diari

Decret 98/1986, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica parcialment el Decret 129/1985, de 23 d'agost, que va fixar les directrius de coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials declarades d'interés comunitari.

(DOGV núm. 415 de 11.08.1986) Ref. Base de dades 1279/1986

Decret 98/1986, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica parcialment el Decret 129/1985, de 23 d'agost, que va fixar les directrius de coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials declarades d'interés comunitari.
L'articulació del procés de coordinació de la Generalitat amb les Diputacions, disposat en el Decret del Consell 129/1985, de 23 d'agost, s'ha revelat en la dinàmica pròpia d'aquest procés com excessivament complexa degut a la intervenció de diversos Ens i successió de fases en la tramitació i aprovació dels Plans d'Actuacions, per la qual cosa, de conformitat amb el que acordà el Consell Superior de Coordinació, n'és aconsellabe la simplificació.
D'altra banda, es faculta el Vice-president del Consell Superior de Coordinació per a adoptar en cada moment, davant les necessitats plantejades, les disposicions adequades, tot això sense perjudici de les facultats detentades pel President.
En conseqüència, a proposta del Conseller d'Administració Pública, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 1986,
DECRETE:
Article primer
L'article quinze del Decret 129/1985, de 23 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, queda redactat de la forma següent:
1. Cada Conselleria, en col·laboració amb les Diputacions Provincials, elaborarà anualment un Pla d'Actuacions, d'acord amb les funcions declarades d'interés general comunitari.
2. El Pla d'Actuacions inclourà les obres i funcions a realitzar i l'aportació de la Generalitat, les Diputacions i, si pertoca, dels Municipis beneficiaris, en el finançament del Pla.
3. Els Consells de Coordinació a què fa referència l'article dotze formularan el Projecte de Pla d'Actuacions, que serà tremés al Consell Superior de Coordinació abans del dia u de maig de l'exercici immediatament anterior a l'any en què s'hagen d'executar.
4. El Consell Superior de Coordinació retornarà informat el Projecte de Pla d'Actuacions als Consells de Coordinació.
5. Els Consells de Coordinació inclouran en el Pla d'Actuacions les modificacions i determinacions que deriven de l'informe emés pel Consell Superior de Coordinació i en formularan la proposta de resolució, que s’elevarà per a l'aprovació definitiva en els termes prevists en l'article següent».
Article segon
Les Diputacions Provincials en els acords d'aprovació dels respectius Pressuposts assumiran i comprometran les aportacions de cada Diputació a les actuacions coordinades incloses en los respectius Plans d'Actuacions.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queda derogat l'article quinze del Decret 129/1985, de 23 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es fixen les directrius de coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana declarades d'interés comunitari, i totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller d'Administració Pública queda facultat, com a Vice-president del Consell Superior de Coordinació, per a dictar totes les disposicions i normes que siguen necessàries per a portar a cap el desplegament del que disposen aquest Decret i el Decret del Consell 129/1985, de 23 d'agost.
Segona
Aquest Decret vigirà el dia de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de juliol de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Administració Pública.
VICENT SOLER I MARCO

linea