diari

DECRET 99/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual es reoderna el sistema retributiu corresponent al personal al servei de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana i de les entitats autònomes que en depenen.

(DOGV núm. 2517 de 29.05.1995) Ref. Base de dades 1262/1995

DECRET 99/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual es reoderna el sistema retributiu corresponent al personal al servei de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana i de les entitats autònomes que en depenen.
Per Acord de 29 de desembre de 1986, el Govern Valencià va fixar les retribucions complementàries corresponents als diferents llocs de treball de la Generalitat Valenciana, en aplicació del nou sistema retributiu previst en la Llei de la Funció Pública Valenciana.
Una vegada transcorreguts més de vuit anys des de l'adopció d'aquest acord, el Govern Valencià, en el marc de les restriccions a les quals el subjecta el caràcter bàsic d'alguns dels components del règim retributiu del personal al servei de les administracions públiques, s'ha plantejat una reordenació de les retribucions complementàries esmentades, per les raons següents:
- La mateixa experiència en l'execució, que aconsella l'adopció, per ser més pràctic i eficaç, d'un sistema retributiu on el complement específic es plasme en quantitats concretes i directament vinculades a cada lloc de treball.
- L'acord subscrit en data 6 de febrer d'enguany amb les diferents organitzacions sindicals establia, en el capítol IV, la necessitat de procedir durant el present exercici a l'ordenació esmentada.
- Diferents sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana havien qüestionat determinats aspectes del sistema retributiu, referits principalment a l'aplicació. Sentències que expressen la necessitat que l'establiment de la quantia de les retribucions corresponents al complement específic «ha de realitzar-se lloc a lloc», i que «els acords del Consell que fixaven de forma genèrica els complements específics i assignaven quanties distintes per a idèntics llocs de treball, partint del grup funcionarial a què es pertany, desnaturalitzaven el sistema retributiu (...) plasmat en la Llei de la Funció Pública Valenciana...».
Vist això, el Govern Valencià ha optat per modificar el sistema retributiu de part del personal al servei de l'administració valenciana. Modificació que ordena l'import corresponent al complement específic d'acord amb els llocs de treball individualment considerats, i estableix a l'efecte un total de 50 complements específics que substituiran l'antic model, sense alterar bàsicament l'import global de les retribucions i el creixement previst per la massa salarial en la vigent llei de pressupostos.
D'altra banda, la solució adoptada obliga a la publicació de les relacions de llocs de treball i a adequar la regulació vigent en matèria d'horaris, atesa la directa vinculació que hi ha entre aquest i les retribucions complementàries.
El decret desplega igualment el mandat contingut en l'article 17 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, relatiu a la necessitat que el Govern fixe els intervals de nivells corresponents a cada grup de titulació, fixació que, si bé no altera la vigent estructura, sí que estableix uns límits que en el futur hauran de servir de marc obligatori al sistema de classificació de llocs de treball.
Per tot això, amb la negociació prèvia amb les centrals sindicals i a proposta conjunta dels consellers d'Economia i Hisenda i d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 16 de maig de 1995,
DECRETE:
Article primer
Amb vigència des de l'1 de gener de 1995, les retribucions bàsiques i complementàries que s'assignen als llocs de treball que ocupa el personal al servei de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana i de les entitats autònomes que en depenen, exclòs el personal docent i el personal al servei de les institucions sanitàries dependents del Servei Valencià de Salut, seran les establertes en l'annex I d'aquest decret.
Article segon
Com a resultat de l'aplicació del sistema retributiu autoritzat en l'article anterior i l'assignació del complement específic individualitzat, els llocs de treball inclosos en les relacions corresponents queden classificats en els termes previstos en l'annex II d'aquest decret, d'acord amb el que estableix l'article 52.2.a) del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
Article tercer
Els intervals dels nivells de llocs de treball que corresponen a cadascun dels grups de titulació són els següents:
Grup Nivell mínim Nivell màxim
A 13 28
B 12 24
C 11 20
D 10 16
E 8 12
Article quart
El personal que ocupe un lloc de treball que tinga assignat un complement específic d'igual o superior quantia al que a continuació es detalla, per a cadascun dels grups de titulació, tindrà assignada una jornada laboral de quaranta hores setmanals:
Grup Complement específic
A E 032 1.013.124 PTA
B E 018 686.172 PTA
C E 016 645.024 PTA
D E 012 571.548 PTA
E E 011 547.260 PTA
La resta de personal, amb complements específics inferiors, tindrà assignada una jornada de treball de trenta-set hores i trenta minuts setmanals.
Article cinquè
El personal que ocupe un lloc de treball que tinga assignat un complement específic igual o superior al detallat en l'article anterior, d'acord amb el seu grup de titulació, estarà subjecte a les obligacions específiques següents:
1. Quan la mateixa dinàmica del treball així ho exigesca, aquest personal podrà ser requerit per a la realització d'una jornada setmanal superior, compensant l'excés d'horari en la setmana posterior a la desaparició de la necessitat urgent per la qual fou requerit el funcionari, tenint en compte les preferències d'aquest i les necessitats del servei.
2. El personal esmentat estarà subjecte a incompatibilitat per a exercir qualsevol altra activitat pública o privada, llevat les legalment excloses del règim d'incompatibilitats.
3. Independentment del que disposen els apartats anteriors, el personal que ocupe un lloc de treball que tinga assignat un complement específic d'igual o superior quantia a l'E 045 1.740.732 pessetes, la jornada setmanal serà de quaranta hores. No obstant això, podrà ser requerit per a la realització d'una jornada superior quan així ho requeresquen les necessitats del servei en funció de la major responsabilitat inherent a aquests llocs de treball, sense que en cap cas pertoque cap compensació en concepte d'hores o gratificacions extraordinàries.
Article sisè
Per tal de retribuir les condicions específiques en què s'ocupen determinats llocs de treball, es creen els components del complement específic de festivitat, nocturnitat i per torns definits a continuació:
1. Component del complement específic per festivitat.
Tot el personal que en l'exercici del seu lloc de treball realitze jornades entre les 0 i les 24 hores en festius o diumenges percebrà, per cada mòdul de vuit hores, les quanties següents:
Personal del grup A 5.580 PTA
Personal del grup B 4.219 PTA
Personal del grup C 3.692 PTA
Personal del grup D 3.164 PTA
Personal del grup E 3.164 PTA
Les jornades inferiors a vuit hores es liquidaran proporcionalment a les hores realment realitzades.
2. Component del complement específic per nocturnitat.
Tot el personal que en l'exercici del seu lloc de treball realitze la seua jornada laboral entre el període comprés entre les 22 i les 8 hores percebrà, per cadascun dels primers set mòduls de vuit hores, les quanties següents:
Personal del grup A 4.902 PTA
Personal del grup B 3.988 PTA
Personal del grup C 3.285 PTA
Personal del grup D 2.837 PTA
Personal del grup E 2.837 PTA
A partir del vuitè mòdul dins d'un mateix mes, la quantia a percebre per cada mòdul de vuit hores, independentment del grup de titulació a què pertany el personal afectat, serà de 2.350 pessetes.
Les jornades inferiors a vuit hores es liquidaran proporcionalment a les hores realment realitzades.
L'adscripció voluntària i permanent al torn de nit a petició del treballador no comportarà la meritació del component del complement específic de nocturnitat.
3. Component del complement específic per torns.
Tot el personal que per a l'exercici del seu lloc de treball tinguen establerts habitualment torns rotatius per a la prestació del servei en matins i/o vesprades i/o nits, alternativament, percebran mensualment les quanties següents:
Personal del grup A 9.483 PTA
Personal del grup B 7.383 PTA
Personal del grup C 5.274 PTA
Personal del grup D 3.164 PTA
Personal del grup E 3.164 PTA
4. Respecte als components del complement específic per festivitat i nocturnitat, la mateixa franja horària no podrà ser retribuïda per tots dos conceptes, en aquest supòsit s'aplicarà el component del complement específic de festivitat.
5. El pagament dels components del complement específic de festivitat, nocturnitat i per torns referents a un mes es liquidarà en la nòmina del mes següent, amb el certificat previ del director del centre o cap del servei corresponent i l'aprovació pel director general de qui depenguen.
Article setè
Amb la finalitat de sistematitzar els nous processos de classificació de llocs de treball, la Conselleria d'Administració Pública negociarà la classificació de llocs de treball amb les centrals sindicals presents en la mesa sectorial de la funció pública, que recollirà les condicions particulars de les diferents tipologies de llocs de treball en atenció a la seua responsabilitat, especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, perillositat, toxicitat i/o penositat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
La Conselleria d'Administració Pública procedirà d'ofici a realitzar les anotacions en el Registre de Personal de l'administració del Consell, i també de totes aquelles modificacions i incidències que es deriven o puguen derivar-se del contingut d'aquest decret.
Segona
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda a efectuar les actuacions que siguen necessàries per a l'execució del que disposa aquest decret.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al contingut d'aquest decret.
València, 16 de maig de 1995
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Economia i Hisenda,
AURELIO MARTíNEZ ESTÉVEZ
El conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER

linea