diari

ACORD de 24 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Parque del Molino del Agua, al terme municipal de Torrevieja. [2006/X2310]

(DOGV núm. 5208 de 28.02.2006) Ref. Base de dades 1188/2006

ACORD de 24 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Parque del Molino del Agua, al terme municipal de Torrevieja. [2006/X2310]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 24 de febrer de 2006, va adoptar l'acord següent:
El Parque del Molino del Agua es troba localitzat en la porció litoral septentrional del terme de Torrevieja. Té una morfologia costanera plana, sense accidents destacats, excepte l'acumulació d'arenes que ha donat lloc a la formació de dunes.
L'existència del sistema dunar li atorga al paratge una gran importància, no sols pel seu valor intrínsec, sinó per formar part d'un altre de més gran que s'estén des de les Salinas de Santa Pola fins al cap Cervera, i que actua com a corredor litoral que comunica dues importants zones humides com són les Salinas de Santa Pola i Les Llacunes de Torrevieja i La Mata.
La característica més excel·lent de l'ecosistema dunar és la zonació existent des de la vora del mar fins a la part més interior.
En les dunes embrionàries, que són les situades més pròximes al mar i que pateixen directament la seua influència, l'espècie característica és la gramínia (Agropyron junceum), que juntament amb la campaneta de mar (Calystegia soldanella), i gràcies al seu creixement prostrat, són les que comencen la colonització del sistema.
A continuació apareixen les dunes mòbils caracteritzades pel continu moviment de l'arena que produeix el soterrament de les plantes. En esta zona l'espècie millor adaptada és el borró (Ammophila arenaria), que amb la seua elevada taxa de creixement evita ser soterrada, a més de suportar molt bé la sequera i posseir potents rizomes que li permeten formar densos gassons que contribueixen a la fixació d'arena. Juntament amb este també es troben la lleteresa de Platja (Euphorbia paralias), el lotus marí (Lotus creticus) i el lliri de mar (Pancratium maritimum).
Als tàlvegs interdunars i a sotavent dels afloraments de duna fòssil, on el vent arriba més atenuat, apareix la comunitat vegetal de dunes semifixes que, igual que l'anterior, es caracteritza per la influència de la salinitat marina. En esta zona es localitzen la creuedeta de mar (Crucianella marítima), la sempreviva borda (Helichrysum stoechas), l'ungla de gat (Ononis natrix), el panical marí (Eryngium maritimum) i la pegamosques (Silene ramosissima).
Darrere de la banda anterior apareixen la dunes fixes o estabilitzades, ocupades per plantacions de pi blanc (Pinus halepensis), que a causa de la pobresa del substrat i, sobretot al permanent assot del vent, adopten formes abaldufades amb els troncs tombats en direcció als vents dominants.
Els especials factors ecològics que concorren en l'ecosistema dunar (altes temperatures en la superfície de l'arena, elevada sequedat i escassa cobertura vegetal) fan que la presència de fauna siga bastant limitada.
El grup millor representat és el dels invertebrats, i dins d'este mereix especial atenció el dels coleòpters, amb famílies molt comunes en les dunes com els cicindèlids, tenebriònids i escarabeids. Bona part de la zonació de la vegetació també és seguida per estos insectes.
Un altre grup molt ben representat és el dels mol·luscos terrestres, amb espècies com Theba pisana, Trochoidea spp. i Cochlicella spp.
Pel que fa a l'herpetofauna, destaca la sargantana cua-toja (Acanthodactylus erythurus), per ser la més abundant en els sistemes dunars, que prefereix la zona de dunes semifixes.
Pel que fa a l'avifauna, malgrat no ser un mitjà que es caracteritze per l'abundància d'aus, és possible localitzar espècies típicament estepàries com tòrlits (Burhinus oedicnemus), cogullades (Galerida cristata) i cotolius (Lullula arborea).
En relació amb la mastofauna, únicament es poden trobar ratolins de camp, musaranyes i diverses espècies de rates penades.
Des del punt de vista etnogràfic, dins de l'espai es troba el pou del Molino del Agua, que dóna nom al paratge, i del qual hi ha referències escrites des de 1797. Es tractava d'un dels pocs pous oberts prop del litoral que tenia aigua dolça, i era utilitzat sobretot pels obrers que treballaven en les eres de sal de la indústria salinera. Això no obstant, la seua sobreexplotació en els últims anys ha provocat la total salinització de les aigües.
Però, sens dubte, l'ús per antonomàsia de l'espai ha sigut i és el de lloc de recreació i esplai, sobretot en l'època estival per la proximitat de la platja, i en dates típiques del calendari local com el dia de Pasqua de Resurrecció.
Finalment, la declaració del paratge, a més de comportar la conservació dels valors ambientals, implicaria la possibilitat de dur a terme activitats d'educació ambiental amb els centres escolars, que redundarien en un major coneixement i atenció d'esta franja del litoral emergit.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Torrevieja, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que es regula posteriorment pels Decrets 109/1998, de 29 de juliol, i 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'este enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista dels valors naturals i l'interés d'este, la seua potencialitat per a l'ús públic ordenat del medi i l'interés mostrat per l'Ajuntament de Torrevieja, i una vegada complits els tràmits previstos en la normativa esmentada, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara paratge natural municipal la zona denominada Parque del Molino del Agua, al terme municipal de Torrevieja, i s'estableix per a este un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del paratge natural municipal, este règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'hi admet cap ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El paratge natural municipal es localitza al terme municipal de Torrevieja, a la província d'Alacant, i la seua delimitació descriptiva i gràfica figura en els annexos I i II d'este acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, prevaldrà la primera d'estes.
3. Qualsevol modificació del que estableix este acord haurà de ser aprovat per acord del Consell de la Generalitat.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament de Torrevieja.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels serveis territorials d'Alacant de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
3. El Pla especial de protecció del paratge natural municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial d'Alacant o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar exercint les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven esta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que estableixen este acord i la normativa que el desenrotlle.
En l'àmbit del paratge natural municipal regiran les mesures següents:
a) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del paratge natural municipal, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a este.
b) Queden prohibides, en l'àmbit de l'espai protegit, totes aquelles activitats mineres i extractives.
c) Es prohibeix, en l'àmbit de l'espai protegit, la recol·lecció, la tala o el desarrelament de les espècies vegetals, com també la recol·lecció de les espècies de fauna, excepte en aquells casos amb finalitat científica, educativa o conservacionista, amb els informes previs de la conselleria competent en matèria de medi ambient i del Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Parque del Molino de Agua, i autorització de l'Ajuntament de Torrevieja.
d) En aquelles àrees en què, per les seues especials característiques, l'Ajuntament de Torrevieja considere necessari establir limitacions a l'accés lliure de visitants a fi de preservar la flora, fauna i gea del paratge natural municipal, únicament es podrà accedir per a la realització d'activitats relacionades amb la gestió del paratge o amb treballs d'investigació científica, previs els informes de la conselleria competent en matèria de medi ambient i del Consell de Participació, del Paratge Natural Municipal Parque del Molino de Agua i autorització de l'Ajuntament de Torrevieja.
e) No es permetrà la instal·lació d'elements visuals artificials de caràcter permanent que limiten el camp visual, trenquen l'harmonia del paisatge o desfiguren les seues perspectives, excepte en casos excepcionals o quan vinga imposat pel normal desenrotllament de les activitats autoritzades, sempre que es garantisca la minimització dels efectes sobre la naturalesa i el paisatge.
f) Fins que no siga aprovat el pla especial de protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte no previst en els apartats anteriors i que, sent capaç d'afectar els valors naturals de l'espai, pretenga realitzar-se en l'àmbit d'este, haurà de ser autoritzat per l'Ajuntament de Torrevieja. El pla especial de protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament de Torrevieja.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. La redacció i aprovació inicial del Pla especial de protecció s'haurà de realitzar en el termini de dos anys des de la declaració del Paratge Natural Municipal Parque del Molino del Agua. Transcorregut este termini, la Conselleria de Territori i Habitatge podrà subrogar-se en les competències municipals.
2. El Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal Parque del Molino del Agua, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, contindrà, almenys, les determinacions següents que, en conjunt, comportaran el marc d'actuació en què es desenrotllaran els pressupostos i les actuacions anuals del paratge natural municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) El règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) La regulació d'usos i activitats, amb especial referència al règim de les activitats d'investigació científica.
d) Les normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes: el Pla especial de protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del paratge natural municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Parque del Molino del Agua, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà compost per:
a) Tres representants triats per l'Ajuntament de Torrevieja, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal, diferent de l'Ajuntament. Si no n'hi ha, se sumarà este lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els serveis territorials d'Alacant de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Parque del Molino del Agua es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'este.
Seran funcions d'este òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, establisca l'Ajuntament de Torrevieja.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Torrevieja entre els membres de l'esmentat Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, este elaborarà i aprovarà un reglament intern de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Torrevieja habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge podrà participar en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.
Vuité. Règim de sancions
El règim sancionador en la matèria regulada en este acord serà l'establit en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què puga incórrer.
Nové. Règim transitori
1. Fins que no s'aprove el Pla especial de protecció, la Conselleria de Territori i Habitatge i l'Ajuntament de Torrevieja hauran de mantenir un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte d'este acord.
2. Fins que no s'aprove el pla especial de protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal incorporarà les mesures de protecció establides en este acord.
Deu. Execució i desenrotllament
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte el que cal per a l'execució i el desenrotllament d'este acord.
Onze. Efectes
Este acord produirà efecte a partir del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra este acord, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació del presente acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 24 de febrer de 2006
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
Delimitació descriptiva del Paratge Natural Municipal Parque del Molino del Agua.
1. L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal Parque del Molino del Agua queda definit pels límits següents:
. Nord: av. de Sòria i zona d'aparcament d'esta avinguda.
. Est: passeig perimetral del Parque del Molino del Agua sobre l'arena de la platja.
. Sud: urbanització Molino Blanco i carrer Canela.
. Oest: carrer Morera.
2. Delimitació geogràfica. El paratge queda delimitat pel polígon els vèrtexs del qual tenen les següents coordenades, que consideren el sistema de referència European datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N):
Vèrtex X I
1 706167,99 4209968,05
2 705807,16 4210022,54
3 705770,81 4210025,55
4 705638,4 4210048,81
5 705635,05 4210051,67
6 705633,27 4210055,71
7 705618,14 4210126,89
8 705883,33 4210390,22
9 705897,02 4210404,03
10 705902,72 4210416,13
11 705899,21 4210520,69
12 706039,6 4210527,96
13 706038,78 4210542,88
14 706128,28 4210542,85
15 706089,2 4210437,35
16 706077,16 4210414,17
17 706068,12 4210396,54
18 706063,67 4210383,36
19 706061,3 4210370,23
20 706061,01 4210357,94
21 706062,19 4210343,72
22 706065,9 4210330,68
23 706071,09 4210318,39
24 706077,21 4210308,04
25 706083,14 4210293,97
26 706087,43 4210281,23
27 706090,25 4210268,34
28 706092,03 4210249,23
29 706091,14 4210235,17
30 706087,73 4210215,32
31 706080,76 4210196,21
32 706072,32 4210180,29
33 706071,28 4210175,4
34 706072,76 4210171,7
35 706077,06 4210168,74
36 706081,06 4210168,44
37 706099,15 4210172,44
38 706104,93 4210172,88
39 706107,89 4210169,33
40 706107,6 4210165,03
41 706099,29 4210154,37
42 706092,48 4210138,96
43 706091,13 4210129,21
44 706091,73 4210117,22
45 706098,23 4210102,23
46 706167,99 4209968,05
3. La superfície total del paratge és de 172.293 m².

linea