diari

Ordre de 15 de juny de 1988, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es crea una comissió de seguiment per coordinar les actuacions a la reserva marina de l'illa de Tabarca.

(DOGV núm. 873 de 21.07.1988) Ref. Base de dades 1206/1988

Ordre de 15 de juny de 1988, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es crea una comissió de seguiment per coordinar les actuacions a la reserva marina de l'illa de Tabarca.
Les Ordres de 4 d'abril de 1986 de la Conselleria d'agricultura i Pesca i del Ministeri de Agricultura, Pesca y Alimentació, estableixen una reserva marina a les aigües circumdants de l'illa de Tabarca (Alacant), per tal de protegir la flora i la fauna marines a la zona delimitada.
La iniciativa de l'Ajuntament d'Alacant de preservar la flora i la fauna marines de la zona declarada pels òrgans competents, fa que existesca una coincidència de finalitats entre tres administracions públiques (Ajuntament d'Alacant, Conselleria d'agricultura i Pesca i Ministeri de Agricultura, Pesca y Alimentació) per a recuperar la riquesa ecològica de les aigües delimitades al voltant de l'illa de Tabarca, conservar-la i defendre-la d'agressions externes.
Per a aconseguir els objectius exposats, es considera convenient de crear una comissió que en servesca de via i que propose resolucions per tal d'optimar les finalitats de la reserva marina.
En atenció d’aquests motius, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Agrari, i fent ús de les facultats que tinc atribuïdes,
ORDENE:
Article primer
Es crea una comissió de gestió i seguiment per tal de coordinar les propostes i avaluar els rendiments de la reserva marina. Hi estaran representades, en igual nombre, les Administracions Central, Autonòmica i Local. La comissió podrà requerir la presència d'associacions i institucions relacionades amb la conservació dels recursos marins i l'assessorament dels experts i tècnics que considere oportú.
Article segon
La Comissió de gestió i seguiment, en el seu funcionament es regirà, pel que fa a la normativa d'aplicació general, per les normes que acorden per majoria els seus components.
Article tercer
Els acords de la Comissió adoptaran la forma de proposta d’actuació a la reserva marina, dirigida als òrgans amb competència per a la realització i l'execució de les susdites actuacions, les quals es duran a terme d'acord amb les normes pròpies de cada administració.
Article quart
Les administracions representades en la Comissió i, a proposta d'aquesta, podran dur a terme conjuntament determinades obres i serveis mitjançant els programes d'actuació corresponents.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la Direcció General de Desenvolupament Agrari, perquè en l'àmbit de les seues competències dicte les disposicions necessàries per al desplegament d'aquesta Ordre.
Segona
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 15 de juny de 1988.
El Conseller d'agricultura i Pesca,
LUIS FONT DE MORA MONTESINOS

linea