diari

Decret 146/1985, de 20 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es creen els consells de l'Esport Escolar de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 296 de 17.10.1985) Ref. Base de dades 1315/1985

Decret 146/1985, de 20 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es creen els consells de l'Esport Escolar de la Comunitat Valenciana.
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència té entre els objectius prioritaris de la seua política esportiva, la promoció de l'esport escolar com a element fonamental de l'educació i la formació de hàbits i actituds dels joves escolars, base del futur desplegament esportiu de la Comunitat Valenciana.
La preocupació per una escaient gestió d'aquest sector de la política esportiva fa aconsellable que en els òrgans responsables d'aquesta participen aquelles persones i col·lectius que tenen un contacte directe amb la pràctica de l'esport escolar.
D'altra banda, resulta convenient promoure un procés de descentralització en l'organització i el funcionament de l'esport escolar, donant un major protagonisme als Consells Territorials i Comarcals o de Zona i enfortint el paper dels Ajuntaments en aquest àmbit d'actuació.
La configuració jurídica dels òrgans rectors del Consell de l'Esport Escolar, que s'apleguen en aquest Decret, és fruit de l'experiència de diversos anys d'actuació en aquest sector que ha comportat un notable increment quantitatiu i qualitatiu, que fa necessari reforçar i consolidar-ne l'estructura organiçativa sense que perda l'esperit participatiu que sempre ha inspirat la seua actuació.
En atenció d'aquest motius, en base a la competència exclusiva en matèria d'esports que l'article 31.28 de l'Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat Valenciana, i segons que disposa el Reial Decret 4099/1982, de 29 de desembre sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de cultura, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en sessió del dia 20 de setembre de 1985,
DECRETE:
Article primer
Hom crea el Consell de l'Esport Escolar de la Comunitat Valenciana, depenent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, com a òrgan rector de l'esport escolar, i també els Consells Territorials de l'Esport Escolar d'Alacant, Castelló i València, i els Consells de l'Esport Escolar, Comarcals o de Zona, que exerciran les funcions que expressament se'ls atribuesca per aquest Decret i normes que ho desplegaren, dins dels seus respectius àmbits territorials.
Article segon
El Consell de l'Esport Escolar de la Comunitat Valenciana té les funcions següents:
U. Proposar a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència les normes necessàries per al desplegament de l'esport escolar en la nostra Comunitat.
Dos. Proposar a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència el Pla anual d'activitats a desplegar, com: Cursos tècnics, Competicions, Trobades esportives i qualssevol altres.
Tres. Proposar els Convenis necessaris amb les diferents Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana per al desplegament i l'execució de l'esport escolar.
Quatre. Resoldre dins de l'àmbit de la seua competència tots els recursos que s'interposen en matèria de disciplina de l'esport escolar.
Cinc. Qualssevol altra funció que es derive de l'aplicació de la normativa sobre l'esport escolar i/o que se li encomane per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article tercer
El Consell de l'Esport Escolar de la Comunitat Valenciana estarà composat pels següents membres, que seran nomenats pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència:
-Un President que serà elegit entre les persones de reconeguda vinculació amb l'esport escolar.
-Tres Vice-presidents, el càrrec dels quals recaurà sobre els Presidents que resulten elegits en els Consells Territorials de l'Esport Escolar d'Alacant, Castelló i València.
-Un representant dels Centres Escolars, elegits per cadascun dels Consells Territorials de l'Esport Escolar.
-Tres representants de les Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana, propostes per aquestes i elegits en la forma que reglamentàriament es determine.
-Un representant de cadascuna de les Direccions Generals de la Joventut i l'Esport, Ensenyaments Bàsics i Ensenyaments Especials, i Ensenyaments Mitjans de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
-Els Caps de Secció de les Unitats d'Esports d'Alacant, Castelló i València, en representació dels Serveis Territorials de Cultura de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
-Els Secretaris dels Consells Territorials de l'Esport Escolar, en representació de cadascun.
-Un representant de cadascuna de les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València.
-Un Secretari que serà nomenat entre ells pels membres del Consell de l'Esport Escolar.
Article quart
Els Consells Territorials de l'Esport Escolar d'Alacant, Castelló i València i els Consells Comarcals o de Zona tenen com a funcions el desplegament de l'esport escolar dins de llur àmbit territorial respectiu, així com altres que si fa al cas els atribuesca la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article cinqué
Cadascú dels tres Consells Territorials de l'Esport Escolar es composarà pels membres següents.
-Un President que serà nomenat pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència, dins dels membres de cada Consell Territorial.
-Un Secretari, que serà nomenat entre ells pels membres del Consell de l'Esport Escolar.
-Un nombre de Vocals no superior a 38, que representaran els Centres Escolars, Ajuntaments, Comarques o Zones on s'organitze l'activitat esportiva escolar, així com a la Diputació Provincial, al Servei Territorial d'Educació i a la Unitat d'Esports respectiva.
Article sisé
Els Consells Comarcals o de Zona de l'Esport Escolar estaran composades pels membres següents:
-Un President, nomenat entre els membres de cada Consell Comarcal o de Zona pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
-Un Secretari, que serà nomenat entre ells pels membres de cada Consell Comarcal o de Zona.
-Un nombre de Vocals no superior a 12 que representaran els Ajuntaments i els Centres Escolars de l'àmbit territorial respectiu, elegit en la forma que reglamentàriament hom determine.
Article seté
Els Consells de l'Esport Escolar de la Comunitat Valenciana es regiran pel que fa al funcionament, pels Reglaments de Règim Intern, que seran aprovats pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
Article vuité
Els Consells de l'Esport Escolar de la Comunitat Valenciana ajustaran la seua actuació, en tot moment, a les normes que en matèria d'esport escolar, dicte la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
DISPOSICIONS FINALS:
Primera
Hom faculta la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència perquè dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació del que disposa aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, a 20 de setembre de 1985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea