diari

Decret 73/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableixen els requisits, mínims d'infrastructura en els allotjaments turístics.

(DOGV núm. 1081 de 08.06.1989) Ref. Base de dades 1234/1989

Decret 73/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableixen els requisits, mínims d'infrastructura en els allotjaments turístics.
La regulació dels requisits mínims d'infrastructura als allotjaments turístics és establerta, bàsicament, pel Decret 3787/1970, de 19 de desembre.
L'aplicació de la disposició esmentada ha confirmat que el procediment establert és complex i dificultós, amb una innecessària duplicitat de tràmits, la qual cosa produeix retards en la resolució d'expedients, amb el perjudici subsegüent per als interessats i la mateixa Administració.
Queda palés, doncs, atesa la importància que té el fet que els allotjaments turístics complesquen els requisits mínims d'infrastructura, que és necessària una revisió de la normativa citada que la faça més d'acord amb els plantejaments del que ha de ser l'actuació administrativa, així com amb el compromís dels titulars d'aquests allotjaments de complir amb aquests requisits bàsics.
Per tot això, en virtut de les competències de la Generalitat Valenciana en matèria de turisme, a proposta del Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana en sessió celebrada el dia 15 de maig de 1989,
DECRETE:
Article primer
U. Aquest Decret serà d'aplicació als establiments d'allotjament turístic en l’àmbit de la Comunitat Valenciana qualsevol que siga la seua naturalesa i règim d'explotació.
Dos. S'entenen per establiments d'allotjament turístic:
a) Els hotelers.
b) Els de caràcter no hoteler, com ara els campings i els apartaments turístics.
c) Qualssevol altres que reglamentàriament siguen determinats com a tals.
Article segon
Els projectes que s'adjunten a les sol·licituds de llicències d'obres per a la construcció o ampliació dels establiments turístics, hauran de preveure les instal·lacions necessàries per a disposar dels serveis bàsics enumerats en aquest Decret.
Article tercer
Els serveis bàsics a què fa referència l'article anterior són els següents:
1. Aigua potable.
Serà obligatori que l'aigua destinada al consum humà reunesca les condicions de qualitat previstes a les disposicions vigents.
El subministrament d'aigua haurà d'abastir l'establiment amb un volum mínim de 150 litres per plaça i dia.
En el cas que el subministrament procedesca d'una xarxa d'abastiment general, l'establiment haurà de disposar de dipòsits d'acumulació amb una capacitat mínima de 150 litres per plaça. Si procedís d'altres mitjans, la capacitat dels dipòsits haurà de ser de 300 litres per plaça. Quan es dispose dels dos tipus de subministrament, la capacitat d'aquests haurà de ser proporcional als mínims fixats.
Els dipòsits d'acumulació hauran de trobar-se ubicats en un Lloc accessible per tal que puguen realitzar-s'hi les neteges i desinfeccions periòdiques necessàries, per tant, hauran de disposar de les mesures de desinfecció, exigides per la normativa vigent.
2. Aigües residuals.
L'evacuació de les aigües residuals es realitzarà a través de la xarxa general de clavegueres, previ l'acompliment de les condicions tècniques necessàries sobre desguàs a la xarxa general.
En cas de no existir clavegueres o que les existents no tinguen la capacitat suficient per a l'absorció de les aigües residuals procedents de les noves construccions, l’establiment haurà de fer-se càrrec de les despeses de construcció i d'adequació de la xarxa general de clavegueres, d'acord amb el que preveu la legislació urbanística, o bé podrà encarregar-se directament del tractament i evacuació de les aigües residuals mitjançant la instal·lació d'un sistema de depuració propi, adequat al volum dels seus abocaments, a les variacions estacionals i a les característiques del medi receptor d'aquests.
En tot cas, l'abocament d'aigües residuals a qualsevol medi no es podrà realitzar sense la seua prèvia depuració i haurà d'ajustar-se a les disposicions vigents en la matèria.
3. Electricitat.
Els establiments hauran de disposar d'una connexió elèctrica de baixa tensió o bé d'una verificació d'alta tensió que permeta uns nivells d'electrificació d'acord amb el que estableix el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seues instruccions complementàries, respectant en tot cas els mínims de les seues reglamentacions específiques que s'hi pogueren establir.
En totes les preses de corrent d'ús públic s'indicarà el voltatge i la intensitat.
Els accessos, vials, jardins, aparcaments i zones exteriors d'ús comú hauràn de disposar de la il·luminació suficient, i d'una xarxa de distribució subterrània.
4. Aparcaments.
Cada establiment disposarà d'uns espais destinats a estacionament de vehicles, amb una extensió d'acord amb les reserves que fixen les normes urbanístiques o les ordenances d'edificació de cada localitat.
Els aparcaments no podran estar situats a més de 300 metres de distància de la porta principal.
5. Fem urbà.
L'emmagatzematge i recollida de fem urbà, per a la seua posterior retirada pels serveis de caràcter públic, haurà de realitzar-se de forma que aquesta no quede a la vista ni produesca olors. Per aquesta exigència haurà de disposar d'envassos hermètics que es dipositaran en contenidors destinats únicament a aquesta finalitat, situats com més lluny millor de les dependències on s'emmagatzemen o manipulen els aliments i de les destinades a l'allotjament.
6. Accessos.
Cada establiment haurà de disposar d'accés rodat a les seues instal·lacions que reunesca les prescripcions tècniques i de seguretat vial previstes a la legislació vigent sobre la matèria.
Article quart
No obstant el que disposa l'article anterior, regirà el que estableixen les reglamentacions específiques dels diferents allotjaments en la matèria.
Article cinquè
Finalitzades les obres i la resta de treballs d'instal·lació i equipament dels establiments, i en sol·licitar de la Direcció General de Turisme, a través del Servei Territorial corresponent, l'autorització d'obertura en la forma establerta per a cada tipus d'establiment, s'hi adjuntarà la documentació exigida per la reglamentació corresponent i a més per a l'acreditació del compliment dels requisits mínims d'infrastructura exigits per aquest Decret:
1. Certificació emesa pel director facultatiu de l’obra o tècnic competent, en què s'acredite l'adequació de l’obra realitzada als requisits mínims d'infrastructura exigits per aquest Decret i continguts al projecte.
2) Certificat municipal de conformitat amb el sistema d'eliminació de fems urbans proposat, o bé que acredite que l’establiment disposarà d'aquest servei públic. No caldrà adjuntar aquest certificat quan es tracte d'establiments que hagen presentat la llicència municipal d'obertura.
3) Certificat emès per la Conselleria de Sanitat i Consum acreditatiu de la qualitat d'aigua, segons les disposicions vigents.
Article sisé
En tots els casos, la Direcció General de Turisme comunicarà a l'Ajuntament corresponent les autoritzacions d'obertura dels establiments turístics a què fa referència aquest Decret.
Article seté
Les infraccions al que disposa aquest Decret seran sancionades de conformitat amb la normativa turística.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Els titulars d'allotjaments turístics en construcció a la entrada en vigor d'aquest Decret hauran d'adoptar les mesures necessàries per a que, al moment de sol·licitar l'autorització d'obertura, puguen acreditar que reuneixen les instal·lacions necessàries per a disposar dels requisits bàsics d'infrastructura.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
En casos excepcionals i a la vista de les circumstàncies concurrents i previ informe, quan pertoque, dels organismes corresponents, la Direcció General de Turisme podrà eximir del compliment d'algun o alguns dels requisits mínims d'infrastructura en allotjaments turístics, determinant si fa el cas les mesures substitutòries que hagen de ser adoptades.
Les dispenses que es concedesquen estaran sempre condicionades a què no varien les circumstàncies que les motivaren.
Segona
No seran d'aplicació en la Comunitat Valenciana el Decret 3787/1970, de 19 de desembre, sobre requisits mínims d'infrastructura en allotjaments turístics, l'Ordre de 28 de juny de 1972, de desplegament, l'article 3 del Decret 2482/1974, de 9 d'agost, sobre mesures d'ordenament de l'oferta turística, i el Reial Decret 1077/1977, de 28 de març, sobre declaració de territoris de ús turístic preferent.
Tercera
Les remissions de les disposicions vigents al Decret 3787/1970, de 19 de desembre, sobre requisits mínims d'infrastructura en allotjaments turístics, s'entendran fetes a aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La Direcció General de Turisme podrà establir el model oficial de certificat a què fa referència l'article cinquè, apartat 1.
Segona
Es faculta el Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme per a dictar les disposicions necessàries en aplicació i desplegament d'aquest Decret.
Tercer
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 15 de maig de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRES GARCIA RECHE

linea