diari

ACORD de 26 de gener de 2007, del Consell, pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament denominat Tabarla, en el terme municipal de Yátova. [2007/1082]

(DOGV núm. 5439 de 30.01.2007) Ref. Base de dades 1281/2007

El Consell, en la reunió del dia 26 de gener de 2007, va adoptar l'acord següent:
El paratge denominat Tabarla, en el terme municipal de Yátova, comarca de la Foia de Bunyol-Chiva, correspon a un tram del riu Magre i la seua ribera, situat cinc quilòmetres aigües amunt de l'embassament de Forata.
El Magre discorre en la zona del paratge encaixat entre els abruptes relleus de la serra de Martés (1.085 m) i les muntanyes de Buñol. A excepció de les deposicions del quaternari, que es troben en la zona de meandre on es va construir l'antic campament, la resta de materials que componen l'estratigrafia de la zona pertanyen al juràssic. Concretament, abunden els calcaris grisos i beixos del Dogger i calcàries microcristal·lines de tons clars una miqueta més recents (kimmeridgià mitjà i superior). Tectònicament és una àrea que està molt fragmentada; en concret, el paratge està seccionat per dos falles amb alineació paral·lela i direcció est-oest.
A grans trets, es poden distingir tres grans grups de vegetació en el paratge: la vegetació aquàtica i de ribera, la pineda de pi blanc i matoll esclerofil·le en les vessants de solana (marge esquerre del riu) i un matoll en fase de regeneració postincendi en les vessants d'ombria (marge dret del riu). Cal destacar la riquesa de les zones d'ombria en espècies de frondoses, com el freixe de flor (Fraxinus ornus), l'alborç (Arbutus unedo) o els aurons (Acer opalus), que a la tardor pinten amb les seues tonalitats, ocres i rogenques, el paisatge. En l'àmbit del paratge es troben nou hàbitats naturals d'interés, per als quals la Directiva d'hàbitats indica que s'han d'establir zones especials de protecció. Entre aquests hi ha tres classificats com a prioritaris.
Quant a la fauna mereix sens dubte destacar la presència de la cabra salvatge (Capra pyrenaica), a la qual podem observar sovint en els penyals o baixant a abeurar en el riu. En l'àmbit del paratge podem trobar una àmplia varietat d'espècies, diverses de les quals ostenten la categoria de protegides segons la normativa autonòmica i estatal vigent respecte d'espècies de fauna amenaçades. Entre l'herpetofauna destaca la presència de la granota i el gripau comú, el fardatxo ocel·lat, la colobra bastarda, l'ofegabous i la tortuga d'aigua ibèrica. Entre les espècies d'aus destaca la presència de les espècies següents: àguila de panxa blanca, el duc, l'astor, l'esparver vulgar, la siseta vulgar, la falcia de panxa blanca, el raspinell comú, el falconet, el xoriguer, el formiguer, l'abellerol, la merla blava i l'oriol, a més de l'alosa comuna i el gaig. Entre els mamífers destaca la presència, a més de la ja mencionada cabra salvatge, d'espècies com el gat salvatge, la llebre ibèrica, la rabosa, el porc senglar, la fagina i l'esquirol.
Quant als valors paisatgístics, cal mencionar que el paratge de Tabarla conforma una bella mostra de vall mitjana fluvial, on el curs del riu i les formacions boscoses de ribera creen un entorn d'indubtable atractiu visual. L'aïllament del lloc -que només es pot recórrer per un senda- afig interés al paratge, que constituïx així un enclavament de visita obligada a tots aquells aficionats a l'excursionisme en la natura.
Quant als valors vinculats amb el patrimoni cultural, cal indicar que en l'àmbit estricte del paratge no hi ha cap element d'interés, però en les seues proximitats se situa el poblat del Pic dels Alls, en la serra Martés, corresponents a l'edat del ferro i cultura Ibèrica. També hi ha restes de l'època romana, en la zona del Partidor o en el turó Mulet.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Yátova, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera adequada la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals d'aquest espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, establix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que regula posteriorment el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista als valors naturals i interés del paratge, de l'interés de l'Ajuntament de Yátova i acomplits els tràmits previstos en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara paratge natural municipal la zona denominada Tabarla, en el terme municipal de Yátova, i establix per a aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Per raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del paratge natural municipal, el dit règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'admet ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El paratge natural municipal es localitza en el terme municipal de Yátova, en la província de València. La seua delimitació descriptiva i gràfica figura en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, prevaldrà la primera d'aquestes.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i la gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament de Yátova.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels serveis territorials de València de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, poden continuar desenvolupant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i amb el que ha establit el present acord i el corresponent Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal de Tabarla.
En l'àmbit del paratge natural municipal, les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del paratge natural municipal, i s'avaluarà amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. Per raó del que establix l'article 7 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals, s'aprova el Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal de Tabarla, en el terme municipal de Yátova.
2. En l'annex III d'aquest acord s'inclou la part dispositiva del citat Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal de Tabarla.
3. Les disposicions del Pla especial de protecció seran vinculants tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del paratge natural municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de Tabarla, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà format per:
a) Dos representants triats per l'Ajuntament de Yátova, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal, diferent de l'ajuntament. En cas que no existisca o renuncie a la participació, se sumarà aquest lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits dels serveis territorials de València, de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) Un representant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
f) El president del Consell de Participació, nomenat per l'ajuntament entre els membres del Consell.
L'ajuntament pot proposar la modificació de la composició del Consell de Participació per a donar cabuda a altres representants de col·lectius amb interessos en el paratge natural municipal. La modificació de la composició del Consell de Participació ha de ser aprovada per acord del Consell.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de Tabarla es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració del Paratge.
Seran funcions d'aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Yátova entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, es podran aprovar unes normes internes de funcionament.
Seté. Execució i desenvolupament
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte el que siga necessari per a l'execució i el desenvolupament del present acord.
Huité. Efectes i revisió
1. El present acord produirà efectes a partir del dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2. Qualsevol modificació del que establix el present acord ha de ser aprovada al seu torn per acord del Consell, i han de seguir-se en aquest cas els mateixos tràmits.
Contra el present acord, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del Consell, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació del present acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 26 de gener de 2007
La consellera secretària del Consell, per substitució,
GEMA AMOR PÉREZ
ANNEX I
Delimitació del Paratge Natural Municipal de Tabarla
1. El paratge se cenyix a la superfície de la forest pública El Monte (V-69), situada en la ribera del riu que va des del campament de Tabarla, aigües avall, fins una distància de 2,5 km seguint el riu, amb una amplària variable entre 150 i 350 m.
2. Segons l'orientació dels punts cardinals els límits del paratge són:
- Al nord, les parcel·les 136, 140, 147, 184, 185 i 186 del polígon 15 i forest pública.
- Al sud, les parcel·les 123, 124 i 126 del polígon 13 i forest pública.
- A l'est, les parcel·les 102 i 136 del polígon 13 i forest pública.
- A l'oest, la parcel·la 148 del polígon 15.
3. Delimitació geogràfica: el paratge queda delimitat pel polígon els vèrtexs del qual tenen les següents coordenades, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N):
Nº X Y
1 675149 4358940
2 675208 4359017
3 675223 4359111
4 675275 4359197
5 675347 4359265
6 675437 4359309
7 675469 4359230
8 675460 4359133
9 675419 4359044
10 675373 4358955
11 675405 4358900
12 675501 4358928
13 675593 4358933
14 675674 4358874
15 675752 4358811
16 675837 4358760
17 675926 4358724
18 676026 4358726
19 676120 4358697
20 676202 4358641
21 676283 4358584
22 676382 4358571
23 676472 4358527
24 676566 4358495
25 676662 4358466
26 676755 4358431
27 676850 4358419
28 676946 4358414
29 677039 4358379
30 677132 4358341
31 677227 4358309
32 677321 4358278
33 677413 4358238
34 677500 4358189
35 677549 4358133
36 677468 4358074
37 677379 4358036
38 677280 4358019
39 677183 4357994
40 677086 4357973
41 677074 4358043
42 677129 4358127
43 677086 4358174
44 676989 4358201
45 676893 4358228
46 676794 4358240
47 676694 4358238
48 676597 4358250
49 676506 4358291
50 676432 4358358
51 676368 4358359
52 676317 4358273
53 676239 4358243
54 676140 4358257
55 676050 4358300
56 675960 4358343
57 675872 4358390
58 675804 4358462
59 675747 4358544
60 675660 4358589
61 675568 4358628
62 675473 4358658
63 675377 4358687
64 675302 4358751
65 675233 4358822
66 675176 4358905
4. La superfície total del paratge és de 68,42 ha.
ANNEX III
Part dispositiva del Pla Especial de Protecció del Paratge
Natural Municipal de Tabarla, en el Terme Municipal de Yátova
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa del pla
El present Pla Especial (PE) es redacta a l'empara de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Constituïx, per tant, un dels plans especials previstos en els articles 177 i següents del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística aprovat per mitjà del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell.
Article 2. Finalitat
L'objectiu genèric pel qual es redacta aquest PE és l'establiment de les mesures necessàries per a garantir la protecció del paratge Tabarla quant a la conservació i la millora de la fauna i flora, així com de les singularitats geològiques, paisatgístiques i culturals que presenta. El PE constituïx, per tant, el marc que regularà el règim de l'espai natural, els usos i activitats i l'ús públic d'aquest.
Article 3. Àmbit
1. El paratge se cenyix a la superfície de la forest pública El Monte (V-69) i les parcel·les incloses totalment o parcialment en la delimitació proposada del paratge natural municipal són les següents:
- Parcel·les 102, 125, 127, 128, 141, 9003, 9006 del polígon 13.
- Parcel·la 136 del polígon 15.
2. Els límits del paratge són els següents:
- Nord: parcel·les 136, 140, 147, 184, 185 i 186 del polígon 15 i forest pública.
- Sud: parcel·les 123, 124 i 126 del polígon 13 i forest pública.
- Est: parcel·les 102 i 136 del polígon 13 i forest pública.
- Oest: parcel·la 148 del polígon 15.
3. Els terrenys inclosos en la delimitació del paratge natural municipal són de propietat pública, estant formats pel domini públic hidràulic del riu i per parcel·les de la muntanya que són propietat de l'Ajuntament de Yátova.
4. El paratge té una superfície de 68,42 hectàrees.
Article 4. Efectes
1. De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, el PE s'ajustarà al que preveu la legislació urbanística.
2. Les determinacions d'aquest PE s'aplicaran directament, amb caràcter subsidiari, quan el planejament urbanístic municipal no continga les determinacions oportunes i detallades per a la protecció dels valors naturals presents en l'àmbit d'aplicació del PE.
3. El planejament municipal que s'aprove després de l'entrada en vigor d'aquest PE ha d'ajustar-se a les determinacions protectores contingudes en aquest, assignant les qualificacions del sòl d'acord amb les normes i criteris ací establits, de manera que es respecten les limitacions d'ús imposades pel PE.
4. Quan la informació detallada elaborada per a la redacció del planejament municipal siga discrepant entre els documents d'aquest pla i la realitat existent, s'aplicarà la normativa que millor s'ajuste a la realitat, excepte en el cas que la dita discrepància es dega a accions o intervencions produïdes després de l'aprovació d'aquest pla, i en aquest cas s'aplicaran les determinacions d'aquest i s'exigirà l'adopció de les mesures necessàries per a restituir el terreny a l'estat en què apareix el PE.
5. Les determinacions d'aquest pla s'entendran sense perjudici de les contingudes en les legislacions sectorials i en particular de les normes, reglaments o plans que s'aproven per al desplegament i compliment de la finalitat protectora d'aquest pla, així com les d'aquells destinats a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenvolupament sostenible. En el cas que la normativa continguda en aquest pla resulte més detallada o protectora, s'aplicarà aquesta amb preferència sobre la continguda en la legislació sectorial, sempre que no estiga en contradicció amb la finalitat d'aquesta. En tot cas l'aprofitament urbanístic dels terrenys es realitzarà d'acord amb les previsions d'aquest PE.
6. L'establiment de zones de protecció i categories de sòls o activitats es realitzarà únicament als efectes protectors d'aquest pla, sense que això pressupose l'existència d'altres consideracions urbanístiques o d'ordenació territorial. Les normes o recomanacions contingudes en aquest pla constituïxen un element més a tindre en compte a l'hora de procedir a l'ordenació integral del territori per mitjà del corresponent planejament general.
Article 5. Tramitació, vigència i revisió
1. El PE es tramitarà d'acord amb l'article 43 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, que remet per a la seua tramitació a la legislació urbanística; requerint-se l'estimació d'impacte ambiental positiva per part de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les determinacions del PE entraran en vigor a partir del dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i seguiran vigents fins que no es revise el pla per haver canviat prou les circumstàncies o els criteris que han determinat la seua aprovació.
3. La revisió o la modificació de les determinacions del pla poden realitzar-se en qualsevol moment seguint els mateixos tràmits que s'haja seguit per a la seua aprovació.
Article 6. Contingut
El contingut de la documentació del Pla especial es correspon amb el que disposa l'article 183 del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat mitjançant el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell. I en concret, inclourà els apartats següents:
1. Memòria informativa i justificativa
Inclourà els aspectes descriptius i justificatius, com també els estudis complementaris necessaris per al desenvolupament de l'ordenació, d'acord amb els objectius que justifiquen la seua elaboració.
2. Normativa
La normativa del present pla es dividix en dos grans apartats. El primer es troba dedicat a l'establiment de normes generals per a la protecció de recursos naturals i per a la regulació de determinades activitats que incidixen en el medi natural. El segon es dedica a l'establiment de normes específiques per a la protecció d'espais determinats segons els valors que inclouen.
3. Plànols
El pla especial inclou els plànols següents:
i) Plànols d'informació.
ii) Plànols d'ordenació.
4. Normes per a la gestió.
5. Mecanismes de finançament.
6. Règim sancionador.
Article 7. Interpretació
1. En la interpretació d'aquest PE ha d'atendre's el que resulte de la seua consideració com un tot unitari, utilitzant sempre la memòria informativa i justificativa com a document en què es contenen els criteris i principis que han orientat la redacció del pla.
2. En cas de conflicte entre les normes de protecció i els documents gràfics del pla prevaldran les primeres, excepte quan la interpretació derivada dels plànols estiga recolzada també per la memòria de tal manera que es faça patent l'existència d'algun error material en les normes.
3. En l'aplicació d'aquest PE prevaldrà aquella interpretació que comporte un major grau de protecció dels valors naturals de l'àmbit del pla.
4. En qualsevol supòsit no previst en el present pla, serà preceptiu l'informe favorable de l'Ajuntament de Yátova, sense perjudici de les competències sectorials que puguen existir.
Article 8. Règim d'avaluació d'impactes ambientals
Els projectes, obres i activitats que es realitzen o implanten en l'àmbit territorial del paratge se sotmetran al règim d'avaluació ambiental establit en la legislació sectorial autonòmica valenciana sobre avaluació de l'impacte ambiental.
Article 9. Autoritzacions i informes previs
1. La present normativa, en les seues normes generals i normes particulars, especifica les actuacions, plans i projectes l'execució de les quals requerix autorització especial de l'Ajuntament de Yátova i aquells que requerixen informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les autoritzacions anteriors s'atorgaran sense perjudici de l'obligació d'obtindre les llicències o autoritzacions que siguen aplicables amb caràcter sectorial a determinades activitats, així com en concordança amb el que establix la present normativa.
TÍTOL II
Normes generals de regulació d'usos i activitats
CAPÍTOL I
Normes sobre protecció de recursos de domini públic
Secció 1a
Protecció de recursos hidrològics
Article 10. Qualitat de l'aigua
Amb caràcter general, queden prohibits aquells usos i activitats que contribuïsquen a deteriorar la qualitat de les aigües, com també aquelles actuacions, obres i infraestructures que puguen dificultar el flux hídric o suposen manifestament un maneig abusiu d'aquest i dels seus recursos naturals.
Article 11. Llits, riberes i marges dels cursos d'aigua
1. Es mantindran les condicions naturals dels llits, en cap cas pot realitzar-se la seua canalització o dragatge.
2. En la zona de domini públic hidràulic, com també en els marges inclosos en les zones de servitud i de policia definides en la Llei d'aigües, es conservarà la vegetació de ribera, no es permet la transformació a cultiu dels terrenys actualment erms o destinats a usos forestals. Es permetran tasques de neteja i desbrossament selectius quan existisca risc per a la seguretat de les persones o els béns en cas d'avinguda.
3. Es prohibix l'ocupació del domini públic hidràulic i de la zona de servitud per instal·lacions o construccions de qualsevol tipus, permanents o temporals; així com l'extracció d'àrids, excepte en aquells casos necessaris per a obres autoritzades de condicionament o neteja dels llits.
Article 12. Protecció d'aigües subterrànies
1. Queda prohibit l'establiment de pous, rases, galeries o qualsevol dispositiu destinat a facilitar l'absorció pel terreny d'aigües residuals que puguen produir, per la seua toxicitat o per la seua composició química i bacteriològica, la contaminació de les aigües superficials o profundes.
2. La construcció de fosses sèptiques per al sanejament d'edificacions o zones d'ús públic només podrà ser autoritzada quan es donen suficients garanties que no suposen cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Article 13. Abocaments
1. En aplicació de l'article 100 de la Llei d'aigües es prohibix, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte en un llit públic, canal de reg, o aqüífer subterrani, d'aigües residuals la composició química o contaminació bacteriològica de les quals puguen impurificar les aigües amb danys per a la salut pública o per als aprofitaments inferiors, tant comuns com especials.
2. Es prohibix l'abocament sense depurar, directe o indirecte, d'aigües residuals, així com l'abocament o depòsit permanent o temporal de qualsevol tipus de residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que siga la seua naturalesa, que constituïsquen o puguen constituir un perill de contaminació de les aigües o degradació del seu entorn; excepte en els casos de neteja d'acord amb el que preveu l'article 49 del Reglament del domini públic hidràulic.
3. Per a la concessió de llicència urbanística relacionada amb qualsevol activitat que puga generar abocaments de qualsevol naturalesa, s'exigirà la justificació del tractament que haja de donar-se a aquests per a evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. El tractament d'aigües residuals ha de ser tal que s'ajuste a les condicions de qualitat exigides per als usos a què serà destinada; en tot cas, les aigües resultants no podran superar els límits establits en la legislació sectorial.
4. L'efectivitat de la llicència quedarà condicionada, en tot cas, a l'obtenció i la validesa posterior de l'autorització d'abocament.
Article 14. Captacions d'aigua
Queden prohibides les obertures de nous pous o captacions d'aigua dins de l'àmbit del PE, excepte les destinades a satisfer les necessitats derivades de les infraestructures d'ús públic, sempre que es justifique aquesta com l'única via d'abastiment possible. En tot cas, han d'efectuar-se de manera que no provoquen repercussions negatives sobre el sistema hidrològic i la resta dels aprofitaments.
Secció 2a
Protecció de sòls
Article 15. Moviment de terres i extracció d'àrids
1. Els moviments de terres estaran subjectes a l'obtenció prèvia de la llicència urbanística. Queden exceptuades de l'obtenció de llicència les tasques de preparació i condicionament dels sòls relacionades amb l'activitat agrícola, com ara anivellament dels terrenys i arada.
2. Es prohibix l'extracció d'àrids en tot l'àmbit del paratge.
Article 16. Conservació de la coberta vegetal
1. Es consideren prioritàries, en àmbit del pla, totes aquelles actuacions que tendisquen a conservar la coberta vegetal com a mitjà per a evitar els processos erosius.
2. Aquelles actuacions que puguen alterar o perjudicar de manera significativa les condicions de l'espai natural, o de les espècies de flora silvestre existent, requeriran la redacció d'una memòria o projecte d'aquestes, que ha de ser aprovat per l'Ajuntament amb informe del Consell de Participació i de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 17. Pràctiques de conservació de sòls
1. Es prohibix la destrucció de bancals i marges d'aquests, així com les transformacions agrícoles i tasques que posen en perill la seua estabilitat o suposen la seua eliminació.
2. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, l'administració cuidarà de l'estabilització i regeneració dels terrenys situats en vessants, amb terrasses o bancals que hagen deixat de ser conservats o s'abandonen com a sòls agrícoles.
3. Es prohibix, amb caràcter general, la rompuda de terrenys amb vegetació silvestre per a establiment de noves àrees de cultiu.
4. Es prohibixen els abancalaments de sòls, excepte en projectes de correcció de talussos.
5. Sempre que la realització d'una obra estiga acompanyada de la generació de talusos per desmunt o terraplé, serà obligatòria la fixació d'aquests per mitjà de repoblació vegetal amb espècies pròpies de la zona o elements naturals. Excepcionalment, quan no existisquen altres solucions, es podran permetre les actuacions d'obra civil sempre que siguen tractades per mitjà de tècniques d'integració paisatgística.
Secció 3a
Protecció de la vegetació silvestre
Article 18. Formacions vegetals
Es consideren formacions vegetals subjectes a les determinacions del present pla totes aquelles no cultivades o resultants de l'activitat agrícola. Aquesta determinació no inclou la vegetació adventícia que acompanya els cultius, ni les formacions ruderals i nitròfiles que colonitzen els carrers, vials, parets, cunetes, abocadors, enderrocs, erms i altres àrees molt antropitzades.
Article 19. Tala i recol·lecció
1. Sense perjudici del que disposa l'article 16 d'aquestes normes, es prohibix la recol·lecció total o parcial de tàxons vegetals per a fins comercials.
2. Queden sotmeses al procediment d'estimació d'impacte ambiental les actuacions necessàries per a la defensa contra incendis forestals que plantegen derrocar, talar o mutilar peus dels tàxons de major interés per a la conservació.
3. La tala i la recol·lecció total o parcial de les espècies vegetals estarà sotmesa a les disposicions de l'Ordre de 20 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, sobre protecció d'espècies endèmiques amenaçades, com també a la legislació sectorial aplicable.
La recollida de parts o llavors, com també l'extracció de les arrels o altres parts subterrànies de les plantes silvestres ha de comptar amb l'autorització expressa del Consell de Participació, per motius científics, educatius o de conservació de les espècies de què es tracte.
4. Sense perjudici del que disposa el punt 3 d'aquest article, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors, plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, móres, etc., sempre que existisca consentiment del propietari i sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o fauna. En el cas de recol·lecció de plantes silvestres o bolets, queda prohibida l'arrancada de la planta, i ha de recol·lectar-se per mitjà de tallada, i no es permet la utilització d'instruments com ara aixades o rastells.
5. L'extracció de fusta o llenya es pot realitzar, únicament, si respon a algun dels criteris següents:
- Com a resultat de tasques de prevenció d'incendis.
- Com a resultat de mesures fitosanitàries.
- Amb motiu d'estudis científics.
- Per eradicació d'espècies al·lòctones invasores.
En cap cas, els visitants les poden recollir lliurement.
Article 20. Regeneració i plantacions
1. Els treballs de regeneració i recuperació de la coberta vegetal tindran per objectiu la formació i la potenciació de les comunitats vegetals naturals característiques de l'àmbit del pla, en els seus distints estadis de desenvolupament.
2. La gestió dels recursos forestals dirigirà les seues actuacions a la conservació, millora i protecció dels terrenys forestals segons les determinacions de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, i al seu reglament executiu aprovat per Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell.
3. Queden prohibides la introducció i la repoblació amb espècies exòtiques, entenent-se per aquestes tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la vegetació silvestre de l'àmbit del pla. En les zones actualment enjardinades s'evitarà la invasió de les espècies exòtiques en els espais naturals limítrofs.
4. Queda prohibida, en l'àmbit del paratge, la introducció d'espècies susceptibles de constituir plagues o de generar malalties.
5. És obligatòria l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient per a realitzar qualsevol modificació substancial de l'estructura natural d'una finca forestal (tractaments fitosanitaris, repoblacions, introducció d'espècies, etc.). És necessària la presentació d'un projecte en què s'especifiquen les accions que es pretenen dur a terme i al que han d'ajustar-se els treballs que s'han de realitzar.
Secció 4a
Protecció de la fauna
Article 21. Destrucció de la fauna silvestre
1. S'ha de respectar, en tot cas, la normativa sectorial aplicable en matèria de protecció de la fauna.
2. Sense perjudici de la normativa sectorial aplicable sobre fauna, es consideren protegides totes les poblacions d'espècies animals silvestres del paratge natural, amb les excepcions següents:
a) Espècies cinegètiques, regulades específicament per les seues normatives sectorials.
b) Espècies el control de poblacions de les qual puga ser autoritzat o promogut per la Direcció General de Gestió del Medi Natural de conformitat amb les determinacions de la normativa sectorial sobre fauna.
3. Les intervencions que es realitzen en el paratge sobre la coberta vegetal, els sòls, el medi hídric i, en general, els distints hàbitats faunístics, han de garantir el manteniment de condicions adequades per a la pervivència i, si és el cas, la reproducció de les poblacions animals afectades.
4. Amb caràcter general, i sense perjudici del que establix la legislació sectorial sobre fauna, no es permeten en l'àmbit del paratge natural les activitats que puguen provocar, directament o indirectament, la destrucció o el deteriorament de poblacions d'espècies animals silvestres o dels seus hàbitats. La prohibició s'estén especialment als hàbitats i enclavaments necessaris per als cicles vitals de la fauna com ara nius, caus i dormidors. En particular, es prohibix:
a) La destrucció, mort, deteriorament, recol·lecció, comerç, captura en viu, possessió o exposició d'animals vius o les seues restes que es troben protegits per la legislació sectorial vigent i per les presents normes.
b) La recol·lecció, possessió o comerç d'ous o cries.
c) La producció de sons innecessaris que alteren la tranquil·litat habitual de la fauna.
d) L'emissió de llums que incidisquen negativament sobre hàbitats i enclavaments d'especial interés per a la fauna.
Article 22. Repoblació o solta d'animals
1. Es prohibix la repoblació i la solta de qualsevol espècie d'animal exòtica, entenent-se per tal tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la fauna de l'àmbit del pla, excepte la utilització d'espècies per al control biològic de plagues que realitze l'administració o les autoritze.
2. Tota reintroducció d'espècies faunístiques autòctones actualment desaparegudes en el paratge, així com els eventuals reforçaments poblacionals d'espècies existents i el mode de realitzar-los, ha de ser autoritzada o promoguda per la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 23. Tanques i closes
L'alçament de tanques i closes de caràcter cinegètic en l'àmbit del pla requerirà l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient, i no es permetran, en cap cas, les tanques electrificades. Tot això sense perjudici de l'obtenció de la corresponent llicència urbanística en els termes previstos per la llei.
Secció 5a
Protecció del paisatge
Article 24. Impacte paisatgístic
1. Es consideraran els valors paisatgístics del paratge com un criteri determinant per a la ubicació de les distintes infraestructures i usos. En conseqüència, la implantació d'usos o activitats que, per les seues característiques, puguen generar un important impacte paisatgístic han de realitzar-se de manera que es minimitze el seu efecte negatiu sobre el paisatge natural o edificat.
Amb aquest fi, s'evitarà especialment la seua ubicació en llocs de gran incidència visual, com ara en el veïnatge de monuments o edificis i construccions d'interés historicocultural.
2. En tot cas, les instal·lacions i edificacions en el medi rural han d'incorporar les mesures de camuflament i mimesi necessàries per a la seua integració en el paisatge, adequant-se en tot cas a les tipologies tradicionals de la zona.
3. L'ajuntament tindrà en compte, en autoritzar o informar els projectes referents al paratge, els efectes de la seua realització sobre els valors paisatgístics del paratge.
4. Les pistes i camins forestals i rurals, àrees tallafocs i instal·lació d'infraestructures de qualsevol tipus que siguen autoritzades, es realitzaran atesa la seua màxima integració en el paisatge i el seu mínim impacte ambiental.
5. Es protegirà el paisatge entorn d'aquelles fites i elements singulars de caràcter natural com penyals, arbres exemplars, etc., per als quals s'establiran perímetres de protecció sobre la base de conques visuals que garantisquen la seua preeminència en l'entorn.
Article 25. Publicitat estàtica
1. Es prohibix, amb caràcter general, la col·locació de cartells informatius de propaganda, inscripcions o artefactes de qualsevol naturalesa amb fins publicitaris, inclosa la publicitat recolzada directament o construïda tant sobre elements naturals del territori com sobre les edificacions.
2. En el paratge s'admetran, únicament, els indicadors d'activitats, establiments i llocs que per les seues dimensions, disseny i col·locació estiguen adequats a l'estructura ambiental on s'instal·len, com també tots els de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic i la gestió de l'àmbit territorial objecte del pla.
Secció 6a
Protecció del patrimoni cultural
Article 26. Patrimoni cultural
1. Es consideraran d'especial protecció tots aquells elements de singular interés arqueològic, etnogràfic, antropològic, històric, paleontològic, geològic i geomorfològic.
2. Els elements i conjunts considerats recursos arqueològics i historicoartístics, poden acollir usos turisticorecreatius, sempre que aquests no impliquen la pèrdua dels seus valors científics i culturals.
3. Quan en el transcurs de qualsevol obra o activitat sorgisquen vestigis de jaciments de caràcter arqueològic, paleontològic o antropològic, es comunicarà la dita troballa a la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural i al servei arqueològic municipal perquè les avalue i, si és el cas, adopten les mesures protectores oportunes.
Secció 7a
Protecció de camins ramaders
Article 27. Delimitació i amollonament
1. En aplicació de l'article 5 de la Llei 3/1995, de 23 de març, de Camins Ramaders, la classificació, la delimitació, l'amollonament, o qualsevol altre acte relacionat amb aquests, correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient el fet de vetlar pel seu manteniment com a espai d'ús públic.
2. Sense perjudici del que establix l'article 17 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, i per raó del que ha assenyalat la disposició addicional tercera de la Llei 3/1995, de 23 de març, de camins ramaders, fins a l'elaboració i l'aprovació del catàleg de camins ramaders d'interés natural, es consideren com a camins ramaders d'interés natural, a l'efecte previst en l'article 17.2 de la dita llei, la totalitat dels camins ramaders de l'àmbit del present pla.
CAPÍTOL II
Normes sobre regulació d'activitats i infraestructures
Secció 1a
Activitats extractives i mineres
Article 28. Activitats extractives i mineres
Es prohibix la realització d'activitats extractives i mineres en l'àmbit del PE.
Secció 2a
Activitats agràries
Article 29. Concepte
A l'efecte d'aquest pla, es consideren agràries les activitats relacionades directament amb l'explotació econòmica dels recursos vegetals cultivats, per mitjà de l'ús de mitjans tècnics i instal·lacions que no suposen, ni tinguen com a conseqüència, la transformació del seu estat o característiques essencials.
Article 30. Tipus de cultius i incompatibilitats
1. Es considera compatible, en l'àmbit del pla, el manteniment de les activitats agràries que es registren en el moment de l'aprovació d'aquest.
2. Es prohibix l'ampliació de les àrees actualment existents dedicades a l'activitat agrícola, així com la superfície d'aquestes. El cultiu d'espècies forestals de caràcter intensiu únicament pot efectuar-se sobre les dites àrees.
3. A l'efecte previst en l'apartat anterior, no es consideren sotmesos a l'activitat els terrenys el cultiu dels quals haja sigut abandonat per un termini superior a 10 anys o que hagen adquirit signes inequívocs de la seua vocació forestal.
4. Es prohibix, amb caràcter general, les pràctiques agrícoles sota la modalitat d'hivernacle o túnel.
Article 31. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats agropecuàries
1. Les construccions i instal·lacions vinculades a l'explotació agrària existents en el moment de l'aprovació de les presents normes poden continuar exercint la seua activitat d'acord amb la normativa sectorial aplicable, si bé no podran ampliar la superfície ocupada per aquestes.
2. Es prohibix, amb caràcter general, tot tipus d'edificació de nova planta, com també construccions i instal·lacions vinculades a l'explotació agrària (magatzems de productes i maquinàries, quadres, estables, etc.), o a la primera transformació de productes (assecadors, serradores, etc.).
Article 32. Productes fitosanitaris
L'ús de productes fitosanitaris ha d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que s'apliquen, d'acord amb els períodes, limitacions i condicions establits pels organismes competents. En tot cas, es prohibix la utilització d'herbicides volàtils de qualsevol tipus.
Secció 3a
Activitats ramaderes
Article 33. Concepte i règim general d'ordenació
1. Es consideren ramaderes les activitats relacionades amb l'explotació, la cria, la reproducció i l'aprofitament de les espècies animals. Amb caràcter general, l'exercici d'aquesta activitat se sotmetrà a les normes i plans sectorials que s'apliquen.
2. L'ordenació de la ramaderia extensiva sobre terrenys forestals ha de realitzar-se, almenys, tenint en compte les condicions següents:
a) Delimitació d'àrees fitades.
b) Definició de la càrrega ramadera aplicable a les distintes zones.
c) Disseny d'un sistema de rotació per a evitar el sobrepasturatge.
d) Ha de ser compatible amb els usos didàctics i recreatius del paratge.
3. Segons establix l'article 4 del Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s'establixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no podran ser destinats al pasturatge, almenys, durant els cinc anys posteriors a aquest.
Article 34. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats ramaderes
1. Queden prohibides les construccions ramaderes de nova planta en l'àmbit del paratge. Aquesta prohibició s'estén tant a la ramaderia intensiva estabulada com a les construccions lligades a les explotacions extensives o semiextensives, com ara pletes, corrals i dormidors.
2. Les construccions i instal·lacions ramaderes existents en el moment de l'aprovació de les presents normes poden continuar exercint la seua activitat d'acord amb la normativa sectorial aplicable, si bé no podran ampliar la superfície ocupada per aquestes.
Secció 4a
Aprofitament forestal
Article 35. Terreny forestal
1. A l'efecte del present pla, es consideren muntanyes o terrenys forestals els així definits en l'article 2 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana.
2. Es promourà la declaració d'utilitat pública pel Consell, als efectes previstos en la legislació forestal, els terrenys forestals de propietat pública inclosos en l'àmbit del pla que no tinguen encara la dita consideració.
3. Es promourà la firma de convenis, consorcis o qualsevol altra figura prevista per la legislació, entre l'administració forestal i l'ajuntament o propietaris particulars de terrenys forestals per a la realització de tasques de reforestació i regeneració, treballs i tractaments de prevenció i extinció de plagues i malalties i de prevenció d'incendis.
Article 36. Repoblació forestal
Sense perjudici del que disposa l'article 20 d'aquestes normes, la repoblació de terrenys forestals ha d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que s'apliquen.
Article 37. Aprofitaments forestals
1. Es consideren, a l'efecte d'aquest pla, com a aprofitaments forestals les fustes, productes de tria, llenyes, escorces, pastos, fruits, llavors, plantes aromàtiques, medicinals i condimentaries, bolets i la resta de productes que es generen en els terrenys forestals. Els dits aprofitaments requeriran l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient, sense prejudici del que disposa l'article 19 d'aquestes normes.
2. Els aprofitaments forestals en l'àmbit del paratge han d'ajustar-se al que disposen les normes i plans sectorials que s'apliquen.
3. Es prohibix, amb caràcter general, la transformació a usos agrícoles dels terrenys forestals.
4. L'aprofitament de pastos i recursos cinegètics pot limitar-se quan puga derivar en un risc per a la conservació dels sòls o existisquen arbres jóvens, especialment en zones repoblades o en procés de regeneració.
5. D'acord amb el que disposa l'article 82 del Reglament de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, l'extracció de productes forestals es realitzarà exclusivament a través de vies prèviament autoritzades per a l'administració forestal.
6. Les restes de tales, podes o qualsevol altre tractament silvícola que supose l'extracció o l'eliminació de matèria vegetal que puga incrementar el risc d'incendi o de transmissió de plagues o malalties, han de ser eliminats pel propietari o concessionari en el termini no superior a 30 dies després d'aquestes.
Article 38. Incendis forestals
1. En general i en matèria d'incendis forestals, aquest pla està subjecte al que ha determinat la legislació sectorial específica en matèria d'incendis forestals.
2. Sense perjudici del que disposa la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable, el Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s'establixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, establix en l'article 4 que els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no es podran destinar al pasturatge en els cinc anys següents.
3. Es fomentarà l'elaboració d'un pla de prevenció i extinció d'incendis per a la correcta protecció del paratge a l'efecte.
Secció 5a
Activitat cinegètica
Article 39. Normes generals
1. L'activitat cinegètica es considera compatible en l'àmbit del Pla especial, quedant subjecta als períodes i condicions establits en la legislació sectorial específica i articles següents.
2. En particular, la caça està permesa en aquells terrenys que actualment complixen les condicions legals establides per a la dita activitat.
Article 40. Ordenació cinegètica
1. En general i en matèria d'ordenació cinegètica, aquest pla està subjecte al que disposa la legislació sectorial que s'aplique.
2. En aquells vedats vinculats al paratge es fomentarà l'establiment de les zones de reserva cinegètica dins del mateix àmbit del paratge.
3. Sense perjudici del que disposa la regulació sectorial sobre períodes de veda i espècies cinegètiques en la Comunitat Valenciana, la conselleria competent en matèria de medi ambient pot determinar, en l'àmbit del pla, si així ho requerix l'estat dels recursos cinegètics, limitacions específiques en les espècies abatibles i períodes hàbils.
4. L'ús cinegètic del paratge ha de ser compatible amb els usos didàctics i recreatius d'aquest.
Secció 6a
Activitat pesquera i altres aprofitaments piscícoles
Article 41. Marc normatiu de l'activitat pesquera
1. L'activitat pesquera està regulada, amb caràcter general, en la Llei de pesca fluvial de 20 de febrer de 1942 i el seu Reglament de 6 d'abril de 1943, així com en l'article 33, apartat 2, de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres.
2. Dins del dit marc legislatiu, la Conselleria de Territori i Habitatge emet ordres anuals sobre els períodes hàbils i normes generals relacionades amb la pesca en aigües continentals de la Comunitat Valenciana, definint les espècies de pesca permesa, les limitacions i prohibicions de caràcter general i altres aspectes de l'activitat. Les dites disposicions regularan amb caràcter general l'activitat pesquera en l'àmbit del paratge.
Secció 7a
Activitat industrial
Article 42. Activitat industrial
Per considerar-se incompatible amb els objectes de protecció d'aquest pla, queda prohibida l'activitat industrial de qualsevol tipus, incloent les instal·lacions d'emmagatzematge o primera transformació de productes primaris.
Secció 8a
Ús públic de paratge
A) Pla d'ús públic del paratge
Article 43. Pla d'Ús Públic del Paratge
1. Es fomentarà l'elaboració d'un Pla d'Ús Públic del Paratge, que contindrà les determinacions necessàries per a l'ordenació i la gestió de les activitats lligades al gaudi ordenat i a l'ensenyament dels valors ambientals i culturals del paratge, efectuades tant per iniciativa pública com privada o mixta.
2. L'elaboració del pla d'ús públic comportarà la realització dels corresponents estudis en què s'avalue la incidència que el desenvolupament d'aquest tipus d'activitats pot tindre sobre els valors naturals que van motivar la declaració del paratge natural municipal, a fi d'evitar impactes negatius sobre aquests.
3. El pla l'aprovarà l'ajuntament, amb l'informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
B) Allotjament turístic i altres activitats hostaleres i recreatives vinculades a construccions
Article 44. Campaments de turisme o càmpings
Es prohibixen els càmpings i campaments públics i privats de turisme en tot l'àmbit del paratge natural.
Article 45. Activitats recreatives i d'oci vinculades a construccions
1. Només es permetran en les àrees preparades a l'efecte.
2. Tindran la consideració d'equipaments públics i s'explotaran directament o indirectament per l'ajuntament, amb l'aplicació de mesures correctores en matèria de contaminació acústica, eliminació de barreres arquitectòniques i d'espectacles públics, seguretat i higiene. Entre les mesures correctores per a la prevenció d'incendis s'ha de disposar d'un servei de recollida de fems de forma periòdica, o quan es preveja afluència massiva de persones al paratge.
Article 46. Instal·lacions i adequacions
Sense perjudici del que disposa l'article 27 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, les activitats i instal·lacions turístiques, recreatives, esportives, d'oci i esbarjo queden subjectes, amb caràcter general i d'acord amb les prohibicions i cauteles assenyalades en les normes particulars del present pla, a les determinacions següents:
- Es prohibix la construcció d'instal·lacions esportives en l'àmbit del paratge.
- Les instal·lacions o edificacions de caràcter recreatiu han de recolzar-se sobre construccions preexistents, evitant les edificacions de nova planta. La reconversió no podrà comportar un augment de l'altura de l'edificació i ha de resoldre adequadament la depuració dels seus abocaments i la gestió dels seus residus.
C) Activitats recreatives no vinculades a construccions
Article 47. Recreació concentrada
La recreació concentrada es definix com aquella que es desenvolupa en un espai habilitat per a activitats recreatives, dotat amb equipaments d'escassa entitat com taules, bancs i papereres.
Article 48. Circulació motoritzada en el paratge
1. Amb caràcter general, es prohibix la circulació motoritzada fora de les carreteres i els camins agrícoles i forestals del paratge, excepte amb fins d'aprofitament agrari i forestal.
2. S'exceptuen de l'autorització anterior els:
- Vehicles autoritzats per l'ajuntament o consell de participació.
- Vehicles de les administracions públiques que circulen com a conseqüència de necessitats del servei o de la realització d'activitats de manteniment de les infraestructures, serveis públics, etc.
- Vehicles que realitzen serveis de rescat, emergència o qualsevol altre de naturalesa pública.
- Vehicles de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
Article 49. Acampada lliure
Es prohibix l'acampada lliure en tot l'àmbit del paratge.
Article 50. Activitats esportives
1. Qualsevol activitat esportiva organitzada per entitats públiques o privades fora dels espais habilitats per a tal fi en l'àmbit del paratge requerirà l'autorització prèvia de l'ajuntament.
2. Es permet la realització d'esports pels particulars que no requerisquen la utilització d'elements sorollosos o puguen causar danys a la fauna i flora present en la zona.
3. Es prohibix, amb caràcter general, la pràctica d'activitats motoritzades amb fins esportius o lúdics, com ara motocròs, trial, quads i semblants.
Secció 9a
Activitats d'urbanització i edificació
Article 51. Urbanisme
L'àmbit del PE, a l'efecte urbanístic, manté la seua classificació actual com a sòl no urbanitzable protegit amb valors naturalístics molt alts, alts i mitjans.
Article 52. Edificació
1. Sense perjudici del que establix la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable, es prohibix la construcció d'edificacions de nova planta, amb les excepcions següents: les edificacions que puguen preveure's com a equipament públic, i edificacions destinades a serveis públics relacionats amb la gestió del paratge o amb les activitats de gestió dels recursos ambientals, sempre que s'adapten als requisits establits en el planejament general o es tracte d'instal·lacions portàtils o desmuntables.
2. Amb caràcter general, es permet en tot l'àmbit del paratge la rehabilitació o la reconstrucció d'edificacions preexistents, per a la qual cosa s'ha de respectar, en el seu disseny i composició, les característiques arquitectòniques tradicionals, posant especial atenció a harmonitzar els sistemes de coberta, cornisa, posició de forjats, ritmes, dimensions de buits i massissos, composició, materials, color extern i detalls constructius. A fi de garantir la deguda adaptació paisatgística d'aquestes edificacions al seu entorn, pot exigir-se l'aportació de les anàlisis d'impacte sobre el medi en què es localitzen, incloent la utilització de documents gràfics.
Secció 10a
Infraestructures
Article 53. Normes generals sobre les obres d'infraestructures
1. Es prohibix, amb caràcter general, la realització d'infraestructures de qualsevol tipus, com ara línies elèctriques i de telecomunicacions, viaris, abastiment d'aigua i sanejament, abocadors de residus sòlids, etc., excepte les destinades al servei d'instal·lacions i activitats autoritzades en el pla, al compliment dels objectius en aquest plantejats, com també aquelles destinades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenvolupament sostenible.
2. La realització d'obres per a la instal·lació, manteniment o remodelació d'infraestructures de qualsevol tipus ha d'ajustar-se, a més de a les disposicions de les normatives sectorials aplicables, als següents requisits genèrics:
- Els traçats i emplaçaments han de realitzar-se tenint en compte les condicions ecològiques i paisatgístiques del territori, a fi d'evitar la creació d'obstacles a la lliure circulació de les aigües o rebliment d'aquestes, degradació de la vegetació natural o impactes paisatgístics.
- Durant la realització de les obres han de prendre's les precaucions necessàries per a evitar la destrucció de la coberta vegetal, i ha de procedir a la terminació de les obres, a la restauració del terreny i de la coberta vegetal. Així mateix, s'evitarà la realització d'obres en aquells períodes en què puguen comportar alteracions i riscos per a la fauna.
- Les autoritzacions i la resta de requisits que específicament s'assenyalen per a la realització d'infraestructures han d'obtindre's, en tot cas, amb caràcter previ a l'atorgament de llicència urbanística.
Article 54. Estudi d'impacte ambiental
A més dels supòsits previstos en la legislació d'impacte ambiental i en l'article 162 del Reglament de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, queden sotmesos al procediment d'estimació d'impacte ambiental, d'acord amb el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, les carreteres, camins i pistes forestals o les seues ampliacions, quan no estiguen sotmeses al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, incloent així mateix les necessàries per a la defensa contra incendis forestals.
Secció 11a
Activitats d'investigació
Article 55. Promoció de les activitats d'investigació
1. Amb independència de l'ús públic potencial del paratge com a recurs utilitzable en la investigació bàsica sobre el medi físic, el territori i l'ambient socioeconòmic i cultural, a disposició en forma ordenada dels investigadors i les entitats i organismes especialitzats, l'ajuntament, en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de medi ambient, per a una millor gestió i administració de l'espai protegit, promourà la realització d'activitats d'investigació aplicada en matèria de coneixement i gestió dels recursos ambientals i culturals.
2. Aquestes activitats poden realitzar-se, ateses les característiques d'aquestes i els seus requeriments en mitjans humans i materials, amb mitjans propis de les administracions públiques competents o per mitjà de les oportunes col·laboracions amb entitats i organismes científics, tècnics o acadèmics. Al respecte, se celebraran, amb els oportuns organismes i entitats científiques i acadèmiques, els convenis o acords de col·laboració necessaris.
3. Les matèries prioritàries d'investigació aplicada en l'àmbit del paratge són les següents, en llista oberta que podrà adaptar-se a les necessitats, la gestió de l'espai protegit:
a) Investigació bàsica sobre les espècies de flora i fauna autòctona.
b) Desenvolupament de programes de conservació, recuperació i gestió d'espècies de flora i fauna considerats d'interés especial pel seu caràcter endèmic, rar o amenaçat, així com sobre les condicions per a la recuperació o millora dels seus hàbitats.
c) Investigació etnogràfica i etnològica sobre el medi humà tradicional del paratge.
d) Investigació sobre mètodes d'administració i gestió dels recursos naturals des de distintes perspectives: jurídica, administrativa i econòmica.
e) Mètodes de gestió de l'ús públic del paratge, des dels punts de vista tècnic, sociològic, econòmic i empresarial.
4. L'ajuntament facilitarà el coneixement i promourà la divulgació dels treballs d'investigació realitzats en l'àmbit del paratge.
Article 56. Autoritzacions
Sense perjudici del règim general d'autoritzacions que figura en les disposicions generals d'aquesta normativa, s'establix el següent règim específic per a la realització, per persones o entitats alienes a l'ajuntament o a la conselleria competent en matèria de medi ambient, d'activitats o projectes d'investigació que tinguen com a objecte els recursos ambientals i culturals del paratge:
a) Les actuacions que afecten directament o indirectament la flora, fauna o els hàbitats protegits, requeriran l'autorització prèvia del Consell de Participació. Amb aquesta finalitat, la persona o entitat que realitzarà l'activitat investigadora acompanyarà la sol·licitud d'una memòria del projecte d'investigació que es desenvoluparà.
b) Les autoritzacions poden contindre condicions o restriccions per a l'execució del projecte. És possible la seua revocació si les investigacions s'aparten del que establix la memòria del projecte presentat, o si les tasques d'investigació s'han dut a terme vulnerant les directrius establides per l'autorització.
c) Una vegada realitzat l'estudi científic autoritzat, la persona o entitat autoritzada ha de presentar informe al Consell de Participació sobre els resultats, així com sobre qualsevol altra dada que puga ser interessant des del punt de vista científic o de gestió de l'espai natural. En el cas que els treballs d'investigació autoritzats siguen publicats, el director del projecte ha d'aportar un exemplar de la publicació.
d) Les autoritzacions atorgades per a l'anellament científic d'aus no exclouen la necessitat d'obtindre, per l'anellador, els permisos corresponents dels particulars, si és el cas.
e) Els promotors de projectes d'investigació sobre els valors naturals i culturals del paratge que, per no afectar directament la flora, la fauna o els hàbitats protegits, no requerixen autorització prèvia, no obstant això, han de comunicar al Consell de Participació o a l'ajuntament l'existència del projecte, i han de facilitar a aquest l'accés als resultats de les investigacions amb destinació al fons documental del paratge.
TÍTOL III
Normes particulars
CAPÍTOL I
Concepte i aspectes generals
Article 57. Concepte
1. A l'efecte de particularitzar les normes protectores establides per mitjà d'aquest PE, s'ha distingit la totalitat de l'àmbit amb les següents zones per a definir els tractaments específics més ajustats a les seues necessitats de protecció, conservació i millora:
- Àrea Forestal.
- Àrea Recreativa.
2. Les determinacions inherents a aquesta categoria de protecció constituïxen la referència normativa bàsica a l'hora d'establir els usos i activitats permeses i prohibides per aquest PE.
Article 58. Interpretació
1. En tot allò no regulat en aquestes normes particulars s'aplicaran les disposicions contingudes en les normes generals de regulació d'usos i activitats.
2. En la interpretació de la normativa prevaldran les normes particulars sobre les generals.
CAPÍTOL II
Àrea forestal
Article 59. Caracterització
1. Es tracta d'una zona d'alt valor natural on tant la vegetació i la presència del riu proporcionen un lloc idoni per als ecosistemes i recer d'un ampli espectre d'espècies faunístiques d'interés ecològic.
2. Els objectius plantejats per a aquesta categoria de protecció es poden sintetitzar en:
- Preservar la qualitat ambiental.
- Conservació de la vegetació existent, potenciació d'aquesta i de la seua regeneració natural.
- Mantindre els processos ecològics essencials i la diversitat biològica del paratge.
- Conservar i restaurar aquells elements arquitectònics singulars, així com les fites paisatgístiques existents.
3. Plantejar aquests objectius suposa, necessàriament, una limitació de les possibilitats d'ús públic, permetent-se únicament aquells usos compatibles amb els objectius proposats, sobretot els de tipus científic i cultural.
Article 60. Localització
Comprén la major part de l'àmbit del paratge. Aquest espai queda assenyalat i delimitat en els corresponents plànols d'ordenació del present PE.
Article 61. Usos permesos
1. Es consideren usos permesos, amb caràcter general, tots aquells destinats a afavorir la conservació i la potenciació dels valors naturals i al manteniment dels processos ecològics essencials i la diversitat biològica.
2. Tractaments de millora i conservació de la vegetació, com ara cures culturals i neteges, eliminació selectiva del matoll i en especial mesures per a aconseguir la regeneració natural.
3. Els usos i actuacions destinades a millorar les condicions naturals i paisatgístiques d'aquest espai o a facilitar la realització d'activitats científiques, didàctiques i recreativonaturalístiques. Incloent actuacions i adequacions didàctiques i naturalístiques de caràcter extensiu, com ara marcatge i senyalització d'itineraris i enclavaments singulars visitables o miradors.
4. Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
5. Repoblació forestal, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
6. Instal·lacions provisionals per a l'execució d'obres públiques. Prèviament a l'obtenció de llicència urbanística, requeriran l'informe favorable de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
7. Sense perjudici del que disposa l'article 19 d'aquestes normes, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors i plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, móres, etc., sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o fauna. En qualsevol cas, queda prohibida l'arrancada de la planta i s'ha de recol·lectar per mitjà de tallada.
8. Infraestructura de defensa contra incendis forestals i, si és el cas, les obres de captació d'aigües destinades a aquest, que estiguen indicades en el Pla local de prevenció d'incendis forestals, prèviament a l'obtenció de llicència urbanística, ha de comptar amb l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
9. Construcció i condicionament de pistes i camins forestals destinats exclusivament a la lluita contra incendis forestals, sempre que hagen sigut previstos en el Pla de prevenció d'incendis tal com preveu l'article 55 de la Llei forestal.
10. L'activitat cinegètica tal com inclouen les disposicions de les normes generals de regulació d'usos i activitats del present PE.
Article 62. Usos prohibits
1. Es consideren usos prohibits, amb caràcter general, tots els que comporten la degradació del medi o dificulten el desenvolupament dels usos permesos. En especial es prohibixen tots aquells usos i actuacions que no es troben directament vinculades a la millora i la conservació de la riquesa biològica de la zona o a l'exercici d'activitats científiques i naturalístiques.
2. Queden específicament prohibits en aquests espais:
a) Actuacions o activitats relacionades amb l'extracció d'àrids i terres per a l'explotació dels recursos miners.
b) Construccions i instal·lacions industrials i residencials de qualsevol tipus.
c) Actuacions i instal·lacions de caràcter turisticorecreatiu, excepte les adequacions didàctiques i naturalístiques previstes en l'article anterior.
d) Construccions i edificacions públiques singulars, com ara construccions i edificacions vinculades a la defensa nacional, centres sanitaris especials, centres d'ensenyament i culturals, i cementeris.
e) Suports de publicitat exterior de qualsevol tipus, així com qualsevol forma de publicitat, excepte indicadors de caràcter institucional destinats a proporcionar informació sobre la zona, sense que suposen deteriorament del paisatge.
f) Obres o magatzems i instal·lacions relacionades amb l'explotació agrícola o ramadera, inclouen hivernacles i infraestructures de servei a aquestes. Així com instal·lacions d'emmagatzemament o primera transformació de productes forestals.
g) Construccions o instal·lacions, de caràcter permanent o temporal, incloent tanques i closes, lligades a l'activitat cinegètica o pecuària.
h) Infraestructures de qualsevol tipus; excepte les directament vinculades a la prevenció i control d'incendis forestals o destinades al servei d'edificacions o instal·lacions permeses.
i) Instal·lacions esportives de qualsevol tipus, així com activitats esportives que puguen comportar degradació del medi natural, particularment les que impliquen la utilització de vehicles de motor.
j) L'abocament de residus sòlids o líquids de qualsevol tipus que puguen contribuir a deteriorar la qualitat de les aigües, el sòl o el paisatge.
k) El trànsit de vehicles motoritzats fora dels camins en què s'autoritza expressament, excepte per als serveis de vigilància i manteniment de la zona, prevenció i extinció d'incendis.
CAPÍTOL III
Àrea recreativa
Article 63. Caracterització
1. Comprén la zona de l'antic campament de Tabarla.
2. Es tracta d'un espai o enclavament que, per la seua particular ubicació, les seues característiques intrínseques tant fisiconaturals com derivades de l'activitat humana, i per les seues especials potencialitats d'ús, complix les funcions següents:
- Una funció didàctica i naturalística. Per les seues característiques ecologicoambientals es proposa la seua utilització amb fins didàctics, promocionant les activitats naturalístiques i l'ús públic basat en els recursos naturals, fomentant el respecte cap al medi en què es basen.
- Una funció social com a lloc d'oci. És una zona que en l'actualitat presenta unes condicions òptimes per a l'exercici d'activitats recreatives, encara que necessita millorar les seues infraestructures.
3. La dita àrea es caracteritza per la seua aptitud per a acollir un cert grau d'ocupació i utilització, tenint el mateix valor paisatgístic que l'espai que la rodeja.
Article 64. Localització
Aquest espai queda assenyalat i delimitat en els corresponents plànols d'ordenació del present PE.
Article 65. Usos permesos
1. Els usos recreatius lligats al gaudi de la natura, sempre que s'ajunten a les normes generals i particulars d'aquest PE, com també a les normatives sectorials aplicables.
2. Amb caràcter general, les activitats ociorecreatives que definixen l'ús específic d'àrea, les dotacions, infraestructures i serveis per al control i manteniment del medi.
3. Àrees de pícnic.
4. Instal·lacions d'educació i interpretació ambiental.
5. Instal·lacions vinculades a l'administració i gestió dels recursos ambientals del paratge.
6. Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
7. Elements de mobiliari urbà com ara bancs, taules i papereres, com també indicadors de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic del paratge i la gestió de l'àmbit territorial objecte del PE.
Article 66. Usos prohibits
1. En general, tots els que comporten una degradació ambiental o paisatgística d'aquests espais o dificulten la realització dels usos preferents.
2. Queden especialment prohibits:
a) La construcció o la instal·lació d'obres relacionades amb l'explotació de recursos vius.
b) Usos i activitats que comporten un notable impacte paisatgístic o ecològic.
c) La instal·lació de suports de publicitat o altres elements anàlegs, excepte aquells indicadors d'activitats, establiments i llocs que es consideren necessaris per a la correcta gestió del paratge. En tot cas, cal ajustar-se a les normes que s'establisquen de disseny i instal·lació.
d) La construcció d'edificacions de qualsevol tipus.
e) La utilització de foc per mitjà de fogonets, fogueres, barbacoes, etc.
f) L'activitat cinegètica.
TÍTOL IV
Normes per a la gestió del paratge natural
Article 67. Règim general
1. L'administració i la gestió del paratge natural municipal corresponen a l'Ajuntament de Yátova.
2. La conselleria competent en matèria de medi ambient pot prestar a l'ajuntament l'assistència tècnica necessària i l'assessorament per a la gestió del paratge natural municipal.
3. El règim de gestió del paratge atendrà el marc establit amb caràcter genèric per als paratges naturals municipals per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, així com a les determinacions específiques que establix en la matèria el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals.
4. La gestió del paratge, quant al funcionament d'instal·lacions, equipaments i serveis, pot delegar-se d'acord amb el que preveu la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Aquesta gestió també pot encomanar-se a altres entitats de dret públic o concertar-se amb institucions o entitats de naturalesa privada.
5. L'ajuntament pot promoure, per a assegurar la participació efectiva en la gestió del paratge dels agents socials i econòmics implicats en el paratge i d'altres administracions públiques, la constitució d'una entitat mixta amb participació de les administracions autonòmica i local i del sector privat, tal com una fundació, un consorci o un altre tipus de figura prevista en la legislació vigent.
Article 68. Consell de Participació del paratge natural municipal
Com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats, es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de Tabarla, segons establix l'acord de declaració del paratge, atenint-se d'aquesta manera al que ha previst l'article 7.3 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de Regulació dels Paratge Naturals Municipals.
TÍTOL V
Mecanisme de finançament
La posada en valor del paratge natural municipal requerix un conjunt d'actuacions que garantisquen l'ús i el gaudi d'aquest per part de la població en general, i al mateix temps es garantisca la conservació i la regeneració dels singulars ecosistemes que allí es donen.
Article 69. Règim general
1. L'Ajuntament de Yátova habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge pot participar en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 27 de desembre, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que poden aportar altres entitats públiques o privades que puguen tindre interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.
TÍTOL VI
Règim sancionador
Article 70. Règim sancionador
1. La inobservança o la infracció de la normativa aplicable al paratge natural municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què puga incórrer.
2. Els infractors estan obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.


linea