diari

ORDRE de 30 de març de 1995, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona.

(DOGV núm. 2518 de 30.05.1995) Ref. Base de dades 1284/1995

ORDRE de 30 de març de 1995, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona.
La serra Calderona, situada a les províncies de Castelló i València, està constituïda per una alineació muntanyosa d'orientació NW-SE que separa les conques dels rius Palància i Túria, i que s'estén per les comarques de l'Alt Palància, el Camp de Morvedre, el Camp del Túria i els Serrans. Constitueix un dels enclavaments naturals més valuosos de la Comunitat Valenciana, i les característiques físico-naturals que presenta li atorguen un interès ecològic excepcional, al mateix temps que paisatgístic.
Aquesta serra ocupa una vasta superfície que s'estén principalment per sota els 1.000 metres d'altitud, tret del Montemayor, a l'extrem nord-occidental, on s'arriba a la cota de 1.015 metres sobre el nivell del mar. Altres altures importants són el Gorgo (970 m), Rebalsadors (802 m), Oronet (742 m) i el Garbí (600 m).
L'abrupta orografia i els importants desnivells, juntament amb la presència de materials tant carbonatats com silicis, permeten la instal·lació d'una vegetació molt diversa.
Quant a la fauna, la serra Calderona mostra una gran diversitat d'ambients (forestals, rupícoles, màquies, riberes i cultius), la qual cosa contribueix a l'existència d'una fauna molt diversa, i s'hi troben espècies de gran interès, sobretot pel que fa a les rapaces.
El manteniment de la riquesa natural de la serra s'ha vist fortament compromès per una sèrie de processos que tenen l'origen fonamental en les característiques socioeconòmiques de la zona i l'entorn. Així, els principals problemes per a la conservació de la serra es deriven de tres elements fonamentals. En primer lloc, les transformacions agràries que s'hi han produït en els últims temps i que afecten sobretot el sector oriental. En segon lloc, l'intens i caòtic desenvolupament d'urbanitzacions de segona residència que s'ha produït durant les últimes tres dècades; a la qual cosa es pot afegir la forta pressió humana que suporta la zona per l'afluència d'un gran nombre de visitants atrets pels valors naturals, paisatgístics i culturals, la major part dels quals procedeixen de l'àrea metropolitana de València, densament poblada. En tercer lloc, els incendis forestals, en certa mesura associats a la intensa presència humana a la zona, que han castigat severament aquesta serra durant els últims anys i que han suposat la pèrdua d'importants masses forestals.
La Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestre, ha configurat un nou instrument d'ordenació territorial amb els plans d'ordenació dels recursos naturals.
La Llei 11/1994, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2423, de 09.01.95), recull també aquest instrument planificador i regula els objectius, el contingut, l'efecte i la tramitació.
Aquests plans es configuren com a instruments flexibles que permetran, amb divers nivell de densitat, un tractament prioritari i integral en determinades zones per a la conservació i la recuperació dels recursos, els espais naturals i les espècies que cal protegir.
La Llei 4/1989 confereix a les administracions públiques competents l'aprovació dels plans d'ordenació dels recursos naturals, per la qual cosa ofereix a les comunitats autònomes un important instrument per a la implementació de les seues polítiques territorials.
La Llei 11/1994, en els articles 28, 33 i 36, assenyala els tràmits per aprovar-la i indica que l'aprovació s'efectuarà mitjançant un decret del Govern Valencià.
La Conselleria de Medi Ambient ha elaborat un document base del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona, per tant, a la vista de l'elevat interès ecològic, biològic i paisatgístic d'aquest espai natural, en exercici de les competències que la Constitució i l'Estatut d'Autonomia atribueixen a la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que disposa l'article 4 de la Llei 4/1989, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i la Llei 11/1994, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, escau iniciar l'expedient per a l'elaboració i l'aprovació del pla d'ordenació dels recursos naturals de la zona descrita, i amb aquest fi,
ORDENE:
Article primer
S'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona, delimitat territorialment en l'annex I d'aquesta ordre, el qual tindrà ple efecte jurídic a partir de l'endemà de la publicació en el DOGV.
Article segon
En virtut del que disposa l'article 28 de la Llei 11/1994, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, fins que no s'aprove aquest pla, no s'hi podran fer actes que comporten una transformació sensible de la realitat física i biològica que puguen arribar a fer impossible o a dificultar de forma important la consecució dels objectius del pla.
Tampoc no es podrà atorgar cap autorització, llicència o concessió que habilite per a la realització d'actes de transformació de la realitat física o biològica a l'àmbit del pla sense l'informe favorable de la Conselleria de Medi Ambient, el qual s'haurà d'efectuar en el termini màxim de noranta dies.
Article tercer
Es faculta la Direcció General de Conservació del Medi Natural perquè realitze els tràmits tendents a l'aprovació del pla d'ordenació dels recursos naturals a la zona delimitada en l'annex I adjunt a aquesta ordre.
València, 30 de març de 1995
El conseller de Medi Ambient,
EMÉRIT BONO I MARTíNEZ

linea