diari

DECRET 47/2005, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló. [2005/A2615]

(DOGV núm. 4962 de 09.03.2005) Ref. Base de dades 1275/2005

DECRET 47/2005, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló. [2005/A2615]
L'article 18 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, establix que correspon a cada consell social elaborar el seu reglament d'organització i funcionament, que serà sotmés a l'aprovació del Consell de la Generalitat.
D'acord amb això, el Ple del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, reunit en sessió de 21 de desembre del 2004, va acordar, per unanimitat, aprovar la proposta de Reglament del Consell Social, segons certificat emés pel seu secretari.
Per tot això, a proposta del conseller d'Empresa, Universitat i Ciència, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 4 de març de 2005,
DECRETE
Article únic
Aprovar el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, d'acord amb el text contingut en l'annex d'este decret.
Disposició derogatòria
Queda derogat el Decret 15/1999, de 2 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprovà el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló.
Disposició final
Este decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 4 de març de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Empresa, Universitat i Ciència,
JUSTO NIETO NIETO
ANNEX
Reglament d'Organització i Funcionament del Consell
Social de la Universitat Jaume I de Castelló
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1. Òrgan universitari col·legiat
El Consell Social de la Universitat Jaume I és l'òrgan col·legiat d'àmbit general que articula la participació de la societat en aquesta Universitat i que col·labora en l'obtenció dels recursos necessaris per mantenir el seu funcionament econòmic i financer. Els seus fins són els que s'assenyalen en l'article 2 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.
Els principis de coordinació, col·laboració i lleialtat presideixen les relacions entre el Consell Social i la resta d'òrgans de la Universitat, en l'àmbit de les seues atribucions respectives.
El Consell Social pot establir acords amb altres consells socials de la Comunitat Valenciana, o d'àmbit nacional o internacional.
Article 2. Autonomia
El Consell Social de la Universitat Jaume I gaudeix, en l'exercici de les competències pròpies establides per la legislació, de plena independència i autonomia.
El seu règim jurídic ve determinat per la normativa reguladora del sistema universitari i dels consells socials, per aquest reglament i per la resta de disposicions aplicables. En tot el que no preveu la referida normativa sobre funcionament intern, el Consell Social té potestat d'autoorganització.
Article 3. Seu
El Consell Social de la Universitat Jaume I té la seu al campus universitari de la ciutat de Castelló de la Plana.
TÍTOL I
De les competències del Consell Social
Article 4. Competències
1. El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat Jaume I. Corresponen al Consell Social les competències que hi atribueixen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, a més de les que estableixen els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló, aprovats pel Decret 252/2003, de 19 de desembre, del Consell de la Generalitat, així com aquelles que hi puga atribuir l'ordenament jurídic aplicable.
2. A més, en el desenvolupament de les seues funcions, el Consell Social pot formular, en general, suggeriments i propostes als òrgans competents, tendents a racionalitzar i millorar el funcionament i el rendiment dels serveis universitaris, i a propiciar els mitjans econòmics i socials per millorar el desenvolupament i la qualitat de l'activitat de la Universitat.
3. Per tal de determinar les directrius i les línies generals de la política de beques i ajudes, i amb la finalitat de coordinar i supervisar la concessió d'ajudes socials que es destinen al personal de la Universitat, amb càrrec als recursos ordinaris d'aquesta, el Consell Social rep informació puntual i completa, pot demanar informes i documentació, formular suggeriments i designar la vocalia que haja de representar-lo, amb veu i vot, en cadascuna de les comissions que es constituïsquen per a la concessió d'aquestes beques i ajudes.
Article 5. Altres competències del Consell Social
Són també competències del Consell Social les següents:
a) Elaborar les seues normes d'organització i funcionament i les seues modificacions, i proposar a la Generalitat la seua aprovació i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, si escau.
b) Determinar, a proposta de la Secretaria del Consell Social, l'estructura orgànica de l'organització administrativa del Consell, el personal administratiu al servei d'aquest i la seua classificació, i el procediment de provisió dels llocs de treball corresponents, conformement amb la legislació vigent en matèria de funció pública, possibilitant el desenvolupament de les competències i funcions encomanades.
c) Establir vies d'informació i col·laboració amb els consells socials de les universitats espanyoles, especialment amb els de les universitats de la Comunitat Valenciana.
d) Redactar i aprovar una memòria de les activitats del Consell amb caràcter anual.
e) Fixar les compensacions econòmiques que puguen percebre la Presidència i les vocalies del Consell Social, per raó de les funcions encomanades.
TÍTOL II
Dels membres del Consell Social
Article 6. Composició
1. El Consell Social està integrat per la Presidència i 24 vocals, en els termes que determina l'article 5 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.
El Consell de la Generalitat ha de nomenar la persona que ocupa la Presidència, a proposta del titular de la conselleria competent en matèria d'universitats, i s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Són vocals nats del Consell Social de la Universitat Jaume I el rector o rectora, el secretari o secretària general i la persona que ocupa la Gerència. Són vocals elegits pel Consell de Govern de la Universitat Jaume I entre els seus components un membre del professorat, un de l'estudiantat i un en representació del personal d'administració i serveis.
3. Són vocals en representació dels interessos socials els designats entre personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social, que no formen part de la mateixa comunitat universitària, conformement amb l'article 5.4 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.
4. La condició de membre del Consell Social és intransferible i els vocals han d'exercir els seus càrrecs personalment, sense perjudici de la delegació de vot, conformement amb la legislació específica, en els termes i condicions que estableix l'article 29 d'aquest reglament.
Article 7. Els vocals
Els vocals del Consell Social de la Universitat Jaume I s'han de nomenar conformement amb el que disposa la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.
El règim de nomenament és el següent:
a) Els vocals del Consell Social designats en representació dels interessos socials s'han de nomenar per ordre del titular de la conselleria competent en matèria d'universitats. El nomenament s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
b) Els nomenaments dels membres no nats del Consell Social en representació del Consell de Govern de la Universitat Jaume I s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 8. Duració del mandat
1. El mandat de la Presidència del Consell Social és de quatre anys, i aquesta pot ser designada novament per un altre període igual consecutiu, per una sola vegada.
2. El mandat dels vocals que representen els interessos socials té una duració de quatre anys, comptadors a partir de la publicació del seu nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Els vocals poden ser designats novament per un altre període igual consecutiu, per una sola vegada.
3. Els membres nats del Consell Social cessen en aquest òrgan quan perden la condició o càrrec que comporta la seua pertinença al Consell Social.
Article 9. Facultats dels membres del Consell Social
Són facultats dels membres del Consell Social les següents:
a) Sol·licitar i obtenir informació dels temes de la seua competència, en el Consell Social i en la Universitat Jaume I, que interessen per al millor funcionament d'aquest o per al millor exercici de les competències que tenen atribuïdes, així com de la documentació que a aquest efecte necessiten dels serveis i dependències universitàries.
La informació s'ha de sol·licitar per escrit amb la suficient antelació a través de la Presidència o de la Secretaria del Consell Social, les quals la canalitzaran a través de membres del Consell de Direcció. Si hi ha discrepància sobre si escau canalitzar la sol·licitud, ho ha de decidir el Ple del Consell Social, si la vocalia ho considera necessari.
b) Presentar propostes, suggeriments, precs i preguntes al Ple o a les comissions en relació amb els assumptes que s'han de tractar en l'ordre del dia, i plantejar tots els temes i assumptes que siguen d'interès de la Universitat.
c) La Presidència, les vicepresidències i els membres del Consell Social que representen els interessos socials han de percebre les indemnitzacions corresponents per assistència a les sessions, tant del Ple com de les comissions. La quantia la determina anualment el Ple del Consell Social. La compensació de les despeses ocasionades pels desplaçaments a què l'activitat del Consell Social done lloc es regeix per la normativa universitària d'aplicació.
d) Accedir a les actes i certificats d'acords del Consell Social i de les seues comissions.
Article 10. Obligacions dels membres del Consell Social
Els membres del Consell Social estan obligats a:
a) Assistir a les sessions del Ple i de les comissions de què formen part.
b) Complir les comeses que els encomanen els òrgans del Consell Social.
c) Assistir als actes institucionals quan representen el Consell Social.
d) Observar les normes sobre incompatibilitats conformement amb la legislació específica. A aquest efecte, estan obligats a comunicar al Consell qualsevol circumstància, inicial o sobrevinguda, de la qual puga derivar-se una situació d'incompatibilitat.
e) Guardar la reserva i la confidencialitat degudes respecte a les deliberacions de les sessions del Consell Social, tant del Ple com de les comissions a què pertanguen, així com de les gestions que duguen a terme per encàrrec dels òrgans del Consell.
f) No utilitzar els documents que els siguen facilitats per a fins diferents d'aquells per als quals els van ser entregats.
Article 11. Incompatibilitats
1. La condició dels membres del Consell Social nomenats en representació dels interessos socials és incompatible amb la de membre en actiu de la comunitat universitària. Tampoc es pot formar part d'un altre consell social de les universitats de la Comunitat Valenciana.
2. És incompatible exercir, per si o per una persona interposada, càrrecs en òrgans rectors o de qualsevol ordre en empresa o societat que contracte amb la Universitat Jaume I, de forma permanent o ocasional, l'execució d'obres, la gestió de serveis, la realització de subministraments o treballs de consultoria i assistència o de serveis, així com exercir càrrecs en empreses la participació en el capital de les quals siga superior al 10%, excepte en els casos a què es refereix l'article 83.1 de la Llei Orgànica d'Universitats.
3. La condició dels membres del Consell Social és incompatible amb la pertinença a òrgans rectors i amb la possibilitat d'ocupar càrrecs o exercir funcions de tot tipus, per si o per una persona interposada, en universitats privades.
Article 12. Pèrdua de la condició de membre del Consell Social
Els consellers i conselleres perden la condició de membres del Consell Social per les causes següents:
a) Per expiració del període del mandat.
b) Per renúncia o dimissió.
c) Per incapacitat judicialment declarada.
d) Per defunció.
e) Per incompatibilitat conformement amb la legislació vigent.
f) Per cessament en el càrrec, en el cas dels vocals nats.
g) Per revocació de la designació per l'entitat o institució a què representa.
Article 13. Substitució
1. Quan un vocal del Consell Social, en representació dels interessos socials a què es refereix l'article 6.3, perda aquesta condició per alguna de les causes que s'estableixen en els apartats b), c), d), e), i g) de l'article anterior, s'ha de designar un substitut, respectant el procediment previst, en cada cas, per a la designació.
2. La substitució dels membres del Consell Social designats pel Consell de Govern s'ha d'efectuar en els termes que estableixen els estatuts de la Universitat.
3. Els vocals substituts dels membres del Consell Social que representen els interessos socials tenen un mandat amb una duració igual a la que queda per complir al membre que substitueixen.
4. Si en el termini de dos mesos des que es produeix una vacant entre els vocals que representen els interessos socials no s'ha efectuat la nova designació, el titular de la conselleria competent en matèria d'universitats pot nomenar, provisionalment, la persona que considere més idònia per ocupar la representació corresponent. Aquests vocals cessen automàticament quan es produeix la designació del vocal per l'entitat a qui legalment corresponga.
5. Quan finalitze el termini de vigència del càrrec de vocal en representació dels interessos socials o representant no nat del Consell de Govern de la Universitat, aquest ha de romandre en funcions en el càrrec fins que es designe el seu substitut o substituta, i fins que el nomenament es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 14. Destitució de vocals
1. Els vocals del Consell Social poden ser destituïts en el cas d'incompliment reiterat de les seues obligacions en el càrrec, excepte en el supòsit de vocals nats representants del Consell de Govern de la Universitat.
El procediment requereix l'audiència de la persona interessada i l'acord motivat del Ple del Consell Social, adoptat per dos terços dels seus membres. A continuació, la Presidència del Consell Social n'ha de proposar la destitució a la Generalitat, i ho ha de comunicar, si escau, a l'òrgan de què depèn.
S'entén incompliment reiterat de les obligacions del càrrec la falta d'assistència no justificada d'un conseller o consellera al 50% o més de les sessions del Ple, o de les comissions de què forme part, durant un any.
2. Així mateix, els membres del Consell incorren en incompliment de les obligacions pròpies del seu càrrec quan vulneren, reiteradament, les regles de funcionament del Consell Social.
TÍTOL III
Dels òrgans del Consell Social
Article 15. Òrgans
Són òrgans del Consell Social de la Universitat Jaume I:
a) Unipersonals: la Presidència, les vicepresidències i la Secretaria.
b) Col·legiats: el Ple i les comissions.
Capítol I
Dels òrgans unipersonals
Secció primera
La Presidència
Article 16. Funcions
1. El president o presidenta del Consell Social en té la màxima representació.
2. Són funcions específiques del president o presidenta:
a) Dirigir i planificar de forma general l'activitat del Consell Social.
b) Garantir el compliment de la legislació vigent en l'àmbit de les competències del Consell Social.
c) Garantir el compliment dels fins del Consell Social.
d) Vetlar pel compliment dels acords adoptats pel Ple del Consell Social.
e) Fixar l'ordre del dia de les sessions del Consell Social.
f) Convocar, obrir, presidir, suspendre i alçar les sessions del Ple i de les comissions o grups de treball quan hi assisteix. Pot convocar també sessions extraordinàries quan siga necessari, per pròpia iniciativa o a petició de la meitat dels membres vocals.
g) Dirigir les deliberacions del Ple i de les comissions o grups de treball quan hi assisteix. Per a això, ha de concedir o denegar, si escau, la paraula a qui la sol·licite, cridar a l'ordre els qui obstaculitzen el desenvolupament de deliberacions o la presa d'acords i dirimir, amb el seu vot, els empats.
h) Nomenar fins a dos vicepresidents o vicepresidentes entre els vocals que representen els interessos socials i indicar l'ordre de prelació d'aquests a l'efecte de substitució de la Presidència, així com revocar el seu nomenament, de la qual cosa ha d'informar el Consell Social.
i) Proposar el nomenament o el cessament del secretari o secretària del Consell Social al titular de la conselleria competent en matèria d'universitats.
j) Ordenar els pagaments necessaris per al funcionament del Consell Social, de conformitat amb el procediment legalment establit.
k) Vetlar pel funcionament adequat dels serveis del Consell Social.
l) Delegar en el vicepresident o vicepresidenta que designe la presidència de les comissions del Consell o dels grups de treball, així com revocar la dita delegació. En tot cas, ha de presidir les comissions i els grups de treball quan hi assisteix.
m) Proposar al Ple del Consell Social la designació de tres vocals, entre els representants dels interessos socials, per formar part del Consell de Govern de la Universitat Jaume I.
n) Proposar la designació de vocals per formar part de comissions, consells o meses negociadores, quan el Rectorat de la Universitat ho sol·licite.
n') Proposar els nomenaments dels llocs de lliure designació de l'organització administrativa del Consell Social.
o) Formar part de la Conferència de Presidents de Consells Socials d'àmbit estatal i, si escau, d'àmbit autonòmic.
p) Formar part de la Comissió de Consulta i Assessorament de l'Administració Educativa prevista en la disposició addicional segona de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.
q) Representar el Consell Social en els òrgans universitaris o institucions que així ho estableixen reglamentàriament, per si o atorgant la seua representació d'acord amb la normativa vigent.
r) Invitar a les sessions del Ple del Consell Social o de les seues comissions i grups de treball, amb veu però sense vot, les persones que considere oportú, per raó dels temes que s'han de tractar o a proposta del Rectorat.
s) Promoure, assistit si escau per la Comissió Econòmica, el pressupost del Consell Social, que haurà de presentar al Ple per a la seua aprovació corresponent.
t) Interpretar qualsevol dubte que puga sorgir en l'aplicació d'aquest reglament.
u) Qualssevol altres que li atribuïsca la normativa vigent d'aplicació.
3. La duració del mandat del president o presidenta és la que estableix l'article 8 d'aquest reglament, i les causes de cessament les que regula l'article 12. Al president o presidenta s'aplica el règim general d'incompatibilitats i el d'aplicació als vocals representants dels interessos socials, previst en l'article 11 d'aquest reglament.
4. A l'efecte de precedències protocol·làries, cal ajustar-se al que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 2/2003, de 28 gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.
Secció segona
Les vicepresidències
Article 17. Nomenament i funcions
1. La Presidència del Consell Social pot designar fins a dos vicepresidents o vicepresidentes entre els vocals que representen els interessos socials.
La designació ha d'incloure expressament l'ordre de prelació d'aquests a l'efecte de substituir el president o presidenta.
2. Els vicepresidents o vicepresidentes han de substituir, per ordre de prelació, el president o presidenta en cas de defunció, vacant, absència, renúncia o cessament. Si no hi ha vicepresidències ha de substituir la Presidència el vocal representant dels interessos socials que tinga més antiguitat en l'òrgan, entre els que s'indiquen en els apartats b) i c) de l'article 5.4 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, i en el cas que entre aquests hi haja dos o més amb la mateixa antiguitat, ha d'exercir les funcions de la Presidència el de major edat, tot això conformement amb la legislació específica.
3. El president o presidenta del Consell Social pot revocar del seu càrrec els vicepresidents o vicepresidentes, i n'ha d'informar el Ple del Consell.
Secció tercera
La Secretaria
Article 18. Nomenament i funcions
1. El Consell Social disposa d'un secretari o secretària, que ha de nomenar i separar la persona titular de la conselleria competent en matèria d'universitats, a proposta de la Presidència del Consell. La designació ha de recaure en una persona que no siga vocal del Consell Social, que ha d'actuar amb veu però sense vot. El seu nomenament i cessament s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. El règim del secretari o secretària s'ha d'ajustar, segons disposa la legislació específica, als punts següents:
a) Si té la condició de funcionari dels cossos docents universitaris adscrit a la universitat corresponent, percebrà un complement retributiu i tindrà una dedicació docent iguals als que corresponguen al secretari o la secretària general de la Universitat.
b) Si no té la condició de funcionari dels cossos docents universitaris, ha de tenir una titulació universitària superior i percebrà unes retribucions equivalents a les del personal al servei de la Generalitat corresponent al grup A, el complement de destinació 30 i el complement específic màxim que corresponga al règim de dedicació exclusiva, sense perjudici que, reglamentàriament, s'establisca qualsevol altra retribució complementària. En el cas que el secretari o la secretària siga funcionari públic en actiu, durant la seua permanència en el càrrec quedarà en situació de serveis especials.
3. Són funcions del secretari o secretària:
a) Dirigir i responsabilitzar-se del funcionament de la Secretaria i dels recursos materials i humans del Consell Social.
b) Vetlar per la ràpida posada en coneixement de la Presidència de tots els assumptes que tinguen entrada en la Secretaria.
c) Convocar en nom de la Presidència els plens del Consell Social, les reunions de les comissions o grups de treball, alçar l'acta de les sessions i actuar com a fedatari dels actes i acords que s'hi adopten.
d) Organitzar l'arxiu, custodiar la documentació a càrrec seu i expedir certificats.
e) Facilitar als membres del Consell Social les informacions que els siguen sol·licitades per tractar els assumptes del Ple, comissions o grups de treball.
f) Informar i documentar els actes i acords del Ple, de les comissions i dels grups de treball del Consell Social.
g) Procurar el bon fi de les activitats i programes aprovats pel Ple del Consell Social.
h) Elaborar la memòria anual d'activitats del Consell Social.
i) Tots els actes de gestió que li atribuïsca la Presidència, el Ple, les comissions o els grups de treball que es creen, o es deriven del càrrec, així com les altres funcions que hi atribueix aquest reglament i qualssevol altres que hi atribueix la legislació aplicable.
4. En cas de vacant o absència ha d'exercir accidentalment les funcions de secretari o secretària del Consell Social el vocal que designe la Presidència. En aquest cas, el vocal actua amb veu i vot.
Capítol II
Dels òrgans col·legiats
Article 19. Ple i comissions
El Consell Social funciona en Ple i en comissions. Les comissions previstes en aquest reglament poden ser ampliades o reduïdes, mitjançant un acord del Ple i en funció de les necessitats que el seu funcionament determine, guardant les proporcions exigides per la legislació aplicable.
El Ple del Consell pot constituir grups de treball per a la preparació d'informes, treballs i estudis determinats.
Secció primera
El Ple
Article 20. Competències
El Ple del Consell Social està integrat per la Presidència i els vocals, i li correspon l'adopció d'acords relatius a les competències assenyalades en la legislació específica i en els articles 4 i 5 d'aquest reglament, sense perjudici de les següents:
a) L'elaboració i l'aprovació del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Jaume I, així com la modificació i l'elevació al Consell de la Generalitat per a la seua aprovació definitiva i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
b) L'elaboració del pressupost anual per incloure'l en el pressupost de la Universitat, incloent-hi les partides necessàries per dotar la Secretaria del Consell Social dels mitjans materials i de personal suficient per al compliment adequat de les seues funcions.
c) L'aprovació de la memòria anual d'activitats.
d) La constitució de les comissions a què es refereix aquest reglament.
e) Designar els vocals de les comissions.
f) Aprovar, si escau, les propostes que presenten les diferents comissions previstes en aquest reglament.
g) Completar els aspectes concrets que no s'hagen previst o desenvolupat en aquest reglament i promulgar els acords corresponents, sempre que no es tracte d'aspectes o matèries la regulació dels quals estiga reservada a reglament.
h) Resoldre en última instància administrativa tots els assumptes i recursos que, en matèria pròpia de la seua competència conformement amb la legislació vigent, es plantegen.
i) Totes les altres competències que siguen funcions que ha d'exercir el Consell Social i que no estiguen atribuïdes als altres òrgans d'aquest, d'acord amb la legislació vigent.
Secció segona
Les comissions
Article 21. Comissions
1. En el si del Consell Social de la Universitat Jaume I es poden constituir les comissions següents: Comissió Econòmica, Comissió de Relacions amb la Societat i Comissió d'Afers Universitaris. Quan siga necessari, el Consell Social pot constituir les comissions que, a més de les ja creades, es consideren convenients, i n'ha de fixar la composició, les funcions que han de complir i el règim de funcionament.
2. Les comissions estan formades pels vocals adscrits pel Ple del Consell Social, i en la seua composició s'han de respectar les proporcions plenàries.
3. Les comissions són òrgans de suport al Ple del Consell Social, en les matèries pròpies de la seua competència, el fi principal de les quals és estudiar, informar, consultar, o proposar els assumptes que han de ser sotmesos a la decisió o a l'execució d'aquest. Tenen caràcter consultiu, sense que puguen adoptar acords executius, excepte per delegació del Ple.
En aquest cas, la delegació expressa del Ple pot atorgar a la comissió de què es tracte atribucions específiques o genèriques, i amb caràcter habitual per a certes matèries, o concret, per a un assumpte determinat.
Queden excloses de la possibilitat de delegació l'aprovació del pressupost anual de la Universitat, l'aprovació de la programació plurianual i la resta de matèries, que se citen en l'article 3 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, que requerisquen l'aprovació del Consell Social.
4. Les comissions poden decidir l'assistència d'assessors externs a les seues reunions, en funció dels temes que s'hi tracten, els quals actuaran amb veu però sense vot.
5. Els grups de treball tenen caràcter temporal i la seua funció finalitza amb l'elaboració de les actuacions encomanades.
6. El secretari o secretària del Consell Social ho és també de les comissions i grups de treball.
Article 22. Composició de la Comissió Econòmica
La Comissió Econòmica està integrada pels membres següents:
a) La presideix el president o presidenta del Consell Social i, per delegació, el vicepresident o vicepresidenta que designe.
b) Dos membres del Consell de Govern de la Universitat Jaume I. Un s'ha de triar pels representants d'aquest i entre ells, i l'altre ha de ser necessàriament la persona que ocupa la Gerència.
c) Cinc vocals del Consell representants dels interessos socials designats pel Ple.
Article 23. Composició de la Comissió de Relacions amb la Societat
La Comissió de Relacions amb la Societat està integrada pels membres següents:
a) La presideix el president o presidenta del Consell Social i, per delegació, el vicepresident o vicepresidenta que designe.
b) Dos membres del Consell de Govern de la Universitat Jaume I, triats pels representants d'aquests i entre ells.
c) Cinc vocals del Consell representants dels interessos socials designats pel Ple.
Article 24. Composició de la Comissió d'Afers Universitaris
1. La Comissió d'Afers Universitaris està integrada pels membres següents:
a) La presideix el president o presidenta del Consell Social i, per delegació, el vicepresident o vicepresidenta que designe.
b) Dos membres del Consell de Govern de la Universitat Jaume I, triats pels representants d'aquest i entre ells.
c) Cinc vocals del Consell representants dels interessos socials designats pel Ple.
2. La Comissió d'Afers Universitaris ha de procurar conèixer l'opinió de l'estudiantat en els temes que els afecten, per a la qual cosa pot requerir la col·laboració del Consell d'Estudiants i Estudiantes.
TÍTOL IV
Del funcionament del Consell Social
Capítol I
Del funcionament del Ple
Article 25. Reunions i periodicitat
1. Les sessions del Ple del Consell Social poden ser ordinàries o extraordinàries. La periodicitat amb què s'han de portar a terme les sessions ordinàries del Ple ha de ser, com a mínim, d'una al trimestre. En sessió extraordinària, el Ple s'ha de reunir quan siga convocat per la Presidència del Consell Social, a iniciativa pròpia, o a sol·licitud de la meitat, almenys, dels seus membres vocals.
2. Si es tracta d'una petició de reunió extraordinària, l'escrit s'ha de dirigir a la Presidència i ha de contenir els temes que s'han de tractar en la sessió sol·licitada, que ha de realitzar-se dins dels vint dies hàbils següents.
3. La manera d'actuar del Ple s'ha d'ajustar als principis d'eficàcia i pragmatisme, els dos dins del respecte més absolut a la legalitat vigent.
Article 26. Convocatòria i ordre del dia
La convocatòria, que ha de realitzar la Presidència i subscriure la Secretaria, ha de contenir l'ordre del dia i ha d'efectuar-se amb una antelació a la data de la seua realització d'almenys tres dies. Si es tracta d'una sessió extraordinària, la convocatòria s'ha de realitzar amb una antelació no inferior a 24 hores.
Pot realitzar-se per fax, l'original del qual ha de quedar davall la custòdia de la Secretaria, o per correu electrònic des de l'adreça d'aquesta, sempre que es complisquen els requisits que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
La Presidència pot invitar-hi qualsevol altre càrrec o funcionari de la Universitat, tècnics i experts, en relació amb els assumptes que s'han de tractar en l'ordre del dia, que assistiran a la sessió amb veu però sense vot.
2. L'ordre del dia l'ha de fixar la Presidència i ha de tenir en compte, si escau, les peticions presentades per almenys cinc dels vocals del Consell formulades amb antelació suficient. En l'ordre del dia s'han de fer constar com a punts fixos la lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, l'informe de la Presidència i el torn obert de paraules.
3. Juntament amb la convocatòria s'ha de remetre als consellers i conselleres la documentació corresponent als assumptes que s'han de tractar segons l'ordre del dia.
Quan les circumstàncies aconsellen no remetre la documentació, la Secretaria ha d'advertir els consellers i conselleres que la documentació es troba en la Secretaria del Consell per a la seua consulta.
4. Després que s'efectue la convocatòria, els membres del Consell Social han de tenir a la seua disposició en la Secretaria tota la documentació relativa a aquesta, com ara expedients i antecedents, que per motius de volum o altres no s'hi havien adjuntat.
5. En les sessions ordinàries no pot ser objecte d'acord cap assumpte que no figure en l'ordre del dia, llevat que estiguen presents tots els membres i es declare la urgència per la majoria absoluta d'aquests. En les sessions extraordinàries, per poder tractar un assumpte no inclòs en l'ordre del dia es requereix acordar la declaració d'urgència per unanimitat de tots els membres del Consell Social.
Article 27. Constitució
1. El Ple del Consell Social queda vàlidament constituït quan hi assisteixen, almenys, la Presidència, la Secretaria, o les persones que legalment els substitueixen i la meitat dels vocals, segons estableix la legislació específica.
2. El Ple queda també vàlidament constituït, encara que no s'hagen complit els requisits formals de la convocatòria, quan es troben reunits tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat.
Article 28. Desenvolupament de les sessions
1. Les reunions del Consell Social no són públiques i les seues deliberacions tenen caràcter secret, però no els seus acords.
2. Les sessions les presideix el president o presidenta del Consell o, si no n'hi ha, un vicepresident o vicepresidenta. Si no hi són, han de presidir les reunions vàlidament constituïdes els vocals assenyalats en l'article 17.2 d'aquest reglament.
3. El secretari o secretària ha de comprovar l'existència del quòrum requerit i, si escau, informar de les excuses d'assistència i de les delegacions de vot.
4. La sessió ha de començar pel primer punt de l'ordre del dia, i, a continuació, es debaten tots els següents.
5. La Presidència pot alterar l'ordre dels punts de l'ordre del dia quan raons d'importància així ho justifiquen.
6. Els assumptes s'han de debatre abans de la votació. A aquest efecte, la Presidència ha d'obrir un torn de peticions de paraula, o successius torns si és necessari, i ha de portar l'ordre dels sol·licitants. Ha de procurar conduir el debat amb l'agilitat necessària i pot, igualment, limitar el temps de les intervencions.
7. L'assumpte s'ha de sotmetre a votació quan la Presidència considere que ha sigut prou debatut.
Article 29. Votacions
1. Les votacions poden efectuar-se per mitjà del procediment de mà alçada o per votació secreta, dipositant en una urna la papereta corresponent.
La votació serà secreta quan ho decidisca el Ple per majoria simple, quan es tracte d'un assumpte que afecte la intimitat de les persones, o quan es tracte d'adoptar acords en un procediment de substitució o destitució de vocals.
Quan s'inicie la votació d'un assumpte, cap membre del Consell pot absentar-se de la reunió fins que aquesta haja conclòs.
2. S'hi han d'aplicar les normes reguladores de l'abstenció i recusació que conté la legislació de procediment administratiu comú.
3. Sense perjudici de l'obligatorietat establida per als membres del Consell Social d'assistir a les reunions de l'òrgan o de les seues comissions, si hi ha una causa justificada, els vocals poden delegar el seu vot, per escrit i per a una reunió concreta, en un altre component del Consell assistent a la reunió de què es tracte.
L'escrit de delegació ha de ser motivat i s'ha de remetre's a la Secretaria del Consell Social amb una antelació mínima de 24 hores, excepte en casos d'urgència motivada.
Segons estableix la legislació específica, la delegació pot concedir-se amb caràcter genèric o expressant el sentit del vot per als diversos punts de l'ordre del dia. En aquest últim supòsit, si la persona que delega no cursa instrucció sobre algun o alguns dels punts de l'ordre del dia, s'entendrà que opta per l'abstenció.
El nombre màxim d'emissions de delegació de vot, per cada membre del Consell Social, és de dos a l'any, i s'han de computar separadament per a les reunions del Ple i de les comissions.
Article 30. Adopció d'acords i majories
1. Els acords s'adopten per assentiment o aclamació, que s'entén quan no hi ha manifestació expressa de discrepàncies, i per votació a mà alçada o secreta.
2. Per a l'adopció vàlida d'acords del Ple, llevat que la normativa vigent establisca altres majories especials, és suficient l'aprovació per la majoria simple dels membres presents o representants del Consell Social.
3. És necessària la majoria absoluta dels membres del Consell Social, sense perjudici del que disposa aquest reglament en casos especials, per a l'adopció d'acords relatius a:
a) Aprovació dels pressupostos de la Universitat Jaume I.
b) Aprovació de la programació plurianual de la Universitat Jaume I.
4. La Presidència pot exercir el vot de qualitat en els casos d'empat, excepte en les votacions per a l'elecció de membres del Consell Social en altres òrgans o institucions. En aquest cas, s'ha de designar el de major antiguitat en el càrrec, segons determina la legislació aplicable.
Article 31. Discrepàncies
Tots els membres del Consell Social poden expressar el seu desacord amb tots i cada un dels acords aprovats, per mitjà de la manifestació corresponent durant la deliberació i la formulació per escrit d'un vot particular en els dos dies següents, que s'ha d'incloure en l'acta.
Article 32. Acta de la sessió
1. El secretari o secretària del Consell Social ha d'alçar l'acta de cada sessió, en la qual s'han de fer constar les dades següents:
a) Lloc i temps en què s'ha realitzat, amb expressió de l'òrgan convocant, l'hora de començament i la de finalització.
b) Existència del quòrum necessari per a la seua realització.
c) Relació de les persones que hi han assistit, expressant els seus noms i cognoms, i qualitat.
d) Relació de les persones que han justificat la seua absència, si escau, expressant-ne la causa.
e) Els punts principals de la deliberació, un resum de les intervencions, la forma d'adopció d'acords i el resultat de la votació, i el contingut de la part dispositiva de tots els acords adoptats.
f) Les opinions dels membres que demanen que aquestes consten expressament en l'acta. Si desitgen que conste en l'acta el contingut literal de les seues intervencions o propostes, han de manifestar-ho verbalment i lliurar al secretari o secretària, per escrit, la redacció corresponent en l'acte o en el termini de 48 hores.
2. Les actes del Consell Social s'han de numerar correlativament a partir de la de constitució, que és la número 1. Per a aquesta numeració no es fa distinció entre les sessions ordinàries i extraordinàries, encara que s'ha d'indicar aquest caràcter en l'escrit. Les actes s'han d'aprovar en la mateixa sessió o en la següent que es realitze.
3. Les actes del Consell Social les ha de subscriure el secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, i es poden expedir certificats d'acords específics que s'hagen adoptat amb caràcter previ a la seua aprovació, si no fóra en la mateixa sessió, fent constar aquesta circumstància en aquest supòsit.
4. Les reclamacions sobre el contingut de l'acta han de formular-se en la sessió següent del Consell, el qual ha d'adoptar, si escau, les decisions pertinents.
Article 33. Execució dels acords del Consell Social
1. Segons disposa l'article 21 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, l'execució dels acords del Consell Social, en les matèries pròpies de la seua competència, correspon al Rectorat de la Universitat Jaume I. Amb aquest fi, la Secretaria de l'òrgan ha de remetre al Rectorat, amb el vistiplau de la Presidència del Consell Social, el certificat dels acords adoptats.
2. El Rectorat ha d'ordenar la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dels acords que, de conformitat amb la normativa vigent, requereixen publicitat i d'aquells la publicació dels quals es considere convenient a criteri del mateix Consell Social.
Article 34. Règim jurídic dels acords del Consell Social
1. Els acords del Consell Social són immediatament executius, esgoten la via administrativa i són impugnables directament davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, sense perjudici del recurs potestatiu de reposició de conformitat amb l'ordenament jurídic.
2. Correspon al Consell Social la revisió d'ofici dels seus acords, així com la resolució dels recursos extraordinaris de revisió interposats contra aquests, en els termes establits per la legislació sobre procediment administratiu comú.
Capítol II
Del funcionament de les comissions
Article 35. Règim jurídic
1. La convocatòria de les comissions, l'ha d'efectuar sempre el president o presidenta respectiu i ha de garantir en tot cas l'enviament de l'ordre del dia i de la documentació necessària, almenys amb tres dies d'antelació. S'han de reunir ordinàriament quan la Presidència del Consell o de la comissió ho considere necessari, atesa la naturalesa dels assumptes que s'han de tractar.
2. El president o presidenta de la comissió pot demanar a la Presidència del Consell Social la tramesa de la documentació complementària necessària per a l'estudi dels temes proposats.
3. Les seues decisions es prenen per majoria simple i queden vàlidament constituïdes quan hi assisteixen la Presidència, la Secretaria o les persones que els substitueixen, i la meitat dels vocals.
4. El president o presidenta de la comissió ha d'informar la Presidència del Consell Social tan ràpidament com siga possible sobre els temes tractats, les propostes acceptades i sobre tot allò que resulte d'interès, i proposar el que considere convenient.
5. De les reunions de les comissions s'ha d'estendre una acta succinta, que s'ha d'adjuntar a la documentació de la següent reunió del Ple del Consell Social.
6. En la resta, és aplicable respecte al règim jurídic de funcionament de les comissions el que s'ha disposat per al funcionament del Ple del Consell Social.
7. El president o presidenta del Consell Social presideix les reunions de les comissions sempre que hi assisteix.
Article 36. Discrepàncies
Tots els membres de les diferents comissions del Consell Social poden manifestar el seu desacord amb tots i cada un dels acords aprovats, per mitjà de la manifestació corresponent durant la deliberació i la formulació per escrit d'un vot particular en els dos dies següents, que s'ha d'incloure en l'acta.
TÍTOL V
Règim econòmic i organització
administrativa del Consell Social
Article 37. Recursos econòmics
El Consell Social gaudeix d'independència per a la gestió dels seus recursos econòmics, a l'efecte de la qual, anualment, ha de proposar al Consell de Govern de la Universitat el seu pressupost per a la seua inclusió en els pressupostos de la Universitat, en un programa específic que comprèn el crèdit necessari per atendre les necessitats de personal i els mitjans materials que demane el funcionament correcte dels seus serveis en cada exercici.
La Universitat Jaume I ha de facilitar el suport necessari per al desenvolupament normal de les funcions del Consell Social, i perquè compte amb els mitjans materials pertinents per a la seua administració i gestió adequades.
Article 38. Organització administrativa
L'organització administrativa i de serveis del Consell Social, davall la direcció de la Secretaria, s'estructura de la forma següent:
1. Un servei econòmic pressupostari, al capdavant del qual hi ha d'haver un titular, i que té com a missió essencial, sense perjudici del que li siga expressament encomanat, en l'àmbit de les funcions de la Secretaria, la preparació i elaboració de documentació, informes, dictàmens i estudis necessaris per al correcte exercici per part del Consell Social de les atribucions que li corresponen en matèria econòmica i pressupostària, així com l'especial assistència a la Secretaria del Consell Social en la gestió pressupostària interna de l'òrgan.
2. Un servei jurídic i administratiu, al capdavant del qual hi ha d'haver un titular, i que té com a missió essencial, sense perjudici del que li siga expressament encomanat, en l'àmbit de les funcions de la Secretaria, la preparació i elaboració de documentació, informes, dictàmens i estudis necessaris per al correcte exercici per part del Consell Social de les atribucions que li corresponen en matèria jurídica i administrativa, així com l'especial assistència a la Secretaria del Consell Social en la gestió interna de l'òrgan.
3. El Consell Social ha de comptar amb el personal tècnic, administratiu i subaltern que, mitjançant un acord d'aquest i sense perjudici de l'anteriorment assenyalat, es considere necessari per possibilitar l'exercici efectiu de les funcions legalment encomanades.
4. La relació de llocs de treball de la Universitat ha d'incloure els corresponents a l'organització administrativa i de serveis del Consell Social, la classificació dels quals ha de realitzar-se d'acord amb aquest.
5. Els llocs de treball de l'organització administrativa del Consell Social els ha de cobrir el personal d'administració i serveis, en els termes que estableix l'article 73 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
6. El personal d'administració i serveis adscrit als llocs de treball i inclòs en l'organització administrativa del Consell Social depèn, funcionalment, de la Presidència.
TÍTOL VI
De la reforma del reglament
Article 39. Procediment
La Presidència del Consell Social o la majoria absoluta dels membres del Ple poden proposar la reforma d'aquest reglament, la qual s'ha d'ajustar al procediment següent:
a) A la petició formal corresponent s'ha d'adjuntar el text articulat l'aprovació del qual es proposa, i una memòria justificativa que continga motivació suficient.
b) L'aprovació de la proposta de reforma requereix la majoria absoluta dels membres del Consell Social.
c) El text aprovat s'ha de remetre al conseller o consellera que tinga les competències en matèria d'universitats, qui l'ha de sotmetre a l'aprovació del Consell de la Generalitat i, si escau, n'ha d'ordenar la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

linea