diari

ORDRE de 20 de febrer de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del paisatge protegit de la Serra del Maigmó. [2006/X2249]

(DOGV núm. 5212 de 06.03.2006) Ref. Base de dades 1288/2006

ORDRE de 20 de febrer de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del paisatge protegit de la Serra del Maigmó. [2006/X2249]
El conjunt de muntanyes del Maigmó, el Sit, el Despenyador, l'Alguenya, la serra de Castalla, la serra del Frare i la serra del Cavall, situades entre les comarques del Vinalopó i l'Alcoià, formen un espai natural de vital importància tant per al conjunt natural dels ecosistemes com el lloc d'esplai social de les poblacions de les comarques que les rodegen.
El Maigmó, com a fita més emblemàtica amb els 1296 metres d'altitud, i les serres circumdants, formen un nucli natural de gran importància per a nombrosos hàbitats i espècies de flora i fauna. La ubicació d'aquest grup de massissos juga un paper important en la connectivitat entre la part muntanyosa de les serres diàniques del nord de la província d'Alacant, que pertany al sector xativí, amb les serres i altiplans del sud d'Alacant, del sector murcianoalmeriense. La fauna associada a aquests ecosistemes divergix tant com les seues espècies florístiques en trobar-nos entre dos sectors fitosociològics diferents.
La part sud, caracteritzada per les condicions peculiars del domini semiàrid peninsular, contrasta amb una remarcable presència de representacions corològiques xativines en els seus vessants orientals i septentrionals, on la presència de pous de neu ens revela les característiques climàtiques més fredes d'aquestes serres i la presència d'espècies més exigents d'humitat i baixes temperatures. Per aquest motiu ens trobem en un territori ecotonal, amb uns elevats índexs de biodiversitat i el paisatge del qual abasta cotes d'una gran bellesa i representativitat.
Aquest conjunt geomorfològic ha conservat el paisatge característic de les zones muntanyoses alacantines de l'interior, malgrat la severa pressió antròpica que ha transformat els municipis circumdants i que ha conduït a una progressiva desaparició dels elements agrícoles tradicionals d'aquesta regió. Aquestes serres van constituir un gran reservori de llenyes, carbó i pasts (entre altres productes forestals), la qual cosa va contribuir al desenvolupament d'altres activitats com la indústria canterera d'Agost o Biar, o el ja mencionat negoci de la neu, destaca la cava de Planisses, el pou de Carrascalet i altres enclavades en les ombries de les serres del Maigmó i l'Alguenya.
Des del punt de vista mediambiental i paisatgístic, com també ateses les potencialitats d'ús social del medi en relació amb l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat de la natura, el conjunt geomorfològic del Maigmó i les serres adjacents, de l'àmbit del paisatge protegit, reunix mèrits objectius indiscutibles per a la futura habilitació en aquest d'una de les figures jurídiques de protecció dels espais naturals previstes en l'esmentada Llei 11/1994.
D'acord amb aquest criteri, l'àmbit del paisatge protegit coincidix, en gran part, amb una part de l'àrea LIC denominada Maigmó i serres de la Foia de Castalla, definida per la presència d'hàbitats de flora i fauna d'interés comunitari europeu. Pareix adequat considerar part d'aquest àmbit com a base per a la futura delimitació de l'espai natural protegit a què fa referència el paràgraf anterior.
L'article 28 de l'esmentada Llei 11/1994 articula un règim de protecció preventiva aplicable als àmbits territorials dels espais en tràmit de declaració, amb caràcter cautelar durant el període transitori fins a l'aprovació definitiva d'aquests. Aquest règim habilita l'administració per a adoptar les mesures necessàries, les quals poden incloure la prohibició de determinats actes, la suspensió de l'atorgament de llicències i autoritzacions per a l'execució de certes activitats o la suspensió de la tramitació del planejament urbanístic amb incidència sobre els valors naturals. La forma d'aplicació d'aquestes mesures cautelars s'establix per Acord del Consell de la Generalitat.
Per tot això, i en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica d'aplicació al cas, cal iniciar l'expedient d'elaboració de declaració del Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó, i a l'efecte
ORDENE
Article 1
S'acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó, l'àmbit territorial provisional del qual figura com a annex a la present ordre. Aquest àmbit afecta els termes municipals d'Agost, Castalla, Petrer, Sax i Tibi
Article 2
1. A partir de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, perceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, les llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28, apartat 1, lletres b) a f), que afecten l'àmbit territorial del Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó, previst en l'annex a la present ordre. Aquest informe ha de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars a què fa referència l'anterior apartat 1, de conformitat així mateix amb l'esmentat article 28 de la Llei 11/1994, tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades i especificades mitjançant un acord del Consell de la Generalitat a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
Article 3
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions tendents a la declaració del Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó, després de la tramitació de l'oportú expedient d'acord amb el procediment legalment previst.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 20 de febrer de 2006
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea