diari

DECRET 90/1995 de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual es regulen la composició, les competències i el funcionament del Consell de la Formació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2519 de 31.05.1995) Ref. Base de dades 1293/1995

DECRET 90/1995 de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual es regulen la composició, les competències i el funcionament del Consell de la Formació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.
L'article 27 de la Constitució Espanyola, en l'apartat 5, estableix que els poders públics garanteixen el dret de tots a l'educació, mitjançant una programació general de l'ensenyament amb la participació efectiva de tots els sectors afectats.
La formació de les persones adultes a la Comunitat Valenciana, amb la promulgació de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, es configura com a peça clau per a l'avanç personal i de l'entorn, com a instrument de redistribució dels béns culturals, com a eina de solidaritat, participació i vertebració dels pobles i com a pilar bàsic de les polítiques de desenvolupament social, econòmic i cultural.
Aquesta llei, remarcant la importància estratègica de la formació de les persones adultes, es converteix en eina capaç de regular aquest subsistema educatiu al nostre territori, establint els mecanismes i instruments per a la seua estructuració, desenvolupament, coordinació i avaluació.
La pròpia Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes, estableix en el seu preàmbul que la complexitat de la formació de persones adultes, intrínsecament relacionada amb l'evolució social, fa imprescindible la col·laboració de les institucions públiques i també de les entitats socials que han assumit responsabilitats en aquesta matèria. Així mateix, indica que la formació de persones adultes té una acció recíproca que s'ha de desplegar en la societat; a més de ser receptora de les necessitats socioculturals i donar-hi resposta, ha de ser potenciadora i estimuladora de nous projectes de participació i dinamització que estan latents en la col·lectivitat.
La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, en l'article 51.1, estableix que les administracions educatives col·laboraran amb altres administracions públiques amb competències en la formació de persones adultes.
La Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes, estableix en el títol III, de la participació, capítol II, del Consell de la Formació de Persones Adultes, la creació d'aquest òrgan de participació i assessorament de les distintes institucions que intervenen en la formació de les persones adultes.
Conseqüentment, a proposta conjunta dels consellers d'Educació i Ciència, i de Treball i Afers Socials i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 16 de maig de 1995,
DECRETE:
Article primer
El Consell de la Formació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana és l'òrgan de participació i assessorament de les distintes institucions que intervenen en la formació de les persones adultes, sense perjudici de les competències que corresponguen al Consell Escolar Valencià i al Consell Valencià de la Formació Professional.
Article segon
El Consell de la Formació de Persones Adultes tindrà les competències següents:
a) Conéixer el Pla General d'Actuacions per a la Formació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana, elaborat per la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes, i dictaminar sobre les actuacions previstes en aquest que siguen de la competència de l'administració educativa.
b) Emetre informe previ a l'aprovació pel Govern Valencià sobre la planificació de la xarxa de centres específics de formació de persones adultes, la regulació de l'organització, el funcionament, la coordinació i l'avaluació d'aquests centres, i els requisits generals per a l'autorització de centres privats de formació de persones adultes.
c) Elevar als òrgans competents en matèria d'educació de persones adultes els informes que estime pertinents sobre aquesta matèria, acompanyats, si s'escau, de propostes relatives a l'establiment i al foment de mesures, iniciatives i actuacions per al desenvolupament de la formació de persones adultes.
d) Realitzar i fomentar estudis sobre la situació i les necessitats formatives de la població adulta, i contribuir a la sensibilització social sobre aquestes, així com sobre la importància estratègica de la formació de les persones adultes a la Comunitat Valenciana.
e) Assessorar, a instàncies dels organismes corresponents, les actuacions referides a la formació de persones adultes dutes a terme des de diferents àmbits, entre ells, els organismes de participació i assessorament de competència territorial menor a la del propi Consell de la Formació de Persones Adultes.
f) Impulsar la implantació i desplegament dels diferents programes formatius establerts en l'article 5 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes i, en general, la consecució de la finalitat i els objectius d'aquesta Llei, encarrilant les demandes formatives de les persones adultes detectades per les diferents instàncies representades en el propi Consell.
g) Propiciar la interacció entre els diferents programes formatius establerts en l'article 5 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes i, especialment, aquells que vinculen formació amb ocupació, desenvolupament econòmic, social i cultural, avanç personal i de l'entorn, integració social i vertebració comunitària, procurant la connexió amb altres programes institucionals que disposen d'òrgans consultius, de concertació, de participació i d'assessorament propis, singularment el Consell Valencià de la Formació Professional.
h) Promoure la consolidació d'un model integral de formació de persones adultes, que garantisca un marc general d'actuació globalitzador de les distintes accions dutes a terme per les diferents instàncies implicades.
i) Promoure i estimular la participació de les entitats que realitzen activitats de formació de persones adultes, tant les que tinguen representació en aquest Consell com les que no en tinguen.
j) Altres qualsevulla referides a la formació de les persones adultes que li siguen assignades.
Article tercer
El Consell de la Formació de Persones Adultes estarà constituït pels següents membres:
1. President/a: el/la conseller/a d'Educació i Ciència.
2. Vicepresident/a: el/la titular de l'òrgan directiu de la Conselleria d'Educació i Ciència amb competències en formació de les persones adultes.
3. Vocals:
- El/la director/a general d'Ordenació i Innovació Educativa de la Conselleria d'Educació i Ciència.
- El/la director/a general de Formació i Inserció Professional de la Conselleria de Treball i Afers Socials.
- El/la director/a general de Promoció Cultural de la Conselleria de Cultura.
- El/la director/a general de l'Institut Valencià de la Joventut.
- Tres representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
- Tres representants de la Federació Valenciana d'Associacions d'Alumnes d'EPA.
- Un representant del professorat, proposat per cadascun dels tres sindicats de l'ensenyament més representatius.
- Un representant de cada universitat pública de la Comunitat Valenciana, designat pel/per la rector/a corresponent.
- Dos representants de cadascuna de les organitzacions sindicals dels treballadors i treballadores més representatives a la Comunitat Valenciana.
- Dos representants de les associacions empresarials més representatives a la Comunitat Valenciana, i un/a representant de les associacions empresarials de l'ensenyament privat.
- Dues persones de reconegut prestigi dins l'àmbit de la formació de les persones adultes, designades pel president del Consell de la Formació de Persones Adultes.
- Un/a representant elegit pel Ple del Consell Escolar Valencià.
- Una representant de la Direcció General de l'Institut Valencià de la Dona, designada pel conseller/a de Cultura.
4. Secretaria: un/a funcionari/ària de la Generalitat Valenciana nomenat/da pel conseller d'Educació i Ciència.
Article quart
Correspon al president/a del Consell de la Formació de Persones Adultes:
a) La representació legal del Consell.
b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries, i fixar l'ordre del dia, tenint en compte les peticions dels membres del Consell presentades amb la suficient antelació.
c) Presidir les sessions i moderar el desplegament dels debats.
d) Decidir les votacions en cas d'empat.
e) Visar les actes i certificacions dels acords presos.
f) Assegurar el compliment de les funcions del Consell establertes en aquest reglament.
g) Resoldre totes les qüestions que suscite l'aplicació d'aquest decret.
Article cinqué
Correspon al vicepresident/a del Consell de la Formació de Persones Adultes:
a) Substituir el/la president/a en els casos de vacant, malaltia, absència i altres causes d'impossibilitat, exercint les funcions atribuïdes a aquell.
b) Exercir les funcions que el/la president/a li delegue.
Article sisé
1. La designació dels/de les vocals membres del Consell de la Formació de Persones Adultes a què fa referència l'article 3 d'aquest decret serà comunicada per escrit a la secretaria del mateix per les organitzacions i entitats corresponents i pels departaments indicats.
2. Correspon als vocals del Consell:
a) Assistir a les reunions i participar en els debats, exposant la seua opinió i formulant les propostes que creguen oportunes.
b) Exercir el dret al vot.
c) Proposar al president/a, per mitjà de la secretaria del Consell, la inclusió de punts en l'ordre del dia de les sessions ordinàries i formular precs i preguntes.
Quan la proposta d'inclusió en l'ordre del dia siga presentada per al menys la tercera part dels membres del Consell, el tema s'inclourà preceptivament en l'ordre del dia.
d) Sol·licitar la informació necessària per complir degudament les funcions assignades al Consell. Amb aquesta finalitat, s'haurà de formular per escrit la petició corresponent a la secretaria o bé sol·licitar-la oralment al secretari/a durant la sessió del Consell.
Article seté
1. Cadascun/a dels vocals membres del Consell procedent de l'administració autonòmica disposarà d'un/a suplent, amb categoria almenys de cap de servei, designat/da pels respectius consellers; els/les suplents substituiran els/les titulars quan aquests, per qualsevol motiu justificat, no hi puguen assistir.
2. Per tal de cobrir les possibles absències en el cas dels vocals representants d'altres organitzacions i instàncies, aquestes remetran a la secretaria del Consell relació de tants suplents com titulars tinguen assignats. Aquesta relació podrà ser modificada pels respectius òrgans segons el procediment establert.
Article vuité
Les persones membres del Consell de la Formació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana tindran dret a percebre les indemnitzacions econòmiques legalment establertes.
Article nové
1. Els i les vocals membres del Consell de la Formació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana perdran la seua condició per acord de l'òrgan decisori corresponent de l'organització o entitat a què representen, la qual ho haurà de comunicar a la secretaria del Consell.
2. Així mateix, perdran la seua condició de vocals membres del Consell de la Formació de Persones Adultes per les causes generals establertes en l'ordenament jurídic.
Article deu
1. Correspon al secretari/a del Consell de la Formació de Persones Adultes:
a) La gestió dels assumptes del Consell i l'assistència a aquest.
b) Fer les notificacions i citacions.
c) Participar en les sessions plenàries del Consell, amb veu però sense vot.
d) Redactar i signar, amb el vist-i-plau del president/a, les actes de les reunions realitzades.
e) Facilitar als membres del Consell la informació i l'assistència tècnica necessària per al millor exercici de les funcions que els han assignat.
2. La secretaria és la destinatària única dels actes de comunicació dels membres del Consell amb aquest organisme.
3. El/la secretari/ària disposarà d'un/a suplent, nomenat a proposta del/de la conseller/a d'Educació i Ciència, que el/la substituirà en les reunions del Consell a les quals, pel qualsevol motiu justificat, no hi puga assistir.
Article onze
1. El Consell de la Formació de Persones Adultes funcionarà en ple o en comissions de treball.
2. El Consell en ple estarà format pel president, el vicepresident i tots els vocals.
3. El Consell en ple es reunirà com a mínim cada sis mesos o quan el convoque el seu president/a a iniciativa pròpia o per sol·licitud de la tercera part dels seus membres.
4. Correspon al Ple la realització de les funcions atribuïdes al Consell en l'article 2 d'aquest decret.
Article dotze
1. El Ple del Consell podrà constituir comissions de treball, a partir de l'adscripció voluntària dels seus membres.
2. Les comissions de treball tindran com a competència la realització d'estudis i propostes concretes en els termes i terminis que els assenyale el Ple. Per exercir millor les seues tasques, podran comptar amb la col·laboració d'altres organismes o dels òrgans de les conselleries relacionats amb les matèries de formació de persones adultes, o d'assistències tècniques externes.
Article tretze
1. Les sessions ordinàries del Ple del Consell de la Formació de Persones Adultes seran convocades pel president/a almenys amb 10 dies d'antelació.
2. Les sessions extraordinàries podran ser convocades amb un mínim de dos dies d'antelació pel president/a.
3. Les convocatòries hauran d'indicar l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc de les reunions a realitzar, i incloure, si s'escau, la documentació adequada per a l'estudi previ.
4. En la citació per a la primera convocatòria s'inclourà la citació per a la segona. Entre la primera i la segona convocatòria hi haurà un termini no inferior a la mitja hora.
Article catorze
1. El Ple del Consell quedarà vàlidament constituït quan hi concórreguen, a més del president/a i secretari/a, o persones que els substituïsquen, almenys les dues terceres parts dels seus membres en la primera convocatòria, o la meitat més un en la segona.
2. Només es podran adoptar acords sobre punts que figuren inclosos en l'ordre del dia, llevat que, en estar representades totes les parts que componen el Consell, s'acorde per unanimitat la inclusió d'un nou punt en l'ordre del dia.
3. Per a l'adopció d'acords caldrà la majoria dels vots dels assistents. En cas d'igualtat, es dirimirà amb el vot del/de la president/a.
4. El vot serà individual i secret, tret que hi haja unanimitat entre els membres del Consell sobre una altra manera de votació.
5. El/la secretari/ària alçarà una acta del resultat de cada sessió, amb indicació de la data, els i les assistents, els qui hagen intervingut, el contingut de les intervencions de manera succinta, la forma i resultats de les votacions, i els acords adoptats.
6. Els i les membres del Consell podran fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat i els motius que el justifiquen.
7. L'acta corresponent a cada reunió haurà de ser signada pel secretari/ària, amb el vist-i-plau del president/a, i s'aprovarà en la següent sessió, adjuntant el corresponent text a la convocatòria d'aquesta.
8. Qualsevol membre del Consell té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seua intervenció en cada sessió, sempre que aporte en l'acte el text escrit que es corresponga exactament i fidelment amb la mateixa, fent-se constar així en l'acta.
Article quinze
1. En l'àmbit de competència de les direccions territorials d'Educació, es crearan consells per al desenvolupament, el seguiment i l'avaluació de la formació de persones adultes, presidits pel director/a territorial de l'administració autonòmica, designat pel president/a del Consell de la Formació de Persones Adultes.
2. Aquests consells hauran de vetlar perquè l'oferta educativa per a persones adultes s'ajuste a les necessitats i característiques del seu àmbit territorial.
3. A aquest efecte, es podran constituir consells d'àmbit territorial inferior, municipal o supramunicipal.
4. Reglamentàriament es determinaran les competències, la composició, l'estructura i el funcionament dels diversos consells de la formació de persones adultes anomenats en els paràgrafs precedents d'aquest article.
DISPOSICIó ADDICIONAL
Les dotacions pressupostàries necessàries per al funcionament del Consell de la Formació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana estaran previstes en la secció corresponent de la Conselleria d'Educació i Ciència.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Conselleria d'Educació i Ciència, i la Conselleria de Treball i Afers Socials perquè, en l'àmbit de les seues respectives competències, dicten totes les normes que calga per a l'aplicació i el desplegament del que disposa aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 16 de maig de 1995
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Educació i Ciència,
JOAN ROMERO I GONZáLEZ
El conseller de Treball i Afers Socials,
FRANCISCO J. SANAHUJA SANCHIS

linea