diari

Decret 76/1987, de 25 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la Comissió per a l'Ordenació de l'Activitat Comercial.

(DOGV núm. 619 de 01.07.1987) Ref. Base de dades 1178/1987

Decret 76/1987, de 25 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la Comissió per a l'Ordenació de l'Activitat Comercial.
Creada per Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, de 29 de desembre, la Comissió per a l'Ordenació de l'Activitat Comercial, com a òrgan consultiu de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme per a l'aplicació del que estableix l'esmentada Llei d'ordenació del comerç i superfícies comercials, així com per a la preparació d'un pla de reforma d'estructures comercials, entre altres mesures d’impulsió i de foment, cal fixar la composició i el règim de funcionament de l'esmentada Comissió.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 25 de maig de 1987,
DECRETE:
Article primer
U. La Comissió per a l'Ordenació de l'Activitat Comercial, òrgan consultiu de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, serà formada pels membres següents:
President: El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme o persona en qui delegue.
Vice-president: El Director General de Comerç.
Vocals:
a) Un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
b) Cinc representants del Consell de Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana.
c) Fins a dotze representants de les Organitzacions de Comerciants de la Comunitat Valenciana, en la proporció que es determine per Ordre del Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme.
d) Dos representants de les Organitzacions Sindicals més representatives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
e) Un representant de la Federació de les Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
f) Fins a cinc tècnics i experts nomenats per a tal finalitat pel Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme.
Actuarà com a Secretari de la Comissió, amb veu i sense vot, un funcionari de la Direcció General de Comerç.
Dos. Una vegada efectuat el nomenament dels Vocals, i després de haver estat designats els representants als quals fa referència el paràgraf anterior, el Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme en donarà trasllat, en el termini de quinze dies, a la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme de les Corts Valencianes.
Article segon
Hom podrà convocar a les reunions de la Comissió representants dels Municipis afectats i dels confrontants per a assumptes inclosos en l'Ordre del Dia de la reunió, amb veu però sense vot.
Article tercer
Seran funcions de la Comissió:
a) Actuar, a requeriment de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, com a òrgan d'informació, consulta i assessorament en matèria d'ordenació del comerç i de l'activitat comercial.
b) Emetre els informes que s'establesquen per disposició de caràcter general.
c) Estudi, informe i dictamen d'aquelles qüestions que li siguen sotmeses a consideració per la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme.
d) Prestar la col·laboració necessària, a sol·licitud de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, per a la preparació de plans d'actuació conduents a un ple desenvolupament i promoció del comerç a la Comunitat Valenciana.
e) Formular totes les propostes que considere adients amb el foment i millorament del sector comercial.
f) En general, qualsevol altra activitat de caràcter consultiu o d'impulsió de mesures en matèria de comerç i de l'activitat comercial.
Article quart
La Comissió es reunirà amb convocatòria prèvia del President, que haurà de ser acordada i notificada amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.
A la convocatòria s'adjuntarà l'Ordre del Dia fixat pel President, i s'hi tindran en compte, si s'escau, les peticions de la resta dels membres formulades amb l'antelació suficient.
Article cinqué
U. El quòrum per a la validesa de la constitució de la Comissió serà de la majoria absoluta dels seus membres.
Amb tot i això, i en el cas de no existir la majoria indicada, la Comissió es constituirà en segona convocatòria una hora després de l'assenyalada per a la primera convocatòria, i per a tal cosa hi haurà prou amb l'assistència de la terça part dels seus membres.
Dos. Els acords seran adoptats per majoria absoluta dels assistents, i dirimirà els empats el vot del President.
Article sisé
El Secretari de la Comissió alçarà acta la qual contindrà les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha celebrat la sessió, els assistents, els punts principals de deliberació, la indicació de les persones que hi hagen intervingut i el contingut dels acords.
Els membres de la Comissió podran fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat i els motius que el justifica.
Les actes seran signades pel Secretari amb el vist-i-plau del President i s'aprovaran en la mateixa o posterior sessió.
Article seté
En tot el que no preveu aquest Decret, la Comissió per a l'Ordenació de l'Activitat Comercial adequarà el seu funcionament al que preveu la Llei de Procediment Administratiu per als òrgans col·legiats.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Queda facultat el Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 25 de maig de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRES GARCIA RECHE

linea