diari

ACORD de 4 de març de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat el Rivet, al terme municipal de Benasal. [2005/X2549]

(DOGV núm. 4961 de 08.03.2005) Ref. Base de dades 1262/2005

ACORD de 4 de març de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat el Rivet, al terme municipal de Benasal. [2005/X2549]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 4 de març de 2005, va adoptar l'acord següent:
L'àmbit territorial del paratge denominat el Rivet comprén terrenys pertanyents al municipi de Benasal, a la comarca de l'Alt Maestrat.
La zona proposada, de 16 hectàrees d'extensió, posseeix indubtables mèrits per a la declaració com a Paratge Natural Municipal, i reuneix valors ecològics, paisatgístics, científics i recreatius que justifiquen la seua declaració com a tal.
El Rivet constitueix una esplèndida mostra de bosc de roure valencià o roure de fulla petita (Quercus faginea). Aquest tipus de bosc en altres temps cobria grans extensions del territori de la Comunitat Valenciana, però en l'actualitat només és possible trobar-los en un reduït nombre d'enclavaments. Si a això afegim que el bosc del Rivet el formen exemplars de roure de gran port, fins al punt que n'hi ha dos que mereixen la consideració d'arbres monumentals, tindrem ja àmpliament justificada la protecció d'aquest enclavament.
Però no sols es troben roures al bosc del Rivet. Exemplars d'alzina (Quercus rotundifolia), un dels quals mereixeria també la consideració de monumental, un exemplar d'heura d'impressionant port i espècies com a Viola wilkomnii, Hepatica nobilis, Primula veris, Cephalantera damasonium i Odontites viscosus ssp. Australis formen el seguici florístic del bosc, i tenen gran interés per a la conservació, perquè moltes són endèmiques de l'àmbit iberollevantí. Mereix així mateix destacar-se la presència de Succisa pratensis i Listerata ovata, espècies ambdós relictes de la flora eurosiberiana i testimonis vius, per tant, d'altres èpoques de clima més fred.
A aquest indubtable interés científic cal afegir l'indubtable atractiu paisatgístic del paratge: situat en les proximitats de l'històric balneari d'En Segures, a uns 900 metres d'altitud, ofereix belles panoràmiques de les impressionants muntanyes del Maestrat, un immens paisatge de moles i barrancs per on circulen encaixats rius i rambles de gran bellesa, i és, sens dubte, un lloc de visita obligada per a tots aquells ciutadans aficionats a les activitats a l'aire lliure.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Benasal, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que es regula posteriorment amb el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, a la vista els valors naturals i interés d'aquest, de l'interés de l'Ajuntament de Benasal, i una vegada complits els tràmits previstos en el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració de Paratges Naturals Municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, i en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal la zona denominada el Rivet, al terme municipal de Benasal, i s'hi estableix un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del Paratge Natural Municipal, aquest règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'hi admet cap ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que en motiven la declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza al terme municipal de Benasal, a la província de Castelló, i la delimitació descriptiva i gràfica d'aquest figura en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, prevaldrà la primera d'aquestes.
3. Qualsevol modificació del que establix aquesta disposició haurà de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament de Benasal.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels Serveis Territorials de Castelló de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del Paratge Natural Municipal.
3. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial de Castelló o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar desenvolupant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que s'ha establit pel present acord i la normativa que el desenvolupe.
En l'àmbit del Paratge Natural Municipal regiran les següents disposicions de caràcter general:
a) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del Paratge Natural Municipal, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
b) En tant no siga aprovat el Pla Especial de Protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte que, sent capaç d'afectar els valors naturals de l'espai, pretenga realitzar-se en l'àmbit d'aquest haurà de tenir l'informe de l'Ajuntament de Benasal. El Pla Especial de Protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament de Benasal.
Cinqué. Pla Especial de Protecció
1. La redacció i aprovació inicial del Pla Especial de Protecció es realitzarà en el termini d'un any des de la declaració del Paratge Natural Municipal del Rivet. Transcorregut aquest termini, la Conselleria de Territori i Habitatge podrà subrogar-se les competències municipals.
2. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal del Rivet, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, haurà de contenir almenys les determinacions següents, que, en conjunt, suposaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressupostos i les actuacions anuals del Paratge Natural Municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) El règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) La regulació d'usos i activitats, amb especial referència al règim de les activitats d'investigació científica.
d) Les normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes: el Pla Especial de Protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal del Rivet, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i els interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà compost per:
a) Dos representants elegits per l'Ajuntament de Benasal, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal, diferent de l'Ajuntament. En cas que no n'hi haja, se sumarà aquest lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els Serveis Territorials de Castelló de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal del Rivet es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'aquest.
Seran funcions d'aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, s'establisquen per l'Ajuntament de Benasal.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Benasal entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, aquest elaborarà i aprovarà una reglament intern de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Benasal habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge participarà en el finançament del Paratge Natural Municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del Paratge Natural Municipal.
Vuité. Règim de sancions
1. El règim sancionador en la matèria regulada en el present acord serà l'establit en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici del que siga exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en que puga incórrer.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Mentre no s'aprove el Pla Especial de Protecció, la Conselleria de Territori i Habitatge i l'Ajuntament de Benasal mantindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte del present acord.
Segona
Mentre no s'aprove el Pla Especial de Protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal haurà d'incorporar les disposicions de protecció establides en el present acord.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en l'àmbit de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament d'aquest acord.
Segona
El present acord entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 4 de març de 2005
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
Delimitació del Paratge Natural Municipal del Rivet
L'àmbit territorial del paratge comprén una superfície de 16 hectàrees corresponent a les següents parcel·les cadastrals del terme municipal de Benasal: parcel·la 1 del polígon 28, i parcel·la 18 del polígon 11, a excepció de l'extrem oriental, ocupat per la Colònia Seidia de la Fundació Bancaixa.
Els límits són:
– Nord: parcel·les 2 i 5 del polígon 28 del terme municipal de Benasal.
– Est: parcel·les 8, 9 i 10 del polígon 28 del terme municipal de Benasal i Colònia Seidia.
– Sud: parcel·la 19 del polígon 11 del terme municipal de Benasal i assagador (parcel·la 9003 del polígon 11).
– Oest: camí de Benasal a Culla i carretera CV-166.
El paratge queda delimitat pel polígon els vèrtexs del qual tenen les següents coordenades, que consideren el sistema de referència Europetean Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N), a excepció de la superfície ocupada per la carretera CV-166, que travessa el nucli central de l'espai amb direcció E-O :
Vèrtex X Y
1 741934,42 4472190,18
2 742011,38 4472207,05
3 742066,22 4472185,02
4 742125,09 4472202,09
5 742240,47 4472237,67
6 742269,26 4472237,32
7 742293,71 4472241,05
8 742439,83 4472279,62
9 742477,26 4472406,91
10 742531,87 4472416,92
11 742538,9 4472417,51
12 742538,30 4472429,92
13 742364,07 4472547,55
14 742266,00 4472524,34
15 742103,64 4472524,45
16 741977,19 4472553,64
17 741949,61 4472315,54
18 741933,75 4472270,71
19 741953,65 4472244,49
20 741950,63 4472236,77
21 741925,66 4472166,92
22 742083,58 4472193,28
23 742171,40 4472201,45
24 742204,83 4472215,67
25 742246,81 4472238,17
26 742472,21 4472209,61
27 741931,13 4472258,54
28 742520,45 4472416,56
29 742538,61 4472444,97
30 742525,75 4472501,68
31 742417,30 4472528,17
32 742378,16 4472540,35
33 742213,31 4472525,67
34 742162,23 4472528,98
35 742123,17 4472528,56
36 741960,50 4472350,55
37 741937,16 4472280,65
38 742005,43 4472200,66
39 742028,97 4472193,51
40 742057,76 4472179,24
41 742071,37 4472188,23
42 742116,33 4472200,36
43 742195,76 4472211,18
44 742300,36 4472242,86
45 742372,03 4472226,94
46 742431,34 4472214,08
47 742460,79 4472213,21
48 742478,88 4472212,20
49 742407,73 4472322,43
50 742413,30 4472359,03
51 742493,42 4472410,49
52 742440,31 4472535,90
53 742290,33 4472521,03
54 742257,38 4472525,23
55 742200,43 4472526,68
56 742188,76 4472527,72
57 742131,90 4472529,52
58 742054,99 4472512,45
59 741975,84 4472398,55
60 741970,73 4472375,40
61 741987,38 4472191,32
62 742024,70 4472197,28
63 742031,84 4472182,52
64 742026,41 4472171,05
65 742028,13 4472158,01
66 742076,98 4472191,27
67 742106,68 4472198,76
68 742132,07 4472202,86
69 742179,25 4472204,75
70 742260,95 4472237,21
71 742333,73 4472243,36
72 742346,90 4472236,61
73 742424,51 4472294,65
74 742400,61 4472334,18
75 742474,42 4472406,01
76 742523,46 4472509,99
77 742346,01 4472547,32
78 742339,48 4472546,29
79 742315,09 4472531,64
80 742140,64 4472530,28
81 741992,82 4472542,67
82 741979,33 4472497,21
83 742024,05 4472156,68
84 742098,97 4472197,11
85 742253,09 4472237,31
86 742322,53 4472246,06
87 742388,27 4472219,64
88 742400,57 4472213,57
89 742407,86 4472212,54
90 742423,10 4472213,52
91 742452,87 4472215,26
92 741931,53 4472260,37
93 741949,47 4472254,71
94 742403,61 4472348,57
95 742443,81 4472390,83
96 742450,25 4472394,72
97 742511,70 4472534,06
98 742497,35 4472535,20
99 742173,04 4472528,63
100 742152,20 4472530,15
101 742113,35 4472526,68
102 742082,10 4472517,65
103 742019,19 4472525,20
104 741940,43 4472290,98
105 741938,61 4472201,91
106 741971,25 4472182,55
107 742019,50 4472201,96
108 742027,67 4472175,41
109 742091,56 4472195,68
110 742363,53 4472229,77
111 742465,00 4472255,03
112 741946,46 4472255,10
113 742408,32 4472353,54
114 742530,06 4472486,78
115 742434,36 4472540,39
116 742386,96 4472526,66
117 742334,95 4472545,26
118 742329,70 4472542,26
119 742061,53 4472512,92
120 741973,09 4472382,98
121 741922,16 4472144,15
122 742001,65 4472198,43
123 742010,20 4472204,81
124 742140,15 4472202,07
125 742163,45 4472199,64
126 742188,13 4472207,28
127 742231,16 4472233,17
128 742276,19 4472238,14
129 742318,12 4472246,47
130 742379,90 4472223,18
131 742495,10 4472215,95
132 742421,67 4472369,02
133 742433,04 4472380,97
134 742458,18 4472399,20
135 742296,78 4472520,85
136 742250,07 4472526,09
137 742226,33 4472524,86
138 742100,97 4472523,51
139 742027,08 4472520,19
140 741978,07 4472420,13
141 741974,79 4472389,39
142 741956,29 4472251,06
143 741946,60 4472226,25
144 742023,28 4472159,01
145 742155,88 4472198,50
146 742226,33 4472229,11
147 742313,46 4472246,57
148 742485,12 4472214,20
149 742427,95 4472375,74
150 742521,16 4472517,44
151 742516,86 4472524,60
152 742435,94 4472528,86
153 742404,06 4472527,38
154 742376,31 4472542,68
155 742306,60 4472525,63
156 742276,99 4472522,74
157 741944,77 4472302,72
158 741929,62 4472176,65
159 741938,11 4472156,97
160 741995,98 4472196,00
161 742014,31 4472206,15
162 742043,80 4472171,06
163 742146,97 4472200,08
164 742328,03 4472244,73
165 742354,92 4472233,21
166 742439,48 4472214,59
167 742447,31 4472215,34
168 742481,96 4472232,90
169 741941,61 4472256,32
170 742438,43 4472386,35
171 742483,84 4472408,40
172 742511,67 4472414,38
173 742353,17 4472547,45
174 742323,48 4472537,70
175 742244,13 4472525,44
176 741979,23 4472524,76
177 741970,07 4472372,00
178 741967,05 4472366,90
179 741918,53 4472147,84
180 742009,04 4472203,57
181 742032,42 4472186,42
182 742025,87 4472167,79
183 742216,76 4472221,35
184 742284,03 4472238,64
185 742339,68 4472240,19
186 742395,04 4472216,10
187 742414,70 4472213,01
188 742465,55 4472211,36
189 742470,68 4472209,01
190 741934,54 4472257,76
191 741943,58 4472255,88
192 742399,42 4472343,73
193 742468,50 4472403,83
194 742503,59 4472412,73
195 742371,29 4472548,98
196 742330,44 4472542,68
197 742094,94 4472521,39
198 742070,22 4472513,73
199 742048,55 4472511,43
200 742038,65 4472513,95
201 741977,66 4472542,68
202 741954,87 4472329,36
203 741932,18 4472266,13
204 741921,86 4472156,33
205 741913,69 4472135,26
206 741953,86 4472169,58
207 741963,48 4472176,84
208 741979,93 4472188,13
209 742029,98 4472178,91
210 742024,23 4472163,42
211 742025,70 4472156,73
212 742062,42 4472181,79
213 742151,64 4472199,25
214 742210,91 4472218,16
215 742222,05 4472225,07
216 742236,26 4472236,18
217 742307,25 4472245,18
218 742514,28 4472529,76
219 742372,11 4472547,95
220 742302,10 4472522,95
221 742236,64 4472524,40
222 742043,43 4472512,84
223 742035,12 4472515,84
224 741961,55 4472356,83
225 741957,75 4472340,22.

linea