diari

ACORD de 17 d'abril de 2000, del Govern Valencià, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit del Parc Natural de l'Albufera, durant la tramitació del Pla Rector d'Ús i Gestió. [2000/X3169]

(DOGV núm. 3735 de 20.04.2000) Ref. Base de dades 1313/2000

ACORD de 17 d'abril de 2000, del Govern Valencià, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit del Parc Natural de l'Albufera, durant la tramitació del Pla Rector d'Ús i Gestió. [2000/X3169]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 17 d'abril de 2000, adoptà l'acord següent:
Per Ordre de la Conselleria de Medi Ambient, de data 4 d'abril de 2000, es va acordar la iniciació del procediment per a l'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió de l'Albufera.
Mentre culmina el procediment administratiu del pla rector, fins al moment que entre en vigor després de l'aprovació definitiva pel Govern Valencià, cal assegurar que a l'àmbit del Parc no poden realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i mediambiental l'ordenació i gestió de la qual és objecte del pla rector en formació. Aquesta necessitat es fa més evident tenint en compte que el Tribunal Suprem, mitjançant una sentència d'11 de novembre de 1999, ha confirmat la nul·litat del Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera, únic instrument específic d'ordenació i gestió de què disposava l'espai natural fins al moment.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Primer
A l'àmbit del Parc Natural de l'Albufera, i durant la tramitació del Pla Rector d'Ús i Gestió, i a fi d'assegurar la preservació dels valors mediambientals i culturals la protecció dels quals és objecte del règim jurídic establit en el Decret 71/1993, de 31 de maig, del Govern Valencià, hi són aplicables les següents mesures cautelars:
a) S'estableix la suspensió cautelar dels plans urbanístics en tramitació, en allò que afecten l'àmbit territorial del Parc Natural.
b) Està permesa la realització d'activitats de neteja, poda, esbrossada, reparació i reforç de motes, canals, séquies i els seus marges, mentre aquestes actuacions no suposen construcció d'obra nova de fàbrica.
c) No es permet la construcció d'edificacions de nova planta, incloses les vinculades directament o indirecta a l'activitat agrària. Estan permeses, això no obstant, les actuacions d'adequació, reparació i reforma en construccions d'ús agrícola, tals com casetes d'eines, naus magatzem i altre tipus d'edificacions vinculades a l'activitat agrària. Aquestes actuacions no han de suposar increment sensible de la superfície construïda.
d) En l'àmbit del sòl no urbanitzable, no es permet l'obertura de nous vials ni l'eixamplament o primera pavimentació dels existents. Es permeten, en canvi, les adequacions i reforços de camins rurals mitjançant saorra amb piconament posterior, així com la repavimentació en aquells camins pavimentats, quan l'estat de la calçada ho exigisca.
e) Es permet la construcció i reparació de tanques en parcel·les agrícoles o d'altre tipus. La construcció de tanques es realitzarà exclusivament amb elements naturals, preferentment bardisses, no estant permesa a l'àmbit del sòl no urbanitzable la construcció de noves tanques mitjançant obra de fàbrica.
f) A les zones de protecció integral i de reserva establides en el vigent Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Conca Hidrogràfica de l'Albufera, aprovat pel Decret 96/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, únicament han de ser permeses aquelles actuacions de caràcter científic i naturalístic que vagen encaminades a la protecció o conservació dels hàbitats i ecosistemes presents en aquestes zones.
g) Amb caràcter general, pot autoritzar-se a l'àmbit territorial del Parc Natural l'execució d'aquelles altres actuacions que reunisquen alguna de les següents característiques:
g.1) Actuacions que, per les seues especials característiques, no admeten demora, o bé aquelles altres l'execució diferida de les quals puga donar lloc a perjudicis en els valors ambientals o culturals protegits, així com a les persones o als legítims interessos socials o econòmics.
g.2) Actuacions que les administracions públiques tinguen previst executar a l'àmbit territorial del Parc, sempre que disposen de les preceptives autoritzacions i estiguen convenientment dotades pressupostàriament.
g.3) Actuacions pendents d'execució, però ja autoritzades pel Consell Directiu del Parc Natural.
Segon
No poden autoritzar-se a l'àmbit territorial del Parc Natural, durant la tramitació del pla rector fins a la seua aprovació definitiva, actuacions no recollides en algun dels supòsits enumerats en l'article anterior.
Tercer
Les mesures cautelars a què es refereix el present acord són vigents fins a l'aprovació del corresponent Pla Rector d'Ús i Gestió, sense que en cap cas la seua vigència puga estendre's més enllà de tres anys.
DISPOSICIÓ FINAL
El present acord entra en vigor l'endemà d'haver sigut publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 17 d'abril de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,

linea