diari

ORDRE de 4 d'abril de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de l'Albufera. [2000/F3168]

(DOGV núm. 3735 de 20.04.2000) Ref. Base de dades 1312/2000

ORDRE de 4 d'abril de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de l'Albufera. [2000/F3168]
L'article 4 del Decret 71/1993, de 31 de maig, del Govern Valencià, de Règim Jurídic del Parc Natural de l'Albufera, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix que s'ha de redactar un pla rector d'ús i gestió de l'espai protegit. Aquest pla rector, en desplegament del vigent Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Conca Hidrogràfica de l'Albufera, ha d'establir l'ordenació detallada del territori i els recursos ambientals del parc, i ha de determinar així mateix un marc normatiu i de procediment per a l'execució dels plans, programes i actuacions en relació amb la gestió i el maneig de l'espai protegit.
En vista del que s'acaba d'exposar, i sobre la base de les facultats establides en el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient i en l'exercici de les competències atribuïdes per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana,
ORDENE
Article 1
S'acorda la iniciació de l'expedient d'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de l'Albufera, d'acord amb el que es disposa en l'article 4 del Decret 71/1993, de 31 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, de Règim Jurídic del Parc Natural de l'Albufera, i de conformitat amb el que es disposa respecte d'això en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Article 2
En virtut del que es disposa en l'article 28 de la Llei 11/1994, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, mentre no s'aprove l'esmentat pla, no poden realitzar-se actes que suposen una transformació sensible de la realitat física i biològica que puguen arribar a fer impossible o dificultar de forma important la consecució dels objectius del pla, sense l'informe favorable del Consell Directiu del Parc Natural de l'Albufera.
Disposició addicional
Primera
Es faculta la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi per a realitzar els tràmits tendents a l'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de l'Albufera.
Segona
La present ordre entra en vigor l'endemà d'haver sigut publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 4 d'abril de 2000
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO

linea