diari

Ordre de 22 de juliol de 1988, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regula la caça d'ocells aquàtics al Parc Natural de l'Albufera per a la temporada 1988-1989.

(DOGV núm. 883 de 11.08.1988) Ref. Base de dades 1311/1988

Ordre de 22 de juliol de 1988, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regula la caça d'ocells aquàtics al Parc Natural de l'Albufera per a la temporada 1988-1989.
En aplicació del que disposa el punt 3b de l'article quart de l'Ordre General de Vedes, de 15 de juny de 1988, i vist l'informe favorable previ del Consell Directiu del Parc Natural de l'Albufera,
ORDENE:
Article primer
Queden inclosos en aquesta normativa tots els terrenys compresos dins els límits del Parc Natural de l'Albufera.
Article segon
Queda prohibit qualsevol tipus de caça a les zones que s'estableixen tot seguit:
2.1 Llac de l'Albufera: inclosos els canyars, les mates de vegetació palustre natural confrontants amb el llac i un perímetre de 100 metres comptats a partir de la susdita zona. En cas de dubte es prendran els 100 metres a partir de l'amollonament del llac que féu l'Ajuntament de València.
Tot aixà sense perjudici de la prohibició de caçar a l'interior de la propietat de l'Ajuntament de València.
2.2 Bassa de Sant Llorenç, els límits de la qual són:
Nord: Camí del Dosel.
Est: Camí del Cano a Sant Llorenç fins al camí del Primer Tossal.
Sud: Camí del Primer Tossal.
Oest: Carretera de Natzaret-Oliva.
2.3 Racó de l'Olla:
Nord: Confluència de la carretera del Palmar amb la de Natzaret-Oliva.
Est: Carretera de Natzaret-Oliva fins a la Gola del Perellonet.
Sud: Límit sud del Llac de l'Alcatí, continua per la Sèquia de les Piules o Carrerot de la Font fins a la Carrera de la Junça.
Oest: Carrera de la Junça fins a la Sèquia de l'Oliveró, continua per aquesta fins a la carretera del Palmar i la segueix fins que conflueix amb la de Natzaret-Oliva.
2.4 Estany de la Plana:
Nord: Carreró de comunicació entre la Carrera de la Junça i la Carrera de la Reina (límit sud del vedat de l'Estell); marge dret de la Carrera de la Junça fins al Redolí de la Junquereta; dormidor que uneix el Redolí de la Junquereta amb el motor que hi ha més avall del Recatí; carreró d'eixida d'aigües d'aquest motor fins a la Carrera de la Junça; marge esquerre de la Carrera de la -Junça i de l'Estany de la Plana fins a la carretera de Natzaret a Oliva (límit entre Sueca i València).
Est: Carretera Natzaret-Oliva.
Sud: Camí de la Casa del Riuet.
Oest: Amollonament de l'Estany de la Plana i Carrera de la Reina fins a la confluència d'aquesta amb la Carrera de la Junça.
2.5 Devesa del Saler:
Tota l'extensió.
Article tercer
S'autoritza la caça de les espècies d'ocells aquàtics següents:
a) Espècies que es comptabilitzaran en els màxims especificats a l'article vuité:
Anec coll-verd (Anas platyrhynchos)
Cua de jonc (Anas acuta)
Ascle (Anas strepera)
Piulo (Anas penelope)
Bragat (Anas clypeata)
Xarxet (Anas crecca)
Roncadell (Anas querquedula)
Boix (Aythya ferina)
Fotja (Fulica atra)
b) Espècies que no es comptabilitzaran en el màxim:
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
Rasclà (Rallus aquaticus)
Bequeruda (Gallinago gallinago)
Bequet (Lymnocryptes minimus)
Gavià argentat o alocostre (Larus cachinnans)
Gavina (Larus ridibundus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Article quart
Període hàbil de caça.
Regeix com a període hàbil de caça, el període comprés entre el 25 de setembre de 1988 i el 5 de febrer de 1989, ambdós inclosos. S'estableixen els dies hàbils següents:
a) del 25 de setembre al 29 d'octubre de 1988: els dijous, dissabtes i diumenges.
b) del 30 d'octubre al 15 de gener de 1989: els dissabtes i diumenges.
c) del 16 de gener al 5 de febrer de 1989, només els diumenges.
d) La Conselleria d'agricultura i Pesca, després de sol·licitar-ho el titular del vedat a la Direcció Territorial de València, podrà autoritzar la caça durant els dies compresos entre el 16 i el 21 de gener de 1989, en les condicions següents:
- La sol·licitud adjuntarà un plànol del vedat, com a mínim a escala 1:25.000, en què es fixarà una zona d'almenys el 30% de la superfície on es practicarà la caça entre el 16 i el 21 de gener.
- La delimitació de la zona es realitzarà basant-se en camins, sèquies, etc, i s'haurà de reconèixer clarament sobre el terreny.
- Aquestes autoritzacions no suposaran en cap cas un canvi de l'horari establert a l'article cinqué d'aquesta Ordre.
Article cinqué
Horari.
S'hi permet de caçar des d'una hora abans de l'eixida del sòl fins a una hora després de la posta, tot prenent-ne les hores de l'eixida i de l'ocàs del calendari.
Article sisé
Altres espècies.
a) La resta des les espècies cinegètiques, no considerades com a ocells aquàtics, s'hi ' podran caçar únicament durant els dies hàbils fixats a l'article quart d'aquesta Ordre i dins el període que va del 12 d'octubre de 1988 al 6 de gener de 1989.
b) No existeix període de veda mitjana.
Article seté
a) Els titulars dels vedats privats de caça hauran de trametre, abans de l'inici de la temporada, a la Unitat Forestal de la Direcció Territorial de la Conselleria d'agricultura i Pesca de València, les restriccions particulars que, si s'escau, adopten pel que fa al calendari fixat en aquesta Ordre. En el cas que aquestes restriccions s'adopten sols per a zones determinades, se n'hi adjuntarà un croquis. Les tirades organitzades no ultrapassaran el nombre de vuit.
En aquells vedats on tinguen lloc tirades organitzades, es realitzarà el control del nombre d'ocells abatuts en col·laboració amb els titulars i els caçadors, que ompliran els impresos que amb aquest efecte se'ls lliuraran.
En cas de falta de col·laboració reiterada en el control de les peces abatudes, ja siga per part dels titulars, ja siga pels caçadors, es podran suprimir la resta de les tirades previstes.
Article vuité.
Màxim de tirades.
8.1 S'estableixen els màxims següents per a les espècies relacionades a l'article 3.a i per al total de les tirades organitzades:
Sueca 4.000
Cullera 1.100
Silla 400
Zacarés 350
8.2 Els titulars dels vedats, bé directament, bé mitjançant les juntes de tirades corresponents, podran fixar màxims de peces per replaça sempre que no s'ultrapasse el màxim global assignat.
Article nové
Espècies protegides.
9.1 Es recorda la prohibició de la caça de les espècies que figuren a l'annex del Reial Decret 3181/1980, de 30 de desembre, sobre espècies protegides, i el Reial Decret 1497/86 de 6 de juny.
9.2 Es recorda la vigència del Decret 97/1986, de 21 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre protecció de diverses espècies de la fauna silvestre.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Atesa la delicada situació biològica que travessa el xibert (Netta rufina) a Europa, per a la temporada de caça assenyalada en aquesta Ordre, en queda prohibida la caça en l'àmbit del Parc Natural de l'Albufera.
Segona
Amb aquest efecte, quan s'abatran ocells aquàtics no protegits, la caça dels quals no autoritze aquesta Ordre, les indemnitzacions establertes a l'Ordre de 17 de març de 1987 de la Conselleria d'agricultura i Pesca, tindran la mateixa destinació que en el cas de les espècies protegides.
Tercera
Al Parc Natural d l'Albufera queda prohibit, a partir del 24 de setembre de 1988, la caça amb armes que puguen contenir més de dos cartutxos al carregador i un a la recambra.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Pel que fa als aspectes que no regula aquesta Ordre, hom s'atindrà al que disposa l'Ordre General de Vedes de la Conselleria d'agricultura i Pesca, de 16 de juny de 1988.
Segona
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 22 de juliol de 1988.
El Conseller d'agricultura i Pesca,
LUIS FONT DE MORA MONTESINOS

linea