diari

Ordre de 26 d'abril de 1991, del Conseller d'Economia i Hisenda, per la qual s'estableixen els òrgans de recaptació executiva de les corporacions locals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 1543 de 16.05.1991) Ref. Base de dades 1220/1991

Ordre de 26 d'abril de 1991, del Conseller d'Economia i Hisenda, per la qual s'estableixen els òrgans de recaptació executiva de les corporacions locals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
L'article 8.3 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, estableix que les actuacions en matèria de recaptació executiva que s'hagen d'efectuar fora del territori de la respectiva entitat en relació amb els seus tributs propis seran practicades pels òrgans competents de la comunitat autònoma corresponent, quan s'hagen de realitzar en el seu àmbit territorial, amb la sol·licitud prèvia del president de la corporació.
L'article 11.2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1984, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, estableix la competència del Conseller d'Economia i Hisenda per a organitzar els serveis de recaptació.
La Generalitat Valenciana, mitjançant convenis subscrits l'1 de març de 1985, l'1 d'abril de 1986 i el 28 d'octubre de 1988, amb les diputacions provincials de València, Alacant i Castelló, respectivament, contractà els serveis de recaptació en executiva a aquestes, renunciant, en principi, al manteniment d'uns serveis propis de recaptació executiva.
Per a complir el que disposa l'article 8.3 de la Llei 39/1988, i facilitar al màxim l'accés de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana als òrgans de recaptació en executiva de la Generalitat, resulta convenient dictar una disposició que autoritze amb caràcter general l’ús d'aquests serveis en lloc d'acudir a autoritzacions individualitzades a cada corporació local, a mesura que ho sol·liciten els seus presidents.
Per això, i d'acord amb les atribucions que em reconeixen els articles 11.2 de la Llei 4/1984 i 35 de la Llei 5/1983, de Govern Valencià
ORDENE
Article primer
Les corporacions locals de la Comunitat Valenciana podran utilitzar els serveis de recaptació de les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València per a la recaptació executiva d'aquells tributs propis que hagen de realitzar-se fora del seu terme municipal i que es troben en l'àmbit territorial de la Generalitat.
Article segon
Els càrrecs i els corresponents valors s'hauran de lliurar als serveis de recaptació d'aquella diputació en l'àmbit territorial de la qual es trobe el domicili del deutor objecte del títol executiu.
Article tercer
Les diputacions provincials, per al control dels valors a què es refereix aquesta ordre, hauran de dur comptes de recaptació independents dels que porten en l'actualitat per a comptabilitzar la recaptació executiva de la Generalitat.
Article quart
Els directors territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda, dins dels seus respectius àmbits territorials de competència, coordinaran i resoldran aquelles qüestions que puguen suscitar-se entre les diputacions i les corporacions locals.
DISPOSICIONS FINALS
S'autoritza el Director General de Tributs perquè dicte les disposicions que calguen per a l’execució d'aquesta ordre.
València, 26 d'abril de 1991.
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea