diari

LLEI 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana. [1999/3723]

(DOGV núm. 3482 de 27.04.1999) Ref. Base de dades 1253/1999

LLEI 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana. [1999/3723]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
I
El camí autonòmic en matèria de Coordinació de les policies locals va tindre el seu inici formal en la Llei 2/1990, de 4 d'abril. Aquesta norma s'ha manifestat com un important mitjà per a la modernització de la seguretat pública com a competència estatal en què participen l'Administració autonòmica i local, en el marc de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat (LOFCS). L'esforç realitzat ha sigut de tal entitat que en relativament poc de temps s'ha passat de la consideració legal de les policies locals com a element auxiliar a un Cos de Seguretat integrat, atés el tractament unitari i únic de la seguretat ciutadana, dins del sistema constitucional de Forces i Cossos de Seguretat. Però la ràpida evolució de les policies locals, per l'evident impuls de la Llei de Coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, obliga a un replantejament d'aquesta llei autonòmica, per tal d'adequar aquests cossos policials a les noves exigències del servei de seguretat pública que la societat demanda. Aquest fet ha servit, així mateix, per a posar de manifest algunes deficiències en el pla del règim estatutari dels funcionaris de Policia Local que cal tractar en l'àmbit de la competència de coordinació que es té assumida.
II
Es pretén, en primer lloc i dins del marc de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat, tractar un concepte de policia local com a servei públic de seguretat pública. Dins de l'estret marge que la LOFCS permet en aquest punt, pareix convenient avançar i abundar en la noció de servei públic a prestar per les corporacions locals d'acord amb la legislació bàsica de règim local, i per tant com una prestació més que el ciutadà té dret a exigir als poders públics.
Així la Policia Local dependent dels municipis de la Comunitat Valenciana és un servei públic dirigit a la protecció de la seguretat ciutadana, entesa en el seu aspecte negatiu com tota lesió o menyscapte que es produïsca en el lliure exercici dels drets i llibertats reconeguts a les persones, i al compliment de les ordenances municipals, que pretén mitjançant la prevenció i l'auxili, la millora de la qualitat de vida i de benestar dels veïns.
III
L'àmbit de la coordinació de les policies locals inclòs en l'art. 39 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, i 4 de la Llei de Coordinació Autonòmica, no s'esgota amb el desenrotllament normatiu de les seues previsions per part de les comunitats autònomes, sense perjudici de la constant actualització i posada al dia. Qüestions com l'organització d'un sistema d'intercomunicacions, la informació i l'assessorament, o l'establiment d'un marc de suport i col·laboració interpolicial, necessiten de l'oportuna concreció que facilite aquesta coordinació amb respecte, en tot cas, de l'autonomia municipal i del marge necessari dels ens coordinats perquè la coordinació puga ser qualificada com a tal.
La intercomunicació policial no s'esgota amb l'establiment d'una xarxa troncal de comunicacions, sinó que obri la possibilitat d'establir el marc que permeta l'intercanvi d'informació entre els diferents cossos policials existents en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb les degudes precaucions i reserves i amb respecte als drets dels ciutadans, la qual cosa facilitaria la labor que tenen encomanades les policies locals.
La informació, l'assessorament i la col·laboració interpolicial, permeten, igualment, establir un generós marge on puguen dur-se a terme, i es possibiliten entre altres activitats la realització d'ofertes d'ocupació conjunta, l'adquisició centralitzada de material, o la catalogació de llocs vacants en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
IV
La concurrència de distints interessos i necessitats dels diferents municipis que integren la Comunitat Valenciana pareix conduir a la necessitat d'un replantejament de l'estructura i organització de les policies locals en aquest àmbit geogràfic, com a instrument de coordinació d'indubtable importància.
En aquest punt cal donar solucions al problema, encara no resolt, dels auxiliars de Policia i de l'estructura i organització dels cossos de policia als municipis amb població de menys de 5.000 habitants.
V
La selecció, promoció, mobilitat així com la provisió dels llocs en l'organització policial local mereix una singular atenció, per la transcendència que això tindrà per a la millor qualitat del servei que es presta, sense que puga ometre's la particularitat que suposa la provisió dels llocs de direcció atesa la seua posició en l'organització municipal. En aquesta qüestió s'ha vist oportú optar per permetre als municipis un ampli marge de discrecionalitat a l'hora de la provisió d'aquests llocs, amb respecte als criteris derivats de l'article 103 de la Constitució, així com de la legislació sobre funció pública, tenint en compte que es tracta de llocs reservats per imperatiu legal a funcionaris públics.
Pel que fa a la promoció interna, l'anterior Llei de Coordinació va suposar la normalització d'aquest dret reconegut als funcionaris públics, si bé la regulació allí continguda sobre els llocs de caporal, en reservar la totalitat de les places a aquest sistema, impedia de fet l'exercici del dret de mobilitat que, igualment, tenien reconegut.
La mobilitat, que ha suposat un importantíssim avanç a l'hora de facilitar la coordinació, entropessava amb no pocs obstacles al mateix temps de la seua materialització com a dret. El seu reconeixement no va fer més que evidenciar les dificultats que presenta, ja que s'està donant un tractament de cos autonòmic a cossos locals, la qual cosa, a falta d'una altra normativa, crea una situació d'indefinició tant als ajuntaments com als funcionaris que exerceixen aquest dre
Per la seua banda, el reconeixement de la situació de segona activitat és mereixedor d'un tractament més específic que permet, sense menyscabar el funcionament de les corporacions locals, el passe a altres activitats a aquells funcionaris de la Policia Local que vegen sensiblement disminuïdes les seues capacitats per al perfecte compliment de la seua missió.
VI
En l'apartat de drets i deures pareix convenient que aquests s'inclouen, almenys en els seus aspectes bàsics, en una norma amb rang de llei. L'exigència del principi de legalitat estaria, així mateix, millor complida en incloure's en una norma amb rang de llei, i es dota així d'una major coherència i plenitud la Llei de Coordinació. En aquest sentit, no pot esquivar-se la regulació d'un règim retributiu, a la vista de les normes bàsiques d'aplicació en la matèria.
VII
Tot l'anterior suposa una alteració substancial del marc legal vigent en l'actualitat, la qual cosa obligarà a establir un règim transitori que permeta la perfecta adequació a la nova situació. Aquesta, entre altres aspectes, permet facilitar l'accés dels qui no disposen de la titulació corresponent per mitjà de la realització de cursos específics de formació; la redefinició i, si fa el cas, la integració de les categories en atenció als requisits específics que s'exigeixen.
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
La present llei té per objecte establir els criteris bàsics per a la coordinació de l'actuació de les policies locals en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la seua dependència de les respectives autoritats municipals.
Article 2. Àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació d'aquesta llei s'estén a tots els municipis valencians que posseïsquen Cos de Policia Local i al personal que exercisca totalment o parcialment les seues funcions i comeses.
Als municipis on no hi haja Cos de Policia Local, la coordinació s'estendrà al personal que realitze funcions de custòdia i vigilància de béns, serveis i instal·lacions, amb la denominació d'auxiliars, agents, guardes, guàrdies, vigilants, agutzils o anàlegs, que a partir de l'entrada en vigor de la present llei passaran a denominar-se auxiliars de policia.
TÍTOL II
Cossos de policia local
Article 3. Concepte
Els cossos de policia local són instituts armats de naturalesa civil amb estructura i organització jerarquitzada sota la superior autoritat i dependència directa de l'alcalde, sense perjudici de les competències atribuïdes en matèria de Policia Judicial a magistrats, jutges i membres del Ministeri Fiscal, i correspon en cada entitat el comandament immediat i operatiu al cap del cos, el nomenament del qual recaurà en un funcionari de la major categoria professional existent.
En l'exercici de les seues funcions els membres dels cossos de policia local tindran el caràcter d'agents de l'autoritat.
Article 4. Àmbit territorial
Els cossos de policia local només podran actuar en l'àmbit territorial del seu municipi, excepte en situacions d'emergència i previ requeriment de les autoritats competents.
En les citades situacions d'emergència, ajustaran la seua intervenció als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast, i procuraran, en tot cas, que aquestes actuacions siguen prèviament conegudes i autoritzades pels seus caps immediats.
Article 5. Prestació del servei
L'exercici de les competències municipals derivades de la prestació del servei de seguretat pública serà realitzat de forma exclusiva i directa pels funcionaris dels cossos de policia local, i si fa el cas, per les persones a què es refereix l'article 2 d'aquesta llei, sense que en cap cas càpiga la gestió indirecta o diferida del servei.
TÍTOL III
De la coordinació de les policies locals
Capítol I
De la coordinació
Article 6. Coordinació
Als efectes d'aquesta llei s'entén per coordinació la determinació dels criteris necessaris per a la millor adequació de la formació, l'organització, la dotació i l'actuació de les policies locals al sistema i fins generals de la seguretat pública, dins de les comeses que tenen legalment assignades, així com la fixació dels mitjans per a homogeneïtzar les policies locals de la Comunitat Valenciana, a fi d'aconseguir una acció que millore la seua professionalitat i eficàcia, tant en les accions individuals com en les conjuntes, sense perjudici de l'autonomia municipal.
Article 7. Òrgans
Les funcions de coordinació seran exercides:
a) Pel Consell de la Generalitat Valenciana.
b) Per la conselleria competent en matèria de policia.
c) Per la Comissió de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.
Sense perjudici dels òrgans citats, podran constituir-se qualssevol altres amb caràcter assessor, de preparació o d'execució dels treballs que els encomanen aquells.
Article 8. Funcions
U. Correspon al Consell de la Generalitat l'exercici de la coordinació de les policies locals, que inclou, entre altres, les següents funcions:
a) L'establiment d'una norma marc sobre estructura, organització i funcionament dels cossos de policia local.
b) La fixació reglamentària de bases i criteris uniformes per a la selecció, formació, promoció i mobilitat, d'acord amb allò que s'ha disposat en la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat.
c) La regulació de sistemes d'homogeneïtzació i homologació de la uniformitat, equips i mitjans tècnics d'actuació, defensa, automoció, comunicacions i altres recursos materials, així com en matèria d'estadística i administració.
d) L'establiment d'un marc retributiu bàsic que preveja el seu nivell de formació, dedicació, risc, particular penositat i perillositat, règim d'incompatibilitats, l'especificitat dels seus horaris de treball i peculiar estructura, així com altres circumstàncies que definixen la funció policial local.
e) L'organització d'un sistema d'intercomunicacions policials, que done la màxima eficàcia en les actuacions en matèria de seguretat i prevenció.
f) La informació i l'assessorament a les entitats locals en matèria de policia local.
g) La creació del marc en què haurà de desenrotllar-se el suport i col·laboració interpolicial en matèria d'informació, actuacions conjuntes i prestacions recíproques de caràcter temporal o extraordinari.
h) Les altres que estiguen establides en la llei.
Dos. Les anteriors funcions s'exerciran, en tot cas, amb respecte a les competències de les autoritats locals en matèria de policia local.
Article 9. Competències
U. Les normes que es dicten en matèria de coordinació de policies locals seran aprovades pel Consell de la Generalitat, previ informe de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, com a màxim òrgan consultiu en aquesta matèria.
Dos. L'execució de les competències en matèria de coordinació de les policies locals que no suposen l'exercici de la potestat reglamentària serà exercida per la conselleria competent en matèria de policia, que establirà els mitjans de supervisió necessaris per a garantir l'efectivitat de la coordinació.
Article 10. Reglament de Policia Local
Els reglaments d'organització i funcionament dels cossos de policia local que siguen aprovats per les respectives corporacions locals, hauran d'ajustar-se als criteris i continguts mínims de la norma marc sobre estructura, organització i funcionament dels cossos de policia local, a què es refereix l'apartat U.a) de l'article 8 d'aquesta llei.
Capítol II
La Comissió de Coordinació de les Policies Locals
Article 11. Comissió de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana
La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana és el màxim òrgan consultiu, deliberant i de participació en aquesta matèria que s'adscriu a la conselleria competent en aquesta.
Article 12. Composició
U. La Comissió de Coordinació estarà integrada pels següents membres:
a) President: el conseller competent en matèria de policia.
b) Vicepresident: el director general competent en matèria de policia.
c) Vint-i-quatre vocals, dels quals seran:
- Sis en representació de l'administració autonòmica valenciana, designats pel conseller competent en matèria de policia local.
- Vuit alcaldes elegits i nomenats per les associacions més representatives de municipis en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, atenent criteris de població i distribució geogràfica.
- Vuit representants designats pels sindicats més representatius en el seu àmbit dins del territori de la Comunitat Valenciana.
- Dos caps dels Cossos de la Policia Local nomenats pel conseller competent en matèria de policia.
d) Secretari: un funcionari del grup A, destinat a la conselleria competent en matèria de policia i nomenat pel seu responsable, que actuarà alhora com a assessor de la Comissió de Coordinació que actuarà amb veu però sense vot.
Dos. El mandat dels vocals representants dels municipis i de les organitzacions sindicals coincidirà amb les dates d'acabament dels respectius processos electorals, i hauran de ser designats després de cada procés electoral en funció dels seus resultats dins del termini que es determine reglamentàriament.
Tres. Els alcaldes podran delegar per a les seues funcions qualsevol regidor del seu ajuntament.
Article 13. Convocatòria
La comissió es reunirà preceptivament una vegada a l'any per a elevar al Consell de la Generalitat la memòria de les activitats de coordinació realitzades durant l'exercici, i totes les vegades que ho requerisca el compliment de les seues comeses, prèvia convocatòria del seu president per pròpia iniciativa, o a petició expressa d'un terç dels seus membres.
Article 14. Funcions
Són funcions de la Comissió de Coordinació:
a) Emetre informe sobre cada projecte de llei, reglaments i qualssevol altres disposicions relacionades amb les policies locals que siguen elaborats pels diversos òrgans de l'administració autonòmica, així com totes les disposicions sobre Policia Local que siguen establides pels ajuntaments de la Comunitat Valenciana.
b) Proposar als òrgans competents de les diverses administracions públiques l'adopció d'aquelles mesures que considere convenients per a la millora dels serveis de les policies locals, i per a l'homogeneïtzació dels seus mitjans tècnics.
c) Conéixer de la programació dels cursos i altres activitats de formació de les policies locals que es realitzen.
d) Proposar plans d'actuació conjunta entre diversos cossos de policia local en supòsits de concurrència de persones i esdeveniments que ultrapassen les circumstàncies habituals, per a la seua presentació als ajuntaments que ho hagueren sol·licitat.
e) Exercir les funcions de mediació i arbitratge en els conflictes col·lectius de caràcter professional dels cossos de policia local quan ho sol·liciten de comú acord l'ajuntament afectat i la junta o delegats de Personal.
f) Totes les altres funcions li atribuïsquen les disposicions vigents.
Article 15. Gabinet Tècnic
U. El Gabinet Tècnic és l'òrgan adscrit a la conselleria competent en matèria de policia que intervindrà preceptivament en la realització dels treballs de documentació, preparació, assessorament, proposta i altres activitats que siguen encomanades per la Comissió de Coordinació, d'acord amb allò que s'ha disposat en l'últim paràgraf de l'article 7 d'aquesta llei.
Dos. La seua composició i règim de funcionament serà determinat per ordre del conseller competent en matèria de policia, a qui correspon la facultat de nomenament i cessament dels seus membres.
TÍTOL IV
Estructura i organització
Article 16. Estructura
U. Amb la denominació de Cos de Policia Local en cada municipi la Policia Local s'integrarà en un cos únic, en què poden cabre especialitats.
Dos. Els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana estaran estructurats, amb caràcter mínim, en les següents escales i categories:
a) Superior, amb les categories d'intendent general, en poblacions superiors a 100.000 habitants o 100 funcionaris de Policia Local, i intendent principal, en poblacions superiors a 20.000 habitants o 50 funcionaris de Policia Local.
b) Tècnica, amb les categories d'intendent, en poblacions amb més de 15.000 habitants o 30 funcionaris de Policia Local; i inspector, en poblacions amb més de 10.000 habitants o 15 funcionaris de Policia Local.
c) Bàsica, amb les categories d'oficial, en poblacions de més de 5.000 habitants o poblacions amb menys de 5.000 habitants on estiga creat el dit Cos en els supòsits previstos en aquesta llei, i agent.
Tres. En tot cas, l'existència d'una categoria suposarà, necessàriament, la de les inferiors.
Article 17. Creació de cossos de policia local
U. Els municipis de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants podran crear cossos de policia local, d'acord amb allò que s'ha disposat en la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat, la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i la present llei.
Dos. En el cas de l'apartat anterior quan existisquen més de dos funcionaris de Policia haurà de crear-se el lloc d'oficial de Policia.
Article 18. Municipis sense Cos de Policia
U. Els municipis que no compten amb Cos de Policia Local podran crear llocs de treball d'auxiliar de la Policia Local fins a un màxim de quatre, amb les mateixes condicions i requisits que els corresponents a la categoria d'agent de l'escala bàsica, que, en tot cas, estaran subjectes a l'estatut funcionarial. A partir del dit nombre hauran de crear el Cos de Policia Local, després de la tramitació de l'oportú expedient.
Dos. Els auxiliars de Policia Local no podran portar armes de foc.
Article 19. Direcció del Cos de Policia Local
U. Els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana estaran sota la superior autoritat i dependència de l'alcalde o, si fa el cas, del regidor que aquell determine.
Dos. El cap immediat i operatiu en cada cos serà un funcionari de la màxima categoria existent en la plantilla de Policia Local. En cas d'existir més d'un funcionari en la màxima categoria, el nomenament s'efectuarà pel procediment de lliure designació, d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Tres. El lloc de direcció té la màxima responsabilitat en la Policia Local, i té el comandament immediat sobre totes les unitats i serveis en què s'organitze, i exercirà les funcions que legalment i reglamentàriament es determinen.
Article 20. Llocs de màxima categoria
La provisió dels llocs de la màxima categoria en els cossos de policia local es realitzarà indistintament mitjançant torn lliure, promoció interna o mobilitat, i s'haurà d'utilitzar, en cada cas, el següent procés selectiu:
a) Torn lliure: oposició o concurs oposició.
b) Promoció interna: concurs oposició.
c) Mobilitat: concurs.
Article 21. Nivells de titulació
La titulació per a accedir a les distintes categories serà l'exigida per als grups fixats en la Llei de Mesures Urgents per a la Reforma de la Funció Pública i la Llei de la Funció Pública Valenciana:
- Escala superior: grup A.
- Escala tècnica: grup B.
- Escala bàsica: grup C.
Article 22. Uniformitat
U. L'uniforme dels funcionaris dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana serà l'establit per Decret del Consell de la Generalitat, previ informe de la Comissió de Coordinació.
Dos. Tant les peces de l'uniforme com els signes externs i emblemes bàsics d'identificació com a Policia Local i, si fa el cas, com a auxiliar de Policia, seran iguals per a tots i es completaran amb el de la corporació de la seua procedència.
Article 23. Mitjans tècnics
Les característiques de mitjans tècnics i defensius a utilitzar per les policies locals seran homogènies en tota la Comunitat Valenciana. A tal efecte, el Consell de la Generalitat procedirà a homologar el material necessari i establirà les prescripcions tècniques, previ informe de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals.
Article 24. Document d'acreditació professional
Totes les policies locals estaran proveïdes d'un document d'acreditació professional expedit pel respectiu ajuntament segons model homologat pel Consell de la Generalitat, en què almenys constarà el nom del municipi, la identificació i categoria del funcionari, així com el número de registre de policia.
Article 25. Registre de Policies Locals
La Direcció General competent en matèria de policia gestionarà el Registre de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, on s'inscriurà als qui pertanguen als cossos de policia local, així com al personal a què es refereix l'article 2 d'aquesta llei.
TÍTOL V
L'Institut Valencià de Seguretat Pública de la Generalitat
Article 26. L'Institut Valencià de Seguretat Pública
L'Institut Valencià de Seguretat Pública de la Generalitat (IVASP) és l'òrgan adscrit a la conselleria competent en matèria de policia, a què correspon entre altres l'exercici de les funcions en matèria d'investigació, formació i perfeccionament professional de les policies locals, bombers i personal de Protecció Civil, i el seu reglament serà aprovat pel Consell de la Generalitat.
Article 27. Funcions
U. És competència de l'Institut Valencià de Seguretat Pública de la Generalitat organitzar i impartir cursos de formació bàsica de policies de nou ingrés, dins de les distintes escales i categories, així com els d'ascens o promoció de les diferents categories, i els de perfeccionament.
La superació dels cursos que s'establisquen reglamentàriament com a preceptius per a l'accés a les diferents escales i categories de Policia constituirà requisit necessari per a l'adquisició de la condició de funcionari de carrera.
Dos. A l'Institut Valencià de Seguretat Publica s'establirà un sistema bibliogràfic, documental i d'informació legislativa, amb atenció preferent a l'administració municipal i a les policies locals.
Tres. L'Institut Valencià de Seguretat Pública promourà convenis i acords amb les institucions docents competents, per tal d'homologar els cursos i programes de formació policial amb les titulacions acadèmiques exigides per a l'accés a les distintes escales o categories.
Article 28. Processos de selecció
L'Institut Valencià de Seguretat Pública de la Generalitat participarà en els processos de selecció i promoció de les distintes escales en els cossos de policia local.
L'Institut Valencià d'Administració Pública col·laborarà amb l'Institut Valencià de Seguretat Pública.
Article 29. Formació
U. Els ajuntaments podran organitzar i realitzar cursos de formació, actualització i especialització.
Dos. Els diplomes i certificats de cursos i activitats formatives en matèria de policia local realitzats per les diferents entitats només tindran validesa a efectes de promoció o mobilitat quan tals activitats hagen sigut realitzades en col·laboració amb l'Institut Valencià de Seguretat Pública de la Generalitat o homologades per aquest, en funció dels programes, temaris i duració dels cursos.
TÍTOL VI
Règim estatutari
Capítol I
Selecció, promoció i mobilitat
Article 30. Convocatòria
La selecció dels membres dels cossos de policia local serà realitzada pels ajuntaments. La convocatòria per a l'accés a dits Cossos serà formulada pels respectius ajuntaments dins de les previsions de la seua oferta d'ocupació pública anual.
Article 31. Publicitat
De les convocatòries i de les seues bases es donarà publicitat mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província corresponent; el seu text íntegre es comunicarà a l'Institut Valencià de Seguretat Pública de la Generalitat, i es publicarà l'extracte, en tot cas, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Article 32. Oferta d'ocupació pública conjunta
Els ajuntaments, tant de forma individual com col·lectiva, podran encomanar a la Generalitat Valenciana la realització de les proves de selecció per a l'ingrés, ascens i promoció als cossos de policia local en la forma que reglamentàriament s'establisca.
Article 33. Bases de les convocatòries
El Consell de la Generalitat fixarà mitjançant decret els criteris de selecció a què hauran d'adaptar-se les bases de les convocatòries que siguen aprovades per les corporacions locals per a la provisió de vacants als cossos de policia local, i que inclouran el procediment de selecció, els nivells educatius i requisits mínims exigibles als aspirants, i el contingut bàsic de les proves selectives a realitzar tenint en compte les exigències constitucionals de publicitat, mèrit, capacitat i igualtat, sense que en cap cas puga existir cap discriminació per raó de lloc de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Article 34. Funcionaris de carrera
U. La condició de funcionari de carrera membre del Cos de Policia Local s'adquireix pel compliment successiu dels següents requisits:
a) La superació de les proves de selecció, oposició, concurs oposició o concurs, establides segons els casos.
b) La superació d'un curs de formació bàsic inicial preceptiu a realitzar a l'Institut Valencià de Seguretat Pública de la Generalitat.
Dos. Els aspirants a l'ingrés als cossos de policia local durant la realització d'aquests cursos selectius de formació tindran la condició de funcionaris en pràctiques de les respectives corporacions locals, amb els drets inherents a tal situació i percebran, en tot cas, les retribucions íntegres del lloc a què aspiren.
Article 35. Promoció interna
L'accés a les distintes escales i categories dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, es realitzarà reservant el nombre de places que es determine reglamentàriament per a cada cas, i se salvaguardarà el dret a la promoció interna.
Article 36. Requisits per a la promoció interna
Per a fer ús del dret a la promoció interna caldrà reunir els següents requisits:
a) Estar en possessió de la titulació exigida per al lloc a què s'aspira.
b) Haver romàs, almenys, dos anys com a funcionari de carrera en la categoria immediatament inferior i ocupar el dit lloc en propietat. En el cas de mobilitat, a més a més, els haurà de faltar més de cinc anys per a passar a la situació de segona activitat.
c) Superar les proves d'aptitud que s'establisquen a l'efecte i el corresponent curs selectiu a l'Institut Valencià de Seguretat Pública de la Generalitat.
d) Els altres requisits que s'exigisquen per a la provisió de cada lloc.
Article 37. Mobilitat
U. Els membres dels cossos de policia local podran ocupar, amb caràcter voluntari, places vacants en altres cossos de policies locals de la Comunitat en la forma determinada reglamentàriament.
Dos. Es reservarà un percentatge per a mobilitat de les places oferides durant l'any natural, i el funcionari haurà de reunir els requisits exigits per a la promoció interna establits en els apartats a), b) i d) de l'article anterior. La dita reserva es farà atenent criteris de població i plantilla existent, en la forma determinada reglamentàriament.
Tres. Els funcionaris que ocupen llocs oferits per mobilitat s'integraran a tots els efectes en el nou ajuntament; es respectaran els drets de grau i antiguitat que el funcionari tinguera reconeguts, i cessarà, a tots els efectes, com a funcionari a l'ajuntament de procedència.
Quatre. Es donarà publicitat a la convocatòria d'aquestes places en el butlletí oficial de la província corresponent, i del seu extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 38. Provisió de llocs per causes estacionals i extraordinàries
Els municipis que per especials circumstàncies tinguen sobrecàrrega de serveis policials en determinades èpoques de l'any, que no requerisquen un augment permanent de la plantilla de la Policia Local, d'acord amb les seues previsions pressupostàries, podran reforçar-la per mitjà d'acords bilaterals amb altres municipis, per tal que els policies locals d'aquests puguen actuar al terme municipal del sol·licitant, per un temps determinat i en règim de comissió de serveis, en els termes que s'establisquen reglamentàriament.
Article 39. Provisió temporal i urgent de llocs de treball
Quan no siga possible la provisió de llocs per causes urgents i temporals mitjançant comissió de serveis, podrà procedir-se, previ informe de la Direcció General competent en matèria de policia i modificació o reflex pressupostari, al nomenament interí i pel temps indispensable, entre les persones que complisquen la totalitat dels requisits per a accedir al lloc de treball que es tracte, i acrediten la capacitat i coneixement necessaris per a prestar un adequat servei de seguretat pública, mitjançant la superació d'unes proves que es determinen reglamentàriament.
Aquest exercirà les seues funcions prioritàriament en matèries de policia administrativa, medi ambient i trànsit i seguretat viària.
Capítol II
Segona activitat
Article 40. Segona activitat
La situació de segona activitat és la situació administrativa especial dels funcionaris dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, que té per objecte fonamental garantir una adequada aptitud psicofísica mentre romanguen en actiu, i assegurar l'eficàcia del servei.
Article 41. Motius
Quan un membre dels cossos de policia local tinga disminuïda la seua capacitat per al compliment del servei ordinari, ja siga per malaltia ja siga per raó d'edat, passarà a la situació de segona activitat conforme als següents criteris:
1. Per raó d'edat, l'interessat podrà sol·licitar, o instar-se d'ofici per l'ajuntament, sempre que s'haja romàs en situació d'actiu i haja prestat serveis, com a mínim, els cinc anys immediatament anteriors a la petició, en complir-se les següents edats:
Escala superior: 60 anys.
Escala tècnica: 58 anys.
Escala bàsica: 55 anys.
2. Per malaltia, en tot moment, quan les condicions físiques o psíquiques del funcionari així ho aconsellen i no siga susceptible de ser declarat en situació d'invalidesa permanent absoluta, els membres de les policies locals passaran a ocupar destinacions qualificades de "segona activitat", per tal de garantir la plena aptitud psicofísica de la persona, així com l'eficàcia en el servei.
Article 42. Valoració
El pas a la situació de segona activitat motivat per l'aptitud física o psíquica del funcionari, podrà ser instat per la corporació o sol·licitat pel mateix interessat, i haurà de ser dictaminat per un tribunal mèdic la composició i règim del qual es determinarà reglamentàriament.
El dictamen mèdic que s'elabore garantirà el secret necessari i conclourà amb la declaració d'apte o no apte.
El tribunal mèdic podrà disposar, si fa el cas, el reingrés de l'interessat a l'activitat ordinària, una vegada que es produïsca la seua total recuperació. La revisió podrà ser sol·licitada per l'interessat o per l'alcalde amb l'informe, en tot cas, de la direcció del cos.
Article 43. Prestació
U. La segona activitat s'exercirà preferentment en el mateix Cos de Policia, mitjançant el compliment d'altres funcions d'acord amb la seua categoria.
Dos. Quan no existisquen llocs de segona activitat en el Cos de Policia Local o per les condicions d'incapacitat de l'interessat, aquesta podrà realitzar-se en altres llocs de treball de la mateixa corporació d'igual o semblant categoria i nivell al de procedència.
Tres. En els supòsits en què la situació organitzativa o de les plantilles no permeta ocupar llocs de segona activitat, l'interessat romandrà en situació de servei actiu en expectativa de destinació fins a la seua adscripció a un nou lloc de treball, i percebrà la totalitat de les retribucions que li corresponguen en la situació de segona activitat.
Article 44. Retribucions
El pas a la situació de segona activitat no suposarà variació de les retribucions bàsiques. Respecte de les complementàries, es percebran en la seua totalitat les corresponents al lloc de funcionari de Policia Local de què procedisca quan s'ocupe un lloc de segona activitat amb destinació, i s'assegurarà un mínim del 80 per 100 d'aquelles quan ho siga sense destinació.
Capítol III
Jubilació
Article 45. Jubilació dels funcionaris dels cossos de policia local
Les corporacions podran convindre, amb respecte a la legislació vigent, amb les organitzacions sindicals més representatives amb presència en aquestes, plans de jubilació anticipada, a l'efecte d'incentivar el rejoveniment de les plantilles i afavorir una jubilació digna a edats raonables, en atenció a les característiques de la professió.
La jubilació forçosa es produirà en complir el funcionari l'edat que s'establisca en la legislació vigent en matèria de Cossos i Forces de Seguretat, i en tot cas en complir l'edat per als Cossos Policials de naturalesa civil.
Capítol IV
Drets i deures
Article 46. Disposicions estatutàries comunes
U. Són d'aplicació als cossos de policia local els principis bàsics d'actuació i les disposicions estatutàries comunes establits en la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat.
Dos. En allò no previst en la mencionada llei, tindran els mateixos drets i obligacions que la resta del personal al servei de les administracions públiques.
Article 47. Drets
Els drets dels membres dels cossos de policia local són els inclosos en la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat, així com els establits amb caràcter general per als funcionaris d'administració local, amb les particularitats previstes en la present llei i, en particular, els següents:
a) A una remuneració justa i adequada que reculla el seu nivell de formació, règim d'incompatibilitats, dedicació i el risc que comporta la seua missió, així com l'especificitat dels horaris de treball i peculiar estructura.
b) A una adequada formació i perfeccionament, i a la promoció professional.
c) A una jornada de treball adaptada a les peculiaritats de la funció policial.
d) A unes adequades prestacions de seguretat social.
e) A obtindre informació i participar en les qüestions de personal a través dels seus representants sindicals.
f) A les recompenses i premis que s'establisquen reglamentàriament.
g) A l'assistència i defensa lletrada en els supòsits i amb les condicions que es determinen reglamentàriament.
h) A no ser discriminat per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
i) Al vestuari i equipatge adequat al lloc de treball que exercisquen.
j) A la informació i participació en temes professionals, amb les limitacions derivades de la funció policial. A la representació i negociació col·lectiva, d'acord amb la legislació vigent.
k) A la prestació del servei en condicions adequades.
l ) A una adequada carrera professional en la forma que legalment es determine.
m) A una adequada protecció de la salut física i psíquica.
n) Els altres que s'establisquen en les lleis, disposicions reglamentàries de desenrotllament o que deriven dels anteriors.
Article 48. Deures
Els funcionaris dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana tenen els deures establits per als funcionaris de l'administració local, així com els que es deriven dels principis bàsics d'actuació en l'exercici de les seues funcions, continguts en la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat i, de forma particular, els següents:
a) Jurar o prometre la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
b) Vetlar pel compliment de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de l'ordenament jurídic.
c) Actuar en el compliment de les seues funcions amb absoluta neutralitat i imparcialitat, i en conseqüència sense discriminació per raó de raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
d) Actuar amb integritat i dignitat inherents a l'exercici de la seua funció, abstenir-se de tot acte de corrupció i oposar-se a aquests amb resolució.
e) Impedir i no exercir cap tipus de pràctica abusiva, comporte o no, violència física o moral.
f) Guardar el degut secret en els assumptes del servei que se'ls encomane, així com de la identitat dels denunciants.
g) Obeir i executar les ordres que reben dels seus superiors jeràrquics, sempre que no constituïsquen un il·lícit penal o foren contraris a l'ordenament jurídic.
h) Dur a terme les seues funcions amb total dedicació, i hauran d'intervindre sempre, en qualsevol temps i lloc, estant o no de servei, en defensa de la legalitat i de la seguretat ciutadana.
i) Presentar-se en tot moment en perfecte estat d'uniformitat i neteja personal, excepte causa justificada.
j) Conservar adequadament els elements materials necessaris per a l'exercici de la funció policial.
k) La puntualitat i el compliment íntegre de la jornada de treball.
l) Observar, en tot moment, una conducta de màxim decor i probitat, ajustada a la dignitat de la professió, i tractar amb acurada educació el ciutadà.
m) Intervindre en evitació de qualsevol tipus de delicte o falta.
n) Prestar suport als seus companys i als altres membres de les Forces i Cossos de Seguretat, quan siguen requerits o fora necessària la seua intervenció.
o) Informar dels seus drets als detinguts, i comunicar-los, amb la suficient claredat, els motius de la detenció.
p) Assumir en les condicions que es determinen la iniciativa, responsabilitat i comandament en la prestació del servei.
q) Utilitzar l'arma només en els casos i en la forma prevista en les lleis, d'acord amb els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast.
r) Efectuar les sol·licituds o reclamacions relacionades amb el servei utilitzant les vies reglamentàries.
s) Incorporar-se al servei i abstindre's durant la seua prestació d'ingerir begudes alcohòliques o substàncies psicotròpiques, d'acord amb la legislació vigent.
t) Mantindre en el servei una actitud d'activa vigilància, i informar els superiors de les incidències que s'hi produïsquen.
u) Saludar les autoritats locals, autonòmiques, estatals, i caps de la Policia Local, i els seus símbols i himnes en actes oficials, així com qualsevol ciutadà a què es dirigisquen, sempre que no tinguen assignades altres funcions que ho impedisquen.
v) Els altres que s'establisquen en les lleis, disposicions reglamentàries de desplegament o es deriven dels anteriors.
Capítol V
Retribucions
Article 49. Conceptes retributius
Els conceptes retributius dels membres dels cossos de policia local s'ajustaran a allò que s'ha establit en la legislació bàsica sobre funció pública, així com al que es dispose reglamentàriament.
Article 50. Complements
Independentment de les retribucions que els corresponguen, els funcionaris dels cossos de policia local tindran dret als complements específics previstos en la legislació general sobre funció pública, en la quantia que determine l'òrgan de govern competent del municipi, prèvia negociació amb els representants sindicals, que haurà de tindre en compte, en tot cas, les particularitats de la funció policial i de forma específica la seua incompatibilitat, mobilitat per raons de servei, nivell de formació, dedicació i el risc que comporta la seua missió, particular penositat i perillositat, especificitat dels horaris de treball, la peculiar estructura, així com les altres circumstàncies que defineixen la funció policial.
Capítol VI
Premis i distincions
Article 51. Premis i distincions
La Generalitat i els ajuntaments podran concedir premis, distintius i condecoracions als membres dels cossos de policia local, així com al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei i a les persones que es distingisquen notòriament en el compliment de les seues funcions relacionades amb el servei públic de seguretat pública, d'acord amb el procediment i amb els requisits que s'establisquen reglamentàriament. Aquests premis i distincions seran valorats a efectes de promoció interna i mobilitat en la forma i amb els requisits que reglamentàriament es determinen.
Capítol VII
Règim disciplinari
Article 52. Principis
El règim disciplinari dels funcionaris dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana s'ajustarà a allò que s'ha establit en la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat i en aquesta llei.
Article 53. Funcionaris en pràctiques
Els funcionaris en pràctiques estaran sotmesos a les mateixes normes de règim disciplinari que els funcionaris de carrera o, si fa el cas, al que es dispose en el Reglament de l'Institut Valencià de Seguretat Pública. No obstant això, serà la conselleria competent en matèria de policia l'òrgan competent per a la iniciació i resolució dels expedients disciplinaris que pogueren originar-se durant la realització d'aquests cursos selectius de formació.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Les categories existents als cossos de policia local fins a l'entrada en vigor de la present llei, s'equipararan a les que es fixen en aquesta, amb la següent correspondència:
Policia: agent
Cap: oficial
Sergent: inspector
Suboficial: intendent
Oficial: intendent principal
Subinspector: intendent general
Inspector: intendent general
Segona
En allò no previst en aquesta llei per a la regulació de la situació de segona activitat, serà d'aplicació el que s'ha disposat en la Llei 26/1994, de 29 de setembre, per la qual es regula la situació de segona activitat en el Cos Nacional de Policia.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
L'exercici del dret a la promoció interna a la categoria immediatament superior, podrà ser exercit pels funcionaris dels cossos de policia local que es troben en la categoria immediatament inferior a la que pretenen ocupar i manquen de la titulació exigida, així com pels auxiliars de policia que pretenguen accedir a un lloc d'agent, i no tinguen la titulació exigida, sempre que superen el curs d'habilitació corresponent organitzat per l'Institut Valencià de Seguretat Pública. El dit curs d'habilitació haurà de realitzar-se abans dels quatre anys des de l'entrada en vigor de la present llei.
Segona
Els funcionaris dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana que a l'entrada en vigor de la present llei manquen de la titulació adequada al lloc que ocupen, es classificaran en el nou grup exclusivament a efectes retributius, i se'ls mantindrà en aquest, en situació a extingir, fins que acrediten haver obtingut els nivells de titulació exigits en cada cas, i se'ls respectarà, en tot cas, el dret a la mobilitat.
Tercera
La integració dels funcionaris de Policia Local prevista en aquesta llei que supose un canvi de grup, es realitzarà de manera que no supose un increment de despesa pública ni modificació del còmput anual de les seues retribucions totals. En aquests casos es passarà a percebre el sou base corresponent del nou grup de titulació, però l'excés sobre el grup anterior, es deduirà de les seues retribucions complementàries, preferentment del concepte de productivitat si n'hi ha, referides ambdues a catorze mensualitats, de forma que es perceben idèntiques remuneracions globals respecte a la situació anterior.
Quarta
En el termini màxim de tres anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, els ajuntaments podran fer ús d'un procés de consolidació d'ocupació temporal, d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, per a la provisió de places de Policia Local en totes les seues escales i categories, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, per als qui tinguen nomenament de policia interí amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta, i no caldrà el requisit d'edat, d'acord amb allò que s'ha disposat en l'article 39 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre Social. Els ajuntaments disposaran del mateix termini per a consolidar l'ocupació temporal d'aquells funcionaris interins que no disposen de la titulació exigida, per tal que puguen obtindre-la a efectes de concórrer a les corresponents proves selectives.
Cinquena
Els auxiliars de policia i la resta de personal inclòs en l'àmbit d'aplicació del Decret 245/1993, del Govern Valencià, que presten els seus serveis en municipis que, d'acord amb allò que s'ha disposat en els articles 17 i 18 d'aquesta llei, creen cossos de policia local s'integraran en el Cos de Policia Local després de la superació del procés de selecció que mitjançant el procediment de promoció interna es convoque, d'acord amb els principis i requisits establits en la Llei de Mesures Urgents per a la Reforma de la Funció Pública.
Sisena
Els inspectors que a l'entrada en vigor de la present llei ocupen llocs de direcció en les plantilles de Policia Local, continuaran tenint aquesta i s'hi afegirà l'expressió cap a la denominació de la categoria d'intendent general.
Setena
Mentre no es desenrotlle reglamentàriament el procediment de selecció per al nomenament de funcionaris interins, serà d'aplicació l'establit amb caràcter general en l'Ordre de 28 de febrer de 1986, per la qual s'estableixen normes per a la selecció del personal funcionari interí.
Vuitena
Fins que es desplegue el procediment de selecció per al nomenament de funcionaris interins previst en aquesta llei, aquest personal no podrà portar armes de foc, i serà destinat, per tant, a serveis i funcions prioritàriament de policia administrativa, medi ambient i trànsit i seguretat viària.
Novena
Mentre no es produïsca el desenrotllament reglamentari de les disposicions d'aquesta llei, continuaran en vigor aquells preceptes de les normes de desplegament reglamentari de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, que no s'oposen a allò que s'ha establit en la present llei.
Diez
Els processos de selecció convocats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei, seran regits en els seus aspectes substantius i processals per les normes vigents en el moment de la seua convocatòria.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les normes que dictades per la Generalitat s'oposen a la present llei, i en concret la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Consell de la Generalitat Valenciana dictarà les disposicions reglamentàries necessàries per al desplegament i aplicació de la present llei.
Segona
La present llei entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics a què corresponga, observen i facen complir aquesta llei.
València, 19 d'abril de 1999
El president de la Generalitat Valenciana

linea