diari

DECRET 102/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Mixta amb la Diputació Provincial de València per a la transferència i l'adscripció del centre específic provincial d'Educació Permanent d'Adults i del professorat que hi és adscrit.

(DOGV núm. 2520 de 01.06.1995) Ref. Base de dades 1304/1995

DECRET 102/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Mixta amb la Diputació Provincial de València per a la transferència i l'adscripció del centre específic provincial d'Educació Permanent d'Adults i del professorat que hi és adscrit.
La disposició transitòria tercera de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1995, de 20 de gener, de Formació de les Persones Adultes, estableix les condicions perquè, mitjançant el procediment que es determine reglamentàriament, els professors de la Diputació Provincial de València que impartisquen ensenyaments d'educació permanent d'adults s'integren en l'administració de la Generalitat Valenciana, en concret en el centre específic provincial d'Educació Permanent d'Adults.
Igualment, l'article 63 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals Administratives i d'Ordre Social, possibilita la integració, durant l'any 1995, en els cossos docents corresponents que han d'impartir els ensenyaments a què es refereix la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, del personal docent que tinga la condició de funcionari de la subescala tècnica de les administracions locals, quan concorreran les circumstàncies que aquesta llei estableix.
Per tal de complir el mandat legal, cal dotar-se d'un instrument que, prèviament a l'adopció de l'acord d'integració, efectue l'estudi i la valoració dels processos de traspàs i concrete els termes de la transferència, per a la qual cosa es procedeix a la creació d'una comissió mixta composta per representants de la Generalitat Valenciana i de la Diputació Provincial de València.
El propòsit, doncs, d'aquesta disposició és fer efectiva la creació d'aquesta comissió i establir-ne les funcions i la composició, i també les mínimes normes que en possibiliten l'exercici de l'actuació.
En atenció d'aquests motius, a proposta del conseller d'Educació i Ciència i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió de 16 de maig de 1995,
DECRETE:
Article primer
Es crea la Comissió Mixta per a la integració en l'Administració de la Generalitat Valenciana del centre específic provincial d'EPA de la Diputació Provincial de València i del professorat de la Diputació Provincial de València que impartisca ensenyaments d'Educació Permanent d'Adults.
Article segon
La Comissió Mixta tindrà com a funció l'estudi i la valoració dels processos de traspàs dels béns materials i del personal al servei de la diputació provincial.
Els acords de la Comissió Mixta adoptaran la forma de proposta als òrgans competents de totes dues administracions, d'acord amb el que preveu l'article 7 d'aquest decret.
Article tercer
La Comissió Mixta tindrà una composició paritària entre representants de la Generalitat Valenciana i de la Diputació Provincial de València, d'acord amb la distribució següent:
1. President: el conseller d'Educació i Ciència.
2. Vicepresident: la presidenta de la Diputació Provincial de València.
3. Vocals:
- Un representant designat per la Conselleria d'Economia i Hisenda.
- Un representant designat per la Conselleria d'Administració Pública.
- Un representant designat per la Conselleria d'Educació i Ciència.
- Tres representants designats per la Diputació Provincial de València.
4. Secretaris: la secretaria de la comissió serà exercida per totes dues administracions, que designaran cada una un secretari, que conjuntament estendran actes de les reunions de la comissió.
El secretari corresponent a l'administració de la Generalitat Valenciana serà designat per la Conselleria d'Educació i Ciència i s'encarregarà de la documentació i atendrà el funcionament intern de la comissió.
Article quart
La comissió es reunirà a la seu que decidisca el president, al qual correspondrà la convocatòria, d'acord amb el vicepresident. Aquesta convocatòria serà notificada als vocals, ordinàriament amb una antelació mínima de 48 hores.
Article cinqué
Els acords s'adoptaran per consens de les dues representacions i s'entendrà formalitzada la proposta resultant quan presten la seua conformitat expressa a aquesta el president i el vicepresident de la comissió.
Article sisé
Per tal de disposar de la necessària assistència tècnica i assessorament, la comissió podrà decidir la constitució de grups o ponències de treball sobre aspectes concrets de cada procés de transferència. Així mateix, cada administració podrà acudir a les sessions de la comissió assistida dels tècnics o experts que estime convenients, d'acord amb la matèria que s'ha de tractar.
Article seté
Els acords es pronunciaran sobre totes les qüestions necessàries per al traspàs més eficaç dels serveis i els centres que s'han de considerar, i d'una manera especial en allò que concerneix els mitjans personals, pressupostaris i patrimonials, i es consignarà també la data d'efectivitat de la transferència.
Els acords aconseguits se sotmetran a l'aprovació respectiva del Govern Valencià i de l'òrgan competent de la Diputació Provincial, mitjançant les propostes corresponents de convenis entre totes dues administracions.
DISPOSICIó ADDICIONAL
La comissió quedarà dissolta automàticament només concloga tot el procés d'integració del personal i dels serveis afectats llevat que la continuació posterior se n'establisca expressament en els convenis obtinguts per a assumir funcions de seguiment d'allò acordat o d'altres anàlogues.
DISPOSICIó FINAL
Es facultat el conseller d'Educació i Ciència perquè dicte les normes i adopte les mesures per al compliment i el desenrotllament del que preveu aquest decret.
Valencia, 16 de maig de 1995
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Educació i Ciència,
JOAN ROMERO I GONZáLEZ

linea