un 10% a un 20% més sobre la base per cada dia que passe sense atendre la comunicació de cessar en l'activitat infractora, i així mateix podrà acordar, en casos especialment greus, el tancament de l'establiment on s'ha produït la infracció.
Dos. Les facultats sancionadores contemplades en aquest article podran ser delegades segons que preveu l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Article quart
En cap cas es produirà una doble sanció pels mateixos fets i en funció dels mateixos interessos públics protegits, si bé s'hauran d'exigir la resta de les responsabilitats que se'n deduesquen d'altres fets o d'infraccions concurrents.
Article cinqué
U. L'adopció de les mesures a què fa esment l'article 51. Quatre de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, de 29 de desembre, correspondrà al Director General de Comerç.
Dos. L'adopció de mesures, a què fa esment l'article 51. Cinc, paràgraf segon, correspondrà al Cap del Servei Territorial de Comerç corresponent, i ho posarà en coneixement del Director General de Comerç en un termini màxim de quaranta vuit hores, sense perjudici de les sancions a les quals en pogués donar lloc.
Article sisé
U El procediment sancionador s'ajustarà al que estableix el Títol VI, Capítol II, de la vigent Llei de Procediment Administratiu.
Dos. La tramitació del procediment sancionador correspondrà als Serveis Territorials de Comerç i la facultat d'incoar l'expedient al Cap del Servei Territorial de Comerç corresponent.
Tres. En el supòsit que els fets comesos poguessen ser constitutius d'infraccions de caràcter greu o molí greu, s'haurà de comunicar al Director General de Comerç sobre la incoació de l'expedient en el termini de quaranta-vuit hores des que s'haja dictat providència a l'efecte.
Article seté
U. Els fets recollits a les actes d'inspecció es tindran per certs, llevat del cas que del conjunt de les proves que es practiquen en resulte concloent el contrari. La presumpció de certesa només actuarà quan el contingut dels actes respondrà a actuacions «in situ» i directes i no a presumpcions o al contingut de queixes no contrastades.
Dos. L'interessat, dins del procediment, podrà proposar la prova de què intentarà valer-se per a la defensa del seu dret en la contestació al Plec de Càrrecs.
Tres. L'Instructor apreciarà la prova practicada a l'expedient sancionador valorant-ne en conjunt el resultat, ordenarà la pràctica que en resulte pertinent i rebutjarà la irrelevant per al millor esclariment dels fets. La qualificació de la prova com a irrelevant haurà de ser motivada i es notificarà a l'interessat.
Article vuité
Inicial el procediment sancionador establert als articles 133 a 137 de la Llei de Procediment Administratiu i transcorreguts tres mesos des de la notificació a l'interessat de cadascú dels tràmits prevists en la susdita Llei, sense que s'impulse el tràmit següent, es produirà la caducitat d'aquest, amb arxiu d'actuacions, llevat del cas de resolució, en el qual podran transcórrer sis mesos des que es va notificar la proposta.
Article nové
Les sancions imposades seran objecte d'immediata execució d'acord amb el que estableixen la Llei de Procediment Administratiu, el Reglament General de Recaptació i la resta de les disposicions que en resulten aplicables.
Article deu
U. En l'exercici de la seua funció, els Inspectors tindran caràcter d'autoritat i podran sol·licitar el suport necessari de qualsevol altra, així com dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.
Dos. Quan els inspectors apreciaran algun fet que estimen que pot constituir infracció, alçaran l'acta corresponent, en la qual faran constar, a més de las circumstàncies personals de l'interessat, les dades relatives a l'Empresa inspeccionada, les observacions manifestades en l'acte pel comerciant i els fets que servesquen de base al corresponent procediment sancionador.
Tres. Els inspectors són obligats de manera estricta a complir el deure de sigil professional. L'incompliment d'aquest deure serà sancionat d'acord amb les disposicions vigents en la matèria.
Article onze
Les persones físiques o jurídiques, associacions o entitats implicades en l'expedient seran obligades, a requeriment dels òrgans competents, o de la Inspecció de Comerç, a subministrar informació sobre instal·lacions, productes o serveis, facilitant la directa comprovació pels inspectors, així com de permetre que es practique, si s'escau, ('oportuna presa de mostres dels productes o mercaderies que es comercialitzen, amb el pagament previ del seu import, i en general facilitar el compliment de la funció inspectora.
Article dotze
Als efectes del que estableix l'article 51.5 de la Llei 8/86, durant la tramitació de l'expedient sancionador, el Cap del Servei Territorial de Comerç podrà alçar la intervenció de la mercaderia quan les circumstàncies així ho aconsellaran.
Article tretze
El coneixement de fets o d'actuacions realitzats per qualsevol organisme, dels quals puga deduir-se'n l'existència d'infraccions regulades per la normativa vigent, donarà lloc a la remissió d'antecedents o informació al respecte als òrgans competents per a la seua tramitació.
Article catorze
Les resolucions que es dicten pels òrgans, als quals fa referència aquest Decret, seran susceptibles de recurs d'acord amb el règim establert en la Llei de Procediment Administratiu, sense perjudici de les especialitats derivades de l'organització pròpia de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Els expedients que es troben en fase de tramitació seran resolts per l'òrgan corresponent previst en aquest Decret.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queda derogat el Decret 195/1985, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es determina la competència sancionadora en matèria de comerç i de l'activitat comercial, així com totes les altres disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen a aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Queda facultat el Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desplegament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 25 de maig de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRES GARCIA RECHE

linea