diari

ACORD de 4 de març de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament denominat el Surar, als termes municipals de Llutxent i Pinet. [2005/A2551]

(DOGV núm. 4961 de 08.03.2005) Ref. Base de dades 1263/2005

ACORD de 4 de març de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament denominat el Surar, als termes municipals de Llutxent i Pinet. [2005/A2551]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 4 de març de 2005, va adoptar l'acord següent:
L'àmbit territorial del paratge denominat el Surar comprén terrenys pertanyents als municipis de Llutxent i Pinet, a la comarca de la Vall d'Albaida.
La zona proposada, amb 837 hectàrees d'extensió, té indubtables mèrits per a la seua declaració com a paratge natural municipal, i reuneix valors ecològics, paisatgístics, científics i recreatius que justifiquen la seua declaració com a tal.
El Surar constitueix la sureda més meridional de les existents a la Comunitat Valenciana. Constituïda per una sèrie de bosquets oberts que són les restes de boscos antics més extensos, presenta la peculiaritat que, a diferència de les situades més al nord del nostre territori, habita sobre sòls evolucionats a partir de substrats calcaris. Sent la surera una espècie pròpia de sòls silicis, la seua presència ací s'explica per la intensa lleixiviació dels sòls derivada de l'alta pluviometria que es registra en la zona, la qual cosa provoca la descarbonatació i acidificació, i en permet el desenvolupament. La vegetació que acompanya també presenta diferències respecte de les qual podem trobar en altres suredes valencianes, i es troben absents espècies silicícoles com Erica arborea i altres, i apareixen, en canvi, altres espècies pròpies dels carrascars com Daphne gnidium, Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis, etc.
Presenta també una rica fauna, característica de les zones de matolls mediterranis.
A aquest indubtable interés científic, referendat per l'elevada activitat investigadora desenvolupada en la zona, cal afegir l'indubtable atractiu paisatgístic: el paratge se situa en l'àmbit de la serra Marxuquera, a uns 600 metres d'altitud, en la capçalera d'una sèrie de barrancs que conflueixen en el riu de Pinet que al seu torn és tributari del Serpis, i ofereix belles panoràmiques de muntanyes elevades i profunds barrancs encaixats, per la qual cosa és, sens dubte, un lloc de visita recomanable per a tots aquells aficionats a les activitats excursionistes.
Per tot això, i a iniciativa dels ajuntaments de Llutxent i Pinet, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, establix la figura de protecció denominada paratge natural municipal, que es regula posteriorment en el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, a la vista dels valors naturals i l'interés d'aquest espai, de l'interés dels ajuntaments de Llutxent i Pinet, i havent-se complit els tràmits previstos en el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, i en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara paratge natural municipal la zona denominada el Surar, i s'estableix per a aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del paratge natural municipal, aquest règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'hi admet cap ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El paratge natural municipal es localitza en els termes municipals de Llutxent i Pinet, en la província de València, i la seua delimitació descriptiva i gràfica figura en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. Qualsevol modificació del que estableix aquesta disposició haurà de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del paratge natural municipal correspon als ajuntaments de Llutxent i Pinet, els quals hauran d'articular els mecanismes de coordinació necessaris per a una correcta cogestió del paratge.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels Serveis Territorials de València de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
3. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial de València o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar desenvolupant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven esta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que s'ha establit pel present acord i la normativa que el desenvolupe.
En l'àmbit del paratge natural municipal regiran les disposicions de caràcter general següents:
a) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del paratge natural municipal, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
b) En tant no s'aprove el Pla Especial de Protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte que siga capaç d'afectar els valors naturals de l'espai i es pretenga realitzar en l'àmbit d'aquest, haurà de tenir l'informe favorable dels ajuntaments de Llutxent i Pinet. El Pla Especial de Protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part dels ajuntaments de Llutxent i Pinet.
Cinqué. Pla Especial de Protecció
1. La redacció i aprovació inicial del Pla Especial de Protecció es realitzarà en el termini d'un any des de la declaració del Paratge Natural Municipal del Surar. Transcorregut aquest termini, la Conselleria de Territori i Habitatge podrà subrogar-se en les competències municipals.
2. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal del Surar, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, contindrà almenys les determinacions següents, que, en conjunt, comportaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressupostos i les actuacions anuals del paratge natural municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) El règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) La regulació d'usos i activitats, amb especial referència al règim de les activitats d'investigació científica.
d) Les normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes: el Pla Especial de Protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal del Surar, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i els interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà compost per:
a) Un representant elegit per l'Ajuntament de Llutxent i un representant elegit per l'Ajuntament de Pinet, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal, diferents dels ajuntaments. En cas que no n'hi haja, se sumarà aquest lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els Serveis Territorials de València de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal del Surar es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'aquest.
Seran funcions d'aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, establisquen els ajuntaments de Llutxent i Pinet.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat de mutu acord pels ajuntaments de Llutxent i Pinet entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, aquest elaborarà i aprovarà una reglament intern de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. Els ajuntaments de Llutxent i Pinet habilitaran en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge participarà en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar en el manteniment del paratge natural municipal.
Vuité. Règim de sancions
1. El règim sancionador en la matèria regulada en aquest acord serà l'establert en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici del que siga exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què es puga incórrer.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Mentre no s'aprove el Pla Especial de Protecció, la Conselleria de Territori i Habitatge i els ajuntaments de Llutxent i Pinet tindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte del present acord.
Segona
Mentre tant no s'aprove el Pla Especial de Protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal incorporarà les disposicions de protecció establides en el present acord.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en l'àmbit de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i desenvolupament del present acord.
Segona
El present acord entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 4 de març de 2005
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
Delimitació del Paratge Natural Municipal del Surar
Els límits són:
–Nord: límit terme municipal de Barx.
–Est: límit terme municipal de Gandia.
–Sud: continuació del Monte Alto a Llutxent.
–Oest: continuació de la forest la Serra a Pinet i propietats privades.
Els terrenys del paratge del Surar corresponen a parcel·les de propietat municipal pertanyent a les forests la Serra (CUP V20) i Monte Alto (CUP-cons. V3005V17), i queda delimitat pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades següents, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N):
Vèrtex X Y
1 734513,75 4319708,00
2 734570,13 4319748,00
3 734594,38 4319765,00
4 734827,88 4320116,50
5 734530,13 4320305,50
6 734405,75 4320307,00
7 734105,50 4320210,00
8 733741,13 4320201,00
9 733698,88 4320199,50
10 733401,75 4320184,00
11 733342,25 4320233,00
12 732985,75 4320056,00
13 732897,38 4320014,00
14 732591,44 4320167,50
15 732470,50 4320268,50
16 732190,25 4320357,00
17 732340,27 4317737,32
18 732409,06 4317602,38
19 732651,16 4316821,86
20 734427,63 4319638,00
21 734651,38 4319782,00
22 734698,38 4319796,00
23 734527,75 4320305,50
24 734230,63 4320247,50
25 734205,63 4320238,50
26 734161,88 4320236,00
27 734022,63 4320180,00
28 733751,25 4320202,00
29 733578,50 4320203,00
30 732022,13 4320443,50
31 734525,63 4317623,50
32 734409,63 4319604,00
33 734610,00 4319777,50
34 734451,13 4320310,00
35 734111,00 4320219,00
36 733990,63 4320169,00
37 733974,13 4320169,00
38 733616,00 4320204,00
39 733498,75 4320204,00
40 733451,75 4320177,00
41 733444,00 4320174,50
42 733033,63 4320084,50
43 733012,00 4320072,50
44 732681,63 4320062,50
45 732313,13 4320329,00
46 732393,19 4317623,54
47 732424,94 4317581,21
48 732612,79 4316956,79
49 734552,88 4319735,50
50 734682,75 4319788,00
51 734745,25 4319821,00
52 733953,75 4320170,00
53 733688,75 4320198,50
54 733667,63 4320194,00
55 733659,00 4320197,50
56 733607,38 4320206,50
57 733543,25 4320214,50
58 732719,25 4320043,00
59 731956,00 4320109,83
60 732323,07 4317758,48
61 732379,96 4317646,03
62 734422,13 4317129,00
63 734524,00 4319715,00
64 734095,38 4320209,00
65 733676,25 4320194,00
66 733475,25 4320196,00
67 733436,13 4320176,00
68 733416,63 4320176,00
69 733323,00 4320258,00
70 733087,38 4320112,50
71 732895,00 4320014,00
72 732618,50 4320136,00
73 732020,08 4320443,07
74 732018,14 4318334,61
75 732501,01 4317259,08
76 732545,99 4317165,15
77 734492,50 4319301,50
78 734631,88 4319780,00
79 734261,88 4320262,50
80 734185,25 4320236,00
81 734087,50 4320212,00
82 734078,88 4320210,00
83 734063,25 4320202,00
84 734056,25 4320194,00
85 733950,63 4320170,00
86 733859,25 4320194,00
87 733829,38 4320200,50
88 733774,00 4320201,00
89 733558,13 4320218,00
90 733485,38 4320203,00
91 732838,75 4320008,00
92 732118,88 4320383,50
93 732016,59 4318336,16
94 732342,92 4317925,17
95 732327,04 4317849,76
96 732320,43 4317814,04
97 734620,88 4319201,50
98 734483,25 4319682,00
99 734617,75 4319778,50
100 734725,75 4319808,50
101 734758,50 4319834,50
102 734482,38 4320309,00
103 734362,00 4320300,00
104 734338,50 4320293,00
105 734244,75 4320256,50
106 734209,50 4320238,50
107 734118,75 4320226,00
108 733924,88 4320173,50
109 733726,25 4320199,50
110 733566,00 4320213,50
111 733386,13 4320196,00
112 733352,50 4320226,00
113 733166,13 4320148,50
114 732814,50 4320010,50
115 732666,50 4320076,50
116 732363,00 4320321,50
117 732241,38 4320345,00
118 732068,25 4320404,00
119 731848,76 4318728,76
120 732321,75 4317783,62
121 732362,76 4317712,18
122 732364,08 4317691,01
123 732577,74 4317089,75
124 734434,50 4319359,50
125 734390,38 4319451,50
126 734389,00 4319504,00
127 734766,75 4319846,50
128 734642,13 4320303,00
129 734264,25 4320263,50
130 734216,50 4320241,00
131 734144,63 4320235,00
132 733647,25 4320198,50
133 733591,75 4320202,00
134 733532,38 4320210,00
135 733335,25 4320241,00
136 733275,13 4320216,50
137 732916,88 4320020,50
138 732862,13 4320009,00
139 732769,13 4320024,00
140 732766,75 4320025,00
141 732353,50 4317728,05
142 734404,13 4319401,50
143 734479,38 4319678,50
144 734536,50 4319720,50
145 734697,63 4319794,50
146 734677,38 4320300,50
147 733881,88 4320182,50
148 733599,63 4320204,00
149 733551,88 4320218,00
150 732740,13 4320035,50
151 732436,00 4320306,50
152 732019,87 4318332,43
153 732341,60 4317890,77
154 732325,72 4317750,54
155 732434,86 4317572,61
156 732636,61 4316872,13
157 734398,63 4319554,00
158 734425,38 4320309,00
159 734295,88 4320279,00
160 734221,25 4320241,00
161 734068,75 4320206,50
162 733628,50 4320198,50
163 733530,00 4320209,00
164 733329,75 4320250,00
165 732952,13 4320035,50
166 732564,38 4320198,50
167 732346,89 4317917,23
168 732331,01 4317741,28
169 732659,10 4316812,59
170 734450,50 4319659,00
171 734570,13 4319749,00
172 734668,63 4319782,00
173 734844,13 4320031,50
174 735040,75 4320068,50
175 734723,00 4320238,50
176 734383,13 4320303,50
177 734315,88 4320287,00
178 734132,88 4320233,00
179 734046,13 4320190,50
180 734008,50 4320173,50
181 733928,00 4320173,50
182 733900,63 4320176,00
183 733823,25 4320201,00
184 733711,38 4320202,00
185 733570,63 4320209,00
186 733463,50 4320187,00
187 733364,25 4320217,00
188 732798,88 4320014,00
189 732644,75 4320104,00
190 732346,89 4317904,00
191 732515,56 4317219,39
192 732688,20 4316805,98
193 734374,18 4316785,61

linea