diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis. [2005/X2506]

(DOGV núm. 4962 de 09.03.2005) Ref. Base de dades 1277/2005

CORRECCIÓ d'errades del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis. [2005/X2506]
Després d'advertir les errades en el Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4901, de 13 de desembre de 2004, de conformitat amb el que disposa l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, se n'efectua l'oportuna rectificació.
En la pàgina 31608, versió en valencià i en castellà, en la definició de “banda de terç d'octava”, ha d'incloure's, entre “ tall superior és” i “vegades la inferior”:
Banda de terç d'octava: són els tres intervals en què queda dividida una octava. Anàlisi espectral en què la freqüència de tall superior és vegades la inferior. Les freqüències centrals estan fixades per les normes UNE-EN 60651:1994, i estan definides per la mitjana geomètrica dels extrems.

linea