diari

Decret 89/1987, de 7 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es qualifica l'activitat dels establiments públics denominats pub.

(DOGV núm. 633 de 21.07.1987) Ref. Base de dades 1289/1987

Decret 89/1987, de 7 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es qualifica l'activitat dels establiments públics denominats pub.
L'activitat desplegada pels establiments regulats pel Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, ha tingut canvis substancials en els darrers anys, cosa que ha ocasionat l'aparició de nous tipus d'establiments que, encara que tenen similituds evidents amb els locals que recull
el nomenclàtor del Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, tenen, per una altra banda, unes característiques diferenciadores que aconsellen la introducció i definició d'una classe nova d'establiment públic que serien els coneguts a hores d'ara com pub, disco-bar o disco-pub.
D'acord amb el que estableix l'article 31.30 de l'Estatut d'Autonomia, s'atribueix a la Generalitat Valenciana la competència exclusiva en matèria d'espectacles.
En atenció d'aquests motius i d'acord amb el que disposa l'article 40 de la Llei 5/1983 de 30 de desembre, de Govern Valencià, amb la deliberació prèvia del Consell en reunió del dia 7 de juliol de 1987, i a proposta del seu President,
DECRETE
Article primer
Als efectes d'activitats reconegudes en el Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, de 27 d'agost de 1982, els locals les característiques dels quals es descriuen en l'article següent es coneixeran amb el nom. de pub.
Article segon
Hom entén per pub aquells establiments de pública concurrència que dedicats a l'expedició de begudes, de forma habitual i professional, reunesquen aquestes característiques:
a) Absència de cuino, planxa o qualsevol altre mitjà de preparació d'aliments.
b) L'existència d'una ambientació musical que siga feta i transmesa per mitjans mecànics i no per mitjans humans, així com l'absència de pistes o zones de ball.
c) La prohibició d'entrada a menors de 16 anys.
Article tercer
L'horari general dels pubs es determinarà anualment, als efectos que preveu l'article 70 del vigent Reglament d'Espectacles i Activitats Recreatives.
Article quart
Aquestos establiments hauran de complir la normativa vigent en matèria d'espectacles i activitat recreatives sobre construcció i edificació, instal·lacions, seguretat i aforament, sanitat i qualsevol altra disposició aplicable.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Per a l'any 1987 s'estableix, per a aquest tipus de locals, com a hora màxima de tancament en horari normal les 2.30 hores i en horari especial les 3.30 hores.
Segona
Des de la data d'entrada en vigor d'aquest Decret fins al 31 de desembre de 1987, podran optar al nou horario els establiments públics que presenten en l'Ajuntament corresponent la sol·licitud de canvi d'activitat.
DISPOSICIO ADDICIONAL
A partir de l'1 de gener de 1988, els locals que vulguen acollir-se a l'horari general dels pubs, que reglamentàriament es determine, hauran d'obtenir la llicència que qualifique aquesta activitat.
DISPOSICIO FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, a 7 de juliol de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea